” Palmsbet.com” ( сега и после ще се споменава като Букмейкъра) приема залози следвайки своите Правила и Условия за приемане на залози и методи за разплащане ( сега и после ще се споменава като Правила и Условия) от физически лица (сега и после ще се споменава като Клиенти) над 18 годишна възраст.
Правилата и Условията на Букмейкъра определят номера и вида на залога по отношение на приемането на залози, изплащането на залози, коригирането на спорни ситуации, подробности за залагане на разнообразни спортни събития.
Правилата и условията уреждат всички други отношения между страните: Букмейкър и Клиент съгласно законодателството и юрисдикцията в която работи Букмейкърската компания.

Palmsbet.com е регистриран домейн на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” ЕООД , ЕИК 203127300, със седалище и адрес на упрaвление РБългария, гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 7, е-mail: support@palmsbet.com. „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е носител на лиценз за оргранизиране на хазартна игра онлайн No:000030-9935, издаден на основание чл. 34, ал.1 от Закона за хазарта, с решение No:000030-7389/26.09.2014г. (Казино Игри) и No:000030-6941, издаден на основание чл. 34, ал.1 от Закона за хазарта, с решение No:000030-3647/30.03.2018г (Спортни Залози) от Държавна комисия по хазарта.

Потребителят, който е пълнолетно физическо лице и желае да участва в онлайн залагания, организирани чрез интернет на страница www.ecasino.bg (“Уебсайта”), притежаващо регистрация и открита сметка в Уебсайта, се съставиха настоящите Общи условия, които да уреждат отношенията между Организатора и Потребителят.

Общи положения

Чл. 1. Чрез Уебсайта Организаторът предоставя на Потребителя възможността да ползва услуги и ресурси, съгласно настоящите Общи условия и при стриктното спазване на изискванията, определи в тях и в действащото в Република България законодателство. Организаторът публикува текста на настоящите Общи условия в Уебсайта по начин, позволяващ съхранението и възпроизвеждането му.

Чл.2. Задължителни условия за ползване на услугите в Уебсайта е предварителната регистрацията на Потребителя, въвеждане на потребителското му име и парола и създаване на игрална сметка.

Регистрация

Чл.3. (1) Регистрацията се осъществява чрез въвеждане на данни и информация в централната компютърна система на организатора, чрез които потребителят да бъде идентифициран и може да включва име, презиме, фамилия, гражданство, дата на раждане, идентификационен номер на лицето (единен граждански номер, личен номер на чужденец, друг номер или данни за идентификация, съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин), адрес на временно или постоянно пребиваване, електронен адрес, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност, банкова сметка № (или IBAN или № на сметка, име на банка, държава), пол, телефонен номер,както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно предоставя при регистрацията или при ползване на услугите чрез Уебсайта. Предоставената от Потребителя информация може да бъде събирана и ползвана от Организатора. При непредоставяне на изискваните лични данни и информация, Организаторът може да откаже регистрация.

(2) При съмнение, че информацията относно самоличността на Потребителя не е достатъчна или достоверна, Организаторът може да изиска допълнителни доказателства за самоличност или да откаже регистрация. Във всеки момент Организаторътима право да изисква от Потребителяда се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(3) С регистрацията Потребителят декларира, че е навършил 18-годишна възраст, отговаря на всички нормативни изисквания за участие в онлайн залагания, включително на държавата, чийто гражданин е и на държавата, на чиято територия се намира IP адреса, от който е направена регистрацията за участие в онлайн залагания и информацията, която е предоставил, е вярна и точна, както и че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.

(4) Потребителят се задължава да актуализира незавабно представената информация по отношение на обстоятелствата, за които е настъпила промяна.

(5) В случай, че информацията съдържа неверни или непълни данни или при неактуализиране на настъпили промени, Организаторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията.

(6) В срок от 24 часа от заявката за регистрация, в случай, че не са изискани допълнителни доказателства за самоличността му, на Потребителят се създава игрална сметка, която е с нулево салдо.

Чл.5.(1) При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име, чрез което да осъществява достъп за участие в онлайн залагания, като паролата се генерира случайно от системата  или  се посочва от Потребителя. Случайно генерираната парола от системата може да бъде променена от Потребителя. В случай, че потребителското име не е заето, Потребителят получава потребителското име, което е заявил.

(2) Всеки Потребител разполага с уникално потребителско име, което не може да се използва от друго лице.

(3) Забранява се регистрацията под чуждо или измислено име. При съмнение, че са използвани чужди лични данни, Организаторът може да откаже регистрация. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако потребителското име засяга права на трети лица, включително, но не само, правото на име на физическо лице и правото на фирма на юридическо лице, право на търговска марка, както и всякакви други права на интелектуална собственост.

(4) Потребителят е длъжен да положи дължимата грижа за запазване на паролата му в тайна и да не я разгласява на трети лица, както и да уведоми незабавно ОРГАНИЗАТОРЪТ при възникнало съмнение или установен неправомерен достъп от друго лице до профила му. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, извършени от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име. Организаторът не носи отговорност и не дължи възстановяване на средства, изтеглени от игралната сметка или възстановяване на други вреди, извършени чрез използването на потребителското име и парола, включително и когато действията не могат да се вменят във вина на Потребителя или са извършени в резултат на неправомерни действия на трето лице.

(5) Едно лице има право само на една регистрация с едно потребителско име и една игрална сметка.

Игрална сметка

Чл.6. (1) След успешно приключване на процеса на регистрация, на Потребителя се създава игрална сметка, която е с нулево салдо. Чрез нея той може да участва в онлайн залагания, след като депозира парични средства.

(2) Потребителят депозира парични средства по обявена на Уебсайта сметка на Организатора, като минималният размер на депозита се определя от Организатора. Със сумата по депозита се захранва игралната сметка на Потребителя.

(3) Потребителят има право да бъде информиран за всички ограничения, свързани с депозитите, за достъпа до паричните средства във връзка с тях, както и за ограниченията при теглене на средства.

(4) С оглед ограничаване на възможността за пране на пари, не се допуска изплащането на парични средства, които са депозирани в игралната сметка и заявени за теглене без с тях да е осъществен залог за участие в игрите в размер не по-малък от определеният от Организатора.

(5) При депозиране или теглене на парични средства се налагат такси, съгласно действащите тарифи на съответния доставчик на разплащателни услуги, както и други, обявени на Уебсайта или за които Потребителят е уведомен. Организаторът може по своя преценка да освободи Потребителя от заплащането им и да поеме за своя сметка тези разходи или част от тях, като информира Потребителя относно условията за това.

(6) Не се допуска залог в игра или теглене на средства, което би довело до отрицателно салдо по игралната сметка на Потребителя.

(7) Не се допуска извършването на прехвърляния на парични средства между игрални сметки.

(8) Потребителят има право на информация относно салдото по игралната сметка, история на залаганията (направени залози, изплатени печалби), депозити, тегления и свързани транзакции, както и на справка за последните IP адреси, от които е осъществяван достъп до профила му.

(9) Потребителят може лично или чрез заяка до Организатора временно:

1. да ограничи сумата, която може да бъде заложена в рамките на 24 часа или в рамките на един календарен месец;

2. да ограничи сумата, с която може да бъде захранена игралната му сметка в рамките на 24 часа или в рамките на един календарен месец;

3. да ограничи възможността за залагания.

Залог

Чл.7. (1) Организаторът може да определя конкретен, минимален или максимален размер на залога за всички или за определени хазартни игри и го обявява на Уебсайта. Организаторът може да приеме залог и над определения максимален размер при условия, за които Потребителят е информиран.

(2) Залог може да бъде направен само с налични в игралната сметка средства. Не се допуска залог на кредит.

(3) Чрез залога Потребителят декларира, че е съгласен да участва в хазартната игра, за която дава залога, както и че е запознат с Игралните условия и правила за провеждането й, обявени на Уебсайта.

Печалба

Чл.8.(1) Организаторът определя максимален размер на печалбите и го обявява на Уебсайта.

(2) Печалбите на Потребителя от участието в онлайн залагания захранват игралната му сметка.

(3) Печалбите се изплащат във валутата, в която е игралната сметка, освен ако Потребителят не заяви друго, приемайки определените от Организатора условия.

(4) Изплащането на парични средства от игралната сметка се извършва по заявка на Потребителя в определените от Организатора форма, срок, начин и условия на плащане по посочена в електронния формуляр за регистрация или допълнително представена банкова сметка. Преди изплащането на печалба организаторът има право да изиска четливи и ясни копия на документи, включително, но не само на документ за самоличност с видима снимка, на банкова карта, банково извлечение и др. Организаторът може да откаже плащане, ако данните от регистрацията не съответстват с личните данни, които са представени при заявка за изплащане. При валидно подадена заявка за получаване на сума, и след представяне на копия на документи, в случай, че такива бъдат изискани, Организаторът се задължава да нареди превода на заявената сума. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение или забава на плащането, ако то не може да му се вмени във вина или се дължи на действието на трето лице.

(5) В предвидени от закона или в Общите условия случаи, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да прави удръжки от заявените за получаване суми.

Съобщения

Чл. 9. (1) Потребителят има възможност да изпраща текстови съобщения до Организатора от профила си.

(2) Потребителят се съгласява да получава от Организатора или негови партньори търговски съобщения на електронния си адрес, посочен в електронния формуляр за регистрацията, и на профила му в сайта, включително чрез смс, с които да бъде информиран относно предлагани от Организатора или търговски партньори стоки и/или услуги, за провеждани анкети, запитвания и др. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Организатора, свързани с него дружества или негови партньори.

Хазартни игри. Допълнителни (бонус) игри

Чл. 10. (1) Хазартните игри се провеждат съгласно Правилата за отделните видове хазартни игри се обявяват на Уебсайта.

(2) Организаторът може да удържа сума в размер на предварително обявен процент от направения залог, от печалбата или от друга сума, ксто предварително уведомява Потребителя относно условията. При промяна в размера на обявения процент, Организаторът задължително уведомява Потребителя за това. Удържането на допълнителни суми, включително такса участие, могат да бъдат предвидени в Правилата на конкретната хазартна игра или нейна разновидност.

(3) Във връзка с маркетинговата стратегия, Организаторът може да предоставя преференциални възможности и премии за лоялни потребители и допълнителни (бонус) игри при спазване на нормативните изисквания и при условия, за които Потребителите имат право да бъдат информирани.

Допълнителни права и задължения

Чл.11. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни, като събира и обработва минимално необходимите лични данни на Потребителя, съгласно НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява Организаторът да събира, обработва и съхранява личните му данни и информацията за него по предвидения в тях ред, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и тези данни и информация да бъдат използвани за предлагане на стоки и/или услуги, за промоционални цели, организиране на анкети, запитвания, статистически анализи и проучвания, директен маркетинг и други, които не пораждат задължения за Организатора.

Чл.12. (1) Освен в изрично предвидените в Общите условия случаи, Организаторът има право по своя преценка и без предупреждение да прекрати регистрацията и заличи потребителското име на Потребителя, да спре или ограничи достъпа на Потребителя до Уебсайта при съмнение за неизпълнение на предвидените в настоящите Общи условия изисквания или на норми на българското законодателство. Регистрацията се счита за прекратена при преустановяване на дейността на Организатора или прекратяване на поддържането на Уебсайта.

(2) Във всички случаи на прекратяване на регистрацията Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица в резултат на гореописаните действия.

(3) Организаторът може да задържи плащане, да обяви залог за невалиден и да предприеме други необходими действия, ограничаващи участието в игра на Потребител, за когото е възникнало съмнение, че прави опит за манипулиране на резултата от играта, за измама или друго недобросъвестно поведение. За недобросъвестно ще се счита всяко поведение, с което се нарушават настоящите Общи условия, правилата на отделните игри или норми на действащото законодателство.

Чл.13. Организаторът има право да поставя на всяка от страниците на Уебсайта, рекламни карета, банери и надписи за стоки и услуги, електронни препратки, включително да изпраща съобщения до Потребителя, свързани с тях, като не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията и на страници, препращащи към уебсайтове, които не се администрират от Организатора.

Чл.14. Правата на интелектуална собственост върху бази данни, публикувано съдържание и материали- обекти на интелектуална собственост, разположени на Уебсайта, принадлежат на Организатора или на лице, предоставило право на използването им, и са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Не се допуска съхраняване, възпроизвеждане, разпространение, както и всякакви други действия с обекти на интелектуална собственост без предварителното писмено съгласие на Организатора.

Отговорност

Чл.15.(1) Организаторът няма задължението да контролира и не носи отговорност за начина, по който Потребителят използва услугите, за верността и актуалността на предоставените от Потребителя или трето лице данни, за съдържанието на възложени му публикации, за печатни грешки, както и за всяка информация, достъпна включително чрез електронна препратка или съхранявана на сървъра/ите му.

(2) С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните чрез Уебсайта услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност и се съгласява, че Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя вреди, освен ако са умишлено причинени от Организатора.

(3) Потребителят е длъжен да обезщети Организатора и трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с нарушение от Потребнителя на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.

Чл.16. Уебсайтът се администрира от Организатора посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на услугите на Уебсайта извън територията на Република България или когато достъпът до Уебсайта е ограничен включително, но не само от технически неизправности, нарушено телекомуникационно обслужване или интернет свързаност, профилактика на Уебсайта. В случай, че Потребителят ползва услугите извън територията на Република България, той носи цялата отговорност за спазване на приложимото местно законодателство, съобразно с мястото на ползването им.

Други

Чл.17.(1) Предвид възможността за изменение във вида и обхвата на услугите, тяхното допълване и подобряване, както и при законодателни и икономически промени, Организаторът има право едностранно да променя настоящите Общи условия. При всяка промяна в тях, Организаторът се задължава да информира потребителите чрез публикуването им в Уебсайта, като предоставя двуседмичен срок, за да се запознаят с тях, с изтичането на който срок те влизат в действие. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Организатора, във връзка с изменението на Общите условия, както и други, могат да бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя.

(2) Потребителят има право с изрично писмено волеизявление до Организатора да не приеме промените в Общите условия, като договорът автоматично се счита за прекратен и Организаторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията и достъпа до онлайн залаганията на Потребителя.

(3) В случай по ал.2, Потребителят може да изтегли сумите, натрупани по игралната му сметка при условията и сроковете, посочени от Организатора.

(4) При липса на изрично писмено волеизявление за неприемане на промените в Общите условия, счита се, че Потребителят е съгласен с тях, след като е посетил Уебсайта чрез потребителското си име.

Чл.18.(1) Във връзка с приложението на настоящите Общи условия, Организаторът може да приема Указания и Допълнителни условия, свързани с приложението на настоящите Общи условия, с ползването на определен вид услуги или участието в отделните видове игри, които влизат в действие по реда, предвиден за промени в Общите условия.

(2) В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да въвлече в недействителност други клаузи, отделни части или целите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

(4) За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Тези Общи Условия са валидни от 01/02/2016г.


1.1 Palmsbet - Букмейкъра.
1.2 Клиента - физическо лице което залага при Букмейкъра.
1.3 Залог- е споразумение между Букмайкъра и Клиента въз основа на риск съгласно Общите Условия. Резултата от споразумението зависи от събитието. За да е заложил Клиента трябва да направи залог съгласно Общите Условия.
1.4 Списък със събития - всички събития и техните изходи с коефицинти за залагане предлагани от Букмейкъра.
1.5 Краен Изход – е резултат от резутата на събитието което Букмейкъра предлага за залагане.
1.6 Сума на залог – сума която Клиента прехвърля на Букмейкъра, за да направи залог.
1.7 Събитие – спортно или друг вид събитие (мач, лига, съзтезание и др.) с неизвестен изход, предлагано за залагане.
1.8 Коефициент – число в линия, въз основата на което се изчислява печалбата.
1.9 Резултат от залога (победа, загуба, анулиране) се определя от резултата от дадено събитие съгласно Общите Условия.

2.1 Общите правила и Условия влизат в сила на 21/06/2018.
2.2 Букмейкъра приема залози за спортни и други събития, които се провеждат по целия свят (минимален единичен залог в секция "Спорт" - 0.50 лв).
2.3 Приемането на залози, регистрирането на сметка и достъпът до електронна система се допускат само за от физическите лица приетите Общи Условия.
2.4 Клиентът е отговорен за нарушение на възрастовата граница.
2.5 Клиентът има право функцията „Затвори залог“. Ако използва "Затвори залог" клиента позволява незабавно уреждане на залога, когато неговият резултат не е известен. Ако Клиентът приеме условия за "Затвори залог" и го потвърди, той получи предложена сума пари в неговата сметка. "Затвори залог " не е налице за всички залози.
2.6 Букмейкъра си запазва правото да откаже приемането на залог от всяко лице без обяснение.
2.7 Ако има доказателства за нечестна игра, Букмейкъра си запазва правото да блокира изплащането на залозите за събитието, докато разследването приключи.
2.8 Информация за промяна на Общите условия е налице, като се използва един от следните методи: С уведомление чрез електронна поща (посочена при регистрацията), В секцията "Условия и Условия" на уеб сайта на компанията "Букмейкър". Залозите, приети от посочените дати, съответстват на променените Общите Правила и Условия. Общите Правила и Условия на по-ранните залози остават неизменни.
2.9 Клиентът е отговорен за запазването на поверителността на своите данни за вход и парола. В случай че клиентът влезе или се запознае с паролата на трети лица, е необходимо да информира администрацията на Букмейкъра.
2.10 Базата за резултиране на залози и оценката на печалбите са само резултати от събития, обявени от Букмейкъра. Източници за получаване на такива резултати са официалните сайтове на организации, провеждащи спортни състезания и официални данни, получени директно от представителите на спортната федерация. Офисът на букмейкър има право да използва алтернативни източници на информация (например сайтове на клубове, лиги и турнири, независими сайтове за резултати и спортни статистики, видео предаване), както и информация от личен представител на мача. Всички претенции относно резултатите от събитията, началната дата и час се разглеждат само с официални документи на съответните спортни федерации.
2.11 Всички спорни въпроси се приемат в рамките на 15 календарни дни от момента на уреждане на залога.
2.12 Всеки клиент има право да регистриран само един акаунт. Забранява се повторното регистриране на вече регистриран клиен (използвайки ново име, новия адрес на пощенската кутия и т.н.). В случай на нарушение на тази точка администрацията на Букмейкъра си запазва правото да блокира такава (многократно регистрирана) сметка и да отмени всички направени залози (печалби).
2.13 Букмейкъра има право да ограничи максималния залог на конкретен клиент на отделни събития и да ограничи или повиши максималния залог без предупреждение и обяснения на причините. Приемането на многократни залози за един и същ изход или комбинация на изходи от едни и същи клиенти може да бъде ограничено при решение на Букмейкъра.

2.15 Максималната сума, която може да бъде спечелена (без залога) от един клиент в залагания за един ден, независимо от залога е 100,000 лв.
2.16 Букмейкъра си запазва правото незабавно да закрие сметка и да анулира всички залози, направени от такава сметка, ако се установи, че: В момента на извършване на залог, Клиентът има информация за резултата от събитието, Клиентът има възможност да влияе върху резултата от събитието, като е бил директен участник в мача (спортисти, рефери, треньори и др.) Или лице, действащо от името на пряк участник в мача, ако Букмейкъра има подозрение, че Клиента използва специализиран софтуер или технически средства, позволяващи автоматизиране на процеса на залагане.
2.17 Клиентът няма право да разрешава ползването на сметка си от трети страни.
2.18 Букмейкъра не препоръчва двама или няколко клиенти да се регистрират или да залагат от същия IP адрес (от един компютър или от една локална мрежа), тъй като тези операции могат да се разглеждат като арбитражна игра и като прехвърляне на контрола на сметката На трета страна. Необходимо е Букмейкъра да се съгласи в такива случаи. Процесът на проверка е връзка с клиента по (онлайн връзка, телефонно обаждане и др.). За потвърждение клиентът трябва да докаже оригинален идентификационен документ (документ за самоличност, паспорт), платежна карта (ако е била използвана за депозит), могат да бъдат иизискани и други документи по преценка на Букмейкъра. Профилът може да бъде блокиран, докато процесът на потвърждение не приключи. Ако Клиентът откаже верификация, "Букмейкъра" си запазва правото да анулира всички залози на сметката и да върне парите на Клиента.
2.19 В случай на измама, свързана с финансовите операции и приемането на залоги касаещи Букмейкъра, Букмейкъра си запазва правото да предприеме следните действия: Анулиране на всички залози, Извършване на процеса на проверка на собственика на профила. В случай на потвърждаване на фактите (включително чрез използване на друг акаунт) администрацията на БК си запазва правото да анулира залозите, направени от тази сметка, независимо от времето на залагане.

3.1 Единичен залог (Сингъл) е залог на изхода на отделно събитие. Изплащането на единичен залог е равно на сумата на залога умножена по печелившия коефициент.
3.2 Акумулаторът (Права колонка) е залог на няколко независими събития. Изплащането на акумулатора е равно на сумата на залога умножена по всички печеливши коефициенти в акумулатора. Ако някой от резултатите загуби, акумулаторът също губи. Ако някой от изходите е анулиран то той се счита за коефициент 1.
3.3 Системата е залог от пълната комбинация от определен брой акумулатори от избрания брой събития. Максималният брой събития в Системата е 10. Системното изплащане е равно на сумата на изплащанията на Акумулаторите в Системата.
Пример:
Поставяме системен залог върху следните изходи:
Събитие Изход Коефициент Резултат
1. Арсенал - Челси W1 3,60 3 - 1
2. Реал Мадрид - Барселона Хан1 (-0.5) 1,90 2 - 0
3. Манчестър Юнайтед - Хъл Сити Хан2 (0) 1,90 5 - 0
4. Уилямс У. - Шарапова М. W2 1,85 2 - 0
Залог: 60лв.
За да изчислим изплащането, трябва да направим следните изчисления:
За системата 2 от 4, изчисляваме резултатите на събития 1-4 ще получим следните комбинации: изход 1 + изход 2, изход 1 + изход 3, изход 1 + изход 4, изход 2 + изход 3, изход 2 + изход 4 , Резултат 3 + резултата 4. Така че системата 2 от 4 се равнява на шест акумулатора с два резултата всеки:
Амумулатор
Изход Коефициент
(А) Арсенал - Челси
Реал Мадрид - Барселона W1 Хан1 (-0.5) 3,60 1,90
(Б) Арсенал - Челси
Манчестър Юнайтед - Хъл Сити W1 Хан2 (0) 3,60 1,90
(В) Арсенал - Челси
Уилямс У. - Шарапова М. W1 W2 3,60 1,85
(Г) Реал Мадрид - Барселона
Манчестър Юнайтед - Хъл Хан1 (-0.5) Хан2 (0) 1,90 1,90
(Д) Реал Мадрид – Барселона
Уилямс У. - Шарапова М. Хан1 (-0.5) W2 1,90 1,85
(Е) Манчестър Юнайтед - Хъл
Уилямс У. - Шарапова М. Хан2 (0) W2 1,90 1,85
Разгледайте изходад 1 (Арсенал - Челси) и изход 2 (Реал Мадрид - Барселона) шечеливш и изход 3 (Манчестър Юнайтед - Хъл Сити) и изход 4 (Уилямс У. - Шарапова М.) загубен. Така че, в системата акумулатор А печели, съдържащи резултати 1 и 2.
Изчисляване на сумата на залога за една опция: разделете залога (60) на броя на системните акумулатори (6).
Вземаме 10лв. Така че залогът за един акумулатор е 10лв.
Изчисляване на печалбата за акумулатор А. Необходимо е да се умножат коефициентите: 3.6 и 1.9. 3.6 х 1.9 = 6.84. След това умножете стойността на залога 10лв: 6.84 x 10= 68,40лв.
5) За общото изплащане за системата: трябва да съберем изплащанията на всеки акумулатор A + Б + В + Г + Д + Е.
В този случай изплащането на акумулатор А е 68,40лв, а за останалите 0лв.
Общо изплащане е: 68,40 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 68,40лв.
3.4. Залог против (Губещите -Печелят) е залог от независими изходи. Залогът печели, ако някой от избраните изходи загуби. Коефициента се изчислява автоматично пропорционално на коефициента на обикновенния акумулатор.
Пример: 100лв се залага на Залог против, състоящ се от 3 събития със следните коефициенти: 1.35, 1.20, 1.07. Системата автоматично изчислява коефициент от трите събития 1,90. Ако поне един от избраните резултати губи, изплащането ще бъде 190лв.


Система: 2/3 Колонки: (1/2, 1/3, 2/3)
Система: 2/4 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 3/4)
Система: 3/4 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/3/4, 2/3/4)
Система: 2/5 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, 2/4, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5)
Система: 3/5 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/3/4, 1/3/5, 1/4/5, 2/3/4, 2/3/5, 2/4/5, 3/4/5)
Система: 4/5 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/4/5, 1/3/4/5, 2/3/4/5)
Система: 2/6 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/4, 3/5, 3/6, 4/6, 5/6)
Система: 3/6 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/4/5, 1/4/6, 1/5/6, 2/3/4, 2/3/5, 3/4/5, 3/4/6, 3/5/6, 4/5/6)
Система: 4/6 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/6, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/5/6, 1/3/4/5, 1/3/5/6, 1/4/5/6, 2/3/4/5, 2/3/4/6, 2/3/5/6, 2/4/5/6, 3/4/5/6)
Система: 5/6 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/5/6, 1/2/4/5/6, 1/3/4/5/6, 2/3/4/5/6)
Система: 2/7 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4/5, 4/6, 4/7, 5/6, 5/7, 6/7)
Система: 3/7 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/2/7, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/3/7, 1/4/5, 1/4/6, 1/4/7, 1/5/6, 1/6/7, 2/3/4, 2/3/5, 2/3/6, 2/3/7, 2/4/5, 2/4/5, 2/4/6, 2/4/7, 2/5/6, 2/5/7, 2/6/7, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/7, 3/5/6, 3/5/7, 3/6/7, 4/5/6, 4/5/7, 4/6/7, 5/6/7)
Система: 4/7 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/6, 1/2/3/7, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/4/7, 1/2/5/6, 1/2/5/7, 1/2/6/7, 1/3/4/7, 1/3/5/6, 1/3/5/7, 1/3/6/7, 1/4/5/6, 1/4/5/7, 1/4/6/7, 1/5/6/7, 2/3/4/5, 2/3/5/6, 2/3/5/7, 2/3/6/7, 2/4/5/6, 2/4/5/7, 2/4/6/7, 2/5/6/7, 3/4/5/6, 3/4/5/7, 3/4/6/7, 3/5/6/7, 4/5/6/7)
Система: 5/7 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/4/7, 1/2/3/5/6, 1/2/3/5/7, 1/2/4/5/6, 1/2/4/5/7, 1/2/4/6/7, 1/3/4/5/6, 1/2/5/6/7, 1/3/4/5/6, 1/3/4/5/7, 1/3/4/6/7, 1/3/5/6/7, 1/4/5/6/7, 2/3/4/5/6, 2/3/4/5/7, 2/3/4/6/7, 2/3/5/6/7, 2/4/5/6/7, 3/4/5/6/7)
Система: 6/7 Колонки: (1/2/3/4/5/6, 1/2/3/4/5/7, 1/2/3/4/6/7, 1/2/3/5/6/7, 1/2/4/5/6/7, 1/3/4/5/6/7, 2/3/4/5/6/7)
Система: 2/8 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 5/6, 5/7, 5/8, 6/7, 6/8, 7/8)
Система: 3/8 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/2/7, 1/2/8, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/3/7, 1/3/8, 1/4/5, 1/4/6, 1/4/7, 1/4/8, 1/5/6, 1/5/7, 1/5/8, 1/6/7, 1/6/8, 1/7/8, 2/3/4, 2/3/5, 2/3/6, 2/3/7, 2/3/8, 2/4/5, 2/4/6, 2/4/7, 2/4/8, 2/5/6, 2/5/7, 2/5/8, 2/6/7, 2/6/8, 2/7/8, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/7, 3/4/8, 3/5/6, 3/5/7, 3/6/7, 3/6/8, 3/7/8, 4/5/6, 4/5/7, 4/5/8, 4/6/7, 4/6/8, 4/7/8, 5/6/7, 5/6/8, 5/7/8, 6/7/8)
Система: 4/8 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/5, 1/2/3/7, 1/2/3/8, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/4/7, 1/2/4/8, 1/2/5/6, 1/2/5/6, 1/2/5/7, 1/2/5/8, 1/2/6/8, 1/2/7/8, 1/3/4/5, 1/3/4/6, 1/3/4/7, 1/3/4/8, 1/3/5/6, 1/3/5/7, 1/3/5/8, 1/3/6/7, 1/3/6/8, 1/3/7/8, 1/4/5/6, 1/4/5/7, 1/4/5/8, 1/4/6/7, 1/4/6/8, 1/4/7/8, 1/5/6/7, 1/5/6/8, 1/5/7/8, 1/6/7/8, 2/3/4/5, 2/3/4/6, 2/3/4/7, 2/3/4/8, 2/3/5/6, 2/3/5/7, 2/3/5/8, 2/3/6/7, 2/3/6/8, 2/3/7/8, 2/4/5/6, 2/4/5/7, 2/4/5/8, 2/4/6/8, 2/4/7/8, 2/5/6/7, 2/5/6/8, 2/5/7/8, 2/6/7/8, 3/4/5/6, 3/4/5/7, 3/4/5/8, 3/4/6/7, 3/4/6/8, 3/4/7/8, 3/5/6/7, 3/5/6/8, 3/5/7/8, 3/6/7/8, 4/5/6/7, 4/5/6/8, 4/5/7/8, 4/6/7/8, 5/6/7/8)
Система: 5/8 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/4/7, 1/2/3/4/8, 1/2/3/5/6, 1/2/3/5/7, 1/2/3/5/8, 1/2/3/6/7, 1/2/3/6/8, 1/2/3/7/8, 1/2/4/5/6, 1/2/4/5/7, 1/2/4/5/8, 1/2/4/6/7, 1/2/4/6/8, 1/2/4/7/8, 1/2/5/6/7, 1/2/5/6/8, 1/2/5/7/8, 1/2/6/7/8, 1/3/4/5/6, 1/3/4/6/7, 1/3/4/6/8, 1/3/4/7/8, 1/3/5/6/7, 1/3/5/6/8, 1/3/5/7/8, 1/3/6/7/8, 1/4/5/6/7, 1/4/5/6/7, 1/4/5/6/8, 1/4/5/7/8, 1/4/6/7/8, 1/5/6/7/8, 2/3/4/5/6, 2/3/4/5/7, 2/3/4/5/8, 2/3/4/6/7, 2/3/4/6/8, 2/3/4/7/8, 2/3/5/6/7, 2/3/5/7/8, 2/3/6/7/8, 2/4/5/6/7, 2/4/5/6/8, 2/4/5/7/8, 2/4/6/7/8, 2/5/6/7/8, 3/4/5/6/7, 3/4/5/6/8, 3/4/5/7/8, 3/4/6/7/8, 3/5/6/7/8, 4/5/6/7/8)
Система: 6/8 Колонки: (1/2/3/4/5/6, 1/2/3/4/5/7, 1/2/3/4/5/8, 1/2/3/4/6/7, 1/2/3/4/6/8, 1/2/3/4/7/8, 1/2/3/5/6/7, 1/2/3/5/6/8, 1/2/3/5/7/8, 1/2/3/6/7/8, 1/2/4/5/6/7, 1/2/4/5/6/8, 1/2/4/6/7/8, 1/2/5/6/7/8, 1/3/4/5/6/7, 1/3/4/5/6/8, 1/3/4/6/7/8, 1/3/5/6/7/8, 1/3/4/6/7/8, 1/3/5/6/7/8, 1/4/5/6/7/8, 2/3/4/6/7/8, 2/3/4/5/7/8, 2/3/4/6/7/8, 2/3/5/6/7/8, 2/4/5/6/7/8, 3/4/5/6/7/8)
Система: 7/8 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7, 1/2/3/4/5/6/8, 1/2/3/4/5/7/8, 1/2/3/4/6/7/8, 1/2/3/5/6/7/8, 1/2/4/5/6/7/8, 1/3/4/5/6/7/8, 2/3/4/5/6/7/8)
Система: 2/9 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 2/3, 2/4/, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 6/7, 6/8, 6/9, 7/8, 7,9, 8,9)
Система: 3/9 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/2/7, 1/2/8, 1/2/9, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/3/7, 1/3/8, 1/3/8, 1/3/9, 1/4/5, 1/4/6, 1/4/7, 1/4/8, 1/4/9, 1/5/6, 1/5/7, 1/5/8, 1/5/9, 1/6/7, 1/6/8, 1/6/9, 1/7/8, 1/7/9, 1/8/9, 2/3/4, 2/3/5, 2/3/6, 2/3/7, 2/3/8, 2/3/9, 2/4/5, 2/4/6, 2/4/7, 2/4/8, 2/4/9, 2/5/6, 2/5/7, 2/5/8, 2/5/9, 2/6/7, 2/6/8, 2/6/9, 2/7/8, 2/7/9, 2/8/9, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/8, 3/4/9, 3/5/6, 3/5/7, 3/5/8, 3/5/9, 3/6/7, 3/6/8, 3/6/9, 3/7/8, 3/7/9, 3/8/9, 4/5/6, 4/5/7, 4/5/8, 4/5/9, 4/6/9, 4/7/8, 4/7/9, 5/6/7, 5/6/8, 5/7/9, 5/8/9, 6/7/8, 6/7/9, 6/8/9, 7/8/9)
Система: 4/9 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/6, 1/2/3/7, 1/2/3/8, 1/2/3/9, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/4/7, 1/2/4/8, 1/2/4/9, 1/2/5/6, 1/2/5/7, 1/2/5/8, 1/2/5/9, 1/2/6/7, 1/2/6/8, 1/2/6/9, 1/2/7/8, 1/2/7/9, 1/2/8/9, 1/3/4/5, 1/3/4/6, 1/3/4/7, 1/3/4/8, 1/3/4/9, 1/3/5/6, 1/3/5/7, 1/3/5/8, 1/3/5/9, 1/3/6/7, 1/3/6/8, 1/3/6/9, 1/3/7/8, 1/3/7/9, 1/3/8/9, 1/4/5/6, 1/4/5/7, 1/4/5/8, 1/4/5/9, 1/4/6/7, 1/4/6/8, 1/4/7/8, 1/4/7/9, 1/4/8/9, 1/5/6/7, 1/5/6/8, 1/5/6/9, 1/5/7/8, 1/5/7/9, 1/5/8/9, 1/6/7/8, 1/6/7/9, 1/6/8/9, 1/7/8/9, 2/3/4/5, 2/3/4/6, 2/3/4/7, 2/3/4/8, 2/3/4/9, 2/3/5/6, 2/3/5/7, 2/3/5/8, 2/3/5/9, 2/3/6/7, 2/3/6/8, 2/3/6/9, 2/3/7/8, 2/3/7/9, 2/3/8/9, 2/4/5/6, 2/4/5/7, 2/4/5/8, 2/4/5/9, 2/4/6/7, 2/4/6/8, 2/4/6/9, 2/4/7/8, 2/4/7/9, 2/4/8/9, 2/5/6/7, 2/5/6/8, 2/5/6/9, 2/5/7/8, 2/5/7/9, 2/5/8/9, 2/6/7/8, 2/6/7/9, 2/6/8/9, 2/7/8/9, 3/4/5/6, 3/4/5/7, 3/4/5/8, 3/4/5/9, 3/4/6/7, 3/4/6/8, 3/4/6/9, 3/4/7/8, 3/4/7/9, 3/4/8/9, 3/5/6/7, 3/5/6/8, 3/5/6/9, 3/5/7/8, 3/5/7/9, 3/5/8/9, 3/6/7/8, 3/6/7/9, 3/7/8/9, 4/5/6/7, 4/5/6/8, 4/5/6/9, 4/5/7/8, 4/5/7/9, 4/5/8/9, 4/6/7/8, 4/6/7/9, 5/6/7/8, 5/6/7/9, 5/6/8/9, 5/7/8/9, 6/7/8/9)
Система: 5/9 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/4/7, 1/2/3/4/8, 1/2/3/4/9, 1/2/3/5/6, 1/2/3/5/7, 1/2/3/5/8, 1/2/3/5/9, 1/2/3/6/7, 1/2/3/6/8, 1/2/3/6/9, 1/2/3/7/8, 1/2/3/7/9, 1/2/3/8/9, 1/2/4/5/6, 1/2/4/5/7, 1/2/4/5/8, 1/2/4/5/9, 1/2/4/6/7, 1/2/4/6/8, 1/2/4/6/9, 1/2/4/7/8, 1/2/4/7/9, 1/2/4/8/9, 1/2/5/6/7, 1/2/5/6/8, 1/2/5/6/9, 1/2/5/7/8, 1/2/5/7/9, 1/2/5/8/9, 1/2/6/7/8, 1/2/6/7/9, 1/2/6/8/9, 1/2/7/8/9, 1/3/4/5/6, 1/3/4/5/7, 1/3/4/5/8, 1/3/4/5/9, 1/3/4/6/7, 1/3/4/6/8, 1/3/4/6/9, 1/3/4/7/8, 1/3/4/7/9, 1/3/4/8/9, 1/3/5/6/7, 1/3/5/6/8, 1/3/5/6/9, 1/3/5/7/8, 1/3/5/7/9, 1/3/5/8/9, 1/3/6/7/8, 1/3/6/7/9, 1/3/6/8/9, 1/3/7/8/9, 1/4/5/6/7, 1/4/5/6/8, 1/4/5/6/9, 1/4/5/7/8, 1/4/5/7/9, 1/4/5/8/9, 1/4/6/7/8, 1/4/6/7/9, 1/4/6/8/9, 1/4/7/8/9, 1/5/6/7/8, 1/5/6/7/9, 1/5/6/8/9, 1/5/7/8/9, 1/6/7/8/9, 2/3/4/5/6, 2/3/4/5/7, 2/3/4/5/8, 2/3/4/5/9, 2/3/4/6/7, 2/3/4/6/8, 2/3/4/6/9, 2/3/4/7/8, 2/3/4/7/9, 2/3/4/8/9, 2/3/5/6/7, 2/3/5/6/8, 2/3/5/6/9, 2/3/5/7/8, 2/3/5/7/9, 2/3/5/8/9, 2/3/6/7/8, 2/3/6/7/9, 2/3/6/8/9, 2/3/7/8/9, 2/4/5/6/7, 2/4/5/6/8, 2/4/5/6/9, 2/4/5/7/8, 2/4/5/7/9, 2/4/5/8/9, 2/4/6/7/8, 2/4/6/7/9, 2/4/6/8/9, 2/4/7/8/9, 2/5/6/7/8, 2/5/6/7/9, 2/5/6/8/9, 2/5/7/8/9, 2/6/7/8/9, 3/4/5/6/7, 3/4/5/6/8, 3/4/5/6/9, 3/4/5/7/8, 3/4/5/7/9, 3/4/5/8/9, 3/4/6/7/8, 3/4/6/7/9, 3/4/6/8/9, 3/4/7/8/9, 3/5/6/7/8, 3/5/6/7/9, 3/5/6/8/9, 3/5/7/8/9, 3/6/7/8/9, 4/5/6/7/8, 4/5/6/7/9, 4/5/6/8/9, 4/5/7/8/9, 4/6/7/8/9, 5/6/7/8/9)
Система: 6/9 Колонки: (1/2/3/4/5/6, 1/2/3/4/5/7, 1/2/3/4/5/8, 1/2/3/4/5/9, 1/2/3/4/6/7, 1/2/3/4/6/8, 1/2/3/4/6/9, 1/2/3/4/7/8, 1/2/3/4/7/9, 1/2/3/4/8/9, 1/2/3/5/6/7, 1/2/3/5/6/8, 1/2/3/5/6/9, 1/2/3/5/7/8, 1/2/3/5/7/9, 1/2/3/5/8/9, 1/2/3/6/7/8, 1/2/3/6/7/9, 1/2/3/6/8/9, 1/2/3/7/8/9, 1/2/4/5/6/7, 1/2/4/5/6/8, 1/2/4/5/6/9, 1/2/4/5/7/8, 1/2/4/5/7/9, 1/2/4/5/8/9, 1/2/4/6/7/8, 1/2/4/6/7/9, 1/2/4/6/8/9, 1/2/4/7/8/9, 1/2/5/6/7/8, 1/2/5/6/7/9, 1/2/5/6/8/9, 1/2/5/7/8/9, 1/2/6/7/8/9, 1/3/4/5/6/7, 1/3/4/5/6/8, 1/3/4/5/6/9, 1/3/4/5/7/8, 1/3/4/5/7/9, 1/3/4/5/8/9, 1/3/4/6/7/8, 1/3/4/6/7/9, 1/3/4/6/8/9, 1/3/4/7/8/9, 1/3/5/6/7/8, 1/3/5/6/7/9, 1/3/5/6/8/9, 1/3/5/7/8/9, 1/3/6/7/8/9, 1/4/5/6/7/8, 1/4/5/6/7/9, 1/4/5/6/8/9, 1/4/5/7/8/9, 1/4/6/7/8/9, 1/5/6/7/8/9, 2/3/4/5/6/7, 2/3/4/5/6/8, 2/3/4/5/6/9, 2/3/4/5/7/8, 2/3/4/5/7/9, 2/3/4/5/8/9, 2/3/4/6/7/8, 2/3/4/6/7/9, 2/3/4/6/8/9, 2/3/4/7/8/9, 2/3/5/6/7/8, 2/3/5/6/7/9, 2/3/5/6/8/9, 2/3/5/7/8/9, 2/3/6/7/8/9, 2/4/5/6/7/8, 2/4/5/6/7/9, 2/4/5/6/8/9, 2/4/5/7/8/9, 2/4/6/7/8/9, 2/5/6/7/8/9, 3/4/5/6/7/8, 3/4/5/6/7/9, 3/4/5/6/8/9, 3/4/5/7/8/9, 3/4/6/7/8/9, 3/5/6/7/8/9, 4/5/6/7/8/9)
Система: 7/9 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7, 1/2/3/4/5/6/8, 1/2/3/4/5/6/9, 1/2/3/4/5/7/8, 1/2/3/4/5/7/9, 1/2/3/4/5/8/9, 1/2/3/4/6/7/8, 1/2/3/4/6/7/9, 1/2/3/4/6/8/9, 1/2/3/4/7/8/9, 1/2/3/5/6/7/8, 1/2/3/5/6/7/9, 1/2/3/5/6/8/9, 1/2/3/5/7/8/9, 1/2/3/6/7/8/9, 1/2/4/5/6/7/8, 1/2/4/5/6/7/9, 1/2/4/5/6/8/9, 1/2/4/5/7/8/9, 1/2/4/6/7/8/9, 1/2/5/6/7/8/9, 1/3/4/5/6/7/8, 1/3/4/5/6/7/9, 1/3/4/5/6/8/9, 1/3/4/5/7/8/9, 1/3/4/6/7/8/9, 1/3/5/6/7/8/9, 1/4/5/6/7/8/9, 2/3/4/5/6/7/8, 2/3/4/5/6/7/9, 2/3/4/5/6/8/9, 2/3/4/5/7/8/9, 2/3/4/6/7/8/9, 2/3/5/6/7/8/9, 2/4/5/6/7/8/9, 3/4/5/6/7/8/9)
Система: 8/9 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7/8, 1/2/3/4/5/6/7/9, 1/2/3/4/5/6/8/9, 1/2/3/4/5/7/8/9, 1/2/3/4/6/7/8/9, 1/2/3/5/6/7/8/9, 1/2/4/5/6/7/8/9, 1/3/4/5/6/7/8, 2/3/4/5/6/7/8/9)
Система: 2/10 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 6/7, 6/8, 6/9 6/10, 7/8, 7/9, 7/10, 8/9, 8/10, 9/10)
Система: 3/10 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/2/7, 1/2/8, 1/2/9, 1/2/10, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/3/7, 1/3/8, 1/3/9, 1/3/10, 1/4/5/, 1/4/6, 1/4/7, 1/4/8, 1/4/9, 1/4/10, 1/5/6, 1/5/7, 1/5/8, 1/5/9, 1/5/10, 1/6/7, 1/6/8, 1/6/9/ 1/6/10, 1/7/8/ 1/7/9, 1/7/10, 1/8/9, 1/8/10, 1/9/10, 2/3/4, 2/3/5, 2/3/6, 2/3/7, 2/3/8, 2/3/9, 2/3/10, 2/4/5, 2/4/6, 2/4/7, 2/4/8, 2/4/9, 2/4/10, 2/5/6, 2/5/7, 2/5/8, 2/5/9, 2/5/10, 2/6/7, 2/6/8, 2/6/9, 2/6/10, 2/7/8, 2/7/9, 2/7/10, 2/8/9, 2/8/10, 2/9/10, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/7, 3/4/8, 3/4/9, 3/4/10, 3/5/6, 3/5/7, 3/5/8, 3/5/9, 3/5/10, 3/6/7, 3/6/8, 3/6/9, 3/6/10, 3/7/8, 3/7/9, 3/7/10, 3/8/9, 3/8/10, 3/9/10, 4/5/6, 4/5/7, 4/5/8, 4/5/9, 4/5/10, 4/6/7, 4/6/8, 4/6/9, 4/6/10, 4/7/8, 4/7/9, 4/7/10, 4/8/9, 4/8/10, 4/9/10, 5/6/7, 5/6/8, 5/6/9, 5/6/10, 5/7/8, 5/7/9, 5/7/10, 5/8/9, 5/8/10, 5/9/10, 6/7/8, 6/7/9, 6/7/10, 6/8/9, 6/8/10, 6/9/10, 7/8/9, 7/8/10, 7/9/10, 8/9/10)
Система: 4/10 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/6, 1/2/3/7, 1/2/3/8, 1/2/3/9, 1/2/3/10, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/4/7, 1/2/4/8, 1/2/4/9, 1/2/4/10, 1/2/5/6, 1/2/5/7, 1/2/5/8, 1/2/5/9, 1/2/5/9, 1/2/5/10, 1/2/6/7, 1/2/6/8, 1/2/6/9, 1/2/6/10, 1/2/7/8, 1/2/7/9, 1/2/7/10, 1/2/8/9, 1/2/8/10, 1/2/9/10, 1/3/4/5, 1/3/4/6, 1/3/4/7, 1/3/4/8, 1/3/4/9, 1/3/4/9, 1/3/4/10, 1/3/5/6, 1/3/5/7, 1/3/5/7, 1/3/5/8/ 1/3/5/9, 1/3/5/10, 1/3/6/7, 1/3/6/8, 1/3/6/9, 1/3/6/10, 1/3/7/8, 1/3/7/9, 1/3/7/10, 1/3/8/9, 1/3/8/10, 1/3/9/10, 1/4/5/6, 1/4/5/7, 1/4/5/8, 1/4/5/9, 1/4/5/10, 1/4/6/7, 1/4/6/8, 1/4/6/9, 1/4/6/10, 1/4/7/8, 1/4/7/9, 1/4/7/10, 1/4/8/9, 1/4/8/10, 1/4/9/10, 1/5/6/7, 1/5/6/8, 1/5/6/9, 1/5/6/10, 1/5/7/8, 1/5/7/9, 1/5/7/10, 1/5/8/9, 1/5/8/10, 1/5/9/10, 1/6/7/8, 1/6/7/9, 1/6/7/10, 1/6/8/9, 1/6/8/10, 1/6/9/10, 1/7/8/9, 1/7/8/10, 1/7/9/10, 1/8/9/10, 2/3/4/5, 2/3/4/6, 2/3/4/7, 2/3/4/8, 2/3/4/9, 2/3/4/10, 2/3/5/6, 2/3/5/7, 2/3/5/8, 2/3/5/9, 2/3/5/10, 2/3/6/7, 2/3/6/8, 2/3/6/9, 2/3/6/10, 2/3/7/8, 2/3/7/9, 2/3/7/10, 2/3/8/9, 2/3/8/10, 2/3/9/10, 2/4/5/6, 2/4/5/7, 2/4/5/8, 2/4/5/9, 2/4/5/10, 2/4/6/7, 2/4/6/8, 2/4/6/9, 2/4/6/9, 2/4/6/10, 2/4/7/8, 2/4/7/9, 2/4/7/10, 2/4/8/9, 2/4/8/10, 2/4/9/10, 2/5/6/7, 2/5/6/8, 2/5/6/9, 2/5/6/10, 2/5/7/8, 2/5/7/9, 2/5/7/10, 2/5/8/9, 2/5/8/10, 2/5/9/10, 2/6/7/8, 2/6/7/9, 2/6/7/10, 2/6/8/9, 2/6/8/10, 2/6/9/10, 2/7/8/9, 2/7/8/10, 2/7/9/10, 2/8/9/10, 3/4/5/6, 3/4/5/7, 3/4/5/8, 3/4/5/9, 3/4/5/10, 3/4/6/7, 3/4/6/8, 3/4/6/9, 3/4/6/10, 3/4/7/8, 3/4/7/9, 3/4/7/10, 3/4/8/9, 3/4/8/10, 3/4/9/10, 3/5/6/7, 3/5/6/8, 3/5/6/9, 3/5/6/10, 3/5/7/8, 3/5/7/9, 3/5/7/10, 3/5/8/9, 3/5/8/10, 3/5/9/10, 3/6/7/8, 3/6/7/9, 3/6/7/10, 3/6/8/9, 3/6/8/10, 3/6/9/10, 3/7/8/9, 3/7/8/10, 3/7/9/10, 3/8/9/10, 4/5/6/7, 4/5/6/8, 4/5/6/9, 4/5/6/10, 4/5/7/8, 4/5/7/9, 4/5/7/10, 4/5/8/9, 4/5/8/10, 4/5/9/10, 4/6/7/8, 4/6/7/9, 4/6/7/10, 4/6/8/9, 4/6/8/10, 4/6/9/10, 4/7/8/9, 4/7/8/10, 4/7/9/10, 4/8/9/10, 5/6/7/8, 5/6/7/9, 5/6/7/10, 5/6/8/9, 5/6/8/10, 5/6/9/10, 5/7/8/9, 5/7/8/10, 5/7/9/10, 5/8/9/10, 6/7/8/9, 6/7/8/10, 6/7/9/10, 6/8/9/10, 7/8/9/10)
Система: 5/10 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/4/7, 1/2/3/4/8, 1/2/3/4/9, 1/2/3/4/10, 1/2/3/5/6, 1/2/3/5/7, 1/2/3/5/8, 1/2/3/5/9, 1/2/3/5/10, 1/2/3/6/7, 1/2/3/6/8, 1/2/3/6/8, 1/2/3/6/9, 1/2/3/6/10, 1/2/3/7/8, 1/2/3/7/9, 1/2/3/7/10, 1/2/3/8/9, 1/2/3/8/10, 1/2/3/9/10, 1/2/4/5/6, 1/2/4/5/7, 1/2/4/5/8, 1/2/4/5/9, 1/2/4/5/10, 1/2/4/6/7, 1/2/4/6/8, 1/2/4/6/9, 1/2/4/6/10, 1/2/4/7/8, 1/2/4/7/9, 1/2/4/7/10, 1/2/4/8/9, 1/2/4/8/10, 1/2/4/9/10, 1/2/5/6/7, 1/2/5/6/8, 1/2/5/6/9, 1/2/5/6/10, 1/2/5/7/8, 1/2/5/7/9, 1/2/5/7/10, 1/2/5/8/9, 1/2/5/8/10, 1/2/5/9/10, 1/2/6/7/8, 1/2/6/7/9, 1/2/6/7/10, 1/2/6/8/9, 1/2/6/8/10, 1/2/6/9/10, 1/2/7/8/9, 1/2/7/8/10, 1/2/7/9/10, 1/2/8/9/10, 1/3/4/5/6, 1/3/4/5/7, 1/3/4/5/8, 1/3/4/5/9, 1/3/4/5/10, 1/3/4/6/7, 1/3/4/6/8, 1/3/4/6/9, 1/3/4/6/10, 1/3/4/7/8, 1/3/4/7/9, 1/3/4/7/10, 1/3/4/8/9, 1/3/4/8/10, 1/3/4/9/10, 1/3/5/6/7, 1/3/5/6/8, 1/3/5/6/9, 1/3/5/6/10, 1/3/5/7/8, 1/3/5/7/9, 1/3/5/7/10, 1/3/5/8/9, 1/3/5/8/10, 1/3/5/9/10, 1/3/6/7/8, 1/3/6/7/9, 1/3/6/7/10, 1/3/6/8/9, 1/3/6/8/10, 1/3/6/9/10, 1/3/7/8/9, 1/3/7/8/10, 1/3/7/9/10, 1/3/8/9/10, 1/4/5/6/7, 1/4/5/6/8, 1/4/5/6/9, 1/4/5/6/10, 1/4/5/7/8, 1/4/5/7/9, 1/4/5/7/10, 1/4/5/8/9, 1/4/5/8/10, 1/4/5/9/10, 1/4/6/7/8, 1/4/6/7/9, 1/4/6/7/10, 1/4/6/8/9, 1/4/6/8/10, 1/4/6/9/10, 1/4/7/8/9, 1/4/7/8/10, 1/4/7/9/10, 1/4/8/9/10, 1/5/6/7/8, 1/5/6/7/9, 1/5/6/7/10, 1/5/6/8/9, 1/5/6/8/10, 1/5/6/9/10, 1/5/7/8/9, 1/5/7/8/10, 1/5/7/9/10, 1/5/8/9/10, 1/6/7/8/9, 1/6/7/8/10, 1/6/7/9/10, 1/6/8/9/10, 1/7/8/9/10, 2/3/4/5/6, 2/3/4/5/7, 2/3/4/5/8, 2/3/4/5/9, 2/3/4/5/10, 2/3/4/6/7, 2/3/4/6/8, 2/3/4/6/9, 2/3/4/6/10, 2/3/4/7/8, 2/3/4/7/9, 2/3/4/7/10, 2/3/4/8/9, 2/3/4/8/10, 2/3/4/9/10, 2/3/5/6/7, 2/3/5/6/8, 2/3/5/6/9, 2/3/5/6/10, 2/3/5/7/8, 2/3/5/7/9, 2/3/5/7/10, 2/3/5/8/9, 2/3/5/8/10, 2/3/5/9/10, 2/3/6/7/8, 2/3/6/7/9, 2/3/6/7/10, 2/3/6/8/9, 2/3/6/8/10, 2/3/6/9/10, 2/3/7/8/9, 2/3/7/8/10, 2/3/7/9/10, 2/3/8/9/10, 2/4/5/6/7, 2/4/5/6/8, 2/4/5/6/9, 2/4/5/6/10, 2/4/5/7/8, 2/4/5/7/9, 2/4/5/7/10, 2/4/5/8/9, 2/4/5/8/10, 2/4/5/9/10, 2/4/6/7/8, 2/4/6/7/9, 3/4/6/7/10, 2/4/6/8/9, 2/4/6/8/10, 2/4/6/9/10, 2/4/7/8/9, 2/4/7/8/10, 2/4/7/9/10, 2/4/8/9/10, 2/5/6/7/8, 2/5/6/7/9, 2/5/6/7/10, 2/5/6/8/9, 2/5/6/8/10, 2/5/6/9/10, 2/5/7/8/9, 2/5/7/8/10, 2/5/7/9/10, 2/5/8/9/10, 2/6/7/8/9, 2/6/7/8/10, 2/6/7/9/10, 2/6/8/9/10, 2/7/8/9/10, 3/4/5/6/7, 3/4/5/6/8, 3/4/5/6/9, 3/4/5/6/10, 3/4/5/7/8, 3/4/5/7/9, 3/4/5/7/10, 3/4/5/8/9, 3/4/5/8/10, 3/4/5/9/10, 3/4/6/7/8, 3/4/6/7/9, 3/4/6/7/10, 3/4/6/8/9, 3/4/6/8/10, 3/4/6/9/10, 3/4/7/8/9, 3/4/7/8/10, 3/4/7/9/10, 3/4/8/9/10, 3/5/6/7/8, 3/5/6/7/9, 3/5/6/7/10, 3/5/6/8/9, 3/5/6/8/10, 3/5/6/9/10, 3/5/7/8/9, 3/5/7/8/10, 3/5/7/9/10, 3/5/8/9/10, 3/6/7/8/9, 3/6/7/8/10, 3/6/7/9/10, 3/6/8/9/10, 3/7/8/9/10, 4/5/6/7/8, 4/5/6/7/9, 4/5/6/7/10, 4/5/6/8/9, 4/5/6/8/10, 4/5/6/9/10, 4/5/7/8/9, 4/5/7/8/10, 4/5/7/9/10, 4/5/8/9/10, 4/6/7/8/9, 4/6/7/8/10, 4/6/8/9/10, 4/7/8/9/10, 5/6/7/8/9, 5/6/7/8/10, 5/6/7/9/10, 5/6/8/9/10, 5/7/8/9/10, 6/7/8/9/10)
Система: 6/10 Колонки: (1/2/3/4/5/6, 1/2/3/4/5/7, 1/2/3/4/5/8, 1/2/3/4/5/9, 1/2/3/4/5/10, 1/2/3/4/6/7, 1/2/3/4/6/8, 1/2/3/4/6/9, 1/2/3/4/6/9, 1/2/3/4/7/8, 1/2/3/4/7/9, 1/2/3/4/7/10, 1/2/3/4/8/9, 1/2/3/4/8/10, 1/2/3/4/9/10, 1/2/3/5/6/7, 1/2/3/5/6/8, 1/2/3/5/6/9, 1/2/3/5/6/10, 1/2/3/5/7/8, 1/2/3/5/7/9, 1/2/3/5/7/10, 1/2/3/5/8/9, 1/2/3/5/8/10, 1/2/3/5/9/10, 1/2/3/6/7/8, 1/2/3/6/7/9, 1/2/3/6/7/10, 1/2/3/6/8/9, 1/2/3/6/8/10, 1/2/3/6/9/10, 1/2/3/7/8/9, 1/2/3/7/8/10, 1/2/3/7/9/10, 1/2/3/8/9/10, 1/2/4/5/6/7, 1/2/4/5/6/8, 1/2/4/5/6/9, 1/2/4/5/6/10, 1/2/4/5/7/8, 1/2/4/5/7/9, 1/2/4/5/7/10, 1/2/4/5/8/9, 1/2/4/5/8/10, 1/2/4/5/9/10, 1/2/4/6/7/8, 1/2/4/6/7/9, 1/2/4/6/7/10, 1/2/4/6/8/9, 1/2/4/6/8/10, 1/2/4/6/9/10, 1/2/4/7/8/9, 1/2/4/7/8/10, 1/2/4/7/9/10, 1/2/4/8/9/10, 1/2/5/6/7/8, 1/2/5/6/7/9, 1/2/5/6/7/10, 1/2/5/6/8/9, 1/2/5/6/8/10, 1/2/5/6/9/10, 1/2/5/7/8/9, 1/2/5/7/8/10, 1/2/5/7/9/10, 1/2/5/8/9/10, 1/2/6/7/8/9, 1/2/6/7/8/10, 1/2/6/7/9/10, 1/2/6/8/9/10, 1/2/7/8/9/10, 1/3/4/5/6/7, 1/3/4/5/6/8, 1/3/4/5/6/9, 1/3/4/5/6/10, 1/3/4/5/7/8, 1/3/4/5/7/9, 1/3/4/5/7/10, 1/3/4/5/8/9, 1/3/4/5/8/10, 1/3/4/5/9/10, 1/3/4/6/7/8, 1/3/4/6/7/9, 1/3/4/6/7/10, 1/3/4/6/8/9, 1/3/4/6/8/10, 1/3/4/6/9/10 1/3/4/7/8/9, 1/3/4/7/8/10, 1/3/4/7/9/10, 1/3/4/8/9/10, 1/3/5/6/7/8, 1/3/5/6/7/9, 1/3/5/6/7/10, 1/3/5/6/8/9, 1/3/5/6/8/10, 1/3/5/6/9/10, 1/3/5/7/8/9, 1/3/5/7/8/10, 1/3/5/7/9/10, 1/3/5/8/9/10, 1/3/6/7/8/9, 1/3/6/7/8/10, 1/3/6/7/9/10, 1/3/6/8/9/10, 1/3/7/8/9/10, 1/4/5/6/7/8, 1/4/5/6/7/9, 1/4/5/6/7/10, 1/4/5/6/8/9, 1/4/5/6/8/10, 1/4/5/6/9/10, 1/4/5/7/8/9, 1/4/5/7/8/10, 1/4/5/7/9/10, 1/4/5/8/9/10, 1/4/6/7/8/9, 1/4/6/7/8/10, 1/4/6/7/9/10, 1/4/6/8/9/10, 1/4/7/8/9/10, 1/5/6/7/8/9, 1/5/6/7/8/10, 1/5/6/7/9/10, 1/5/6/8/9/10, 1/5/7/8/9/10, 1/6/7/8/9/10, 2/3/4/5/6/7, 2/3/4/5/6/8, 2/3/4/5/6/9, 2/3/4/5/6/10, 2/3/4/5/7/8, 2/3/4/5/7/9, 2/3/4/5/7/10, 2/3/4/5/8/9, 2/3/4/5/8/10, 2/3/4/5/9/10, 2/3/4/6/7/8, 2/3/4/6/7/9, 2/3/4/6/7/10, 2/3/4/6/8/9, 2/3/4/6/8/10, 2/3/4/6/9/10, 2/3/4/7/8/9, 2/3/4/7/8/10, 2/3/4/7/9/10, 2/3/4/8/9/10, 2/3/5/6/7/8, 2/3/5/6/7/9, 2/3/5/6/7/10, 2/3/5/6/8/9, 2/3/5/6/8/10, 2/3/5/6/9/10, 2/3/5/7/8/9, 2/3/5/7/8/10, 2/3/5/7/9/10, 2/3/5/8/9/10, 2/3/6/7/8/9, 2/3/6/7/8/10, 2/3/6/7/9/10, 2/3/6/8/9/10, 2/3/7/8/9/10, 2/4/5/6/7/8, 2/4/5/6/7/9, 2/4/5/6/7/10, 2/4/5/6/8/9, 2/4/5/6/8/10, 2/4/5/6/9/10, 2/4/5/7/8/9, 2/4/5/7/8/10, 2/4/5/7/9/10, 2/4/5/8/9/10, 2/4/6/7/8/9, 2/4/6/7/8/10, 2/4/6/7/9/10, 2/4/6/8/9/10, 2/4/7/8/9/10, 2/5/6/7/8/9, 2/5/6/7/8/10, 2/5/6/7/9/10, 2/5/6/8/9/10, 2/5/78/9/10, 2/6/7/8/9/10, 3/4/5/6/7/8, 3/4/5/6/7/9, 3/4/5/6/7/10, 3/4/5/6/8/9, 3/4/5/6/8/10, 3/4/5/6/9/10, 3/4/5/7/8/9, 3/4/5/7/8/10, 3/4/5/7/9/10, 3/4/5/8/9/10, 3/4/6/7/8/9, 3/4/6/7/8/10, 3/4/6/7/9/10, 3/4/6/8/9/10, 3/4/7/8/9/10, 3/5/6/7/8/9, 3/5/6/7/8/10, 3/5/6/7/9/10, 3/5/6/8/9/10, 3/5/7/8/9/10, 3/6/7/8/9/10, 4/5/6/7/8/9, 4/5/6/7/8/10, 4/5/6/7/9/10, 4/5/6/8/9/10, 4/5/7/8/9/10, 4/6/7/8/9/10, 5/6/7/8/9/10)
Система: 7/10 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7, 1/2/3/4/5/6/8, 1/2/3/4/5/6/9, 1/2/3/4/5/6/10, 1/2/3/4/5/7/8, 1/2/3/4/5/7/9, 1/2/3/4/5/7/10, 1/2/3/4/5/8/9, 1/2/3/4/5/8/10, 1/2/3/4/5/9/10, 1/2/3/4/6/7/8, 1/2/3/4/6/7/9, 1/2/3/4/6/7/10, 1/2/3/4/6/8/9, 1/2/3/4/6/8/10, 1/2/3/4/6/9/10, 1/2/3/4/7/8/9, 1/2/3/4/7/8/10, 1/2/3/4/7/9/10, 1/2/3/4/8/9/10, 1/2/3/5/6/7/8, 1/2/3/5/6/7/9, 1/2/3/5/6/7/10, 1/2/3/5/6/8/9, 1/2/3/5/6/8/10, 1/2/3/5/6/9/10, 1/2/3/5/7/8/9, 1/2/3/5/7/8/10, 1/2/3/5/7/9/10, 1/2/3/5/8/9/10, 1/2/3/6/7/8/9. 1/2/3/6/7/8/10, 1/2/3/6/7/9/10, 1/2/3/6/8/9/10, 1/2/3/7/8/9/10, 1/2/4/5/6/7/8, 1/2/4/5/6/7/9, 1/2/4/5/6/7/10, 1/2/4/5/6/8/9, 1/2/4/5/6/8/10, 1/2/4/5/6/9/10, 1/2/4/5/7/8/9, 1/2/4/5/7/8/10, 1/2/4/5/7/9/10, 1/2/4/5/7/8/10, 1/2/4/6/7/8/9, 1/2/4/6/7/8/10, 1/2/4/6/7/9/10, 1/2/4/6/8/9/10, 1/2/4/7/8/9/10, 1/2/5/6/7/8/9, 1/2/5/6/7/8/10, 1/2/5/6/7/9/10, 1/2/5/6/8/9/10, 1/2/5/7/8/9/10, 1/2/6/7/8/9/10, 1/3/4/5/6/7/8, 1/3/4/5/6/7/9, 1/3/4/5/6/7/10, 1/3/4/5/6/8/9, 1/3/4/5/6/8/10, 1/3/4/5/6/9/10, 1/3/4/5/7/8/9, 1/3/4/5/7/8/10, /1/3/4/5/7/9/10, 1/3/4/5/8/9/10, 1/3/4/6/7/8/9, 1/3/4/6/7/8/10, 1/3/4/6/7/9/10, 1/3/4/6/8/9/10, 1/3/4/7/8/9/10, 1/3/5/6/7/8/9, 1/3/5/6/7/8/10, 1/3/5/6/7/9/10, 1/3/5/6/8/9/10, 1/3/5/7/8/9/10, 1/3/6/7/8/9/10, 1/4/5/6/7/8/9, 1/4/5/6/7/8/10, 1/4/5/6/7/9/10, 1/4/5/6/8/9/10, 1/4/5/7/8/9/10, 1/4/6/7/8/9/10, 1/5/6/7/8/9/10, 2/3/4/5/6/7/8, 2/3/4/5/6/7/9, 2/3/4/5/6/7/10, 2/3/4/5/6/8/9, 2/3/4/5/6/8/10, 2/3/4/5/6/9/10, 2/3/4/5/7/8/9, 2/3/4/5/7/8/10, 2/3/4/5/7/9/10, 2/3/4/5/8/9/10, 2/3/4/6/7/8/9, 2/3/4/6/7/8/10, 2/3/4/6/7/9/10, 2/3/4/6/8/9/10, 2/3/4/7/8/9/10, 2/3/5/6/7/8/9, 2/3/5/6/7/8/10, 2/3/5/6/7/9/10, 2/3/5/6/8/9/10, 2/3/5/7/8/9/10, 2/3/6/7/8/9/10, 2/4/5/6/7/8/9, 2/4/5/6/7/8/10, 2/4/5/6/7/9/10, 2/4/5/6/8/9/10, 2/4/5/7/8/9/10, 2/4/6/7/8/9/10, 2/5/6/7/8/9/10, 3/4/5/6/7/8/9, 3/4/5/6/7/8/10, 3/4/5/6/7/9/10, 3/4/5/6/8/9/10, 3/4/5/7/8/9/10, 3/4/6/7/8/9/10, 3/5/6/7/8/9/10, 4/5/6/7/8/9/10)
Система: 8/10 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7/8, 1/2/3/4/5/6/7/9, 1/2/3/4/5/6/7/10, 1/2/3/4/5/6/8/9, 1/2/3/4/5/6/8/10, 1/2/3/4/5/6/9/10, 1/2/3/4/5/7/8/9, 1/2/3/4/5/7/8/10, 1/2/3/4/5/7/9/10, 1/2/3/4/5/8/9/10, 1/2/3/4/6/7/8/9, 1/2/3/4/6/7/8/10, 1/2/3/4/6/7/9/10, 1/2/3/4/5/8/9/10, 1/2/3/4/7/8/9/10, 1/2/3/5/6/7/8/9, 1/2/3/5/6/7/8/10, 1/2/3/5/6/7/9/10, 1/2/3/5/6/8/9/10, 1/2/3/5/6/8/9/10, 1/2/3/5/7/8/9/10, 1/2/3/6/7/8/9/10, 1/2/4/5/6/7/8/9, 1/2/4/5/6/7/8/10, 1/2/4/5/6/7/9/10, 1/2/4/5/6/8/9/10, 1/2/4/5/7/8/9/10, 1/2/4/6/7/8/9/10, 1/2/5/6/7/8/9/10, 1/3/4/5/6/7/8/9, 1/3/4/5/6/7/8/10, 1/3/4/5/6/7/9/10, 1/3/4/5/6/8/9/10, 1/3/4/5/7/8/9/10, 1/3/4/6/7/8/9/10, 1/3/5/6/7/8/9/10, 1/4/5/6/7/8/9/10, 2/3/4/5/6/7/8/9, 2/3/4/5/6/7/8/10, 2/3/4/5/6/7/9/10, 2/3/4/5/6/8/9/10, 2/3/4/5/7/8/9/10, 2/3/4/6/7/8/9/10, 2/3/5/6/7/8/9/10, 2/3/5/6/7/8/9/10, 2/4/5/6/7/8/9/10, 3/4/5/6/7/8/9/10)
Система: 9/10 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7/8/9, 1/2/3/4/5/6/7/8/10, 1/2/3/4/5/6/7/9/10, 1/2/3/4/5/6/8/9/10, 1/2/3/4/6/7/8/9/10, 1/2/3/5/6/7/8/9/10, 1/2/4/5/6/7/8/9/10, 1/3/4/5/6/7/8/9/10, 2/3/4/5/6/7/8/9/10)

Краен изход – Познайте изхода от мача (1 – победа за домакина, Х – равен резултат и 2 – победа за госта).
Победител в срещата - възможни изходи 1 и 2 – в случаи, когато Букмейкъра не предлага коефициент за равенство (Х), участникът трябва да предвиди крайния победител от срещата след окончателното му определяне,т.е независимо дали след редовното игрално време или евентуални продължения.
Да се класира (Да спечели финала) – участникът трябва да предвиди кой отбор ще продължи в следващия кръг или ще спечели турнира
Двоен Шанс - Познайте изхода от мача (1Х, Х2 и 12). "1X" - ако резултатът е победа на отбора домакин или равенство, залозите за тази опция са победители. "X2", ако резултатът е или равенство или победа за отбора гост, тогава залозите за тази опция са победители. "12" - ако резултатът е или домакина или госта, залозите за тази опция са победители. Ако мачът се играе на неутрално място, първият отбор, който е избран, се счита за домакин за целите на залаганията.
Брой голове - участникът трябва да предвиди дали общият сбор от головете, отбелязани в срещата, ще бъде по-малък или по-голям от 2,5 гола. Участникът може да залага и на друга граница (например 1,5, 3,5 и т.н.), ако на сайта е обявена тази възможност (нецяло число).
Двата отбора да отбележат гол в мача - участникът трябва да предвиди дали и двата отбора ще отбележат гол в срещата. Автоголовете се зачитат за отбора, в полза на който са отбелязани. Възможните варианти са „ДА” (и двата отбора ще отбележат гол) или “НЕ“ (поне един от двата отбора няма да отбележи гол).
Първо полувреме- Изход - участникът трябва да предвиди изхода от първото полувреме на срещата (1, Х, 2). При прекъсване на срещата след края на първото полувреме се изплащат печалби за изхода от първото полувреме.
Азиатски хендикап - Познайте изхода от мача с хендикап („1” или „2”).
Печелившият изход се получава, като точният резултат от мача се коригира с предварително зададено от Букмейкъра предимство (хендикап).
АКО ИЗХОДЪТ ОТ МАЧА, КОРИГИРАН СЪС ЗАДАДЕНИЯ ХЕНДИКАП, Е „Х”, ВСИЧКИ ЗАЛОЗИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЗА ПОЗНАТИ С КОЕФИЦИЕНТ „1”.
Букмейкъра може да зададе повече от едно предимство (двоен хендикап). В този случай сумата на залога се разделя на две, като половината от залога се поставя за единия хендикап, а другата половина – за другия хендикап.
Например:
Хендикап 0.5, 1
Ако отбор с 0.5, 1 изоставане (-0.5, -1):
- победи с 2 или повече гола разлика - всички залози са печеливши;
- победи с 1 гол - половината залог е печеливш, а другата половина се възстановява;
- загуби или завърши наравно - всички залози са губещи
Ако отбор с 0.5, 1 преднина (+0.5, +1):
- победи или завърши наравно – всички залози са печеливши;
- загуби с 1 гол - половината залог е губещ, а другата половина се възстановява;
- загуби с 2 или повече гола разлика - всички залози са губещи
По аналогичен начин се изчисляват печалби с други зададени стойности.
Равен няма залог - Познайте изхода от мача (1-победа за домакина или 2 – победа за госта). АКО МАЧЪТ ЗАВЪРШИ С РАВЕН РЕЗУЛТАТ, ЗАЛОЗИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЗА ПОЗНАТИ С КОЕФИЦИЕНТ „1”
Хендикап – участникът трябва да предвиди изхода от срещата, като е зададено предварително предимство в резултата за един от отборите.
Печелившият знак се получава, като крайният резултат от срещата се коригира с предварително зададеното предимство.
Пример:При 0:1 предварително зададен резултат и 2:1 получен краен резултат печелившият резултат е 2:2 - печели знак "Х". По същия начин се процедира със знаците "1" и "2".
Първо полувреме / Краен изход – участникът трябва едновременно да предвиди изхода от първото полувреме и крайния изход от срещата.
Линия голове – участникът трябва да предвиди дали общият сбор от головете отбелязани в срещата ще бъде под или над зададения брой, който може да бъде цяло и нецяло число. Букмейкъра може да зададе повече от една линия голове (двойна линия голове). В този случай сумата на залога се разделя на две, като половината от залога се поставя за едната линия, а другата половина – за другата линия.
Например: Линия голове над/под 2,2,5 Ако срещата завърши с 3 или повече отбелязани гола: всички залози направени за „над“ са печеливши всички залози направени за „под“ са губещи Ако срещата завърши с точно 2 отбелязани гола: половината от залога за „над“ се определя за познат с коефициент 1, а другата половина губи половината от залога за „под“ се определя за познат с коефициент 1, а другата половина печели Ако срещата завърши без отбелязани голове или с 1 отбелязан гол: всички залози направени за „над“ са губещи всички залоци направени за „под“ са печеливши
Брой голове за домакина - участникът трябва да предвиди дали общият сбор от головете, отбелязани в срещата от домакина, ще бъде по-малък или по-голям от 2,5 гола. Участникът може да залага и на друга граница (например 0,5, 3,5 и т.н.), ако в уебсайта е обявена тази възможност.
Брой голове за госта - участникът трябва да предвиди дали общият сбор от головете, отбелязани в срещата от госта, ще бъде по-малък или по-голям от 2,5 гола. Участникът може да залага и на друга граница (например 0,5, 3,5 и т.н.), ако в уебсайта е обявена тази възможност.
Точен резултат - познайте точния резултат в мача.
Можете да заложите и на „Всеки друг резултат”, ако е посочена такава опция като в този случай залагате за всеки точен резултат, който не е изрично посочен.
Четен/Нечетен брой голове - участникът трябва да предвиди дали общият брой голове, отбелязани в срещата, ще бъде нечетно (1, 3, 5 и т.н.) или четно (0, 2, 4 и т.н.) число.
Брой корнери - участникът трябва да предвиди дали общият сбор от ъгловите удари, изпълнени и от двата отбора в срещата ще бъде по-малък или по-голям от определения от Букмейкъра.
Корнери хендикап - Предварително предимство в броя на ъглови удари за един от отборите (хендикап - цяло или нецяло число). Участникът трябва да предвиди отбора, който ще изпълни повече ъглови удари в срещата, коригирани с предварително зададения хендикап. В случай, че зададеният хендикап е цяло число, може да се залага и на възможността броят на ъглови удари, коригирани с хендикапа, да бъде равен.
Брой картони - участникът трябва да предвиди дали общия брой от картоните получени от двата отбора в срещата ще бъде по-малък или по-голям от определена от Букмейкъра граница (нецяло число).
Ще има ли продължения? – участникът трябва да предвиди дали срещата ще приключи в редовното игрално време или ще се играят продължения.
Ще се стигне ли до дузпи? - участникът трябва да предвиди, дали победителят в мача ще бъде определен след продължения и дузпи.
Краен изход в оставащото време - участникът трябва да предвиди изхода от оставащото време на мача (1 – победа за домакина, Х – равен резултат и 2 – победа за госта), като не важат отбелязаните голове до момента
Голмайстор – участникът трябва да предвиди играча който ще отбележи най-много голове в турнира. (При повече от един футболист с равен брой голове, победителят се определя съгласно правилата на съответния турнир).
Залози за турнир Ако повече от един играч/отбор има същия брой голове/асистенции в края на турнира, важи Правило за Равен Резултат.
Равен Резултат означава, че печалбата за печелившите залози ще бъде изчислена чрез разделянето на сумата на залога на общия брой играчи/отбори с равни голове/асистенции.
Считат се головете в редовното време и продълженията. Не се считат головете при дузпите след продълженията.
Играч на Мача - Залозите се уреждат по резултата обявен от Организаторите (напр. ФИФА за Световното Първенство). Ако няма официален резултат залозите се уреждат по играча награден от Скай ТВ. Ако мача не се предава пряко по Скай, залозите се уреждат по играча награден от Ефирните ТВ във Великобритания (или друга телевизия). Ако няма официално награждаване залозите се връщат, независимо дали няма посочен играч от коментаторите и анализаторите.
4.1 Букмейкъра може да предлага и друг тип залози.

5.1 Позволява се да се играят сингъл залози, колонки, "изгуби, за да спечелиш“ комбинации и системи.
5.2 Залозите на живо не подлежат на войдване, с изключение на случаите, описани в Общите условия.
5.3. Показваната информация на сайта във връзка с залозите на живо е само ориентировъчна. В случай че дадена информация (резултат, час на срещата и др.) се окажат неверни, не можем да поемем отговорност за проблем от този вид.
5.4. Ако по някакви причини (като например липса на превод, липса на точни резултати, липса на данни за развитието на мача, липса на официален протокол за резултата от мача, невъзможност за установяване на резултати от събития и т.н.), не е възможно да се установи категорично резултата на дадено събитие на живо в рамките на 48 часа, приетите залози за това събитие се възстановяват.
5.5. Оплакванията срещу залозите на живо ще бъдат приемани не по-късно от 24 часа след действителното време на събитието.

6.1 Анулирането на залог означава да бъде уреден с коефициент 1 (едно).
6.2 Залозите са невалидни в следните случаи:
6.2.1 Залогът, поставен след действителното започване на събитието. С изключение на залозите на ЖИВО.
6.2.2 Залози поставени на очевидни грешни коефициенти значително различаващи се от световните пазари.
6.2.3 Залози поставен на предварително определен резултат. Например, залозите приети на Брой голове под / над 1,5, когато резултатът от мача е 2-0.
6.2.4 Събитието е отложено, прекратено или не се е състояло в определеното време и е преместено за повече от 48 часа (залозите за завършени части на играта ще бъдат уредени), с изключение на залозите посочени в 6.6 и 6.7.
6.2.5 Участникът се отказва от участие преди началото на мача.
6.3 При уреждане на залозите се зачитат реалната начална дата и час на събитията. Посочените на сайта са само за информация.
6.4 Ако "Затвори залог" (определено в точка 2.5) е било направено след като резултатът от залога е бил известен, тази операция "Затвори залог" ще бъде анулирана. Залогът ще бъде уреден според резултата от събитието.
6.5 Ако резултатът от финалното събитие е бил променен или отменен поради някаква причина (дисквалификация от страна на отбора, съдийство, нарушения на условията на мача и т.н.), неуредените залози няма да бъдат анулирани. Залозите ще бъдат уредени на резултата, публикуван след събитието.
6.6 Ако тенис, бадминтон, тенис на маса, плажен волейбол, плажен хандбал или скуош мач бъде прекъснат, неизигран в рамките на деня и преместени за друг ден,залозите направени на тях остават до изиграването на мача (до края на турнира) или докато един от играчите се откаже да играе.
6.7 Ако състезанието не е завършило съгласно спортните правила (един отбор е дисквалифициран, нарушения на мястото и т.н.), ще бъдат уредени залозите само с недвусмислено определени резултати. Тази точка е приложима само за следните спортове: Футбол, Баскетбол, Хандбал, Хокей на лед, Плажен футбол, Тенис, Волейбол, Тенис на маса, Бадминтон, Плажен волейбол, Снукър, Ръгби.
Пример 1: Ако домакинът на футболен мач е изгонен (прекратен) в 60-ата минута и резултатът на мача е 1-0, Брой голове 0.5 ще бъдат уредени според резултата от 1-0, останалите залози които не са се случили ще бъдат анулирани.
Пример 2: В случай на едно тенис събитие един от участниците се откаже , с резултат 6-3 в първия сет и 3-2 във втория сет ще се прилагат следните правила за уреждане на залозите : Всички първи залози ще се уреждат според 6-3 първи сет; Залозите за втори сет общо гейма под / над 6.5 и 7.5 се уреждат съответно като губещи / победители, тъй като всяко естествено заключение за серията ще има най-малко 8 игри. Хендикап / Вторият играч Хендикап -5.5 / + 5.5 и -4.5 / + 4.5 се уреждат съответно като губещи / победители, тъй като всяко естествено приключване на серията ще има поне 4 гейма предимство за първия играч или 3 предимства за втория играч. По същия начин се уреждат и останалите залози за събитието.
6.8 Има случаи (които не са описани по-горе), когато Букмейкъра позволява да заложите на грешни коефициенти, които не са променени навреме поради технически причини (когато вече е отбелязан гол, вече е спечелена точката и т.н.). В тези случаи Букмейкъра взема окончателното решение за анулиране на залозите, но се задължава да прилага принципите на честност и справедливост.