Допълнителни Правила


Общи положения

Чл. 1. Чрез Уебсайта Организаторът предоставя на Потребителя възможността да ползва услуги и ресурси, съгласно настоящите Общи условия и при стриктното спазване на изискванията, определи в тях и в действащото в Република България законодателство. Организаторът публикува текста на настоящите Общи условия в Уебсайта по начин, позволяващ съхранението и възпроизвеждането му.

Чл.2. Задължителни условия за ползване на услугите в Уебсайта е предварителната регистрацията на Потребителя, въвеждане на потребителското му име и парола и създаване на игрална сметка.

Регистрация

Чл.3. (1) Регистрацията се осъществява чрез въвеждане на данни и информация в централната компютърна система на организатора, чрез които потребителят да бъде идентифициран и може да включва име, презиме, фамилия, гражданство, дата на раждане, идентификационен номер на лицето (единен граждански номер, личен номер на чужденец, друг номер или данни за идентификация, съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин), адрес на временно или постоянно пребиваване, електронен адрес, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност, банкова сметка № (или IBAN или № на сметка, име на банка, държава), пол, телефонен номер,както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно предоставя при регистрацията или при ползване на услугите чрез Уебсайта. Предоставената от Потребителя информация може да бъде събирана и ползвана от Организатора. При непредоставяне на изискваните лични данни и информация, Организаторът може да откаже регистрация.

(2) При съмнение, че информацията относно самоличността на Потребителя не е достатъчна или достоверна, Организаторът може да изиска допълнителни доказателства за самоличност или да откаже регистрация. Във всеки момент Организаторът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(3) С регистрацията Потребителят декларира, че е навършил 18-годишна възраст, отговаря на всички нормативни изисквания за участие в онлайн залагания, включително на държавата, чийто гражданин е и на държавата, на чиято територия се намира IP адреса, от който е направена регистрацията за участие в онлайн залагания и информацията, която е предоставил, е вярна и точна, както и че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.

(4) Потребителят се задължава да актуализира незабавно представената информация по отношение на обстоятелствата, за които е настъпила промяна.

(5) В случай, че информацията съдържа неверни или непълни данни или при неактуализиране на настъпили промени, Организаторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията.

(6) В срок от 24 часа от заявката за регистрация, в случай, че не са изискани допълнителни доказателства за самоличността му, на Потребителят се създава игрална сметка, която е с нулево салдо.

Чл.5.(1) При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име, чрез което да осъществява достъп за участие в онлайн залагания, като паролата се генерира случайно от системата  или  се посочва от Потребителя. Случайно генерираната парола от системата може да бъде променена от Потребителя. В случай, че потребителското име не е заето, Потребителят получава потребителското име, което е заявил.

(2) Всеки Потребител разполага с уникално потребителско име, което не може да се използва от друго лице.

(3) Забранява се регистрацията под чуждо или измислено име. При съмнение, че са използвани чужди лични данни, Организаторът може да откаже регистрация. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако потребителското име засяга права на трети лица, включително, но не само, правото на име на физическо лице и правото на фирма на юридическо лице, право на търговска марка, както и всякакви други права на интелектуална собственост.

(4) Потребителят е длъжен да положи дължимата грижа за запазване на паролата му в тайна и да не я разгласява на трети лица, както и да уведоми незабавно ОРГАНИЗАТОРЪТ при възникнало съмнение или установен неправомерен достъп от друго лице до профила му. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, извършени от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име. Организаторът не носи отговорност и не дължи възстановяване на средства, изтеглени от игралната сметка или възстановяване на други вреди, извършени чрез използването на потребителското име и парола, включително и когато действията не могат да се вменят във вина на Потребителя или са извършени в резултат на неправомерни действия на трето лице.

(5) Едно лице има право само на една регистрация с едно потребителско име и една игрална сметка.

(6) По чл. 12, ал. 1, т.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, задължителна верификация се налага на лицата, направили депозит/и надвишаващи стойност 3 900 лв.


Игрална сметка

Чл.6. (1) След успешно приключване на процеса на регистрация, на Потребителя се създава игрална сметка, която е с нулево салдо. Чрез нея той може да участва в онлайн залагания, след като депозира парични средства.

(2) Потребителят депозира парични средства по обявена на Уебсайта сметка на Организатора, като минималният размер на депозита се определя от Организатора. Със сумата по депозита се захранва игралната сметка на Потребителя.

(3) Потребителят има право да бъде информиран за всички ограничения, свързани с депозитите, за достъпа до паричните средства във връзка с тях, както и за ограниченията при теглене на средства.

(4) С оглед ограничаване на възможността за пране на пари, не се допуска изплащането на парични средства, които са депозирани в игралната сметка и заявени за теглене без с тях да е осъществен залог за участие в игрите в размер не по-малък от определеният от Организатора.
*Стойността на всеки един депозит трябва да бъде заложен веднъж преди да бъде изтеглен.

(5) При депозиране или теглене на парични средства се налагат такси, съгласно действащите тарифи на съответния доставчик на разплащателни услуги, както и други, обявени на Уебсайта или за които Потребителят е уведомен. Организаторът може по своя преценка да освободи Потребителя от заплащането им и да поеме за своя сметка тези разходи или част от тях, като информира Потребителя относно условията за това.

(6) Не се допуска залог в игра или теглене на средства, което би довело до отрицателно салдо по игралната сметка на Потребителя.

(7) Не се допуска извършването на прехвърляния на парични средства между игрални сметки.

(8) Потребителят има право на информация относно салдото по игралната сметка, история на залаганията (направени залози, изплатени печалби), депозити, тегления и свързани транзакции, както и на справка за последните IP адреси, от които е осъществяван достъп до профила му в последните 30 дни.

(9) Потребителят може лично или чрез заявка до Организатора временно:

1. да ограничи сумата, която може да бъде заложена в рамките на 24 часа или в рамките на един календарен месец;

2. да ограничи сумата, с която може да бъде захранена игралната му сметка в рамките на 24 часа или в рамките на един календарен месец;

3. да ограничи възможността за залагания.

(10) Името и детайлите на титуляра на платежната карта и/или сметката, от която се извършват депозирания и тегления трябва да съвпадат с името дадено от Потребителя при регистрация. 

(11) Организаторът има право да изисква четливи и ясни снимки (копия) на лична карта/ паспорт, на кредитни и/ или дебитни карти, банкови сметки, комунални сметки и други по преценка.

Залог

Чл.7. (1) Организаторът може да определя конкретен, минимален или максимален размер на залога за всички или за определени хазартни игри и го обявява на Уебсайта. Организаторът може да приеме залог и над определения максимален размер при условия, за които Потребителят е информиран.

(2) Залог може да бъде направен само с налични в игралната сметка средства. Не се допуска залог на кредит.

(3) Чрез залога Потребителят декларира, че е съгласен да участва в хазартната игра, за която дава залога, както и че е запознат с Игралните условия и правила за провеждането й, обявени на Уебсайта.

Печалба

Чл.8.(1) Организаторът определя максимален размер на печалбите и го обявява на Уебсайта.

(2) Печалбите на Потребителя от участието в онлайн залагания захранват игралната му сметка.

(3) Печалбите се изплащат във валутата, в която е игралната сметка, освен ако Потребителят не заяви друго, приемайки определените от Организатора условия.

(4) Изплащането на парични средства от игралната сметка се извършва по заявка на Потребителя в определените от Организатора форма, срок, начин и условия на плащане по посочена в електронния формуляр за регистрация или допълнително представена банкова сметка. Преди изплащането на печалба организаторът има право да изиска четливи и ясни копия на документи, включително, но не само на документ за самоличност с видима снимка, на банкова карта, банково извлечение и др. Организаторът може да откаже плащане, ако данните от регистрацията не съответстват с личните данни, които са представени при заявка за изплащане. При валидно подадена заявка за получаване на сума, и след представяне на копия на документи, в случай, че такива бъдат изискани, Организаторът се задължава да нареди превода на заявената сума. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение или забава на плащането, ако то не може да му се вмени във вина или се дължи на действието на трето лице.

(5) В предвидени от закона или в Общите условия случаи, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да прави удръжки от заявените за получаване суми.

Съобщения

Чл. 9. (1) Потребителят има възможност да изпраща текстови съобщения до Организатора от профила си.

(2) Потребителят се съгласява да получава от Организатора или негови партньори търговски съобщения на електронния си адрес, посочен в електронния формуляр за регистрацията, и на профила му в сайта, включително чрез смс, с които да бъде информиран относно предлагани от Организатора или търговски партньори стоки и/или услуги, за провеждани анкети, запитвания и др. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Организатора, свързани с него дружества или негови партньори.

Хазартни игри. Допълнителни (бонус) игри

Чл. 10. (1) Хазартните игри се провеждат съгласно Правилата за отделните видове хазартни игри се обявяват на Уебсайта.

(2) Организаторът може да удържа сума в размер на предварително обявен процент от направения залог, от печалбата или от друга сума, като предварително уведомява Потребителя относно условията. При промяна в размера на обявения процент, Организаторът задължително уведомява Потребителя за това. Удържането на допълнителни суми, включително такса участие, могат да бъдат предвидени в Правилата на конкретната хазартна игра или нейна разновидност.

(3) Във връзка с маркетинговата стратегия, Организаторът може да предоставя преференциални възможности и премии за лоялни потребители и допълнителни (бонус) игри при спазване на нормативните изисквания и при условия, за които Потребителите имат право да бъдат информирани.

Допълнителни права и задължения

Чл.11. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни, като събира и обработва минимално необходимите лични данни на Потребителя, съгласно НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява Организаторът да събира, обработва и съхранява личните му данни и информацията за него по предвидения в тях ред, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и тези данни и информация да бъдат използвани за предлагане на стоки и/или услуги, за промоционални цели, организиране на анкети, запитвания, статистически анализи и проучвания, директен маркетинг и други, които не пораждат задължения за Организатора.

Чл.12. (1) Освен в изрично предвидените в Общите условия случаи, Организаторът има право по своя преценка и без предупреждение да прекрати регистрацията и заличи потребителското име на Потребителя, да спре или ограничи достъпа на Потребителя до Уебсайта при съмнение за неизпълнение на предвидените в настоящите Общи условия изисквания или на норми на българското законодателство. Регистрацията се счита за прекратена при преустановяване на дейността на Организатора или прекратяване на поддържането на Уебсайта.

(2) Във всички случаи на прекратяване на регистрацията Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица в резултат на гореописаните действия.

(3) Организаторът може да задържи плащане, да обяви залог за невалиден и да предприеме други необходими действия, ограничаващи участието в игра на Потребител, за когото е възникнало съмнение, че прави опит за манипулиране на резултата от играта, за измама или друго недобросъвестно поведение. За недобросъвестно ще се счита всяко поведение, с което се нарушават настоящите Общи условия, правилата на отделните игри или норми на действащото законодателство.

Чл.13. Организаторът има право да поставя на всяка от страниците на Уебсайта, рекламни карета, банери и надписи за стоки и услуги, електронни препратки, включително да изпраща съобщения до Потребителя, свързани с тях, като не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията и на страници, препращащи към уебсайтове, които не се администрират от Организатора.

Чл.14. Правата на интелектуална собственост върху бази данни, публикувано съдържание и материали- обекти на интелектуална собственост, разположени на Уебсайта, принадлежат на Организатора или на лице, предоставило право на използването им, и са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Не се допуска съхраняване, възпроизвеждане, разпространение, както и всякакви други действия с обекти на интелектуална собственост без предварителното писмено съгласие на Организатора.

Отговорност

Чл.15.(1) Организаторът няма задължението да контролира и не носи отговорност за начина, по който Потребителят използва услугите, за верността и актуалността на предоставените от Потребителя или трето лице данни, за съдържанието на възложени му публикации, за печатни грешки, както и за всяка информация, достъпна включително чрез електронна препратка или съхранявана на сървъра/ите му.

(2) С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните чрез Уебсайта услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност и се съгласява, че Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя вреди, освен ако са умишлено причинени от Организатора.

(3) Потребителят е длъжен да обезщети Организатора и трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с нарушение от Потребителя на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.

Чл.16. Уебсайтът се администрира от Организатора посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на услугите на Уебсайта извън територията на Република България или когато достъпът до Уебсайта е ограничен включително, но не само от технически неизправности, нарушено телекомуникационно обслужване или интернет свързаност, профилактика на Уебсайта. В случай, че Потребителят ползва услугите извън територията на Република България, той носи цялата отговорност за спазване на приложимото местно законодателство, съобразно с мястото на ползването им.

Други

Чл.17.(1) Предвид възможността за изменение във вида и обхвата на услугите, тяхното допълване и подобряване, както и при законодателни и икономически промени, Организаторът има право едностранно да променя настоящите Общи условия. При всяка промяна в тях, Организаторът се задължава да информира потребителите чрез публикуването им в Уебсайта, като предоставя двуседмичен срок, за да се запознаят с тях, с изтичането на който срок те влизат в действие. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Организатора, във връзка с изменението на Общите условия, както и други, могат да бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя.

(2) Потребителят има право с изрично писмено волеизявление до Организатора да не приеме промените в Общите условия, като договорът автоматично се счита за прекратен и Организаторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията и достъпа до онлайн залаганията на Потребителя.

(3) В случай по ал.2, Потребителят може да изтегли сумите, натрупани по игралната му сметка при условията и сроковете, посочени от Организатора.

(4) При липса на изрично писмено волеизявление за неприемане на промените в Общите условия, счита се, че Потребителят е съгласен с тях, след като е посетил Уебсайта чрез потребителското си име.

(5) В случай, че потребител бъде вписан в "Регистъра на уязвимите лица", влезнал в сила м. декември 2022 г., той ще загуби правото си на достъп до своя игрален профил за минимален срок от 24 месеца. Ако в игралната сметка на потребителя има наличен баланс, то тогава ще важат следните правила:
Наличният в сметката баланс се изплаща по банков път, след предоставяне на банкова сметка. Срокът за изплащане на наличната изтегляема сума е както следва: - До 14 дни след направената от потребителя заявка; - До 14 дни след предоставяне от страна на потребителя на документи за верификация, в случай че такива не са налични до момента. Ако средствата в игралния профил са бонус сума, то тя се анулира. На връщане подлежи само стойността на направения от потребителя депозит, с който е взет въпросния бонус.

Чл.18.(1) Във връзка с приложението на настоящите Общи условия, Организаторът може да приема Указания и Допълнителни условия, свързани с приложението на настоящите Общи условия, с ползването на определен вид услуги или участието в отделните видове игри, които влизат в действие по реда, предвиден за промени в Общите условия.

(2) В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да въвлече в недействителност други клаузи, отделни части или целите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

(4) За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

* Моля прочете и допълнителните правила и условия на сайта!

Дата на последна промяна: 19.04.2019г.

ПОСТЪПКОВО РЪКОВОДСТВО
Изберете игра/спорт от иконите по протежение на горната част на страницата.
Изберете събитие – всяко събитие е обозначено с началния му час (приключило/текущо/предстоящо).
Изберете залог - той се добавя към заложния фиш.
Изберете размера на всеки залог в полето „Заложен фиш".
Потвърдете залога в заложния фиш („Нап.юр. Зал.").
Гледайте резултата от играта чрез визуализатора за събития или изчакайте събитието да приключи, за да видите резулатата от залагането.
2Значката обозначава залог/зи на предстоящо/и събитие/я.
8Значката обозначава печеливш/и залог/зи.
3Значката обозначава губещ/и залог/зи.
ПРАВИЛА НА ИГРАТА
При неизправност в системата се анулират всички игри и печалби.
Играчите носят цялата отговорност за проверка на това дали направените залози съответстват на избраните от тях залози, когато потвърждават действието („Нап. зал." в заложния фиш).
Не се разрешава отмяна на потвърдените от играча залози.
Никога не се изключват участници (коне, кучета, пилоти, отбори) във виртуални събития.
Виртуалните състезателни събития никога не завършват с равен резултат (равни позиции).
Залозите се регистрират в избраното от играча събитие.
Залозите трябва да бъдат направени преди началото на събитието и закриването на залозите. Играчите получават уведомление за всички незавършени залози, които са изтекли, когато събитието започне.
Печалбите се отразяват в акаунта на играча след показване на резултатите от събитието. Изчакайте няколко минути, докато печалбите бъдат добавени към баланса по акаунта на играча.
Лимитите на минималния залог, минималния пермутационен залог, максималния залог и максималните изплащания се определят от оператора.
Предлаганите видове залози могат да бъдат променяни периодично.
Макар и рядко, поради естеството на стрийминга, коментарът и информацията за поточното събитие може да са извън синхрон, когато данните за събитието се показват в интерфейса. Това е нормално и не оказва влияние върху резултата от събитието.
Генератор на случайни числа определя резултатите от събитията във виртуалните спортове. Генераторът на случайни числа е сертифициран от независим одитор.
ВИДОВЕ ЗАЛОЗИ
ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНЕ НА НАДБЯГВАНИЯ   
Победа – познайте участника, който ще финишира 1-ви.
Място – познайте участника, който ще финишира на 1-во, 2-ро и 3-то място в състезанието.
Когато участниците са по-малко от 8 (напр. при кучешки надбягвания), познайте участника, който ще финишира на 1-во или 2-ро място в състезанието. Бележка: Няма залози за 3-то място, когато в събитието има по-малко от 8 участника.
Два ПО РЕД (прогноза или екзакта) – познайте двамата участници, които ще финишират на 1-во и 2-ро място в състезанието, в посочения ред.
Два ВЪВ ВСЯКАКЪВ РЕД (обратна прогноза или квинела) – познайте двамата участници, които ще финишират на 1-во и 2-ро място в състезанието, независимо от реда.
Три ПО РЕД (троен или трифекта) – познайте тримата участници, които ще финишират на 1-во, 2-ро и 3-то място в състезанието, в посочения ред.
Три ВЪВ ВСЯКАКЪВ РЕД (тройна обратна прогноза или трио) – познайте тримата участници, които ще финишират на 1-во, 2-ро и 3-то място в състезанието, независимо от реда.
ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНЕ НА ФУТБОЛ 
Резултат от мача 1X2 – познайте печелившия отбор, домакинът печели (1) или гостът печели (2), или дали мачът ще завърши с равенство (X).
Двоен резултат (първо полувреме/краен резултат) – познайте отбора, който ще е напред в резултата в края на първото полувреме, и крайния победител.
Двоен шанс – познайте дали домакинът или гостът ще победи (12), дали домакинът ще победи или ще има равенство (1X), или дали гостът ще победи или ще има равенство (X2).
Общо голове – познайте общия брой голове, отбелязани от двата отбора до края на мача.
Точен резултат – познайте точния брой голове, отбелязани от всеки един отбор, домакина и госта, до края на мача.
Под/над 2,5 – заложете на под 2,5 за общ резултат от 0, 1 или 2 гола. Заложете на над 2,5 за общ резултат от 3 или 4 гола.
Първи отбор, отбелязал гол – познайте отбора, който ще отбележи първия гол, или че няма да бъде отбелязан гол.
Време на 1-вия гол – познайте периода от време, в който ще бъде отбелязан първия гол.
1-ви голмайстор – познайте играча, който ще отбележи първия гол.
Дузпа в мача – залог на това, че в мача ще бъде отсъдена поне 1 дузпа.
Жълт картон в мача – залог на това, че в мача ще бъде даден поне един жълт картон.
ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНИЯ НА ФУТБОЛНИ ЛИГИ 
ПАЗАРИ НА МАЧОВЕТЕ
Резултат от мача (1 X 2) – познайте печелившия отбор, домакинът печели (1) или гостът печели (2), или дали мачът ще завърши с равенство (X).
Двоен шанс – познайте дали домакинът или гостът ще победи (12), дали домакинът ще победи или ще има равенство (1X), или дали гостът ще победи или ще има равенство (X2).
Хандикап 0.5 – познайте дали победителят ще е домакинския отбор (-0.5) или гостуващия отбор (+0.5) след като приложите избрания хандикап върху резултата на отбора.
Хандикап 1 – познайте резултата от мача, когато отборът фаворит има хандикап от 1 гол; домакин (1) / равенство (X) / гост (2).
Двоен резултат [първо полувреме/краен резултат] – познайте отбора, който ще е напред в резултата в края на първото полувреме, и крайния победител; домакин (1) / равенство (X) / гост (2).
Голове: Над / под 1.5 – изберете под 1.5, за да заложите на резултат с общ брой на головете 0 или 1; изберете над 1.5, за да заложите на резултат с общ брой на головете 2 или 3.
Голове: Над / под 2.5 – изберете под 2.5, за да заложите на резултат с общ брой на головете 0, 1 или 2; изберете над 2.5, за да заложите на резултат с общ брой на головете 3 или 4.
Голове: Гол до края на мача – познайте дали и двата отбора ще отбележат гол в мача.
[Да] – И двата отбора ще отбележат гол.
[Не] – Нито един или само един отбор ще отбележи гол.
Голове: Гол до края на първото полувреме – познайте дали и двата отбора ще отбележат гол в първото полувреме.
[Да] – И двата отбора ще отбележат гол.
[Не] – Нито един или само един отбор ще отбележи гол.
Общо голове – познайте общия брой на головете, отбелязани от двата отбора до края на мача; 1 до 4 гола или без голове.
Първи отбор, отбелязал гол – познайте отбора, който ще отбележи първия гол; домакин (1) / гост (2) / без голове.
Точен резултат – познайте точния брой голове, отбелязани от всеки отбор (домакин и гост) до края на мача; [Домакин - Гост].
1-ви голмайстор [(номер на фланелката)-отбор] – познайте играча, който ще отбележи първия гол.
Време на 1-вия гол – познайте периода от време, в който ще бъде отбелязан първия гол.
Дузпа в мача – залог на това, че в мача ще бъде отсъдена поне 1 дузпа.
Жълт картон в мача – залог на това, че в мача ще бъде даден поне един жълт картон.
ОБЩО ПАЗАРИ
Победи на домакина - познайте броя на победите на домакина през седмицата; 1 до 5 или други.
Победи на домакина, под или над 3.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще има над или под 3.5 победи на домакина.
Равенства - познайте броя на равенствата през седмицата; 1 до 5 или други.
Равенства, под или над 2.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще има над или под 2.5 равенства.
Победи на госта - познайте броя на победите на госта през седмицата; 1 до 5 или други.
Победи на госта, под или над 3.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще има над или под 3.5 победи на госта.
Общо голове - познайте общия брой на головете, отбелязани във всички 10 мача, изиграни в рамките на виртуалната седмица.
Общо голове, под / над 25.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще бъдат отбелязани над или под 25.5 гола.
Общо голове, под / над 28.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще бъдат отбелязани над или под 28.5 гола.
Дузпа [Да / Не] - познайте дали през седмицата ще бъде отсъдена дузпа или не.
Жълти картони, под 2.5 / над 2.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще бъдат дадени над или под 2.5 жълти картона.
ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНЕ НА СТРЕЛБА С ЛЪК 
Резултат от мача – познайте победителя в двубоя, печели играч (1), печели играч (2) или двубоят завършва с равенство (X).
Общ резултат – познайте общия брой точки в двубоя, който представлява сборът от точките на двамата играчи, отбелязани във всички три рунда.
Резултат от стрелбата – изберете колко пъти всеки от кръговете на мишената, 8 до 10, ще бъдат улучени с 6 стрели.
Общ резултат от рунда – познайте общия брой рундове, в които ще бъде получен избраният общ резултат. Общият резултат е сборът от точките на двамата играчи за всеки рунд.
Победител в рунда – познайте броя рундове, които ще бъдат спечелени от играч А или играч Б, или ще завършат с равенство.
Точен резултат от рунда – познайте резултата от всеки рунд.
ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНЕ НА ТЕНИС НА МАСА И БАДМИНТОН  
Резултат от мача – познайте победителя в игра между 2 играчи.
[А] – играч А печели двубоя.
[Б] – играч Б печели двубоя.
Точен резултат – познайте окончателния резултат от двубоя за играч А и играч Б. Всеки един от играчите може да получи резултат в диапазона 0-9. Има 16 възможни изхода. Първи с резултат 1-7 – познайте играчите, които първи ще отбележат 1 и 7 точки в двубоя. Има 4 възможни изхода:
[АА] – А отбелязва първата точка и е първият, отбелязал 7 точки;
[АБ] – А отбелязва първата точка, след което Б е първият, отбелязал 7 точки;
[БА] – Б отбелязва първата точка, след което А е първият, отбелязал 7 точки;
[ББ] – Б отбелязва първата точка и е първият, отбелязал 7 точки;
Първи с резултат 1, 3 и 7 – подобно на предходния вид залог, познайте играчите, които първи ще отбележат 1, 3 и 7 точки в двубоя. Има 8 възможни изхода.
Победител резултат висок/нисък – познайте победителя (т.е. А или Б) и крайния резултат (т.е. 7 или > 7) на победителя. Има 4 възможни изхода:
[А 7 точки] – играч А печели двубоя с 7 точки;
[А > 7 точки] – играч А печели двубоя с повече от 7 точки;
[Б 7 точки] – играч Б печели двубоя с 7 точки;
[Б > 7 точки] – играч Б печели двубоя с повече от 7 точки;
Общо точки Н/Ч/В/Н – от групите резултати „Нечетен нисък”, „Четен нисък”, „Нечетен висок” и „Четен висок” изберете групата, която ще съответства на общия резултат на играч А и играч Б в края на двубоя. Има 4 възможни изхода.
[Нечетен нисък] – 7 точки или 9 точки;
[Четен нисък] – 8 точки или 10 точки;
[Нечетен висок] – 11 точки;
[Четен висок] – 12 точки, 14 точки или 16 точки;
Общо точки – познайте комбинирания брой точки, отбелязани от двамата играчи в края на двубоя.
Най-дълга серия от точки – познайте най-дългата серия от поредни точки в двубоя.
КРАТНИ (СИСТЕМНИ) ЗАЛОЗИ
Кратният залог е известен и като „системен залог”.

Кратният залог се състои от единични залози на различни събития, като комбинира отделните залози на събитията в един залог с по-висок риск и по-голяма печалба. Различните събития могат да са в един и същ спорт (напр. конни надбягвания) или в различни спортове (напр. конни и кучешки надбягвания).

Веднага щом добавите поне два или повече залога в заложния фиш, можете да направите кратен залог. Това става с щракване върху раздел „Кратни” в горната част на заложния фиш. Броят възможни кратни залози зависи от броя прогнозирани изходи.

Общи условия на FPL Fantasy Manager 

1. Общи разпоредби 

1.1 Настоящите Общи условия за ползване представляват „общи условия” по см. на чл. 298 от Търговския закон. 
1.2 По реда на настоящите правила се учредява специална игра „Palms Bet League” 
1.3 С извършването на регистрация в “Palms Bet League” всеки потребител заявява, че се е запознал, че разбира, че не оспорва и че приема в пълен обем всяко и всички от посочените по-долу разпоредби на тези Общи условия за ползване. За „потребители”, по смисъла на настоящите Общи условия се считат всички лица с право на регистрация. 
1.4 Организатор на играта „Palms Bet League“ /по-долу наричана само ИГРАТА/ е „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” ООД , ЕИК 203127300, със седалище и адрес на упрaвление гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 7, е-mail: support@palmsbet.com. 
1.5 Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 
2. Участие в играта 
2.1 Регистрация 
Регистрацията се осъществява чрез въвеждане на данни и информация в централната компютърна система на организатора, чрез които потребителят да бъде идентифициран и може да включва име, презиме, фамилия, гражданство, дата на раждане, идентификационен номер на лицето (единен граждански номер, личен номер на чужденец, друг номер или данни за идентификация, съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин), адрес на временно или постоянно пребиваване, електронен адрес, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност, банкова сметка № (или IBAN или № на сметка, име на банка, държава), пол, телефонен номер,както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно предоставя при регистрацията или при ползване на услугите чрез Уебсайта. Предоставената от Потребителя информация може да бъде събирана и ползвана от Организатора. При непредоставяне на изискваните лични данни и информация, Организаторът може да откаже регистрация. 
При съмнение, че информацията относно самоличността на Потребителя не е достатъчна или достоверна, Организаторът може да изиска допълнителни доказателства за самоличност или да откаже регистрация. Във всеки момент Организаторът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
С регистрацията Потребителят декларира, че е навършил 18-годишна възраст, отговаря на всички нормативни изисквания за участие в онлайн залагания, включително на държавата, чийто гражданин е и на държавата, на чиято територия се намира IP адреса, от който е направена регистрацията за участие в онлайн залагания и информацията, която е предоставил, е вярна и точна, както и че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях, приема ги и се задължава да ги спазва. 
Потребителят се задължава да актуализира незабавно представената информация по отношение на обстоятелствата, за които е настъпила промяна. 
В случай, че информацията съдържа неверни или непълни данни или при неактуализиране на настъпили промени, Организаторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията. 
Играта “Palms Bet League”, представлява „хазартна игра” по смисъла на Закона за хазарта. 
При участие в “Palms Bet League”, регистрираните потребителинямат право да използват платени и безплатни бонуси. 
2.2 Условия за участие в играта 
2.2.1 Минималният залог, с който потребителят може да се включи в ИГРАТА, е 5 лв. 
2.2.2 Максималният залог, с който потребителят може да се включи в ИГРАТА, е 1000 лв. 
2.3 Един потребител може да участва в неопределен брой лиги 
2.4 Победителят печели 80% от общия награден фонд в определената лига 
2.4.1 Общият награден фонд на лигата се определя от броя участници и размера на техния депозит

3. РЕГЛАМЕНТ НА ИГРАТА 
I. Сезонни лиги 
• Активни са от момента на включването на потребителя в тях до края на футболното първенство. Печалбите на потребителите се разпределят след приключването на последния кръг от сезона 
• Класирането на мениджърите в лигите се определя на база натрупани точки на играчите в техните отбори 
• Потребителите МОГАТ да използват платените чипове/бонуси 
• Потребителите МОГАТ да използват УАЙЛКАРД 
• Делят се на 2 типа: 
• До 10 играча (малка лига, ограничен лимит) 
• По-малък награден фонд, но по-голям шанс за печалба 
• Събраният награден фонд печели само победителя след последния кръг от сезона 
• Над 10 играча (голяма лига, неограничен лимит) 
• По-малък шанс за печалба, но голям награден фонд 
• Събраният награден фонд печелят първите трима след последния кръг от сезона – победителя 70% от наградния фонд, втория 20% и третия 10% 
• Ако се съберат по-малко от 11 играча в лигата, наградния фонд печели само победителят 
• Възможните залози са: 5лв, 10лв, 20лв, 50лв, 100лв, 200лв, 500лв, 1000лв 
• Всеки кръг се генерират нови публични сезонни лиги, в които потребителите могат да се включат. Примери: 
• FPLFM 1 20 10 – Кръг 1, 20лв залог, до 10 играча 
• FPLFM 5 100 10 – Кръг 5, 100лв залог, до 10 играча 
• FPLFM 3 50 No Limit – Кръг 3, 50лв залог, без ограничение за броя играчите 
• FPLFM 21 10 No Limit – Кръг 21, 10лв залог, без ограничение за броя играчите 
• Системата генерира сезонни лиги само до началото на втория футболен полусезон 


II. Кръгови лиги 
• Активни са за всеки кръг от първенството. Печалбите на потребителите се разпределят веднага след съответният изигран кръг 
• Класирането на мениджърите в лигите се определя на база натрупани точки на играчите в техните отбори 
• Потребителите НЕ МОГАТ да използват платените чипове/бонуси 
• Потребителите НЕ МОГАТ да използват УАЙЛКАРД 
• Делят се на 2 типа: 
• До 10 играча (малка лига, ограничен лимит) 
• По-малък награден фонд, но по-голям шанс за печалба 
• Събраният награден фонд печели само победителя веднага след съответният изигран кръг 
• Над 10 играча (голяма лига, неограничен лимит) 
• По-малък шанс за печалба, но голям награден фонд 
• Събраният награден фонд печелят първите трима веднага след съответният изигран кръг – победителят 70% от наградния фонд, втория 20% и третия 10% 
• Ако се съберат по-малко от 11 играча в лигата, наградния фонд печели само победителят 
• Възможните залози са: 5лв, 10лв, 20лв, 50лв, 100лв, 200лв, 500лв, 1000лв 
• Всеки кръг се генерират нови публични кръгови лиги, в които потребителите могат да се включат. Примери: 
• FPLFM 1 20 10 – Кръг 1, 20лв залог, до 10 играча 
• FPLFM 5 100 10 – Кръг 5, 100лв залог, до 10 играча 
• FPLFM 3 50 No Limit – Кръг 3, 50лв залог, без ограничени за играчите 
• FPLFM 21 10 No Limit – Кръг 21, 10лв залог, без ограничени за играчите 
• Системата генерира кръгови лиги по време на целия футболен сезон 


III. Награден фонд • Наградният фонд се определя от всички залози на потребителите в дадена лига, като от него се извади „такса ползване на системата/платформата или такса за букмейкъра“. 

Размер на отбора 
Отборът от 15 човека трябва да е съставен от: 
• 2 Вратари 
• 5 Защитника 
• 5 Полузащитника 
• 3 Нападателя 
Играчи от отбор 
Може да избираш до 3-ма играчи от всеки отбор от Първа професионална лига. 
Кръгове 
В ИГРАТА са включени редовните 26 кръга от първенството и плейофната фаза; не са включени баражите за изпадане. 
Стартовите 11 
От 15-те играчи трябва да се изберат 11 титуляри, които ще стартират кръга. 
Всичките точки за кръга ще бъдат отбелязани/натрупани от тези 11 играчи, но ако един или повече не играят, те могат автоматично да бъдат заменени. 
Отбор може да играе в която и да е формация, при условие, че във всеки един момент тя включва: 1 вратар, поне 3-ма защитници и поне 2-ма нападатели. 
Възможни схеми: 
4-4-2, 5-3-2, 3-5-2, 4-3-3, 3-4-3 
Капитан и Вицекапитан 
От стартовите 11 трябва да се изберат Капитан и Вицекапитан. Точките на Капитана ще бъдат удвоени. 
Ако Капитана не играе в кръга, той ще бъде сменен от Вицекапитана. 
Ако и Вицекапитана не играе в кръга, тогава никой от играчите няма да получи удвоени точки. 
Правила за автоматични смени 
Смените дават сигурност при непредвидени събития като контузии. Смените автоматично заменят стартовите играчи, които не играят в кръга. 
В зависимост от поредността на резервата, която е определена преди кръга, автоматичните смени се обработват в края на кръга, както следва: 
• Ако Вратарят не играе в кръга, той ще бъде сменен от резервния вратар. Ако и двамата Вратари не играят в кръга не се начисляват точки. 
• Ако някой от полевите играчите не играе в кръга, той ще бъде заменен от първата възможна резерва на идентична позиция, която играе в кръга (например, ако стартовият отбор има 3-ма защитници, защитник може да бъде заменен само от друг защитник). 
Трансфери 
След като се избере отбор, може да се купуват и продават играчи на трансферния пазар. 
След края на всеки Кръг се получава един безплатен трансфер за предстоящия Кръг. Всеки допълнителен трансфер, който ще се направи в рамките на един и същ Кръг, ще приспадне 4 точки от общия резултат 
Генерален Резултат 
Ако не се използва безплатния трансфер, може да се направи допълнителен безплатен трансфер в следващия Кръг. Ако не се използва този спестен безплатен трансфер в следващия Кръг, той ще бъде пренесен, докато не се използва. Никога не може да има повече от 1 запазен трансфер (максисмум два свободни трансфера на кръг). 
Точки 
През сезона футболистите ще получат точки въз основа на тяхното представяне в реалните мачове на отборите си в Първа Професионална Лига, както следва: 
ДЕЙСТВИЕ 
ТОЧКИ 
За игра до 60-та минута в мача 
За игра 60 минути или повече в мача 
За всеки вкаран гол от ВРАТАР 
10 
За всеки вкаран гол от ЗАЩИТНИК 
За всеки вкаран гол от ПОЛУЗАЩИТНИК 
За всеки вкаран гол от НАПАДАТЕЛ 
За всяка асистенция 
За Чиста мрежа от ВРАТАР 
За Чиста мрежа от ЗАЩИТНИК 
За Чиста мрежа от ПОЛУЗАЩИТНИК 
За всеки три спасявания от ВРАТАР 
За всяка спасена дузпа от ВРАТАР 
За всяка изпусната дузпа -2
За ГЕРОЙ НА МАЧА 
За всеки 2-ри допуснат гол от ВРАТАР или ЗАЩИТНИК 
-1 
За всеки жълт картон 
-1 
За всеки червен картон 
-3 
За всеки автогол 
-2 
Чиста Мрежа 
Чиста мрежа се присъжда за недопуснат гол, докато играчът е на терена и играе най-малко 60 минути. 
Ако даден играч бъде заменен след 60-тата минута и отборът му допусне гол, това няма да се отрази на бонуса за Чиста мрежа. 
Червен Картон 
Ако играч получи червен картон, той ще продължи да бъде наказан за головете, допуснати от неговия отбор в текущия мач. 
Ако играч получи два жълти картона и съответно червен, ти ще получиш минус точки само за червения картон. 
Ако играч получи жълт картон и след него директен червен, ти ще получиш минус точки както за жълтия, така и за червения картон. 
Асистенции 
• Асистенциите се присъждат на играча от отбора, който прави последния пас преди да бъде отбелязан гол. Асистенция се присъжда независимо дали при подаването има рикошет, избиване или докосване на противников играч. 
• Ако даден удар към вратата е блокиран от противник, спасен от вратаря или удари гредата и при добавката се отбележе гол, се присъжда Асистенция на играчът, отправил последния удар. 
• Ако изстрел на играч принуди противника да си вкара АВТОГОЛ, тогава се присъжда Асистенция на играча, отправил удара. 
• В случай на ДУЗПА или СВОБОДЕН УДАР, играчът, който печели дузпата или свободния удар, получава Асистенция. Ако даден гол е отбелязан от играча спечелил дузпата или наказателния удар, НЕ СЕ присъжда Асистенция. 
Статистики 
Точките за асистент, присъдени във ИГРАТА, се изчисляват като се използват допълнителни статистически данни, които могат да се различават от другите сайтове. Например, някои други сайтове няма да показват Асистенции, когато играч е спечелил дузпа или свободен удар. 
Точките за всички останали статистики се взeмат от fpleague.bg . Това е официален сайт на Български Футболен Съюз и информацията в него се попълва и проверява от делегатите на БФС на мачовете. 
За да се избегнат съмнения, точките, присъдени в играта, могат да се променят до един час след последния сигнал на последния мач от който и да е ден. След като всички точки бъдат актуализирани в този ден, няма да бъдат направени допълнителни корекции на точките. 
В лига с Генералния Резултат отборите се класират въз основа на общия брой точки в играта. 
В случай на равенство на точките между два или повече отбора, се вземат предвид точките от последния Кръг 
4. ВЕРИФИКАЦИЯ 
При верифицирането на потребител се прилагат Общите условия за използване на palmsbet.com 
5. ДЕПОЗИТИ и ТЕГЛЕНИЯ 
При депозиране и теглене на парични средства се прилагат Общите условия за използване на palmsbet.com