”Palmsbet.com” ( сега и после ще се споменава като Букмейкъра) приема залози следвайки свойте Правила и Условия за приемане на залози и методи за разплащане ( сега и после ще се споменава като Правила и Условия) от физически лица (сега и после ще се споменава като Клиенти) над 18 годишна възраст.
Правилата и Условията на Букмейкъра определят номера и вида на залога по отношение на приемането на залози, изплащането на залози, коригирането на спорни ситуации, подробности за залагане на разнообразни спортни събития.
Правилата и условията уреждат всички други отношения между страните: Букмейкър и Клиент съгласно законодателството и юрисдикцията в която работи Букмейкърската компания.
Общи положения

Чл. 1. Чрез Уебсайта Организаторът предоставя на Потребителя възможността да ползва услуги и ресурси, съгласно настоящите Общи условия и при стриктното спазване на изискванията, определи в тях и в действащото в Република България законодателство. Организаторът публикува текста на настоящите Общи условия в Уебсайта по начин, позволяващ съхранението и възпроизвеждането му.

Чл.2. Задължителни условия за ползване на услугите в Уебсайта е предварителната регистрацията на Потребителя, въвеждане на потребителското му име и парола и създаване на игрална сметка.

Регистрация

Чл.3. (1) Регистрацията се осъществява чрез въвеждане на данни и информация в централната компютърна система на организатора, чрез които потребителят да бъде идентифициран и може да включва име, презиме, фамилия, гражданство, дата на раждане, идентификационен номер на лицето (единен граждански номер, личен номер на чужденец, друг номер или данни за идентификация, съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин), адрес на временно или постоянно пребиваване, електронен адрес, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност, банкова сметка № (или IBAN или № на сметка, име на банка, държава), пол, телефонен номер,както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно предоставя при регистрацията или при ползване на услугите чрез Уебсайта. Предоставената от Потребителя информация може да бъде събирана и ползвана от Организатора. При непредоставяне на изискваните лични данни и информация, Организаторът може да откаже регистрация.

(2) При съмнение, че информацията относно самоличността на Потребителя не е достатъчна или достоверна, Организаторът може да изиска допълнителни доказателства за самоличност или да откаже регистрация. Във всеки момент Организаторът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(3) С регистрацията Потребителят декларира, че е навършил 18-годишна възраст, отговаря на всички нормативни изисквания за участие в онлайн залагания, включително на държавата, чийто гражданин е и на държавата, на чиято територия се намира IP адреса, от който е направена регистрацията за участие в онлайн залагания и информацията, която е предоставил, е вярна и точна, както и че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.

(4) Потребителят се задължава да актуализира незабавно представената информация по отношение на обстоятелствата, за които е настъпила промяна.

(5) В случай, че информацията съдържа неверни или непълни данни или при неактуализиране на настъпили промени, Организаторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията.

(6) В срок от 24 часа от заявката за регистрация, в случай, че не са изискани допълнителни доказателства за самоличността му, на Потребителят се създава игрална сметка, която е с нулево салдо.

Чл.5.(1) При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име, чрез което да осъществява достъп за участие в онлайн залагания, като паролата се генерира случайно от системата  или  се посочва от Потребителя. Случайно генерираната парола от системата може да бъде променена от Потребителя. В случай, че потребителското име не е заето, Потребителят получава потребителското име, което е заявил.

(2) Всеки Потребител разполага с уникално потребителско име, което не може да се използва от друго лице.

(3) Забранява се регистрацията под чуждо или измислено име. При съмнение, че са използвани чужди лични данни, Организаторът може да откаже регистрация. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако потребителското име засяга права на трети лица, включително, но не само, правото на име на физическо лице и правото на фирма на юридическо лице, право на търговска марка, както и всякакви други права на интелектуална собственост.

(4) Потребителят е длъжен да положи дължимата грижа за запазване на паролата му в тайна и да не я разгласява на трети лица, както и да уведоми незабавно ОРГАНИЗАТОРЪТ при възникнало съмнение или установен неправомерен достъп от друго лице до профила му. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, извършени от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име. Организаторът не носи отговорност и не дължи възстановяване на средства, изтеглени от игралната сметка или възстановяване на други вреди, извършени чрез използването на потребителското име и парола, включително и когато действията не могат да се вменят във вина на Потребителя или са извършени в резултат на неправомерни действия на трето лице.

(5) Едно лице има право само на една регистрация с едно потребителско име и една игрална сметка.

(6) По чл. 12, ал. 1, т.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, задължителна верификация се налага на лицата, направили депозит/и надвишаващи стойност 3 900 лв.


Игрална сметка

Чл.6. (1) След успешно приключване на процеса на регистрация, на Потребителя се създава игрална сметка, която е с нулево салдо. Чрез нея той може да участва в онлайн залагания, след като депозира парични средства.

(2) Потребителят депозира парични средства по обявена на Уебсайта сметка на Организатора, като минималният размер на депозита се определя от Организатора. Със сумата по депозита се захранва игралната сметка на Потребителя.

(3) Потребителят има право да бъде информиран за всички ограничения, свързани с депозитите, за достъпа до паричните средства във връзка с тях, както и за ограниченията при теглене на средства.

(4) С оглед ограничаване на възможността за пране на пари, не се допуска изплащането на парични средства, които са депозирани в игралната сметка и заявени за теглене без с тях да е осъществен залог за участие в игрите в размер не по-малък от определеният от Организатора.
*Стойността на всеки един депозит трябва да бъде заложен веднъж преди да бъде изтеглен.

(5) При депозиране или теглене на парични средства се налагат такси, съгласно действащите тарифи на съответния доставчик на разплащателни услуги, както и други, обявени на Уебсайта или за които Потребителят е уведомен. Организаторът може по своя преценка да освободи Потребителя от заплащането им и да поеме за своя сметка тези разходи или част от тях, като информира Потребителя относно условията за това.

(6) Не се допуска залог в игра или теглене на средства, което би довело до отрицателно салдо по игралната сметка на Потребителя.

(7) Не се допуска извършването на прехвърляния на парични средства между игрални сметки.

(8) Потребителят има право на информация относно салдото по игралната сметка, история на залаганията (направени залози, изплатени печалби), депозити, тегления и свързани транзакции, както и на справка за последните IP адреси, от които е осъществяван достъп до профила му в последните 30 дни.

(9) Потребителят може лично или чрез заявка до Организатора временно:

1. да ограничи сумата, която може да бъде заложена в рамките на 24 часа или в рамките на един календарен месец;

2. да ограничи сумата, с която може да бъде захранена игралната му сметка в рамките на 24 часа или в рамките на един календарен месец;

3. да ограничи възможността за залагания.

(10) Името и детайлите на титуляра на платежната карта и/или сметката, от която се извършват депозирания и тегления трябва да съвпадат с името дадено от Потребителя при регистрация. 

(11) Организаторът има право да изисква четливи и ясни снимки (копия) на лична карта/ паспорт, на кредитни и/ или дебитни карти, банкови сметки, комунални сметки и други по преценка.

Залог

Чл.7. (1) Организаторът може да определя конкретен, минимален или максимален размер на залога за всички или за определени хазартни игри и го обявява на Уебсайта. Организаторът може да приеме залог и над определения максимален размер при условия, за които Потребителят е информиран.

(2) Залог може да бъде направен само с налични в игралната сметка средства. Не се допуска залог на кредит.

(3) Чрез залога Потребителят декларира, че е съгласен да участва в хазартната игра, за която дава залога, както и че е запознат с Игралните условия и правила за провеждането й, обявени на Уебсайта.

Печалба

Чл.8.(1) Организаторът определя максимален размер на печалбите и го обявява на Уебсайта.

(2) Печалбите на Потребителя от участието в онлайн залагания захранват игралната му сметка.

(3) Печалбите се изплащат във валутата, в която е игралната сметка, освен ако Потребителят не заяви друго, приемайки определените от Организатора условия.

(4) Изплащането на парични средства от игралната сметка се извършва по заявка на Потребителя в определените от Организатора форма, срок, начин и условия на плащане по посочена в електронния формуляр за регистрация или допълнително представена банкова сметка. Преди изплащането на печалба организаторът има право да изиска четливи и ясни копия на документи, включително, но не само на документ за самоличност с видима снимка, на банкова карта, банково извлечение и др. Организаторът може да откаже плащане, ако данните от регистрацията не съответстват с личните данни, които са представени при заявка за изплащане. При валидно подадена заявка за получаване на сума, и след представяне на копия на документи, в случай, че такива бъдат изискани, Организаторът се задължава да нареди превода на заявената сума. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение или забава на плащането, ако то не може да му се вмени във вина или се дължи на действието на трето лице.

(5) В предвидени от закона или в Общите условия случаи, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да прави удръжки от заявените за получаване суми.

Съобщения

Чл. 9. (1) Потребителят има възможност да изпраща текстови съобщения до Организатора от профила си.

(2) Потребителят се съгласява да получава от Организатора или негови партньори търговски съобщения на електронния си адрес, посочен в електронния формуляр за регистрацията, и на профила му в сайта, включително чрез смс, с които да бъде информиран относно предлагани от Организатора или търговски партньори стоки и/или услуги, за провеждани анкети, запитвания и др. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Организатора, свързани с него дружества или негови партньори.

Хазартни игри. Допълнителни (бонус) игри

Чл. 10. (1) Хазартните игри се провеждат съгласно Правилата за отделните видове хазартни игри се обявяват на Уебсайта.

(2) Организаторът може да удържа сума в размер на предварително обявен процент от направения залог, от печалбата или от друга сума, като предварително уведомява Потребителя относно условията. При промяна в размера на обявения процент, Организаторът задължително уведомява Потребителя за това. Удържането на допълнителни суми, включително такса участие, могат да бъдат предвидени в Правилата на конкретната хазартна игра или нейна разновидност.

(3) Във връзка с маркетинговата стратегия, Организаторът може да предоставя преференциални възможности и премии за лоялни потребители и допълнителни (бонус) игри при спазване на нормативните изисквания и при условия, за които Потребителите имат право да бъдат информирани.

Допълнителни права и задължения

Чл.11. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни, като събира и обработва минимално необходимите лични данни на Потребителя, съгласно НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява Организаторът да събира, обработва и съхранява личните му данни и информацията за него по предвидения в тях ред, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и тези данни и информация да бъдат използвани за предлагане на стоки и/или услуги, за промоционални цели, организиране на анкети, запитвания, статистически анализи и проучвания, директен маркетинг и други, които не пораждат задължения за Организатора.

Чл.12. (1) Освен в изрично предвидените в Общите условия случаи, Организаторът има право по своя преценка и без предупреждение да прекрати регистрацията и заличи потребителското име на Потребителя, да спре или ограничи достъпа на Потребителя до Уебсайта при съмнение за неизпълнение на предвидените в настоящите Общи условия изисквания или на норми на българското законодателство. Регистрацията се счита за прекратена при преустановяване на дейността на Организатора или прекратяване на поддържането на Уебсайта.

(2) Във всички случаи на прекратяване на регистрацията Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица в резултат на гореописаните действия.

(3) Организаторът може да задържи плащане, да обяви залог за невалиден и да предприеме други необходими действия, ограничаващи участието в игра на Потребител, за когото е възникнало съмнение, че прави опит за манипулиране на резултата от играта, за измама или друго недобросъвестно поведение. За недобросъвестно ще се счита всяко поведение, с което се нарушават настоящите Общи условия, правилата на отделните игри или норми на действащото законодателство.

Чл.13. Организаторът има право да поставя на всяка от страниците на Уебсайта, рекламни карета, банери и надписи за стоки и услуги, електронни препратки, включително да изпраща съобщения до Потребителя, свързани с тях, като не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията и на страници, препращащи към уебсайтове, които не се администрират от Организатора.

Чл.14. Правата на интелектуална собственост върху бази данни, публикувано съдържание и материали- обекти на интелектуална собственост, разположени на Уебсайта, принадлежат на Организатора или на лице, предоставило право на използването им, и са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Не се допуска съхраняване, възпроизвеждане, разпространение, както и всякакви други действия с обекти на интелектуална собственост без предварителното писмено съгласие на Организатора.

Отговорност

Чл.15.(1) Организаторът няма задължението да контролира и не носи отговорност за начина, по който Потребителят използва услугите, за верността и актуалността на предоставените от Потребителя или трето лице данни, за съдържанието на възложени му публикации, за печатни грешки, както и за всяка информация, достъпна включително чрез електронна препратка или съхранявана на сървъра/ите му.

(2) С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните чрез Уебсайта услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност и се съгласява, че Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя вреди, освен ако са умишлено причинени от Организатора.

(3) Потребителят е длъжен да обезщети Организатора и трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с нарушение от Потребителя на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.

Чл.16. Уебсайтът се администрира от Организатора посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на услугите на Уебсайта извън територията на Република България или когато достъпът до Уебсайта е ограничен включително, но не само от технически неизправности, нарушено телекомуникационно обслужване или интернет свързаност, профилактика на Уебсайта. В случай, че Потребителят ползва услугите извън територията на Република България, той носи цялата отговорност за спазване на приложимото местно законодателство, съобразно с мястото на ползването им.

Други

Чл.17.(1) Предвид възможността за изменение във вида и обхвата на услугите, тяхното допълване и подобряване, както и при законодателни и икономически промени, Организаторът има право едностранно да променя настоящите Общи условия. При всяка промяна в тях, Организаторът се задължава да информира потребителите чрез публикуването им в Уебсайта, като предоставя двуседмичен срок, за да се запознаят с тях, с изтичането на който срок те влизат в действие. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Организатора, във връзка с изменението на Общите условия, както и други, могат да бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя.

(2) Потребителят има право с изрично писмено волеизявление до Организатора да не приеме промените в Общите условия, като договорът автоматично се счита за прекратен и Организаторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията и достъпа до онлайн залаганията на Потребителя.

(3) В случай по ал.2, Потребителят може да изтегли сумите, натрупани по игралната му сметка при условията и сроковете, посочени от Организатора.

(4) При липса на изрично писмено волеизявление за неприемане на промените в Общите условия, счита се, че Потребителят е съгласен с тях, след като е посетил Уебсайта чрез потребителското си име.

Чл.18.(1) Във връзка с приложението на настоящите Общи условия, Организаторът може да приема Указания и Допълнителни условия, свързани с приложението на настоящите Общи условия, с ползването на определен вид услуги или участието в отделните видове игри, които влизат в действие по реда, предвиден за промени в Общите условия.

(2) В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да въвлече в недействителност други клаузи, отделни части или целите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

(4) За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

* Моля прочете и допълнителните правила и условия на сайта!

Дата на последна промяна: 19.04.2019г.

1. Основни правила и дефиниции
1.1 Palmsbet - Букмейкъра.
1.2 Клиента - физическо лице което залага при Букмейкъра.
1.3 Залог- е споразумение между Букмейкъра и Клиента въз основа на риск съгласно Общите Условия. Резултата от споразумението зависи от събитието. За да е заложил Клиента трябва да направи залог съгласно Общите Условия.
1.4 Списък със събития - всички събития и техните изходи с коефициенти за залагане предлагани от Букмейкъра.
1.5 Краен Изход – е резултат от резултата на събитието което Букмейкъра предлага за залагане.
1.6 Сума на залог – сума която Клиента прехвърля на Букмейкъра, за да направи залог.
1.7 Събитие – спортно или друг вид събитие (мач, лига, съзтезание и др.) с неизвестен изход, предлагано за залагане.
1.8 Коефициент – число в линия, въз основата на което се изчислява печалбата.
1.9 Резултат от залога (победа, загуба, анулиране) се определя от резултата от дадено събитие съгласно Общите Условия.

2.1 Общите правила и Условия влизат в сила на 08/02/2019.
2.2 Букмейкъра приема залози за спортни и други събития, които се провеждат по целия свят (минимален единичен залог в секция "Спорт" - 0.50 лв).
2.3 Приемането на залози, регистрирането на сметка и достъпът до електронна система се допускат само за от физическите лица приетите Общи Условия.
2.4 Клиентът е отговорен за нарушение на възрастовата граница.
2.5 Клиентът има право функцията „Затвори залог“. Ако използва "Затвори залог" клиента позволява незабавно уреждане на залога, когато неговият резултат не е известен. Ако Клиентът приеме условия за "Затвори залог" и го потвърди, той получи предложена сума пари в неговата сметка. "Затвори залог " не е налице за всички залози. Функцията „Затвори залог“ не е налична на всички събития и маркети.
2.6 Букмейкъра си запазва правото да откаже приемането на залог от всяко лице без обяснение.
2.7 Ако има доказателства за нечестна игра, Букмейкъра си запазва правото да блокира изплащането на залозите за събитието, докато разследването приключи.
2.8 Информация за промяна на Общите условия е налице, като се използва един от следните методи: С уведомление чрез електронна поща (посочена при регистрацията), В секцията "Условия и Условия" на уеб сайта на компанията "Букмейкър". Залозите, приети от посочените дати, съответстват на променените Общите Правила и Условия. Общите Правила и Условия на по-ранните залози остават неизменни.
2.9 Клиентът е отговорен за запазването на поверителността на своите данни за вход и парола. В случай че клиентът влезе или се запознае с паролата на трети лица, е необходимо да информира администрацията на Букмейкъра.
2.10 Базата за резултиране на залози и оценката на печалбите са само резултати от събития, обявени от Букмейкъра. Източници за получаване на такива резултати са официалните сайтове на организации, провеждащи спортни състезания и официални данни, получени директно от представителите на спортната федерация. Офисът на букмейкър има право да използва алтернативни източници на информация (например сайтове на клубове, лиги и турнири, независими сайтове за резултати и спортни статистики, видео предаване), както и информация от личен представител на мача. Всички претенции относно резултатите от събитията, началната дата и час се разглеждат само с официални документи на съответните спортни федерации.
2.11 Всички спорни въпроси се приемат в рамките на 15 календарни дни от момента на уреждане на залога.
2.12 Всеки клиент има право да регистриран само един акаунт. Забранява се повторното регистриране на вече регистриран клиент (използвайки ново име, новия адрес на пощенската кутия и т.н.). В случай на нарушение на тази точка администрацията на Букмейкъра си запазва правото да блокира такава (многократно регистрирана) сметка и да отмени всички направени залози (печалби).
2.13 Букмейкъра има право да ограничи максималния залог на конкретен клиент на отделни събития и да ограничи или повиши максималния залог без предупреждение и обяснения на причините. Приемането на многократни залози за един и същ изход или комбинация на изходи от едни и същи клиенти може да бъде ограничено при решение на Букмейкъра.
2.14 Максималната сума, която може да бъде спечелена (без залога) от един клиент в залагания за един ден, независимо от залога е 100,000 лв.
2.15 Букмейкъра си запазва правото незабавно да закрие сметка и да анулира всички залози, направени от такава сметка, ако се установи, че: В момента на извършване на залог, Клиентът има информация за резултата от събитието, Клиентът има възможност да влияе върху резултата от събитието, като е бил директен участник в мача (спортисти, рефери, треньори и др.) Или лице, действащо от името на пряк участник в мача, ако Букмейкъра има подозрение, че Клиента използва специализиран софтуер или технически средства, позволяващи автоматизиране на процеса на залагане.
2.16 Клиентът няма право да разрешава ползването на сметка си от трети страни.
2.17 Букмейкъра не препоръчва двама или няколко клиенти да се регистрират или да залагат от същия IP адрес (от един компютър или от една локална мрежа), тъй като тези операции могат да се разглеждат като арбитражна игра и като прехвърляне на контрола на сметката На трета страна. Необходимо е Букмейкъра да се съгласи в такива случаи. Процесът на проверка е връзка с клиента по (онлайн връзка, телефонно обаждане и др.). За потвърждение клиентът трябва да докаже оригинален идентификационен документ (документ за самоличност, паспорт), платежна карта (ако е била използвана за депозит), могат да бъдат изискани и други документи по преценка на Букмейкъра. Профилът може да бъде блокиран, докато процесът на потвърждение не приключи. Ако Клиентът откаже верификация, "Букмейкъра" си запазва правото да анулира всички залози на сметката и да върне парите на Клиента.
2.18 В случай на измама, свързана с финансовите операции и приемането на залози касаещи Букмейкъра, Букмейкъра си запазва правото да предприеме следните действия: Анулиране на всички залози, Извършване на процеса на проверка на собственика на профила. В случай на потвърждаване на фактите (включително чрез използване на друг акаунт) администрацията на БК си запазва правото да анулира залозите, направени от тази сметка, независимо от времето на залагане.
2.19 Въпреки че правим всичко възможно информацията на сайта ни, свързана с текущи и предстоящи събития, да е вярна, моля, имайте предвид, че тя е дадена ориентировъчно. В случай, че дадена информация (печатна грешка, час на срещата и др.) се окаже невярна, не можем да поемем отговорност за проблем от този вид.
2.20 Процесът на идентификация на клиентския профил е отворен процес. Ако Организаторът има съмнения за неправомени действия от страна на клиента (ползване на IP адреси с други акаунти, некоректни въведенни данни при регистрация, ползване на акаунта за целите на трети страни, арбитражна игра и др.), Организотирът си запазва правото да преразгледа отново клиентския профил и да поиска допълнителни документи за удостоверяване самоличността на клиента. Процесът на проверка е връзка с клиента по (онлайн връзка, телефонно обаждане и др.), изискване на допълнителни документи за самоличност , удостоверяване на постоянен или временен адрес (адресна регистрация, бележки от платена комунални услуги, селфи и др.).
2.21 При теглене на средста, клиентът е длъжен да предостави необходимите документи за всеки един от използваните методи на депозит.
Методът на депозит трябва да съответства с метода на теглене. Всеки един от използваните методи трябва да бъде верифициран.
Процесът по 'Верификация' включва, изпращане на някой или всички от посочените документи от страна на клиентим като преди това той е бил задължително информиран за това.
- Двустранно (ясно и четливо) цветно копие/снимка от документ за самоличност.
- Двустранно цветно копие/снимка (ясно и четливо) от всички Кредитни/Дебитни карти, използвани при депозиране, като предварително скриете средните 8 цифри от номера на лицевата част на картата и последните три от задната страна на картата. Моля, закривайте само посочената информация. Необходимо е останалата част от пластиката да бъде видима в цялост.
- Удостоверение за IBAN, не по-старо от 6 месеца, с печат и подпис от обслужващата банка или екранна снимка от онлайн банкиране с видими Вашите лични данни и IBAN.
- Екранна снимка (скрийншот ) oт Epay акаунта, който сте използвали при депозит, с видими Вашите имена, имейл адрес (идентичен с този, с който сте се регистрирали в www.palmsbet.com). При направата на екранната снимка е необходимо да бъде видимо нивото на акаунта Ви.
- Екранна снимка (скрийншот ) oт Skrill акаунта, който сте използвали при депозит, с видими Вашите имена, ID и имейл адрес(идентичен с този, с който сте се регистрирали в www.palmsbet.com).
- Документ или фактура за платена комунална услуга (данък, вода, ток и др.) с адрес, който да съответства на адресът Ви по лична карта, с дата, подпис и печат, не по-стара от 6 месеца.
- Снимки, на които държите документът си за самоличност до лицето си, така че да се виждат всички данни от него и от двете страни.
- Актуално цветно копие от Удостоверение за настоящ адрес - адресна регистрация.
- Други.
Организаторът си запазва правото по всяко време да изисква един или няколко от посочените документи.

3.1 Единичен залог (Сингъл) е залог на изхода на отделно събитие. Изплащането на единичен залог е равно на сумата на залога умножена по печелившия коефициент.
3.2 Акумулаторът (Права колонка) е залог на няколко независими събития. Изплащането на акумулатора е равно на сумата на залога умножена по всички печеливши коефициенти в акумулатора. Ако някой от резултатите загуби, акумулаторът също губи. Ако някой от изходите е анулиран то той се счита за коефициент 1.
3.3 Системата е залог от пълната комбинация от определен брой акумулатори от избрания брой събития. Максималният брой събития в Системата е 10. Системното изплащане е равно на сумата на изплащанията на Акумулаторите в Системата.
Пример:
Поставяме системен залог върху следните изходи:
Събитие Изход Коефициент Резултат
1. Арсенал - Челси W1 3,60 3 - 1
2. Реал Мадрид - Барселона Хан1 (-0.5) 1,90 2 - 0
3. Манчестър Юнайтед - Хъл Сити Хан2 (0) 1,90 5 - 0
4. Уилямс У. - Шарапова М. W2 1,85 2 - 0
Залог: 60лв.
За да изчислим изплащането, трябва да направим следните изчисления:
За системата 2 от 4, изчисляваме резултатите на събития 1-4 ще получим следните комбинации: изход 1 + изход 2, изход 1 + изход 3, изход 1 + изход 4, изход 2 + изход 3, изход 2 + изход 4 , Резултат 3 + резултата 4. Така че системата 2 от 4 се равнява на шест акумулатора с два резултата всеки:
Амумулатор
Изход Коефициент
(А) Арсенал - Челси
Реал Мадрид - Барселона W1 Хан1 (-0.5) 3,60 1,90
(Б) Арсенал - Челси
Манчестър Юнайтед - Хъл Сити W1 Хан2 (0) 3,60 1,90
(В) Арсенал - Челси
Уилямс У. - Шарапова М. W1 W2 3,60 1,85
(Г) Реал Мадрид - Барселона
Манчестър Юнайтед - Хъл Хан1 (-0.5) Хан2 (0) 1,90 1,90
(Д) Реал Мадрид – Барселона
Уилямс У. - Шарапова М. Хан1 (-0.5) W2 1,90 1,85
(Е) Манчестър Юнайтед - Хъл
Уилямс У. - Шарапова М. Хан2 (0) W2 1,90 1,85
Разгледайте изходад 1 (Арсенал - Челси) и изход 2 (Реал Мадрид - Барселона) шечеливш и изход 3 (Манчестър Юнайтед - Хъл Сити) и изход 4 (Уилямс У. - Шарапова М.) загубен. Така че, в системата акумулатор А печели, съдържащи резултати 1 и 2.
Изчисляване на сумата на залога за една опция: разделете залога (60) на броя на системните акумулатори (6).
Вземаме 10лв. Така че залогът за един акумулатор е 10лв.
Изчисляване на печалбата за акумулатор А. Необходимо е да се умножат коефициентите: 3.6 и 1.9. 3.6 х 1.9 = 6.84. След това умножете стойността на залога 10лв: 6.84 x 10= 68,40лв.
5) За общото изплащане за системата: трябва да съберем изплащанията на всеки акумулатор A + Б + В + Г + Д + Е.
В този случай изплащането на акумулатор А е 68,40лв, а за останалите 0лв.
Общо изплащане е: 68,40 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 68,40лв.
3.4. Залог против (Изгуби, За Да Спечелиш) е залог от независими изходи. Залогът печели, ако някой от избраните изходи загуби. Коефициента се изчислява автоматично пропорционално на коефициента на обикновенния акумулатор.
Пример: 100лв се залага на Залог против, състоящ се от 3 събития със следните коефициенти: 1.35, 1.20, 1.07. Системата автоматично изчислява коефициент от трите събития 1,90. Ако поне един от избраните резултати губи, изплащането ще бъде 190лв.

Краен изход – Познайте изхода от мача (1 – победа за домакина, Х – равен резултат и 2 – победа за госта).
Победител в срещата - възможни изходи 1 и 2 – в случаи, когато Букмейкъра не предлага коефициент за равенство (Х), участникът трябва да предвиди крайния победител от срещата след окончателното му определяне,т.е независимо дали след редовното игрално време или евентуални продължения.
Да се класира (Да спечели финала) – участникът трябва да предвиди кой отбор ще продължи в следващия кръг или ще спечели турнира
Двоен Шанс - Познайте изхода от мача (1Х, Х2 и 12). "1X" - ако резултатът е победа на отбора домакин или равенство, залозите за тази опция са победители. "X2", ако резултатът е или равенство или победа за отбора гост, тогава залозите за тази опция са победители. "12" - ако резултатът е или домакина или госта, залозите за тази опция са победители. Ако мачът се играе на неутрално място, първият отбор, който е избран, се счита за домакин за целите на залаганията.
Брой голове - участникът трябва да предвиди дали общият сбор от головете, отбелязани в срещата, ще бъде по-малък или по-голям от 2,5 гола. Участникът може да залага и на друга граница (например 1,5, 3,5 и т.н.), ако на сайта е обявена тази възможност (нецяло число).
Двата отбора да отбележат гол в мача - участникът трябва да предвиди дали и двата отбора ще отбележат гол в срещата. Автоголовете се зачитат за отбора, в полза на който са отбелязани. Възможните варианти са „ДА” (и двата отбора ще отбележат гол) или “НЕ“ (поне един от двата отбора няма да отбележи гол).
Първо полувреме- Изход - участникът трябва да предвиди изхода от първото полувреме на срещата (1, Х, 2). При прекъсване на срещата след края на първото полувреме се изплащат печалби за изхода от първото полувреме.
Азиатски хендикап - Познайте изхода от мача с хендикап („1” или „2”).
Печелившият изход се получава, като точният резултат от мача се коригира с предварително зададено от Букмейкъра предимство (хендикап).
АКО ИЗХОДЪТ ОТ МАЧА, КОРИГИРАН СЪС ЗАДАДЕНИЯ ХЕНДИКАП, Е „Х”, ВСИЧКИ ЗАЛОЗИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЗА ПОЗНАТИ С КОЕФИЦИЕНТ „1”.
Букмейкъра може да зададе повече от едно предимство (двоен хендикап). В този случай сумата на залога се разделя на две, като половината от залога се поставя за единия хендикап, а другата половина – за другия хендикап.
Например:
Хендикап 0.5, 1
Ако отбор с 0.5, 1 изоставане (-0.5, -1):
- победи с 2 или повече гола разлика - всички залози са печеливши;
- победи с 1 гол - половината залог е печеливш, а другата половина се възстановява;
- загуби или завърши наравно - всички залози са губещи
Ако отбор с 0.5, 1 преднина (+0.5, +1):
- победи или завърши наравно – всички залози са печеливши;
- загуби с 1 гол - половината залог е губещ, а другата половина се възстановява;
- загуби с 2 или повече гола разлика - всички залози са губещи
По аналогичен начин се изчисляват печалби с други зададени стойности.
Равен няма залог - Познайте изхода от мача (1-победа за домакина или 2 – победа за госта). АКО МАЧЪТ ЗАВЪРШИ С РАВЕН РЕЗУЛТАТ, ЗАЛОЗИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЗА ПОЗНАТИ С КОЕФИЦИЕНТ „1”
Хендикап – участникът трябва да предвиди изхода от срещата, като е зададено предварително предимство в резултата за един от отборите.
Печелившият знак се получава, като крайният резултат от срещата се коригира с предварително зададеното предимство.
Пример:При 0:1 предварително зададен резултат и 2:1 получен краен резултат печелившият резултат е 2:2 - печели знак "Х". По същия начин се процедира със знаците "1" и "2".
Първо полувреме / Краен изход – участникът трябва едновременно да предвиди изхода от първото полувреме и крайния изход от срещата.
Линия голове – участникът трябва да предвиди дали общият сбор от головете отбелязани в срещата ще бъде под или над зададения брой, който може да бъде цяло и нецяло число. Букмейкъра може да зададе повече от една линия голове (двойна линия голове). В този случай сумата на залога се разделя на две, като половината от залога се поставя за едната линия, а другата половина – за другата линия.
Например: Линия голове над/под 2,2,5 Ако срещата завърши с 3 или повече отбелязани гола: всички залози направени за „над“ са печеливши всички залози направени за „под“ са губещи Ако срещата завърши с точно 2 отбелязани гола: половината от залога за „над“ се определя за познат с коефициент 1, а другата половина губи половината от залога за „под“ се определя за познат с коефициент 1, а другата половина печели Ако срещата завърши без отбелязани голове или с 1 отбелязан гол: всички залози направени за „над“ са губещи всички залоци направени за „под“ са печеливши
Брой голове за домакина - участникът трябва да предвиди дали общият сбор от головете, отбелязани в срещата от домакина, ще бъде по-малък или по-голям от 2,5 гола. Участникът може да залага и на друга граница (например 0,5, 3,5 и т.н.), ако в уебсайта е обявена тази възможност.
Брой голове за госта - участникът трябва да предвиди дали общият сбор от головете, отбелязани в срещата от госта, ще бъде по-малък или по-голям от 2,5 гола. Участникът може да залага и на друга граница (например 0,5, 3,5 и т.н.), ако в уебсайта е обявена тази възможност.
Точен резултат - познайте точния резултат в мача.
Можете да заложите и на „Всеки друг резултат”, ако е посочена такава опция като в този случай залагате за всеки точен резултат, който не е изрично посочен.
Четен/Нечетен брой голове - участникът трябва да предвиди дали общият брой голове, отбелязани в срещата, ще бъде нечетно (1, 3, 5 и т.н.) или четно (0, 2, 4 и т.н.) число.
Брой корнери - участникът трябва да предвиди дали общият сбор от ъгловите удари, изпълнени и от двата отбора в срещата ще бъде по-малък или по-голям от определения от Букмейкъра.
Корнери хендикап - Предварително предимство в броя на ъглови удари за един от отборите (хендикап - цяло или нецяло число). Участникът трябва да предвиди отбора, който ще изпълни повече ъглови удари в срещата, коригирани с предварително зададения хендикап. В случай, че зададеният хендикап е цяло число, може да се залага и на възможността броят на ъглови удари, коригирани с хендикапа, да бъде равен.
Брой картони - участникът трябва да предвиди дали общия брой от картоните получени от двата отбора в срещата ще бъде по-малък или по-голям от определена от Букмейкъра граница (нецяло число).
Ще има ли продължения? – участникът трябва да предвиди дали срещата ще приключи в редовното игрално време или ще се играят продължения.
Ще се стигне ли до дузпи? - участникът трябва да предвиди, дали победителят в мача ще бъде определен след продължения и дузпи.
Краен изход в оставащото време - участникът трябва да предвиди изхода от оставащото време на мача (1 – победа за домакина, Х – равен резултат и 2 – победа за госта), като не важат отбелязаните голове до момента
Голмайстор – участникът трябва да предвиди играча който ще отбележи най-много голове в турнира. (При повече от един футболист с равен брой голове, победителят се определя съгласно правилата на съответния турнир).
Залози за турнир Ако повече от един играч/отбор има същия брой голове/асистенции в края на турнира, важи Правило за Равен Резултат.
Равен Резултат означава, че печалбата за печелившите залози ще бъде изчислена чрез разделянето на сумата на залога на общия брой играчи/отбори с равни голове/асистенции.
Считат се головете в редовното време и продълженията. Не се считат головете при дузпите след продълженията.
Играч на Мача - Залозите се уреждат по резултата обявен от Организаторите (напр. ФИФА за Световното Първенство). Ако няма официален резултат залозите се уреждат по играча награден от Скай ТВ. Ако мача не се предава пряко по Скай, залозите се уреждат по играча награден от Ефирните ТВ във Великобритания (или друга телевизия). Ако няма официално награждаване залозите се връщат, независимо дали няма посочен играч от коментаторите и анализаторите.
4.1 Букмейкъра може да предлага и друг тип залози.

5.1 Позволява се да се играят сингъл залози, колонки, "изгуби, за да спечелиш“ комбинации и системи.
5.2 Залозите на живо не подлежат на войдване, с изключение на случаите, описани в Общите условия.
5.3. Показваната информация на сайта във връзка с залозите на живо е само ориентировъчна. В случай че дадена информация (резултат, час на срещата и др.) се окажат неверни, не можем да поемем отговорност за проблем от този вид.
5.4. Ако по някакви причини (като например липса на превод, липса на точни резултати, липса на данни за развитието на мача, липса на официален протокол за резултата от мача, невъзможност за установяване на резултати от събития и т.н.), не е възможно да се установи категорично резултата на дадено събитие на живо в рамките на 48 часа, приетите залози за това събитие се възстановяват.
5.5. Оплакванията срещу залозите на живо ще бъдат приемани не по-късно от 24 часа след действителното време на събитието.

6.1 Анулирането на залог означава да бъде уреден с коефициент 1 (едно).
6.2 Залозите са невалидни в следните случаи:
6.2.1 Залогът, поставен след действителното започване на събитието. С изключение на залозите на ЖИВО.
6.2.2 Залози поставени на очевидни грешни коефициенти значително различаващи се от световните пазари.
6.2.3 Залози поставен на предварително определен резултат. Например, залозите приети на Брой голове под / над 1,5, когато резултатът от мача е 2-0.
6.2.4 Събитието е отложено, прекратено или не се е състояло в определеното време и е преместено за повече от 48 часа (залозите за завършени части на играта ще бъдат уредени), с изключение на залозите посочени в 6.6 и 6.7.
6.2.5 Участникът се отказва от участие преди началото на мача.
6.3 При уреждане на залозите се зачитат реалната начална дата и час на събитията. Посочените на сайта са само за информация.
6.4 Ако "Затвори залог" (определено в точка 2.5) е било направено след като резултатът от залога е бил известен, тази операция "Затвори залог" ще бъде анулирана. Залогът ще бъде уреден според резултата от събитието.
6.5 Ако резултатът от финалното събитие е бил променен или отменен поради някаква причина (дисквалификация от страна на отбора, съдийство, нарушения на условията на мача и т.н.), неуредените залози няма да бъдат анулирани. Залозите ще бъдат уредени на резултата, публикуван след събитието.
6.6 Ако тенис, бадминтон, тенис на маса, плажен волейбол, плажен хандбал или скуош мач бъде прекъснат, неизигран в рамките на деня и преместени за друг ден,залозите направени на тях остават до изиграването на мача (до края на турнира) или докато един от играчите се откаже да играе.
6.7 Ако състезанието не е завършило съгласно спортните правила (един отбор е дисквалифициран, нарушения на мястото и т.н.), ще бъдат уредени залозите само с недвусмислено определени резултати. Тази точка е приложима само за следните спортове: Футбол, Баскетбол, Хандбал, Хокей на лед, Плажен футбол, Тенис, Волейбол, Тенис на маса, Бадминтон, Плажен волейбол, Снукър, Ръгби.
Пример 1: Ако домакинът на футболен мач е изгонен (прекратен) в 60-ата минута и резултатът на мача е 1-0, Брой голове 0.5 ще бъдат уредени според резултата от 1-0, останалите залози които не са се случили ще бъдат анулирани.
Пример 2: В случай на едно тенис събитие един от участниците се откаже , с резултат 6-3 в първия сет и 3-2 във втория сет ще се прилагат следните правила за уреждане на залозите : Всички първи залози ще се уреждат според 6-3 първи сет; Залозите за втори сет общо гейма под / над 6.5 и 7.5 се уреждат съответно като губещи / победители, тъй като всяко естествено заключение за серията ще има най-малко 8 игри. Хендикап / Вторият играч Хендикап -5.5 / + 5.5 и -4.5 / + 4.5 се уреждат съответно като губещи / победители, тъй като всяко естествено приключване на серията ще има поне 4 гейма предимство за първия играч или 3 предимства за втория играч. По същия начин се уреждат и останалите залози за събитието.
6.8 Има случаи (които не са описани по-горе), когато Букмейкъра позволява да заложите на грешни коефициенти, които не са променени навреме поради технически причини (когато вече е отбелязан гол, вече е спечелена точката и т.н.). В тези случаи Букмейкъра взема окончателното решение за анулиране на залозите, но се задължава да прилага принципите на честност и справедливост.

1. Изчисляване на системите

Система: 2/3 Колонки: (1/2, 1/3, 2/3)
Система: 2/4 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 3/4)
Система: 3/4 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/3/4, 2/3/4)
Система: 2/5 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, 2/4, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5)
Система: 3/5 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/3/4, 1/3/5, 1/4/5, 2/3/4, 2/3/5, 2/4/5, 3/4/5)
Система: 4/5 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/4/5, 1/3/4/5, 2/3/4/5)
Система: 2/6 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/4, 3/5, 3/6,4/5, 4/6, 5/6)
Система: 3/6 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/4/5, 1/4/6, 1/5/6, 2/3/4, 2/3/5, 3/4/5, 3/4/6, 3/5/6, 4/5/6)
Система: 4/6 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/6, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/5/6, 1/3/4/5, 1/3/5/6, 1/4/5/6, 2/3/4/5, 2/3/4/6, 2/3/5/6, 2/4/5/6, 3/4/5/6)
Система: 5/6 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/5/6, 1/2/4/5/6, 1/3/4/5/6, 2/3/4/5/6)
Система: 2/7 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4/5, 4/6, 4/7, 5/6, 5/7, 6/7)
Система: 3/7 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/2/7, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/3/7, 1/4/5, 1/4/6, 1/4/7, 1/5/6, 1/6/7, 2/3/4, 2/3/5, 2/3/6, 2/3/7, 2/4/5, 2/4/5, 2/4/6, 2/4/7, 2/5/6, 2/5/7, 2/6/7, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/7, 3/5/6, 3/5/7, 3/6/7, 4/5/6, 4/5/7, 4/6/7, 5/6/7)
Система: 4/7 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/6, 1/2/3/7, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/4/7, 1/2/5/6, 1/2/5/7, 1/2/6/7, 1/3/4/7, 1/3/5/6, 1/3/5/7, 1/3/6/7, 1/4/5/6, 1/4/5/7, 1/4/6/7, 1/5/6/7, 2/3/4/5, 2/3/5/6, 2/3/5/7, 2/3/6/7, 2/4/5/6, 2/4/5/7, 2/4/6/7, 2/5/6/7, 3/4/5/6, 3/4/5/7, 3/4/6/7, 3/5/6/7, 4/5/6/7)
Система: 5/7 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/4/7, 1/2/3/5/6, 1/2/3/5/7, 1/2/4/5/6, 1/2/4/5/7, 1/2/4/6/7, 1/3/4/5/6, 1/2/5/6/7, 1/3/4/5/6, 1/3/4/5/7, 1/3/4/6/7, 1/3/5/6/7, 1/4/5/6/7, 2/3/4/5/6, 2/3/4/5/7, 2/3/4/6/7, 2/3/5/6/7, 2/4/5/6/7, 3/4/5/6/7)
Система: 6/7 Колонки: (1/2/3/4/5/6, 1/2/3/4/5/7, 1/2/3/4/6/7, 1/2/3/5/6/7, 1/2/4/5/6/7, 1/3/4/5/6/7, 2/3/4/5/6/7)
Система: 2/8 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 5/6, 5/7, 5/8, 6/7, 6/8, 7/8)
Система: 3/8 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/2/7, 1/2/8, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/3/7, 1/3/8, 1/4/5, 1/4/6, 1/4/7, 1/4/8, 1/5/6, 1/5/7, 1/5/8, 1/6/7, 1/6/8, 1/7/8, 2/3/4, 2/3/5, 2/3/6, 2/3/7, 2/3/8, 2/4/5, 2/4/6, 2/4/7, 2/4/8, 2/5/6, 2/5/7, 2/5/8, 2/6/7, 2/6/8, 2/7/8, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/7, 3/4/8, 3/5/6, 3/5/7, 3/6/7, 3/6/8, 3/7/8, 4/5/6, 4/5/7, 4/5/8, 4/6/7, 4/6/8, 4/7/8, 5/6/7, 5/6/8, 5/7/8, 6/7/8)
Система: 4/8 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/5, 1/2/3/7, 1/2/3/8, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/4/7, 1/2/4/8, 1/2/5/6, 1/2/5/6, 1/2/5/7, 1/2/5/8, 1/2/6/8, 1/2/7/8, 1/3/4/5, 1/3/4/6, 1/3/4/7, 1/3/4/8, 1/3/5/6, 1/3/5/7, 1/3/5/8, 1/3/6/7, 1/3/6/8, 1/3/7/8, 1/4/5/6, 1/4/5/7, 1/4/5/8, 1/4/6/7, 1/4/6/8, 1/4/7/8, 1/5/6/7, 1/5/6/8, 1/5/7/8, 1/6/7/8, 2/3/4/5, 2/3/4/6, 2/3/4/7, 2/3/4/8, 2/3/5/6, 2/3/5/7, 2/3/5/8, 2/3/6/7, 2/3/6/8, 2/3/7/8, 2/4/5/6, 2/4/5/7, 2/4/5/8, 2/4/6/8, 2/4/7/8, 2/5/6/7, 2/5/6/8, 2/5/7/8, 2/6/7/8, 3/4/5/6, 3/4/5/7, 3/4/5/8, 3/4/6/7, 3/4/6/8, 3/4/7/8, 3/5/6/7, 3/5/6/8, 3/5/7/8, 3/6/7/8, 4/5/6/7, 4/5/6/8, 4/5/7/8, 4/6/7/8, 5/6/7/8)
Система: 5/8 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/4/7, 1/2/3/4/8, 1/2/3/5/6, 1/2/3/5/7, 1/2/3/5/8, 1/2/3/6/7, 1/2/3/6/8, 1/2/3/7/8, 1/2/4/5/6, 1/2/4/5/7, 1/2/4/5/8, 1/2/4/6/7, 1/2/4/6/8, 1/2/4/7/8, 1/2/5/6/7, 1/2/5/6/8, 1/2/5/7/8, 1/2/6/7/8, 1/3/4/5/6, 1/3/4/6/7, 1/3/4/6/8, 1/3/4/7/8, 1/3/5/6/7, 1/3/5/6/8, 1/3/5/7/8, 1/3/6/7/8, 1/4/5/6/7, 1/4/5/6/7, 1/4/5/6/8, 1/4/5/7/8, 1/4/6/7/8, 1/5/6/7/8, 2/3/4/5/6, 2/3/4/5/7, 2/3/4/5/8, 2/3/4/6/7, 2/3/4/6/8, 2/3/4/7/8, 2/3/5/6/7, 2/3/5/7/8, 2/3/6/7/8, 2/4/5/6/7, 2/4/5/6/8, 2/4/5/7/8, 2/4/6/7/8, 2/5/6/7/8, 3/4/5/6/7, 3/4/5/6/8, 3/4/5/7/8, 3/4/6/7/8, 3/5/6/7/8, 4/5/6/7/8)
Система: 6/8 Колонки: (1/2/3/4/5/6, 1/2/3/4/5/7, 1/2/3/4/5/8, 1/2/3/4/6/7, 1/2/3/4/6/8, 1/2/3/4/7/8, 1/2/3/5/6/7, 1/2/3/5/6/8, 1/2/3/5/7/8, 1/2/3/6/7/8, 1/2/4/5/6/7, 1/2/4/5/6/8, 1/2/4/6/7/8, 1/2/5/6/7/8, 1/3/4/5/6/7, 1/3/4/5/6/8, 1/3/4/6/7/8, 1/3/5/6/7/8, 1/3/4/6/7/8, 1/3/5/6/7/8, 1/4/5/6/7/8, 2/3/4/6/7/8, 2/3/4/5/7/8, 2/3/4/6/7/8, 2/3/5/6/7/8, 2/4/5/6/7/8, 3/4/5/6/7/8)
Система: 7/8 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7, 1/2/3/4/5/6/8, 1/2/3/4/5/7/8, 1/2/3/4/6/7/8, 1/2/3/5/6/7/8, 1/2/4/5/6/7/8, 1/3/4/5/6/7/8, 2/3/4/5/6/7/8)
Система: 2/9 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 2/3, 2/4/, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 6/7, 6/8, 6/9, 7/8, 7,9, 8,9)
Система: 3/9 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/2/7, 1/2/8, 1/2/9, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/3/7, 1/3/8, 1/3/8, 1/3/9, 1/4/5, 1/4/6, 1/4/7, 1/4/8, 1/4/9, 1/5/6, 1/5/7, 1/5/8, 1/5/9, 1/6/7, 1/6/8, 1/6/9, 1/7/8, 1/7/9, 1/8/9, 2/3/4, 2/3/5, 2/3/6, 2/3/7, 2/3/8, 2/3/9, 2/4/5, 2/4/6, 2/4/7, 2/4/8, 2/4/9, 2/5/6, 2/5/7, 2/5/8, 2/5/9, 2/6/7, 2/6/8, 2/6/9, 2/7/8, 2/7/9, 2/8/9, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/8, 3/4/9, 3/5/6, 3/5/7, 3/5/8, 3/5/9, 3/6/7, 3/6/8, 3/6/9, 3/7/8, 3/7/9, 3/8/9, 4/5/6, 4/5/7, 4/5/8, 4/5/9, 4/6/9, 4/7/8, 4/7/9, 5/6/7, 5/6/8, 5/7/9, 5/8/9, 6/7/8, 6/7/9, 6/8/9, 7/8/9)
Система: 4/9 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/6, 1/2/3/7, 1/2/3/8, 1/2/3/9, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/4/7, 1/2/4/8, 1/2/4/9, 1/2/5/6, 1/2/5/7, 1/2/5/8, 1/2/5/9, 1/2/6/7, 1/2/6/8, 1/2/6/9, 1/2/7/8, 1/2/7/9, 1/2/8/9, 1/3/4/5, 1/3/4/6, 1/3/4/7, 1/3/4/8, 1/3/4/9, 1/3/5/6, 1/3/5/7, 1/3/5/8, 1/3/5/9, 1/3/6/7, 1/3/6/8, 1/3/6/9, 1/3/7/8, 1/3/7/9, 1/3/8/9, 1/4/5/6, 1/4/5/7, 1/4/5/8, 1/4/5/9, 1/4/6/7, 1/4/6/8, 1/4/7/8, 1/4/7/9, 1/4/8/9, 1/5/6/7, 1/5/6/8, 1/5/6/9, 1/5/7/8, 1/5/7/9, 1/5/8/9, 1/6/7/8, 1/6/7/9, 1/6/8/9, 1/7/8/9, 2/3/4/5, 2/3/4/6, 2/3/4/7, 2/3/4/8, 2/3/4/9, 2/3/5/6, 2/3/5/7, 2/3/5/8, 2/3/5/9, 2/3/6/7, 2/3/6/8, 2/3/6/9, 2/3/7/8, 2/3/7/9, 2/3/8/9, 2/4/5/6, 2/4/5/7, 2/4/5/8, 2/4/5/9, 2/4/6/7, 2/4/6/8, 2/4/6/9, 2/4/7/8, 2/4/7/9, 2/4/8/9, 2/5/6/7, 2/5/6/8, 2/5/6/9, 2/5/7/8, 2/5/7/9, 2/5/8/9, 2/6/7/8, 2/6/7/9, 2/6/8/9, 2/7/8/9, 3/4/5/6, 3/4/5/7, 3/4/5/8, 3/4/5/9, 3/4/6/7, 3/4/6/8, 3/4/6/9, 3/4/7/8, 3/4/7/9, 3/4/8/9, 3/5/6/7, 3/5/6/8, 3/5/6/9, 3/5/7/8, 3/5/7/9, 3/5/8/9, 3/6/7/8, 3/6/7/9, 3/7/8/9, 4/5/6/7, 4/5/6/8, 4/5/6/9, 4/5/7/8, 4/5/7/9, 4/5/8/9, 4/6/7/8, 4/6/7/9, 5/6/7/8, 5/6/7/9, 5/6/8/9, 5/7/8/9, 6/7/8/9)
Система: 5/9 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/4/7, 1/2/3/4/8, 1/2/3/4/9, 1/2/3/5/6, 1/2/3/5/7, 1/2/3/5/8, 1/2/3/5/9, 1/2/3/6/7, 1/2/3/6/8, 1/2/3/6/9, 1/2/3/7/8, 1/2/3/7/9, 1/2/3/8/9, 1/2/4/5/6, 1/2/4/5/7, 1/2/4/5/8, 1/2/4/5/9, 1/2/4/6/7, 1/2/4/6/8, 1/2/4/6/9, 1/2/4/7/8, 1/2/4/7/9, 1/2/4/8/9, 1/2/5/6/7, 1/2/5/6/8, 1/2/5/6/9, 1/2/5/7/8, 1/2/5/7/9, 1/2/5/8/9, 1/2/6/7/8, 1/2/6/7/9, 1/2/6/8/9, 1/2/7/8/9, 1/3/4/5/6, 1/3/4/5/7, 1/3/4/5/8, 1/3/4/5/9, 1/3/4/6/7, 1/3/4/6/8, 1/3/4/6/9, 1/3/4/7/8, 1/3/4/7/9, 1/3/4/8/9, 1/3/5/6/7, 1/3/5/6/8, 1/3/5/6/9, 1/3/5/7/8, 1/3/5/7/9, 1/3/5/8/9, 1/3/6/7/8, 1/3/6/7/9, 1/3/6/8/9, 1/3/7/8/9, 1/4/5/6/7, 1/4/5/6/8, 1/4/5/6/9, 1/4/5/7/8, 1/4/5/7/9, 1/4/5/8/9, 1/4/6/7/8, 1/4/6/7/9, 1/4/6/8/9, 1/4/7/8/9, 1/5/6/7/8, 1/5/6/7/9, 1/5/6/8/9, 1/5/7/8/9, 1/6/7/8/9, 2/3/4/5/6, 2/3/4/5/7, 2/3/4/5/8, 2/3/4/5/9, 2/3/4/6/7, 2/3/4/6/8, 2/3/4/6/9, 2/3/4/7/8, 2/3/4/7/9, 2/3/4/8/9, 2/3/5/6/7, 2/3/5/6/8, 2/3/5/6/9, 2/3/5/7/8, 2/3/5/7/9, 2/3/5/8/9, 2/3/6/7/8, 2/3/6/7/9, 2/3/6/8/9, 2/3/7/8/9, 2/4/5/6/7, 2/4/5/6/8, 2/4/5/6/9, 2/4/5/7/8, 2/4/5/7/9, 2/4/5/8/9, 2/4/6/7/8, 2/4/6/7/9, 2/4/6/8/9, 2/4/7/8/9, 2/5/6/7/8, 2/5/6/7/9, 2/5/6/8/9, 2/5/7/8/9, 2/6/7/8/9, 3/4/5/6/7, 3/4/5/6/8, 3/4/5/6/9, 3/4/5/7/8, 3/4/5/7/9, 3/4/5/8/9, 3/4/6/7/8, 3/4/6/7/9, 3/4/6/8/9, 3/4/7/8/9, 3/5/6/7/8, 3/5/6/7/9, 3/5/6/8/9, 3/5/7/8/9, 3/6/7/8/9, 4/5/6/7/8, 4/5/6/7/9, 4/5/6/8/9, 4/5/7/8/9, 4/6/7/8/9, 5/6/7/8/9)
Система: 6/9 Колонки: (1/2/3/4/5/6, 1/2/3/4/5/7, 1/2/3/4/5/8, 1/2/3/4/5/9, 1/2/3/4/6/7, 1/2/3/4/6/8, 1/2/3/4/6/9, 1/2/3/4/7/8, 1/2/3/4/7/9, 1/2/3/4/8/9, 1/2/3/5/6/7, 1/2/3/5/6/8, 1/2/3/5/6/9, 1/2/3/5/7/8, 1/2/3/5/7/9, 1/2/3/5/8/9, 1/2/3/6/7/8, 1/2/3/6/7/9, 1/2/3/6/8/9, 1/2/3/7/8/9, 1/2/4/5/6/7, 1/2/4/5/6/8, 1/2/4/5/6/9, 1/2/4/5/7/8, 1/2/4/5/7/9, 1/2/4/5/8/9, 1/2/4/6/7/8, 1/2/4/6/7/9, 1/2/4/6/8/9, 1/2/4/7/8/9, 1/2/5/6/7/8, 1/2/5/6/7/9, 1/2/5/6/8/9, 1/2/5/7/8/9, 1/2/6/7/8/9, 1/3/4/5/6/7, 1/3/4/5/6/8, 1/3/4/5/6/9, 1/3/4/5/7/8, 1/3/4/5/7/9, 1/3/4/5/8/9, 1/3/4/6/7/8, 1/3/4/6/7/9, 1/3/4/6/8/9, 1/3/4/7/8/9, 1/3/5/6/7/8, 1/3/5/6/7/9, 1/3/5/6/8/9, 1/3/5/7/8/9, 1/3/6/7/8/9, 1/4/5/6/7/8, 1/4/5/6/7/9, 1/4/5/6/8/9, 1/4/5/7/8/9, 1/4/6/7/8/9, 1/5/6/7/8/9, 2/3/4/5/6/7, 2/3/4/5/6/8, 2/3/4/5/6/9, 2/3/4/5/7/8, 2/3/4/5/7/9, 2/3/4/5/8/9, 2/3/4/6/7/8, 2/3/4/6/7/9, 2/3/4/6/8/9, 2/3/4/7/8/9, 2/3/5/6/7/8, 2/3/5/6/7/9, 2/3/5/6/8/9, 2/3/5/7/8/9, 2/3/6/7/8/9, 2/4/5/6/7/8, 2/4/5/6/7/9, 2/4/5/6/8/9, 2/4/5/7/8/9, 2/4/6/7/8/9, 2/5/6/7/8/9, 3/4/5/6/7/8, 3/4/5/6/7/9, 3/4/5/6/8/9, 3/4/5/7/8/9, 3/4/6/7/8/9, 3/5/6/7/8/9, 4/5/6/7/8/9)
Система: 7/9 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7, 1/2/3/4/5/6/8, 1/2/3/4/5/6/9, 1/2/3/4/5/7/8, 1/2/3/4/5/7/9, 1/2/3/4/5/8/9, 1/2/3/4/6/7/8, 1/2/3/4/6/7/9, 1/2/3/4/6/8/9, 1/2/3/4/7/8/9, 1/2/3/5/6/7/8, 1/2/3/5/6/7/9, 1/2/3/5/6/8/9, 1/2/3/5/7/8/9, 1/2/3/6/7/8/9, 1/2/4/5/6/7/8, 1/2/4/5/6/7/9, 1/2/4/5/6/8/9, 1/2/4/5/7/8/9, 1/2/4/6/7/8/9, 1/2/5/6/7/8/9, 1/3/4/5/6/7/8, 1/3/4/5/6/7/9, 1/3/4/5/6/8/9, 1/3/4/5/7/8/9, 1/3/4/6/7/8/9, 1/3/5/6/7/8/9, 1/4/5/6/7/8/9, 2/3/4/5/6/7/8, 2/3/4/5/6/7/9, 2/3/4/5/6/8/9, 2/3/4/5/7/8/9, 2/3/4/6/7/8/9, 2/3/5/6/7/8/9, 2/4/5/6/7/8/9, 3/4/5/6/7/8/9)
Система: 8/9 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7/8, 1/2/3/4/5/6/7/9, 1/2/3/4/5/6/8/9, 1/2/3/4/5/7/8/9, 1/2/3/4/6/7/8/9, 1/2/3/5/6/7/8/9, 1/2/4/5/6/7/8/9, 1/3/4/5/6/7/8, 2/3/4/5/6/7/8/9)
Система: 2/10 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 6/7, 6/8, 6/9 6/10, 7/8, 7/9, 7/10, 8/9, 8/10, 9/10)
Система: 3/10 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/2/7, 1/2/8, 1/2/9, 1/2/10, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/3/7, 1/3/8, 1/3/9, 1/3/10, 1/4/5/, 1/4/6, 1/4/7, 1/4/8, 1/4/9, 1/4/10, 1/5/6, 1/5/7, 1/5/8, 1/5/9, 1/5/10, 1/6/7, 1/6/8, 1/6/9/ 1/6/10, 1/7/8/ 1/7/9, 1/7/10, 1/8/9, 1/8/10, 1/9/10, 2/3/4, 2/3/5, 2/3/6, 2/3/7, 2/3/8, 2/3/9, 2/3/10, 2/4/5, 2/4/6, 2/4/7, 2/4/8, 2/4/9, 2/4/10, 2/5/6, 2/5/7, 2/5/8, 2/5/9, 2/5/10, 2/6/7, 2/6/8, 2/6/9, 2/6/10, 2/7/8, 2/7/9, 2/7/10, 2/8/9, 2/8/10, 2/9/10, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/7, 3/4/8, 3/4/9, 3/4/10, 3/5/6, 3/5/7, 3/5/8, 3/5/9, 3/5/10, 3/6/7, 3/6/8, 3/6/9, 3/6/10, 3/7/8, 3/7/9, 3/7/10, 3/8/9, 3/8/10, 3/9/10, 4/5/6, 4/5/7, 4/5/8, 4/5/9, 4/5/10, 4/6/7, 4/6/8, 4/6/9, 4/6/10, 4/7/8, 4/7/9, 4/7/10, 4/8/9, 4/8/10, 4/9/10, 5/6/7, 5/6/8, 5/6/9, 5/6/10, 5/7/8, 5/7/9, 5/7/10, 5/8/9, 5/8/10, 5/9/10, 6/7/8, 6/7/9, 6/7/10, 6/8/9, 6/8/10, 6/9/10, 7/8/9, 7/8/10, 7/9/10, 8/9/10)
Система: 4/10 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/6, 1/2/3/7, 1/2/3/8, 1/2/3/9, 1/2/3/10, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/4/7, 1/2/4/8, 1/2/4/9, 1/2/4/10, 1/2/5/6, 1/2/5/7, 1/2/5/8, 1/2/5/9, 1/2/5/9, 1/2/5/10, 1/2/6/7, 1/2/6/8, 1/2/6/9, 1/2/6/10, 1/2/7/8, 1/2/7/9, 1/2/7/10, 1/2/8/9, 1/2/8/10, 1/2/9/10, 1/3/4/5, 1/3/4/6, 1/3/4/7, 1/3/4/8, 1/3/4/9, 1/3/4/9, 1/3/4/10, 1/3/5/6, 1/3/5/7, 1/3/5/7, 1/3/5/8/ 1/3/5/9, 1/3/5/10, 1/3/6/7, 1/3/6/8, 1/3/6/9, 1/3/6/10, 1/3/7/8, 1/3/7/9, 1/3/7/10, 1/3/8/9, 1/3/8/10, 1/3/9/10, 1/4/5/6, 1/4/5/7, 1/4/5/8, 1/4/5/9, 1/4/5/10, 1/4/6/7, 1/4/6/8, 1/4/6/9, 1/4/6/10, 1/4/7/8, 1/4/7/9, 1/4/7/10, 1/4/8/9, 1/4/8/10, 1/4/9/10, 1/5/6/7, 1/5/6/8, 1/5/6/9, 1/5/6/10, 1/5/7/8, 1/5/7/9, 1/5/7/10, 1/5/8/9, 1/5/8/10, 1/5/9/10, 1/6/7/8, 1/6/7/9, 1/6/7/10, 1/6/8/9, 1/6/8/10, 1/6/9/10, 1/7/8/9, 1/7/8/10, 1/7/9/10, 1/8/9/10, 2/3/4/5, 2/3/4/6, 2/3/4/7, 2/3/4/8, 2/3/4/9, 2/3/4/10, 2/3/5/6, 2/3/5/7, 2/3/5/8, 2/3/5/9, 2/3/5/10, 2/3/6/7, 2/3/6/8, 2/3/6/9, 2/3/6/10, 2/3/7/8, 2/3/7/9, 2/3/7/10, 2/3/8/9, 2/3/8/10, 2/3/9/10, 2/4/5/6, 2/4/5/7, 2/4/5/8, 2/4/5/9, 2/4/5/10, 2/4/6/7, 2/4/6/8, 2/4/6/9, 2/4/6/9, 2/4/6/10, 2/4/7/8, 2/4/7/9, 2/4/7/10, 2/4/8/9, 2/4/8/10, 2/4/9/10, 2/5/6/7, 2/5/6/8, 2/5/6/9, 2/5/6/10, 2/5/7/8, 2/5/7/9, 2/5/7/10, 2/5/8/9, 2/5/8/10, 2/5/9/10, 2/6/7/8, 2/6/7/9, 2/6/7/10, 2/6/8/9, 2/6/8/10, 2/6/9/10, 2/7/8/9, 2/7/8/10, 2/7/9/10, 2/8/9/10, 3/4/5/6, 3/4/5/7, 3/4/5/8, 3/4/5/9, 3/4/5/10, 3/4/6/7, 3/4/6/8, 3/4/6/9, 3/4/6/10, 3/4/7/8, 3/4/7/9, 3/4/7/10, 3/4/8/9, 3/4/8/10, 3/4/9/10, 3/5/6/7, 3/5/6/8, 3/5/6/9, 3/5/6/10, 3/5/7/8, 3/5/7/9, 3/5/7/10, 3/5/8/9, 3/5/8/10, 3/5/9/10, 3/6/7/8, 3/6/7/9, 3/6/7/10, 3/6/8/9, 3/6/8/10, 3/6/9/10, 3/7/8/9, 3/7/8/10, 3/7/9/10, 3/8/9/10, 4/5/6/7, 4/5/6/8, 4/5/6/9, 4/5/6/10, 4/5/7/8, 4/5/7/9, 4/5/7/10, 4/5/8/9, 4/5/8/10, 4/5/9/10, 4/6/7/8, 4/6/7/9, 4/6/7/10, 4/6/8/9, 4/6/8/10, 4/6/9/10, 4/7/8/9, 4/7/8/10, 4/7/9/10, 4/8/9/10, 5/6/7/8, 5/6/7/9, 5/6/7/10, 5/6/8/9, 5/6/8/10, 5/6/9/10, 5/7/8/9, 5/7/8/10, 5/7/9/10, 5/8/9/10, 6/7/8/9, 6/7/8/10, 6/7/9/10, 6/8/9/10, 7/8/9/10)
Система: 5/10 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/4/7, 1/2/3/4/8, 1/2/3/4/9, 1/2/3/4/10, 1/2/3/5/6, 1/2/3/5/7, 1/2/3/5/8, 1/2/3/5/9, 1/2/3/5/10, 1/2/3/6/7, 1/2/3/6/8, 1/2/3/6/8, 1/2/3/6/9, 1/2/3/6/10, 1/2/3/7/8, 1/2/3/7/9, 1/2/3/7/10, 1/2/3/8/9, 1/2/3/8/10, 1/2/3/9/10, 1/2/4/5/6, 1/2/4/5/7, 1/2/4/5/8, 1/2/4/5/9, 1/2/4/5/10, 1/2/4/6/7, 1/2/4/6/8, 1/2/4/6/9, 1/2/4/6/10, 1/2/4/7/8, 1/2/4/7/9, 1/2/4/7/10, 1/2/4/8/9, 1/2/4/8/10, 1/2/4/9/10, 1/2/5/6/7, 1/2/5/6/8, 1/2/5/6/9, 1/2/5/6/10, 1/2/5/7/8, 1/2/5/7/9, 1/2/5/7/10, 1/2/5/8/9, 1/2/5/8/10, 1/2/5/9/10, 1/2/6/7/8, 1/2/6/7/9, 1/2/6/7/10, 1/2/6/8/9, 1/2/6/8/10, 1/2/6/9/10, 1/2/7/8/9, 1/2/7/8/10, 1/2/7/9/10, 1/2/8/9/10, 1/3/4/5/6, 1/3/4/5/7, 1/3/4/5/8, 1/3/4/5/9, 1/3/4/5/10, 1/3/4/6/7, 1/3/4/6/8, 1/3/4/6/9, 1/3/4/6/10, 1/3/4/7/8, 1/3/4/7/9, 1/3/4/7/10, 1/3/4/8/9, 1/3/4/8/10, 1/3/4/9/10, 1/3/5/6/7, 1/3/5/6/8, 1/3/5/6/9, 1/3/5/6/10, 1/3/5/7/8, 1/3/5/7/9, 1/3/5/7/10, 1/3/5/8/9, 1/3/5/8/10, 1/3/5/9/10, 1/3/6/7/8, 1/3/6/7/9, 1/3/6/7/10, 1/3/6/8/9, 1/3/6/8/10, 1/3/6/9/10, 1/3/7/8/9, 1/3/7/8/10, 1/3/7/9/10, 1/3/8/9/10, 1/4/5/6/7, 1/4/5/6/8, 1/4/5/6/9, 1/4/5/6/10, 1/4/5/7/8, 1/4/5/7/9, 1/4/5/7/10, 1/4/5/8/9, 1/4/5/8/10, 1/4/5/9/10, 1/4/6/7/8, 1/4/6/7/9, 1/4/6/7/10, 1/4/6/8/9, 1/4/6/8/10, 1/4/6/9/10, 1/4/7/8/9, 1/4/7/8/10, 1/4/7/9/10, 1/4/8/9/10, 1/5/6/7/8, 1/5/6/7/9, 1/5/6/7/10, 1/5/6/8/9, 1/5/6/8/10, 1/5/6/9/10, 1/5/7/8/9, 1/5/7/8/10, 1/5/7/9/10, 1/5/8/9/10, 1/6/7/8/9, 1/6/7/8/10, 1/6/7/9/10, 1/6/8/9/10, 1/7/8/9/10, 2/3/4/5/6, 2/3/4/5/7, 2/3/4/5/8, 2/3/4/5/9, 2/3/4/5/10, 2/3/4/6/7, 2/3/4/6/8, 2/3/4/6/9, 2/3/4/6/10, 2/3/4/7/8, 2/3/4/7/9, 2/3/4/7/10, 2/3/4/8/9, 2/3/4/8/10, 2/3/4/9/10, 2/3/5/6/7, 2/3/5/6/8, 2/3/5/6/9, 2/3/5/6/10, 2/3/5/7/8, 2/3/5/7/9, 2/3/5/7/10, 2/3/5/8/9, 2/3/5/8/10, 2/3/5/9/10, 2/3/6/7/8, 2/3/6/7/9, 2/3/6/7/10, 2/3/6/8/9, 2/3/6/8/10, 2/3/6/9/10, 2/3/7/8/9, 2/3/7/8/10, 2/3/7/9/10, 2/3/8/9/10, 2/4/5/6/7, 2/4/5/6/8, 2/4/5/6/9, 2/4/5/6/10, 2/4/5/7/8, 2/4/5/7/9, 2/4/5/7/10, 2/4/5/8/9, 2/4/5/8/10, 2/4/5/9/10, 2/4/6/7/8, 2/4/6/7/9, 3/4/6/7/10, 2/4/6/8/9, 2/4/6/8/10, 2/4/6/9/10, 2/4/7/8/9, 2/4/7/8/10, 2/4/7/9/10, 2/4/8/9/10, 2/5/6/7/8, 2/5/6/7/9, 2/5/6/7/10, 2/5/6/8/9, 2/5/6/8/10, 2/5/6/9/10, 2/5/7/8/9, 2/5/7/8/10, 2/5/7/9/10, 2/5/8/9/10, 2/6/7/8/9, 2/6/7/8/10, 2/6/7/9/10, 2/6/8/9/10, 2/7/8/9/10, 3/4/5/6/7, 3/4/5/6/8, 3/4/5/6/9, 3/4/5/6/10, 3/4/5/7/8, 3/4/5/7/9, 3/4/5/7/10, 3/4/5/8/9, 3/4/5/8/10, 3/4/5/9/10, 3/4/6/7/8, 3/4/6/7/9, 3/4/6/7/10, 3/4/6/8/9, 3/4/6/8/10, 3/4/6/9/10, 3/4/7/8/9, 3/4/7/8/10, 3/4/7/9/10, 3/4/8/9/10, 3/5/6/7/8, 3/5/6/7/9, 3/5/6/7/10, 3/5/6/8/9, 3/5/6/8/10, 3/5/6/9/10, 3/5/7/8/9, 3/5/7/8/10, 3/5/7/9/10, 3/5/8/9/10, 3/6/7/8/9, 3/6/7/8/10, 3/6/7/9/10, 3/6/8/9/10, 3/7/8/9/10, 4/5/6/7/8, 4/5/6/7/9, 4/5/6/7/10, 4/5/6/8/9, 4/5/6/8/10, 4/5/6/9/10, 4/5/7/8/9, 4/5/7/8/10, 4/5/7/9/10, 4/5/8/9/10, 4/6/7/8/9, 4/6/7/8/10, 4/6/8/9/10, 4/7/8/9/10, 5/6/7/8/9, 5/6/7/8/10, 5/6/7/9/10, 5/6/8/9/10, 5/7/8/9/10, 6/7/8/9/10)
Система: 6/10 Колонки: (1/2/3/4/5/6, 1/2/3/4/5/7, 1/2/3/4/5/8, 1/2/3/4/5/9, 1/2/3/4/5/10, 1/2/3/4/6/7, 1/2/3/4/6/8, 1/2/3/4/6/9, 1/2/3/4/6/9, 1/2/3/4/7/8, 1/2/3/4/7/9, 1/2/3/4/7/10, 1/2/3/4/8/9, 1/2/3/4/8/10, 1/2/3/4/9/10, 1/2/3/5/6/7, 1/2/3/5/6/8, 1/2/3/5/6/9, 1/2/3/5/6/10, 1/2/3/5/7/8, 1/2/3/5/7/9, 1/2/3/5/7/10, 1/2/3/5/8/9, 1/2/3/5/8/10, 1/2/3/5/9/10, 1/2/3/6/7/8, 1/2/3/6/7/9, 1/2/3/6/7/10, 1/2/3/6/8/9, 1/2/3/6/8/10, 1/2/3/6/9/10, 1/2/3/7/8/9, 1/2/3/7/8/10, 1/2/3/7/9/10, 1/2/3/8/9/10, 1/2/4/5/6/7, 1/2/4/5/6/8, 1/2/4/5/6/9, 1/2/4/5/6/10, 1/2/4/5/7/8, 1/2/4/5/7/9, 1/2/4/5/7/10, 1/2/4/5/8/9, 1/2/4/5/8/10, 1/2/4/5/9/10, 1/2/4/6/7/8, 1/2/4/6/7/9, 1/2/4/6/7/10, 1/2/4/6/8/9, 1/2/4/6/8/10, 1/2/4/6/9/10, 1/2/4/7/8/9, 1/2/4/7/8/10, 1/2/4/7/9/10, 1/2/4/8/9/10, 1/2/5/6/7/8, 1/2/5/6/7/9, 1/2/5/6/7/10, 1/2/5/6/8/9, 1/2/5/6/8/10, 1/2/5/6/9/10, 1/2/5/7/8/9, 1/2/5/7/8/10, 1/2/5/7/9/10, 1/2/5/8/9/10, 1/2/6/7/8/9, 1/2/6/7/8/10, 1/2/6/7/9/10, 1/2/6/8/9/10, 1/2/7/8/9/10, 1/3/4/5/6/7, 1/3/4/5/6/8, 1/3/4/5/6/9, 1/3/4/5/6/10, 1/3/4/5/7/8, 1/3/4/5/7/9, 1/3/4/5/7/10, 1/3/4/5/8/9, 1/3/4/5/8/10, 1/3/4/5/9/10, 1/3/4/6/7/8, 1/3/4/6/7/9, 1/3/4/6/7/10, 1/3/4/6/8/9, 1/3/4/6/8/10, 1/3/4/6/9/10 1/3/4/7/8/9, 1/3/4/7/8/10, 1/3/4/7/9/10, 1/3/4/8/9/10, 1/3/5/6/7/8, 1/3/5/6/7/9, 1/3/5/6/7/10, 1/3/5/6/8/9, 1/3/5/6/8/10, 1/3/5/6/9/10, 1/3/5/7/8/9, 1/3/5/7/8/10, 1/3/5/7/9/10, 1/3/5/8/9/10, 1/3/6/7/8/9, 1/3/6/7/8/10, 1/3/6/7/9/10, 1/3/6/8/9/10, 1/3/7/8/9/10, 1/4/5/6/7/8, 1/4/5/6/7/9, 1/4/5/6/7/10, 1/4/5/6/8/9, 1/4/5/6/8/10, 1/4/5/6/9/10, 1/4/5/7/8/9, 1/4/5/7/8/10, 1/4/5/7/9/10, 1/4/5/8/9/10, 1/4/6/7/8/9, 1/4/6/7/8/10, 1/4/6/7/9/10, 1/4/6/8/9/10, 1/4/7/8/9/10, 1/5/6/7/8/9, 1/5/6/7/8/10, 1/5/6/7/9/10, 1/5/6/8/9/10, 1/5/7/8/9/10, 1/6/7/8/9/10, 2/3/4/5/6/7, 2/3/4/5/6/8, 2/3/4/5/6/9, 2/3/4/5/6/10, 2/3/4/5/7/8, 2/3/4/5/7/9, 2/3/4/5/7/10, 2/3/4/5/8/9, 2/3/4/5/8/10, 2/3/4/5/9/10, 2/3/4/6/7/8, 2/3/4/6/7/9, 2/3/4/6/7/10, 2/3/4/6/8/9, 2/3/4/6/8/10, 2/3/4/6/9/10, 2/3/4/7/8/9, 2/3/4/7/8/10, 2/3/4/7/9/10, 2/3/4/8/9/10, 2/3/5/6/7/8, 2/3/5/6/7/9, 2/3/5/6/7/10, 2/3/5/6/8/9, 2/3/5/6/8/10, 2/3/5/6/9/10, 2/3/5/7/8/9, 2/3/5/7/8/10, 2/3/5/7/9/10, 2/3/5/8/9/10, 2/3/6/7/8/9, 2/3/6/7/8/10, 2/3/6/7/9/10, 2/3/6/8/9/10, 2/3/7/8/9/10, 2/4/5/6/7/8, 2/4/5/6/7/9, 2/4/5/6/7/10, 2/4/5/6/8/9, 2/4/5/6/8/10, 2/4/5/6/9/10, 2/4/5/7/8/9, 2/4/5/7/8/10, 2/4/5/7/9/10, 2/4/5/8/9/10, 2/4/6/7/8/9, 2/4/6/7/8/10, 2/4/6/7/9/10, 2/4/6/8/9/10, 2/4/7/8/9/10, 2/5/6/7/8/9, 2/5/6/7/8/10, 2/5/6/7/9/10, 2/5/6/8/9/10, 2/5/78/9/10, 2/6/7/8/9/10, 3/4/5/6/7/8, 3/4/5/6/7/9, 3/4/5/6/7/10, 3/4/5/6/8/9, 3/4/5/6/8/10, 3/4/5/6/9/10, 3/4/5/7/8/9, 3/4/5/7/8/10, 3/4/5/7/9/10, 3/4/5/8/9/10, 3/4/6/7/8/9, 3/4/6/7/8/10, 3/4/6/7/9/10, 3/4/6/8/9/10, 3/4/7/8/9/10, 3/5/6/7/8/9, 3/5/6/7/8/10, 3/5/6/7/9/10, 3/5/6/8/9/10, 3/5/7/8/9/10, 3/6/7/8/9/10, 4/5/6/7/8/9, 4/5/6/7/8/10, 4/5/6/7/9/10, 4/5/6/8/9/10, 4/5/7/8/9/10, 4/6/7/8/9/10, 5/6/7/8/9/10)
Система: 7/10 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7, 1/2/3/4/5/6/8, 1/2/3/4/5/6/9, 1/2/3/4/5/6/10, 1/2/3/4/5/7/8, 1/2/3/4/5/7/9, 1/2/3/4/5/7/10, 1/2/3/4/5/8/9, 1/2/3/4/5/8/10, 1/2/3/4/5/9/10, 1/2/3/4/6/7/8, 1/2/3/4/6/7/9, 1/2/3/4/6/7/10, 1/2/3/4/6/8/9, 1/2/3/4/6/8/10, 1/2/3/4/6/9/10, 1/2/3/4/7/8/9, 1/2/3/4/7/8/10, 1/2/3/4/7/9/10, 1/2/3/4/8/9/10, 1/2/3/5/6/7/8, 1/2/3/5/6/7/9, 1/2/3/5/6/7/10, 1/2/3/5/6/8/9, 1/2/3/5/6/8/10, 1/2/3/5/6/9/10, 1/2/3/5/7/8/9, 1/2/3/5/7/8/10, 1/2/3/5/7/9/10, 1/2/3/5/8/9/10, 1/2/3/6/7/8/9. 1/2/3/6/7/8/10, 1/2/3/6/7/9/10, 1/2/3/6/8/9/10, 1/2/3/7/8/9/10, 1/2/4/5/6/7/8, 1/2/4/5/6/7/9, 1/2/4/5/6/7/10, 1/2/4/5/6/8/9, 1/2/4/5/6/8/10, 1/2/4/5/6/9/10, 1/2/4/5/7/8/9, 1/2/4/5/7/8/10, 1/2/4/5/7/9/10, 1/2/4/5/7/8/10, 1/2/4/6/7/8/9, 1/2/4/6/7/8/10, 1/2/4/6/7/9/10, 1/2/4/6/8/9/10, 1/2/4/7/8/9/10, 1/2/5/6/7/8/9, 1/2/5/6/7/8/10, 1/2/5/6/7/9/10, 1/2/5/6/8/9/10, 1/2/5/7/8/9/10, 1/2/6/7/8/9/10, 1/3/4/5/6/7/8, 1/3/4/5/6/7/9, 1/3/4/5/6/7/10, 1/3/4/5/6/8/9, 1/3/4/5/6/8/10, 1/3/4/5/6/9/10, 1/3/4/5/7/8/9, 1/3/4/5/7/8/10, /1/3/4/5/7/9/10, 1/3/4/5/8/9/10, 1/3/4/6/7/8/9, 1/3/4/6/7/8/10, 1/3/4/6/7/9/10, 1/3/4/6/8/9/10, 1/3/4/7/8/9/10, 1/3/5/6/7/8/9, 1/3/5/6/7/8/10, 1/3/5/6/7/9/10, 1/3/5/6/8/9/10, 1/3/5/7/8/9/10, 1/3/6/7/8/9/10, 1/4/5/6/7/8/9, 1/4/5/6/7/8/10, 1/4/5/6/7/9/10, 1/4/5/6/8/9/10, 1/4/5/7/8/9/10, 1/4/6/7/8/9/10, 1/5/6/7/8/9/10, 2/3/4/5/6/7/8, 2/3/4/5/6/7/9, 2/3/4/5/6/7/10, 2/3/4/5/6/8/9, 2/3/4/5/6/8/10, 2/3/4/5/6/9/10, 2/3/4/5/7/8/9, 2/3/4/5/7/8/10, 2/3/4/5/7/9/10, 2/3/4/5/8/9/10, 2/3/4/6/7/8/9, 2/3/4/6/7/8/10, 2/3/4/6/7/9/10, 2/3/4/6/8/9/10, 2/3/4/7/8/9/10, 2/3/5/6/7/8/9, 2/3/5/6/7/8/10, 2/3/5/6/7/9/10, 2/3/5/6/8/9/10, 2/3/5/7/8/9/10, 2/3/6/7/8/9/10, 2/4/5/6/7/8/9, 2/4/5/6/7/8/10, 2/4/5/6/7/9/10, 2/4/5/6/8/9/10, 2/4/5/7/8/9/10, 2/4/6/7/8/9/10, 2/5/6/7/8/9/10, 3/4/5/6/7/8/9, 3/4/5/6/7/8/10, 3/4/5/6/7/9/10, 3/4/5/6/8/9/10, 3/4/5/7/8/9/10, 3/4/6/7/8/9/10, 3/5/6/7/8/9/10, 4/5/6/7/8/9/10)
Система: 8/10 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7/8, 1/2/3/4/5/6/7/9, 1/2/3/4/5/6/7/10, 1/2/3/4/5/6/8/9, 1/2/3/4/5/6/8/10, 1/2/3/4/5/6/9/10, 1/2/3/4/5/7/8/9, 1/2/3/4/5/7/8/10, 1/2/3/4/5/7/9/10, 1/2/3/4/5/8/9/10, 1/2/3/4/6/7/8/9, 1/2/3/4/6/7/8/10, 1/2/3/4/6/7/9/10, 1/2/3/4/5/8/9/10, 1/2/3/4/7/8/9/10, 1/2/3/5/6/7/8/9, 1/2/3/5/6/7/8/10, 1/2/3/5/6/7/9/10, 1/2/3/5/6/8/9/10, 1/2/3/5/6/8/9/10, 1/2/3/5/7/8/9/10, 1/2/3/6/7/8/9/10, 1/2/4/5/6/7/8/9, 1/2/4/5/6/7/8/10, 1/2/4/5/6/7/9/10, 1/2/4/5/6/8/9/10, 1/2/4/5/7/8/9/10, 1/2/4/6/7/8/9/10, 1/2/5/6/7/8/9/10, 1/3/4/5/6/7/8/9, 1/3/4/5/6/7/8/10, 1/3/4/5/6/7/9/10, 1/3/4/5/6/8/9/10, 1/3/4/5/7/8/9/10, 1/3/4/6/7/8/9/10, 1/3/5/6/7/8/9/10, 1/4/5/6/7/8/9/10, 2/3/4/5/6/7/8/9, 2/3/4/5/6/7/8/10, 2/3/4/5/6/7/9/10, 2/3/4/5/6/8/9/10, 2/3/4/5/7/8/9/10, 2/3/4/6/7/8/9/10, 2/3/5/6/7/8/9/10, 2/3/5/6/7/8/9/10, 2/4/5/6/7/8/9/10, 3/4/5/6/7/8/9/10)
Система: 9/10 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7/8/9, 1/2/3/4/5/6/7/8/10, 1/2/3/4/5/6/7/9/10, 1/2/3/4/5/6/8/9/10, 1/2/3/4/6/7/8/9/10, 1/2/3/5/6/7/8/9/10, 1/2/4/5/6/7/8/9/10, 1/3/4/5/6/7/8/9/10, 2/3/4/5/6/7/8/9/10)

1. Залози на американски футбол
1.1 Всички залози на американски футбол включват продълженията, освен ако не е посочено друго.

3. Залози на баскетбол
3.1 Всички залози на баскетбол включват продълженията, освен ако не е посочено друго.
3.2 Приемат се залози за реализирани точки от даден играч. Такъв тип залог подлежи на връщане в случай, че играчът прекара по-малко от 60 секунди на игрището.
3.3 Приемат се залози за брой точки на най-високо резултатната четвъртина и на най-ниско резултатната. Евентуално продължение не се смята към четвъртата четвъртина.
3.4 Залози за по-резултатно/по-ниско резултатно полувреме. В случай, че в двете полувремена има равен брой точки, залозите се връщат.
3.5 При уреждане на залози за брой борби и изгубени топки от даден играч не се гледат отборните показатели по тези елементи.
3.6 Маркетите “% стрелба за 2 точки“, “% стрелба за 3 точки“, “% стрелба за от наказателната линия“ се уреждат според информацията в официалния сайт на съответното състезание с математическо закръгляне на до най-близкото цяло число.
3.7 Залози за реализирани стрелби за 2 и 3 точки. Гледа се успешния брой реализирани такива стрелби, а не отбелязаните точки.

4. Залози на бейзбол 4.1 Всички залози на бейзбол включват всички продължения, освен ако не е посочено друго.
4.2 Ако мачът е прекратен, но има обявен официален резултат, то залозите ще бъдат уредени според официалния резултат.

4.3 Залозите на MLB мачове са валидни ако посочените на сайта питчъри започнат мача. Ако някой от тях не започне мача, то всички залози на мача подлежат на връщане. В случай, че на сайта не са посочени стартиращите питчъри, то всички залози се считат за валидни.
4.4 Залози на японската бейзболна лига (NPB)
4.4.1 Залозите за NPB мачове се приемат само за редовното време на мача.
4.4.2 Ако мачът завърши с равенство в редовното си време, залози на маркета “Равенство няма залог“ ще бъдат върнати.

5. Залози на биатлон
5.1 Залози “Един срещу друг“. Необходимо е да се предвиди биатлонистът в предлаганата двойка (или отборът ако щафетно състезание), който ще заеме по-висока позиция в официалния протокол на състезанието. Ако един от участниците в предлаганата двойка не завърши, залозите на този маркет ще бъдат върнати.
5.2 Приемат се залози за брой направени пропуски. Залозите са валидни ако всички огневи рубежи са отчетени в официалния протокол. Ако някой от огневите рубежи не е отчетен за биатлонист, само неоспоримо решените индивидуални залози ще бъдат уредени. Останалите залози ще бъдат уредени според 6.2.4 от Политиката за войдване на залози.
5.3 Залози с хендикап от дадено време. Това е сравнение на резултатите на двамата състезатели като се включва зададения хендикап. Хендикапите се задават в секунди. Закръгляването на времето се извършва до десети части от секундата.
5.4 Ако биатлонистът (отборът) не вземе участие в някой етап от състезанието, залозите ще бъдат върнати.
5.5 Официален източник на информация - http://www.biathlonworld.com

6. Залози на бокс
6.1 Предлагат се залози за брой рундове.
6.1.1 При калкулирането на броя рундове се брои и рунда, в който е приключил мача.
6.1.2 Ако някой от двамата боксьори не може да продължи мача след гонга, оповестяващ началото на нов рунд, неговият противник се счита за спечелил в предишния рунд.
6.2 При промяна на броя рундове в мача, залозите за победител в мача остават валидни, а залозите за брой рундове се връщат.

7. Залози на волейбол
7.1 Резултатът от мача се базира на броя спечелени сетове от отборите.
7.2 Залозите за хендикап в мача и за общ брой точки в мача се уреждат според отбелязаните точки, освен ако не е указано друго.
7.3 При залози за най-резултатен/най-ниско резултатен сет се включва и петия сет.
7.4 Залози за четен/нечетен се уреждат според реализираните точки, освен ако не е посочено друго.

8. Залози на Е-sports
8.1. Освен ако не е посочено друго, всички залози се уреждат въз основа на резултата, включително допълнителни кръгове. В случай на равенство, залозите ще бъдат невалидни.
8.2. Ако някой от участниците откаже да продължи по някаква причина (или е дисквалифициран), всички залози ще бъдат загубени. Ако отказът (дисквалификация) е настъпил преди началото на играта, залозите ще бъдат върнати.
8.3. "Да се класира". Необходимо е да познаете играч (отбор) в посочените двойки, който ще премине по-нататък в турнира. Ако и двамата играчи (отбори) са дисквалифицирани от турнира, по-добрият играч (отбор) ще се счита за този, който е достигнал по-напред в турнирна; Ако и двамата играчи (отбори) са дисквалифицирани в един кръг, залозите ще бъдат върнати. В случай че играч (отбор) откаже да играе в турнир преди началото му, залозите ще бъдат върнати.
8.4. "Победител". Победителят е играч (отбор), който заема първото място в турнир. В случай, че играч (отбор) откаже да участва в турнир преди началото му, залозите ще бъдат върнати.
8.5. Залозите се уреждат според официалния резултат, обявен от съответния ръководен орган на посоченото състезание, телевизия или API на мача. При Неучастващ залогът се отменя. Пазарите за Шампион и Група може да подлежат на Правило 4 (Намаление).
8.6. Неигран или отложен мач ще се счита за Неучастващ при уреждането на залозите, ако не се изиграе до 48 часа след първоначално обявения начален час.
8.7. Залозите се отменят ако срещата е посочена неточно. При предлагана еСпорт версия на конкретен спорт, залозите за дадено събитие важат без значение от обявените домакин и гост (v / vs (versus) или @ (at)).
8.8. В случай на смяна на името на отбор, в резултат на напускане на организация от този отбор, присъединяване към друга организация или официална промяна на името, всички залози важат.
8.9. Ако мач се играе преди обявения начален час/ден, всички залози, направени след реалния старт, ще се отменят. Всички залози, направени преди реалния старт, остават валидни.
8.10. Да Спечели Мача - В случай че мач започне, но не завърши, всички залози се отменят, с изключение ако след старта, играч е дисквалифициран, в който случай, играчът/отборът, продължил в следващия кръг или на който е присъдена победата от ръководния орган на посоченото състезание, телевизия или API на мача, ще се счита за победител за целите на уреждане на залога.
8.11. Пазари за Мач / Карта - Ако мач или карта се играе повтори поради равенство, повторният мач или карта се считат като отделно събитие. В случай че мач или карта започне, но не завърши, всички залози се отменят, освен ако изходът вече не е определен.
8.12. Пазари за Мач - Залозите се отменят, ако задължителният брой карти се промени или е различен от предлагания за залозите. В случай на започнал, но не завършил мач, залозите се отменят, освен ако изходът вече не е определен.
8.13. Ако играч / отбор продължи без съпротива за минимум една карта преди началото на мача, всички залози се отменят.
8.14. Ако отбор получи предимство за карта в съответствие с формата и правилата на турнира, то отборът получател на предимството на картата, ще се счита за победител в картата при уреждането на залога.
8.15. Ако мач или карта се изиграе отново поради загуба на връзка или технически проблем, несвързан с играч, залозите преди мача ща важат за повторения мач или карта според официалния резултат. Всички залози На Живо за повлияния мач или карта ще бъдат отменени, освен ако техният изход вече не е определен, а играният отново мач или карта ще се счита като отделно събитие.
8.16. Ако мач бъде спечелен чрез предаване от отбор, мачът ще се счита за завършен и залозите ще важат.
8.17. Ефутбол: Всички пазари се базират на резултата в края на редовното време, освен ако не е посочено друго. Това включва добавено време, но не включва продължения, дузпи или златен гол.
8.18. Ебаскетбол: Уреждането включва Продължения, ако се играят.
8.19. Ехокей на лед: Ако не е посочено друго, всички залози включват продължения/дузпи. В случай, че дадена среща бъде решена след изпълнението на дузпи, за целите на уреждането, ще бъде прибавен 1 гол за отбора победител и за общо в мача. Това не важи за пазари, които изключват продължения/дузпи. Пазари с 3 възможности се уреждат според резултата в края на редовното време.

9. Залози на култура

9.1. Залог "Един срещу друг". Необходимо е да се посочи участникът от предлаганите двойки, които ще заемат по-високо място в окончателното класиране.

10. Залози на покер
10.1. "Победител в турнира". За победител в турнира се счита участникът, който заема най-високото място в окончателното класиране.
10.2. В случай, че участникът се откаже да участва преди началото на турнира, залозите ще бъдат върнати.

11. Залози на политика
11.1 Залози “Един срещу друг“ се уреждат според общото количество гласове.
11.2. Ако кандидатът отпадне и е невъзможно да се гласува за него на изборен ден, всички залози за кандидата ще бъдат върнати

12. Залози на снукър
12.1 Залозите “Кой ще се класира по-напред“ се определят според крайните резултати на турнира. Взема се предвид етапа, на който играчът (отборът) е напуснал турнира. Ако играчите отпаднат от турнира на един и същ етап, залозите ще бъдат върнати.
12.2 Хендикап залозите за мача и залозите под/над за мача са базирани на броя фреймове.
12.3 Хендикап залозите за фрейм и залозите пон/над за фрейм са базирани на броя точки във фрейма.
12.4 Залог “Каква цветна топка ще бъде вкарана първа?“ При този залог е необходимо да се определи коя от цветните топки ке бъде вкарана първа след вкарването на първата червена топка.
12.5 Залог “Първи да вкара топка“. Необходимо е да се предвиди кой от участниците първи ще вкара топка, която да му донесе точки. Вкарването на топка, кото води до наказание, не се счита.
12.6 Общ брой сенчъри брейкове – определя се от броя сенчъри брейкове в мача.

13. Залози на тенис
13.1 В случай на отказване или дисквалификация всички специални залози (асове, пробиви, % вкаран първи сервис и др.) на незавършили сетове се връщат и всички залози на геймове с неопределен резултат също се връщат.
13.2 Хендикап залозите за мача и залозите под/над за мача се уреждат на база на геймовете в мача, освен ако не е посочено друго.
13.3 В мачове на двойки финалният дълъг тайбрек се счита за сет, състоящ се от един гейм.
13.4 Тайбрекът се счита за един гейм.
13.5 Залози на точен резултат в определен гейм. П1 – първият играч да спечели гейма, П2 – вторият играч да спечели гейма, 0 – играч да не спечели точки в гейма, 15 – играч да спечели една точка в гейма, 30 – играч да спечели две точки в гейма, 40 – играчът да остане на 40 в гейма. Пример: залогът П1-30 означава, че първият играч печели гейма, а вторият играч реализира две точки в него.
13.6 Залог да спечели точка Х в конкретния гейм. Тенисистът трябва да спечели точка X в дадения гейм.
13.7 Залог дали резултатът ще стане 15-15, 30-30 или 40-40 в дадения гейм.
13.8 Залог “Тайбрек в мача“. В случай, че мачът е започнал, но не е завършил, всички залози за този маркет се връщат освен ако вече не се е играл тайбрек или ако не е възможно да се играе тайбрек (например финален сет на US Open мач). Дълъг тайбрек в мачове на двойки не се зачита.
13.9 В случай, че следващият гейм е тайбрек или дълъг тайбрек в мач на двойки следните залози за този гейм ще бъдат върнати:
- кой ще спечели определена точка в дадения гейм, с изключение на залози за първата точка;
- кой ще спечели гейма;
- ще стане ли 15-15 в гейма;
- ще стане ли 30-30 в гейма;
- ще стане ли 40-40 в гейма;
- точен резултат на гейма;
- ще има ли точка за пробив в гейма.
13.10 При обявена промяна на настилката, на която ще се играе мача, залозите остават в сила.
13.11 Залозите за под/над брой точки в тайбрека и залозите за точен брой точки в тайбрека са базирани на броя изиграни точки в тайбрека.
13.12 Точен резултат в тайбрека. Изходът “П1 с всякакъв друг резултат“ означава първият играч да спечели тайбрека с всякакъв друг резултат освен 7-0, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5. Изходът “П2 с всякакъв друг резултат“ означава вторият играч да спечели тайбрека с всякакъв друг резултат освен 0-7, 1-7, 2-7, 3-7, 4-7, 5-7.
13.13 Точка за пробив в гейма. Този залог печели ако посрещащият тенисист е напред в резултата с 1, 2 или 3 точки и се нуждае от само още една точка да спечели гейма и по този начин да “пробие“ сервиса на съперника си. Изходът на този залог няма връзка с това, кой ще спечели гейма.
13.14 Ако не се играе тайбрек всички залози на тайбрек маркети ще бъдат върнати.
13.15 Когато един или няколко играча от даден отбор са заменени в отборно състезание (Davis Cup, Fed Cup и др.) залозите за изхода на целия мач остават валидни. При замяна на дори само един играч в мач на двойки, залозите ще върнати ако стартовите състави са били обявени. Ако стартовите състави не са обявени, залозите остават в сила.
13.16 Ако погрешно е изписано кой е сервиращият играч, то всякакви залози за победител в гейма, победител в следващия гейм, точен резултат в гейма, точен резултат в следващия гейм, да стане 15-15, 30-30 или 40-40 в настоящия гейм или в следващия, кой ще спечели определена точка в гейма, ще има ли брейк точка в гейма, кой ще спечели първата точка в следващия гейм, ще бъдат върнати.

14. Залози на Формула 1

14.1 Победител в състезанието – за победител се счита пилотът, който е на първо място в крайния състезателен протокол.
14.2 Кой ще се класира на по-предна позиция в състезанието? В предложените двойки от пилоти трябва да бъде познато кой ще ще се класира на по-предна позиция в състезанието. Ако пилот стартира в състезанието, но не завърши, залозите за него ще бъдат губещи. Ако и двамата пилоти не завършат в състезанието, то за пилот с по-предна позиция се счита този, който е завършил повече обиколки. Ако и двамата пилоти отпаднат в една и съща обиколка залозите ще бъдат върнати.
14.3 Залози “Да завърши състезанието – Да/Не“. Необходимо е да се познае дали даден пилот ще завърши състезанието.
14.4 Залози за “Най-бърза обиколка“. Необходимо е да се познае кой пилот ще направи най-бързата обиколка.
14.5 Всички резултати се определят според официалния протокол (www.f1.com). Загряващата обиколка се зачита.

15.1 Всички маркети за мача се уреждат според резултат в редовното време, освен ако не е посочено друго. Редовното време включва допълнителното време дадено от съдията, но не включва продължения, нито пък дузпи.
15.2 За всички футболни маркети, където минутата на отбелязване на гол е от значение: головете в добавеното време на първото полувреме се разглеждат като отбелязани в 45-ата минута за 90 минутни мачове (40-та минута за 80 минутни мачове). Отбелязани голове в добавеното време на второто полувреме се разглеждат като отбелязани в 90-ата минута за 90 минутни мачове (80-та минути за 80 минутни мачове).
15.2.1 В случаите, когато футболната среща се играе в нестандартен формат:
15.2.1.1 Когато има две полувремена с продължителност повече или по-малко от 45 минути, всички залози се уреждат като стандартна футболна среща.
15.2.1.2 Когато има повече от две полувремена с всякаква продължителност в мача, всички залози за полувреме се уреждат с коефициент 1, а залозите за мача се изчисляват според крайния резултат.
15.3 Когато играч е изгонен за втори жълт картон това се брои за един жълт и един червен картон. Вторият жълт картон не влиза в сметката за брой жълти картони в мача,както и директно показаните червени картони също не влизат в сметката за брой жълти картони в мача. 
15.4 Изкуствени мачове – това са въображаеми мачове, в които двата отбора са изправени един срещу друг единствено с оглед на залозите. Отборът, който вкара повече голове в своя реален мач, ще бъде победител. Ако и двата отбора вкарат еднакъв брой голове в своите реални мачове, то за печеливш залог ще бъде обявено равенството. Ако някой от мачовете бъде отложен, залозите ще бъдат върнати.
15.5 Залози за голмайстор. Играчът трябва да стартира мача, за да бъде залогът валиден. Автоголове не се зачитат.
15.6 Залозите за точен резултат - определяне на точния резултат в срещата в края на редовното й време. Всякакъв друг резултат означава всички други резлутати с изключение на 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 4-0, 4-1, 4-2, 5-0, 5-1, 6-0, 6-1.
15.7 Залози за точен резултат на първото полувреме – определяне на точния резултат н първото полувреме. Всякакъв друг резултат означава всички други резлутати с изключение на 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3.
15.8 Специални залози на футболни мачове
15.8.1 За целите науреждането на този тип залози събитието се счита за състояло се ако:
15.8.1.1 Корнер - в случай, че действително бъде изпълнен корнер.
15.8.1.2 Жълт/червен картон – реферът е показал жълт/червен картон на играч. Картони, които са показани на резервни играчи и треньори, не се броят.
15.8.1.3 Удар от вратата – действително е изпълнен удар от наказателното поле.
15.8.1.4 Засада – действително е изпълнен удар след като реферът е отсъдил засадата.
15.8.1.5 Фаул – когато свободният удар е действително изпълнен след като е извършено нарушение.
15.8.1.6 Странична греда или горна греда – когато топката остава в игра след удрянето на странична или горна греда
15.8.2 При наличие на случай, който позволява двояко тълкуване, крайното решение е на PalmsBet според общоприетата практика при спортни залагания.
15.9 Залозите за първа смяна, първи жълт картон и първи червен картон ще бъдат върнати ако се случат в една и съща минута (според официалния източник на информация).
15.10 Залози са смени – залози за броя смени в редовното време.
15.11 Резултат от мача - дали мачът ще завърши с голово равенство (1-1, 2-2, 3-3 и т.н.), нулево равенство (0-0) или няма да завърши с равенство.
15.12 Да спечели на нула. Представлява залог на единия отбор да спечели мача и същевременно да не допусне гол в своята врата.
15.13 Да спечели мача при положение, че в даден момент от него е изоставал – отборът трябва да изостава в някакъв момент от мача и след това да направи обрат в рамките на редовното време.
15.14 Отбори да отбележат повече от 1 гол. Изход “Двата отбора“ е печеливш, когато и двата отбора отбележат по два или повече гола в редовното време на мача. Изходът “Само един отбор“ печели, когато единият отбор отбележи два или повече гола, а другият отбор реализира само един гол или въобще не реализира гол. Изходът “Двата отбора да не отбележат 2 или повече гола“ печели в случай на следните точни резултати: 0-0, 0-1, 1-0 и 1-1.
15.15 Победител в мача (обикновено в плейофи). Даденият отбор да спечели в редовното време, да спечели в продълженията или на дузпи.
15.16 Брой пропуснати дузпи – залог за брой пропуснати дузпи в мача. Ако в мача не е отсъдена дузпа, то броят пропуснати дузпи се счита за нула.
15.18 Хеттрик/2 гола – залог на определен играч да отбележи точно три/дава гола. Автоголовете не се считат.
15.19 Минута на първия гол - залог за времето, когато ще бъде отбелязан първият гол в мача. Може да бъде преди определена от нас конкретна минута, по-късно от тази минута или пък въобще да няма голове в мача. Залозите се уреждат според официалния протокол за мача. Пример: залог за първи гол преди 30,5 минута. Ако голът е отбелязан в 30:01 (счита се за 31 минута), то залогът ще е губещ. Залог за след 30,5 минута би бил печеливш в този случай.
15.20 Допълнително време – залог за това колко ще е допълнителното време дадено от съдията (а не колко време ще се играе в действителност). Използват се следните методи за определянето на тези залози дали са печеливши или не:
- четвъртият съдия с електронното табло, което показва допълнителните минути, е даден в кадър по време на прякото телевизионно излъчване.
- допълнителното време е графично индикирано по време на прякото телевизионно излъчване. Обикнове тази информация се показва във формат +M (+1, +2, +3 и т.н).
Полувремето е свършило, а се играло по малко от 45:59. В този случай се приема, че добавените минути са нула.
Във всички останали случаи залозите за този маркет се връщат, тъй като няма начин да се установи по прецизен вачин официалния резултат.
15.21 Залози за определени интервали от време
15.21.1 За залози се предлагат следните интервали от време
- от първа до петнайста минута (1-15);
- от шестнайста до тридесета минута (16-30);
- от тридесет и първа минута до края на първото полувреме (31-45+);
- от четиридесет и шеста минута до шейсета минута (46-60);

- от шейсет и първа минута до седемдесет и пета минута (61-75);
- от седемдесет и шеста минута до края на мача (76-90+)
15.21.2 Приемат се следните залози за тези интервали:
- резултат;
- брой голове;
- хендикап залози;
- брой голове от единия отбор.

16 Залози за хокей на лед
16.1. Всички залози за хокей на лед се базират само на редовното време (3 периода 20 минути всяка), освен ако не е посочено друго.
16.2. Залозите за време за наказание се уреждат въз основа на наказателни минути (а не на брой санкции).Вземат се предвид сами 2-минутните санкци..
16.3. Залози за голмайстор, въз основа на броя на шайбите, отбелязани от играча. Играчът трябва да участва в играта повече от 1 секунда, за да са валидни залозите.
16.4. Залагания на Интервали.
16.4.1. За залозите се предлагат интервали за мач: от 1 минута до 10 минути (1-10), от 11 минути до 20 минути (11-20), от 21 минути до 30 минути (21-30), от 31 минути до 40 Минута (31-40), от 41 минути до 50 минути (41-50), от 51 минути до 60 (51-60).
16.4.2. Тези залози се уреждат спрямо резултата от интервала. Всички отбелязани от отборите голове се сумират за интервал от време. Секунди в посочените минути не се разглеждат. Например, гола е отбелязан в 10:00 се счита за цел от интервал от 1 до 10 минути. Гол, отбелязан на 10:01, се счита за цел от интервал от 11 до 20 минути.
16.5. Залозите с точен резултат са залозите за определяне на правилния резултат за мача, когато приключи цялото време. Всеки друг резултат означава всеки резултат освен: 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1- 4, 1-5, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-0, 5-1, 5-2, 5-3.

17. Виртуална реалност
17.1. Освен ако не е посочено друго, всички залози се уреждат въз основа на резултата за крайно класиране.
17.2. Линк за резултати: https://sportcenter.sir.sportradar.com/simulated-reality

18. Залози за футзал, хандбал, ръгби, водна топка, банди, плажен футбол, дартс, хокей на лед, флорбол.
18.1. Всички маркети се счита само редовното игрово време, освен ако не е посочено друго.

ПОСТЪПКОВО РЪКОВОДСТВО
Изберете игра/спорт от иконите по протежение на горната част на страницата.
Изберете събитие – всяко събитие е обозначено с началния му час (приключило/текущо/предстоящо).
Изберете залог - той се добавя към заложния фиш.
Изберете размера на всеки залог в полето „Заложен фиш".
Потвърдете залога в заложния фиш („Нап.юр. Зал.").
Гледайте резултата от играта чрез визуализатора за събития или изчакайте събитието да приключи, за да видите резулатата от залагането.
2Значката обозначава залог/зи на предстоящо/и събитие/я.
8Значката обозначава печеливш/и залог/зи.
3Значката обозначава губещ/и залог/зи.
ПРАВИЛА НА ИГРАТА
При неизправност в системата се анулират всички игри и печалби.
Играчите носят цялата отговорност за проверка на това дали направените залози съответстват на избраните от тях залози, когато потвърждават действието („Нап. зал." в заложния фиш).
Не се разрешава отмяна на потвърдените от играча залози.
Никога не се изключват участници (коне, кучета, пилоти, отбори) във виртуални събития.
Виртуалните състезателни събития никога не завършват с равен резултат (равни позиции).
Залозите се регистрират в избраното от играча събитие.
Залозите трябва да бъдат направени преди началото на събитието и закриването на залозите. Играчите получават уведомление за всички незавършени залози, които са изтекли, когато събитието започне.
Печалбите се отразяват в акаунта на играча след показване на резултатите от събитието. Изчакайте няколко минути, докато печалбите бъдат добавени към баланса по акаунта на играча.
Лимитите на минималния залог, минималния пермутационен залог, максималния залог и максималните изплащания се определят от оператора.
Предлаганите видове залози могат да бъдат променяни периодично.
Макар и рядко, поради естеството на стрийминга, коментарът и информацията за поточното събитие може да са извън синхрон, когато данните за събитието се показват в интерфейса. Това е нормално и не оказва влияние върху резултата от събитието.
Генератор на случайни числа определя резултатите от събитията във виртуалните спортове. Генераторът на случайни числа е сертифициран от независим одитор.
ВИДОВЕ ЗАЛОЗИ
ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНЕ НА НАДБЯГВАНИЯ   
Победа – познайте участника, който ще финишира 1-ви.
Място – познайте участника, който ще финишира на 1-во, 2-ро и 3-то място в състезанието.
Когато участниците са по-малко от 8 (напр. при кучешки надбягвания), познайте участника, който ще финишира на 1-во или 2-ро място в състезанието. Бележка: Няма залози за 3-то място, когато в събитието има по-малко от 8 участника.
Два ПО РЕД (прогноза или екзакта) – познайте двамата участници, които ще финишират на 1-во и 2-ро място в състезанието, в посочения ред.
Два ВЪВ ВСЯКАКЪВ РЕД (обратна прогноза или квинела) – познайте двамата участници, които ще финишират на 1-во и 2-ро място в състезанието, независимо от реда.
Три ПО РЕД (троен или трифекта) – познайте тримата участници, които ще финишират на 1-во, 2-ро и 3-то място в състезанието, в посочения ред.
Три ВЪВ ВСЯКАКЪВ РЕД (тройна обратна прогноза или трио) – познайте тримата участници, които ще финишират на 1-во, 2-ро и 3-то място в състезанието, независимо от реда.
ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНЕ НА ФУТБОЛ 
Резултат от мача 1X2 – познайте печелившия отбор, домакинът печели (1) или гостът печели (2), или дали мачът ще завърши с равенство (X).
Двоен резултат (първо полувреме/краен резултат) – познайте отбора, който ще е напред в резултата в края на първото полувреме, и крайния победител.
Двоен шанс – познайте дали домакинът или гостът ще победи (12), дали домакинът ще победи или ще има равенство (1X), или дали гостът ще победи или ще има равенство (X2).
Общо голове – познайте общия брой голове, отбелязани от двата отбора до края на мача.
Точен резултат – познайте точния брой голове, отбелязани от всеки един отбор, домакина и госта, до края на мача.
Под/над 2,5 – заложете на под 2,5 за общ резултат от 0, 1 или 2 гола. Заложете на над 2,5 за общ резултат от 3 или 4 гола.
Първи отбор, отбелязал гол – познайте отбора, който ще отбележи първия гол, или че няма да бъде отбелязан гол.
Време на 1-вия гол – познайте периода от време, в който ще бъде отбелязан първия гол.
1-ви голмайстор – познайте играча, който ще отбележи първия гол.
Дузпа в мача – залог на това, че в мача ще бъде отсъдена поне 1 дузпа.
Жълт картон в мача – залог на това, че в мача ще бъде даден поне един жълт картон.
ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНИЯ НА ФУТБОЛНИ ЛИГИ 
ПАЗАРИ НА МАЧОВЕТЕ
Резултат от мача (1 X 2) – познайте печелившия отбор, домакинът печели (1) или гостът печели (2), или дали мачът ще завърши с равенство (X).
Двоен шанс – познайте дали домакинът или гостът ще победи (12), дали домакинът ще победи или ще има равенство (1X), или дали гостът ще победи или ще има равенство (X2).
Хандикап 0.5 – познайте дали победителят ще е домакинския отбор (-0.5) или гостуващия отбор (+0.5) след като приложите избрания хандикап върху резултата на отбора.
Хандикап 1 – познайте резултата от мача, когато отборът фаворит има хандикап от 1 гол; домакин (1) / равенство (X) / гост (2).
Двоен резултат [първо полувреме/краен резултат] – познайте отбора, който ще е напред в резултата в края на първото полувреме, и крайния победител; домакин (1) / равенство (X) / гост (2).
Голове: Над / под 1.5 – изберете под 1.5, за да заложите на резултат с общ брой на головете 0 или 1; изберете над 1.5, за да заложите на резултат с общ брой на головете 2 или 3.
Голове: Над / под 2.5 – изберете под 2.5, за да заложите на резултат с общ брой на головете 0, 1 или 2; изберете над 2.5, за да заложите на резултат с общ брой на головете 3 или 4.
Голове: Гол до края на мача – познайте дали и двата отбора ще отбележат гол в мача.
[Да] – И двата отбора ще отбележат гол.
[Не] – Нито един или само един отбор ще отбележи гол.
Голове: Гол до края на първото полувреме – познайте дали и двата отбора ще отбележат гол в първото полувреме.
[Да] – И двата отбора ще отбележат гол.
[Не] – Нито един или само един отбор ще отбележи гол.
Общо голове – познайте общия брой на головете, отбелязани от двата отбора до края на мача; 1 до 4 гола или без голове.
Първи отбор, отбелязал гол – познайте отбора, който ще отбележи първия гол; домакин (1) / гост (2) / без голове.
Точен резултат – познайте точния брой голове, отбелязани от всеки отбор (домакин и гост) до края на мача; [Домакин - Гост].
1-ви голмайстор [(номер на фланелката)-отбор] – познайте играча, който ще отбележи първия гол.
Време на 1-вия гол – познайте периода от време, в който ще бъде отбелязан първия гол.
Дузпа в мача – залог на това, че в мача ще бъде отсъдена поне 1 дузпа.
Жълт картон в мача – залог на това, че в мача ще бъде даден поне един жълт картон.
ОБЩО ПАЗАРИ
Победи на домакина - познайте броя на победите на домакина през седмицата; 1 до 5 или други.
Победи на домакина, под или над 3.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще има над или под 3.5 победи на домакина.
Равенства - познайте броя на равенствата през седмицата; 1 до 5 или други.
Равенства, под или над 2.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще има над или под 2.5 равенства.
Победи на госта - познайте броя на победите на госта през седмицата; 1 до 5 или други.
Победи на госта, под или над 3.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще има над или под 3.5 победи на госта.
Общо голове - познайте общия брой на головете, отбелязани във всички 10 мача, изиграни в рамките на виртуалната седмица.
Общо голове, под / над 25.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще бъдат отбелязани над или под 25.5 гола.
Общо голове, под / над 28.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще бъдат отбелязани над или под 28.5 гола.
Дузпа [Да / Не] - познайте дали през седмицата ще бъде отсъдена дузпа или не.
Жълти картони, под 2.5 / над 2.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще бъдат дадени над или под 2.5 жълти картона.
ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНЕ НА СТРЕЛБА С ЛЪК 
Резултат от мача – познайте победителя в двубоя, печели играч (1), печели играч (2) или двубоят завършва с равенство (X).
Общ резултат – познайте общия брой точки в двубоя, който представлява сборът от точките на двамата играчи, отбелязани във всички три рунда.
Резултат от стрелбата – изберете колко пъти всеки от кръговете на мишената, 8 до 10, ще бъдат улучени с 6 стрели.
Общ резултат от рунда – познайте общия брой рундове, в които ще бъде получен избраният общ резултат. Общият резултат е сборът от точките на двамата играчи за всеки рунд.
Победител в рунда – познайте броя рундове, които ще бъдат спечелени от играч А или играч Б, или ще завършат с равенство.
Точен резултат от рунда – познайте резултата от всеки рунд.
ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНЕ НА ТЕНИС НА МАСА И БАДМИНТОН  
Резултат от мача – познайте победителя в игра между 2 играчи.
[А] – играч А печели двубоя.
[Б] – играч Б печели двубоя.
Точен резултат – познайте окончателния резултат от двубоя за играч А и играч Б. Всеки един от играчите може да получи резултат в диапазона 0-9. Има 16 възможни изхода. Първи с резултат 1-7 – познайте играчите, които първи ще отбележат 1 и 7 точки в двубоя. Има 4 възможни изхода:
[АА] – А отбелязва първата точка и е първият, отбелязал 7 точки;
[АБ] – А отбелязва първата точка, след което Б е първият, отбелязал 7 точки;
[БА] – Б отбелязва първата точка, след което А е първият, отбелязал 7 точки;
[ББ] – Б отбелязва първата точка и е първият, отбелязал 7 точки;
Първи с резултат 1, 3 и 7 – подобно на предходния вид залог, познайте играчите, които първи ще отбележат 1, 3 и 7 точки в двубоя. Има 8 възможни изхода.
Победител резултат висок/нисък – познайте победителя (т.е. А или Б) и крайния резултат (т.е. 7 или > 7) на победителя. Има 4 възможни изхода:
[А 7 точки] – играч А печели двубоя с 7 точки;
[А > 7 точки] – играч А печели двубоя с повече от 7 точки;
[Б 7 точки] – играч Б печели двубоя с 7 точки;
[Б > 7 точки] – играч Б печели двубоя с повече от 7 точки;
Общо точки Н/Ч/В/Н – от групите резултати „Нечетен нисък”, „Четен нисък”, „Нечетен висок” и „Четен висок” изберете групата, която ще съответства на общия резултат на играч А и играч Б в края на двубоя. Има 4 възможни изхода.
[Нечетен нисък] – 7 точки или 9 точки;
[Четен нисък] – 8 точки или 10 точки;
[Нечетен висок] – 11 точки;
[Четен висок] – 12 точки, 14 точки или 16 точки;
Общо точки – познайте комбинирания брой точки, отбелязани от двамата играчи в края на двубоя.
Най-дълга серия от точки – познайте най-дългата серия от поредни точки в двубоя.
КРАТНИ (СИСТЕМНИ) ЗАЛОЗИ
Кратният залог е известен и като „системен залог”.

Кратният залог се състои от единични залози на различни събития, като комбинира отделните залози на събитията в един залог с по-висок риск и по-голяма печалба. Различните събития могат да са в един и същ спорт (напр. конни надбягвания) или в различни спортове (напр. конни и кучешки надбягвания).

Веднага щом добавите поне два или повече залога в заложния фиш, можете да направите кратен залог. Това става с щракване върху раздел „Кратни” в горната част на заложния фиш. Броят възможни кратни залози зависи от броя прогнозирани изходи.

Общи условия на FPL Fantasy Manager 

1. Общи разпоредби 

1.1 Настоящите Общи условия за ползване представляват „общи условия” по см. на чл. 298 от Търговския закон. 
1.2 По реда на настоящите правила се учредява специална игра „Palms Bet League” 
1.3 С извършването на регистрация в “Palms Bet League” всеки потребител заявява, че се е запознал, че разбира, че не оспорва и че приема в пълен обем всяко и всички от посочените по-долу разпоредби на тези Общи условия за ползване. За „потребители”, по смисъла на настоящите Общи условия се считат всички лица с право на регистрация. 
1.4 Организатор на играта „Palms Bet League“ /по-долу наричана само ИГРАТА/ е „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” ООД , ЕИК 203127300, със седалище и адрес на упрaвление гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 7, е-mail: support@palmsbet.com. 
1.5 Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 
2. Участие в играта 
2.1 Регистрация 
Регистрацията се осъществява чрез въвеждане на данни и информация в централната компютърна система на организатора, чрез които потребителят да бъде идентифициран и може да включва име, презиме, фамилия, гражданство, дата на раждане, идентификационен номер на лицето (единен граждански номер, личен номер на чужденец, друг номер или данни за идентификация, съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин), адрес на временно или постоянно пребиваване, електронен адрес, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност, банкова сметка № (или IBAN или № на сметка, име на банка, държава), пол, телефонен номер,както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно предоставя при регистрацията или при ползване на услугите чрез Уебсайта. Предоставената от Потребителя информация може да бъде събирана и ползвана от Организатора. При непредоставяне на изискваните лични данни и информация, Организаторът може да откаже регистрация. 
При съмнение, че информацията относно самоличността на Потребителя не е достатъчна или достоверна, Организаторът може да изиска допълнителни доказателства за самоличност или да откаже регистрация. Във всеки момент Организаторът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
С регистрацията Потребителят декларира, че е навършил 18-годишна възраст, отговаря на всички нормативни изисквания за участие в онлайн залагания, включително на държавата, чийто гражданин е и на държавата, на чиято територия се намира IP адреса, от който е направена регистрацията за участие в онлайн залагания и информацията, която е предоставил, е вярна и точна, както и че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях, приема ги и се задължава да ги спазва. 
Потребителят се задължава да актуализира незабавно представената информация по отношение на обстоятелствата, за които е настъпила промяна. 
В случай, че информацията съдържа неверни или непълни данни или при неактуализиране на настъпили промени, Организаторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията. 
Играта “Palms Bet League”, представлява „хазартна игра” по смисъла на Закона за хазарта. 
При участие в “Palms Bet League”, регистрираните потребителинямат право да използват платени и безплатни бонуси. 
2.2 Условия за участие в играта 
2.2.1 Минималният залог, с който потребителят може да се включи в ИГРАТА, е 5 лв. 
2.2.2 Максималният залог, с който потребителят може да се включи в ИГРАТА, е 1000 лв. 
2.3 Един потребител може да участва в неопределен брой лиги 
2.4 Победителят печели 80% от общия награден фонд в определената лига 
2.4.1 Общият награден фонд на лигата се определя от броя участници и размера на техния депозит

3. РЕГЛАМЕНТ НА ИГРАТА 
I. Сезонни лиги 
• Активни са от момента на включването на потребителя в тях до края на футболното първенство. Печалбите на потребителите се разпределят след приключването на последния кръг от сезона 
• Класирането на мениджърите в лигите се определя на база натрупани точки на играчите в техните отбори 
• Потребителите МОГАТ да използват платените чипове/бонуси 
• Потребителите МОГАТ да използват УАЙЛКАРД 
• Делят се на 2 типа: 
• До 10 играча (малка лига, ограничен лимит) 
• По-малък награден фонд, но по-голям шанс за печалба 
• Събраният награден фонд печели само победителя след последния кръг от сезона 
• Над 10 играча (голяма лига, неограничен лимит) 
• По-малък шанс за печалба, но голям награден фонд 
• Събраният награден фонд печелят първите трима след последния кръг от сезона – победителя 70% от наградния фонд, втория 20% и третия 10% 
• Ако се съберат по-малко от 11 играча в лигата, наградния фонд печели само победителят 
• Възможните залози са: 5лв, 10лв, 20лв, 50лв, 100лв, 200лв, 500лв, 1000лв 
• Всеки кръг се генерират нови публични сезонни лиги, в които потребителите могат да се включат. Примери: 
• FPLFM 1 20 10 – Кръг 1, 20лв залог, до 10 играча 
• FPLFM 5 100 10 – Кръг 5, 100лв залог, до 10 играча 
• FPLFM 3 50 No Limit – Кръг 3, 50лв залог, без ограничение за броя играчите 
• FPLFM 21 10 No Limit – Кръг 21, 10лв залог, без ограничение за броя играчите 
• Системата генерира сезонни лиги само до началото на втория футболен полусезон 


II. Кръгови лиги 
• Активни са за всеки кръг от първенството. Печалбите на потребителите се разпределят веднага след съответният изигран кръг 
• Класирането на мениджърите в лигите се определя на база натрупани точки на играчите в техните отбори 
• Потребителите НЕ МОГАТ да използват платените чипове/бонуси 
• Потребителите НЕ МОГАТ да използват УАЙЛКАРД 
• Делят се на 2 типа: 
• До 10 играча (малка лига, ограничен лимит) 
• По-малък награден фонд, но по-голям шанс за печалба 
• Събраният награден фонд печели само победителя веднага след съответният изигран кръг 
• Над 10 играча (голяма лига, неограничен лимит) 
• По-малък шанс за печалба, но голям награден фонд 
• Събраният награден фонд печелят първите трима веднага след съответният изигран кръг – победителят 70% от наградния фонд, втория 20% и третия 10% 
• Ако се съберат по-малко от 11 играча в лигата, наградния фонд печели само победителят 
• Възможните залози са: 5лв, 10лв, 20лв, 50лв, 100лв, 200лв, 500лв, 1000лв 
• Всеки кръг се генерират нови публични кръгови лиги, в които потребителите могат да се включат. Примери: 
• FPLFM 1 20 10 – Кръг 1, 20лв залог, до 10 играча 
• FPLFM 5 100 10 – Кръг 5, 100лв залог, до 10 играча 
• FPLFM 3 50 No Limit – Кръг 3, 50лв залог, без ограничени за играчите 
• FPLFM 21 10 No Limit – Кръг 21, 10лв залог, без ограничени за играчите 
• Системата генерира кръгови лиги по време на целия футболен сезон 


III. Награден фонд • Наградният фонд се определя от всички залози на потребителите в дадена лига, като от него се извади „такса ползване на системата/платформата или такса за букмейкъра“. 

Размер на отбора 
Отборът от 15 човека трябва да е съставен от: 
• 2 Вратари 
• 5 Защитника 
• 5 Полузащитника 
• 3 Нападателя 
Играчи от отбор 
Може да избираш до 3-ма играчи от всеки отбор от Първа професионална лига. 
Кръгове 
В ИГРАТА са включени редовните 26 кръга от първенството и плейофната фаза; не са включени баражите за изпадане. 
Стартовите 11 
От 15-те играчи трябва да се изберат 11 титуляри, които ще стартират кръга. 
Всичките точки за кръга ще бъдат отбелязани/натрупани от тези 11 играчи, но ако един или повече не играят, те могат автоматично да бъдат заменени. 
Отбор може да играе в която и да е формация, при условие, че във всеки един момент тя включва: 1 вратар, поне 3-ма защитници и поне 2-ма нападатели. 
Възможни схеми: 
4-4-2, 5-3-2, 3-5-2, 4-3-3, 3-4-3 
Капитан и Вицекапитан 
От стартовите 11 трябва да се изберат Капитан и Вицекапитан. Точките на Капитана ще бъдат удвоени. 
Ако Капитана не играе в кръга, той ще бъде сменен от Вицекапитана. 
Ако и Вицекапитана не играе в кръга, тогава никой от играчите няма да получи удвоени точки. 
Правила за автоматични смени 
Смените дават сигурност при непредвидени събития като контузии. Смените автоматично заменят стартовите играчи, които не играят в кръга. 
В зависимост от поредността на резервата, която е определена преди кръга, автоматичните смени се обработват в края на кръга, както следва: 
• Ако Вратарят не играе в кръга, той ще бъде сменен от резервния вратар. Ако и двамата Вратари не играят в кръга не се начисляват точки. 
• Ако някой от полевите играчите не играе в кръга, той ще бъде заменен от първата възможна резерва на идентична позиция, която играе в кръга (например, ако стартовият отбор има 3-ма защитници, защитник може да бъде заменен само от друг защитник). 
Трансфери 
След като се избере отбор, може да се купуват и продават играчи на трансферния пазар. 
След края на всеки Кръг се получава един безплатен трансфер за предстоящия Кръг. Всеки допълнителен трансфер, който ще се направи в рамките на един и същ Кръг, ще приспадне 4 точки от общия резултат 
Генерален Резултат 
Ако не се използва безплатния трансфер, може да се направи допълнителен безплатен трансфер в следващия Кръг. Ако не се използва този спестен безплатен трансфер в следващия Кръг, той ще бъде пренесен, докато не се използва. Никога не може да има повече от 1 запазен трансфер (максисмум два свободни трансфера на кръг). 
Точки 
През сезона футболистите ще получат точки въз основа на тяхното представяне в реалните мачове на отборите си в Първа Професионална Лига, както следва: 
ДЕЙСТВИЕ 
ТОЧКИ 
За игра до 60-та минута в мача 
За игра 60 минути или повече в мача 
За всеки вкаран гол от ВРАТАР 
10 
За всеки вкаран гол от ЗАЩИТНИК 
За всеки вкаран гол от ПОЛУЗАЩИТНИК 
За всеки вкаран гол от НАПАДАТЕЛ 
За всяка асистенция 
За Чиста мрежа от ВРАТАР 
За Чиста мрежа от ЗАЩИТНИК 
За Чиста мрежа от ПОЛУЗАЩИТНИК 
За всеки три спасявания от ВРАТАР 
За всяка спасена дузпа от ВРАТАР 
За всяка изпусната дузпа -2
За ГЕРОЙ НА МАЧА 
За всеки 2-ри допуснат гол от ВРАТАР или ЗАЩИТНИК 
-1 
За всеки жълт картон 
-1 
За всеки червен картон 
-3 
За всеки автогол 
-2 
Чиста Мрежа 
Чиста мрежа се присъжда за недопуснат гол, докато играчът е на терена и играе най-малко 60 минути. 
Ако даден играч бъде заменен след 60-тата минута и отборът му допусне гол, това няма да се отрази на бонуса за Чиста мрежа. 
Червен Картон 
Ако играч получи червен картон, той ще продължи да бъде наказан за головете, допуснати от неговия отбор в текущия мач. 
Ако играч получи два жълти картона и съответно червен, ти ще получиш минус точки само за червения картон. 
Ако играч получи жълт картон и след него директен червен, ти ще получиш минус точки както за жълтия, така и за червения картон. 
Асистенции 
• Асистенциите се присъждат на играча от отбора, който прави последния пас преди да бъде отбелязан гол. Асистенция се присъжда независимо дали при подаването има рикошет, избиване или докосване на противников играч. 
• Ако даден удар към вратата е блокиран от противник, спасен от вратаря или удари гредата и при добавката се отбележе гол, се присъжда Асистенция на играчът, отправил последния удар. 
• Ако изстрел на играч принуди противника да си вкара АВТОГОЛ, тогава се присъжда Асистенция на играча, отправил удара. 
• В случай на ДУЗПА или СВОБОДЕН УДАР, играчът, който печели дузпата или свободния удар, получава Асистенция. Ако даден гол е отбелязан от играча спечелил дузпата или наказателния удар, НЕ СЕ присъжда Асистенция. 
Статистики 
Точките за асистент, присъдени във ИГРАТА, се изчисляват като се използват допълнителни статистически данни, които могат да се различават от другите сайтове. Например, някои други сайтове няма да показват Асистенции, когато играч е спечелил дузпа или свободен удар. 
Точките за всички останали статистики се взeмат от fpleague.bg . Това е официален сайт на Български Футболен Съюз и информацията в него се попълва и проверява от делегатите на БФС на мачовете. 
За да се избегнат съмнения, точките, присъдени в играта, могат да се променят до един час след последния сигнал на последния мач от който и да е ден. След като всички точки бъдат актуализирани в този ден, няма да бъдат направени допълнителни корекции на точките. 
В лига с Генералния Резултат отборите се класират въз основа на общия брой точки в играта. 
В случай на равенство на точките между два или повече отбора, се вземат предвид точките от последния Кръг 
4. ВЕРИФИКАЦИЯ 
При верифицирането на потребител се прилагат Общите условия за използване на palmsbet.com 
5. ДЕПОЗИТИ и ТЕГЛЕНИЯ 
При депозиране и теглене на парични средства се прилагат Общите условия за използване на palmsbet.com