"Подаване на жалби и сигнали до организатора: писмено на адрес: гр. София, ул. "Кукуш" №7;

писмено чрез e-mail: support@palmsbet.com

Можете да се свържете с нас и на телефон:  0700 45 700


"Начини за подаване на жалби и сигнали до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите:
Писмено чрез електронна поща: infocenter@nra.bg
Телефон за връзка: 0700 18 700

Уведомяваме Ви, че за периода от 12.12.2020 г. до 12.12.2022 г. Националната агенция за приходите преустановява воденето на регистър на уязвими лица по чл. 10г от Закона за хазарта, както и достъпът до него. Това гласят промените в Закона за хазарта, обнародвани в ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г. В този период Националната агенция за приходите няма задължение да извършва нови вписвания и заличавания в регистъра по чл. 10г от ЗХ, както и да уведомява организаторите за вече включените в регистъра лица. За периода на отсрочването не възниква задължение за хазартните оператори да не допускат включените в регистъра по чл. 10г от Закона за хазарта лица до участие в хазартните игри;

Вписаните в регистъра лица няма да бъдат заличени от него. Действието на вписването им се запазва, като изтеклата до 12.12.2020 г. част от периода –посочен от лицето, за който да се извърши вписването, се зачита, а оставащата част от този период ще продължи да тече след 12.12.2022 г.

Лицата, подали искане за вписване в регистъра след 12.12.2020г. няма да бъдат вписвани. При желание от тяхна страна, могат да подадат ново искане за вписване след 12.12.2022 г., когато воденето на регистър на уязвими лица ще бъде подновено.