ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Настоящата политика  за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и използвате услугите, които предлагаме.

Тук можете да намерите информация за това, какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е Юридическо лице, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 203127300, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7. 

Palmsbet.com е регистриран домейн на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” ЕООД , ЕИК 203127300, със седалище и адрес на упрaвление РБългария, гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 7, е-mail: [email protected] „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е носител на лиценз за организиране на хазартна игра онлайн No:000030-5530, издаден на основание чл. 34, ал.1 от Закона за хазарта, с решение No:-74/19.07.2019г. (Казино Игри) и No:000030-6941, издаден на основание чл. 34, ал.1 от Закона за хазарта, с решение No:000030-3647/30.03.2018г (Спортни Залози) от Държавна комисия по хазарта.

„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на предмета на дейност на дружеството, като седалището и адресът на управление са: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до Длъжностното лице за защита на личните данни, лично да подадете исканията си в Регистратурата на горепосоченото седалище и адрес на управление, както и на e-mail: [email protected]

В съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.


Какви данни събираме, за какви цели ги използваме и какви са нашите основания за обработване на лични данни?

„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, обработва лични данни във връзка със следните основни дейности: Организиране и провеждане на онлайн залагания.

При осъществяване предмета на дейност на Дружеството обработва лични данни на клиенти. 


При регистрация и създаване на потребителски профил на нашия сайт, обработваните данни са:

Име, презиме, фамилия, гражданство, дата на раждане, идентификационен номер на лицето (единен граждански номер, личен номер на чужденец, друг номер или данни за идентификация, съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин), адрес на временно или постоянно пребиваване, електронен адрес, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност, банкова сметка (IBAN или № на сметка – Удостоверение за IBAN, име на банка, държава), пол, телефонен номер, потвърждение, че сте на възраст над 18 години, потребителско име, IP адрес, както и всяка друга информация, която потребителят доброволно предоставя при регистрацията или при ползване на услугите през Уебсайта и съгласно правилата за ползване с които субектът на лични данни се е съгласил.

Моля да имате предвид, че подробни лични данни за Вас се събират единствено след като се регистрирате и влезете в личния си профил. Основанията за осъществяване на тази дейност са въз основа на изискванията на Закона за хазарта и други специални закони и подзаконови нормативни актове, съгласно които Дружеството трябва да извършва проверка на самоличността на участници в хазартни игри и за тази цел се използват различни законодопустими средства, за да се потвърди Вашата самоличност.При участие в игрите на palmsbet.com, обработваните данни са:

IP адрес;

Проследяване активността на потребителския Ви профил – тази информация получаваме, когато сте регистриран потребител и сте влезли в акаунта си, като отчитаме началният и крайният момент на сесията Ви, обща стойност на заложената от Вас сума, обща сума, която е била депозирана или изтеглена от игралната Ви сметка, дата, час и продължителност на игралната сесия.

Преди да приемем залогът Ви, Дружеството има законово задължение да извърши процедура по установяване на самоличността Ви. При осъществяването й можем да изискаме от Вас да ни предоставите копие на официален документ за самоличност със снимка, снимка на лицева страна на  кредитна/дебитна  карта и др.

Обработвани лични данни при опериране с потребителската Ви сметка:

Преди оторизация на първото плащане ще е необходимо да предоставите копие на официален документ за самоличност, което ще е необходимо да предоставите по и-мейл.

Личните данни за създаване, обработка, тегления и плащания се предоставят и обработват съгласно приложимото действащо законодателство, като се съхраняват в базата данни на Дружеството. 

 Когато „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Използваме Вашите лични данни единствено и само за целите свързани с осъществяваният от „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предмет на дейност.  

Ние не извършаме какъвто и да е допълнителен анализ или друга обработка на характеристиките на предоставените от Вас данни, не използваме данни за Вас, с които разполагаме с цел профилирането Ви, извличането на допълнителна информация, категоризирането Ви по някакъв начин или вземането на автоматизирани решения, които да имат правни последици за Вас или да Ви засягат по друг начин. Извършваме профилиране единствено с цел да насочим рекламните си послания към определен кръг от клиенти.


Данни, които обработваме за целите на сигурността, защитата срещу правни претенции и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти:

Клиентски профил/Клиентско досие: Ако сте използвал някоя от предлаганите от нас услуги, ние ще продължим да пазим информация за Вас и след като вече сме Ви предоставили съответната услуга – Вашето име, и-мейл адрес, телефонен номер, история на залаганията Ви и др. относими данни свързани с предлаганите от нас услуги. Правим това поради две причини:

На първо място, тази информация ни е необходима, в случай на Ваши претенции или претенции на ползвателя на услугата, която сме предоставили, за да можем да докажем обстоятелстава, свързани с предоставянето на услугата. Информацията е възможно да бъде необходима и когато сме обект на проверка от компетентен държавен орган, поради необходимостта да докажем пред него факти и обстоятелства свързани с предоставянето на услугата.

На следващо място, поддържаме клиентското Ви досие въз основа на легитимен интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към предоставяните от нас услуги и да подобряваме предложенията си.

Он-лайн чат: Нашият уебсайт Ви предоставя възможност да започнете чат с наш оператор където можете да въведете име, имейл адрес, тема, по която желаете да проведете разговор. Записваме тези данни, за да можем при последващ чат да си спомним за предходните ни чатове. Обработваме тези категории данни въз основа на легитимен интерес да подобряваме предложенията си за клиенти и потенциални клиенти въз основа на анализ на тяхната активност и интереси.


Данни, които обработваме за целите на нашия информационен бюлетин:

Клиентски профил/Клиентско досие: Ако сте използвал някоя от предлаганите от нас услуги, ние ще продължим да пазим информация за Вас и след като  вече сме Ви предоставили съответната услуга – Вашето име, и-мейл адрес, телефонен номер, история на залаганията Ви и др. относими данни свързани с предлаганите от нас услуги. Правим това поради две причини:

На първо място, тази информация ни е необходима, в случай на Ваши претенции или претенции на ползвателя на услугата, която сме предоставили, за да можем да докажем обстоятелства, свързани с предоставянето на услугата. Информацията е възможно да бъде необходима и когато сме обект на проверка от компетентен държавен орган, поради необходимостта да докажем пред него факти и обстоятелства свързани с предоставянето на услугата.

На следващо място, поддържаме клиентското Ви досие въз основа на легитимен интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към предоставяните от нас услуги и да подобряваме предложенията си.

Он-лайн чат: Нашият уебсайт Ви предоставя възможност да започнете чат с наш оператор където можете да въведете име, имейл адрес, тема, по която желаете да проведете разговор. Записваме тези данни, за да можем при последващ чат да си спомним за предходните ни чатове. Обработваме тези категории данни въз основа на легитимен интерес да подобряваме предложенията си за клиенти и потенциални клиенти въз основа на анализ на тяхната активност и интереси. 

Нашият уебсайт Ви предлага възможност да Ви изпращаме актуални или предстоящи промоции, които предлагаме, като се абонирате за нашият информационен бюлетин. Обработваме предоставената категория лични данни въз основа на легитимния ни интерес да поддържаме нашите клиенти и потенциални клиенти информирани за актуални и предстоящи промоции. Обработваме тези данни  въз основа на Вашето съгласие да получавате информационен бюлетин, което сте изразили чрез натискане на бутона за абониране в секция Маркетинг (Искам да получавам новини).

Можете по всяко време да се откажете от получаването на маркетингови съобщения, като изпратите имейл до [email protected]

 • Категории получатели на данни извън „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

Дружеството  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. 

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни, съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • - Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (ДКХ,НАП, НОИ, МВР и др.п.);
 • - Наши доверени партньори, които спазват най-високи стандарти за сигурност и поверителност на предоставяната им информация, доколкото това е необходимо за предоставяне на предлаганите от нас услуги, като например услуги по техническа поддръжка на сайта ни, чат платформи за връзка с нас и др.);
 • - Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения, както и осъществяването на електронни разплащания;
 • - Други трети страни, които получават Вашите лични данни, са юридически лица, предлагащи следните услуги за безкасово плащане, посочени на страницата wwwHYPERLINK "http://www.palmsbet.com/".HYPERLINK "http://www.palmsbet.com/"palmsbetHYPERLINK "http://www.palmsbet.com/".HYPERLINK "http://www.palmsbet.com/"com: Cashterminal, Easy Pay, ePay.bg, Maestro, MasterCard, VISA.
 • - Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
 • - Информираме Ви, че в определени случаи Вашата лична информация може да бъде споделена с трети страни извън ЕС / ЕИП в съответствие с приложимото законодателство и в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Ако разкрием вашата лична информация на трети страни извън ЕС/ЕИП, ние ще гарантираме, че нашите договорни отношения с такива трети страни включват адекватни предпазни мерки за защита на Вашата лична информация. Ние сключваме договори само с трети страни, ако могат да гарантират сравним стандарт за защита на данните, като страните от ЕС/ЕИП.


Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Архивите съдържащи клиентски досиета за срок от 5 години, съгласно националното законодателство, регулиращо хазартните игри ние прилагаме 5 годишен срок на съхранение, във вида в който са подадени, след изтичане на давностния срок за погасяване на публичните задължения. Данни свързани с географското локализиране на IP адреса, идентифициране на дата, час и продължителност на игралната сесия на лицето, регистрирало се, като участник в дадена игра се съхраняват в срок не по-малко от 12 месеца от датата на събирането и обработването им.


Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Общия регламент за защита на данните 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • - Право на достъп;
 • - Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • - Право на ограничение на обработването;
  • - Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
  • - Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679. 
  • - Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
  • - Право на коригиране на неточни или непълни данни;

  Горните права може да упражните чрез отправено искане до „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (писмено на хартиен носител или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Дружеството, и до Длъжностното лице по защита на данните чрез: [email protected]


  Право на жалба до Комисия за защита на личните данни

  Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр.София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ N2, www.cpdp.bg , email: [email protected] .


  Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

  Дружеството не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации. 


  Въведени от „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД мерки за защита на личните данни.

  „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е въвело мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като е приeло  Вътрешни правила за защита на личните данни. Процедури за начините на комуникация при жалба, за преносимост на данни, за прозрачност при обработване на личните данни, за управление на исканията на субекти, по получаване на съгласие, по уведомяване за нарушения на сигурността, за съхраняване и унищожаване на документи, както и редица други технически мерки за осигуряване сигурността на личните данни.

  Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните, с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събирани и се обработват. Във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните Ви данни, включваме договорни клаузи за поверителност на данните.


  Промени.

  Настоящата политика за поверителност на личните данни е приета с Решение на едноличния собственик на капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, съобразена е с изискванията на Регламент 2016/679, разпоредбите на действащото българско законодателство и приетите от Дружеството вътрешни правила и политики в областта на защитата на личните данни.

  Дружеството си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящата политика, за което ще бъдете уведомени с поставено съобщение на нашия уеб сайт.


  Cookies
  В някои секции на Интернет сайта се използват cookies. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият браузър приема или  отхвърля нови cookies или начинът, по който вашият браузър ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно.

  Сигурност на данните
  “Телематик Интерактив България“ ЕООД използва съответните технически и организационни средства, за да защити вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.


  Сигурността и защитата на всички данни, които съхраняваме за Вас, нашите клиенти, винаги са били основен наш приоритет.

  Благодарим Ви, че сте наши клиенти!