Palmsbet.com е регистриран домейн на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” ЕАД , ЕИК 206568976, със седалище и адрес на упрaвление РБългария, гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 7, „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” ЕАД е носител на лиценз за организиране на хазартна игра онлайн No:000030-1068/03.02.2022, издаден на основание чл. 34, ал.1 от Закона за хазарта, с решение No:000030-74/19.07.2019г. (Казино Игри) и No:000030-6941, издаден на основание чл. 34, ал.1 от Закона за хазарта, с решение No:000030-3647/30.03.2018г (Спортни Залози) от Държавна комисия по хазарта.

Основни Правила и Условия

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тези игрални условия и правила регламентират изискванията, които задължително  трябва да  се  спазват при онлайн залаганията в игрално казино.
Раздел П
Общи изисквания към организатора и игралното оборудване
Чл. 2. (1) На интернет страницата на организатора на онлайн залагания в игрално казино задължително трябва да се виждат:
    1. актуалното удостоверение  за  издаден  лиценз  за  организиране   на   онлайн   залагания   в   игрално  казино;
    2. актуалните „Общи условия за ползване от потребителите на уебсайта за онлайн залагания в игрално казино".
(2) Правилата на играта трябва да са достъпни за участника посредством същата среда и на същото място, използвано за провеждане на игрите. Централната компютърна система трябва да изисква от участника изричното приемане на правилата на играта, които не могат да бъдат променяни в рамките на една игрална сесия.
Чл. 3. При поискване от длъжностните лица на ДКХ с контролни функции управителя на организатора
следва да осигури администраторски достъп за проверка на данните относно проведените онлайн залагания в игралното казино.
Чл. 4. Онлайн залаганията в игрално казино се организират на игрални маси и с игрални автомати.
Чл. 5. За хазартни игри от разстояние, при които за ГСЧ се ползва игрална маса в наземно игрално казино, се прилагат общите задължителни игрални условия и правила за хазартни игри в игрално казино, приети от ДКХ на основание чл. 22, ал. 1, т. 4 ЗХ.
Чл. 6. Игралните маси от наземното казино трябва да са от тип и модификация, утвърдени от ДКХ по чл. 22, ал.
1, т. 8 зх.
Чл. 7. Игралното оборудване от наземното казино се използва единствено като ГСЧ. Виртуалната игрална маса може да има и собствен виртуален ГСЧ за различните игри (рулетка, игри на карти, зарове и др.).

Глава втора
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ В ИГРАЛНО КАЗИНО
Раздел 1
Правила за провеждане на онлайн хазартни игри на игрални маси в игрално казино
Чл. 8. (1) В онлайн игралните казина могат да се организират следните хазартни игри и техните разновидности : ,,Американска рулетка ", ,,Блек Джак" , ,,Пунто Банко", ,,Карибиан казино стъд покер",
„Казино покер със 7 карти - три затворени и четири отворени" , Омаха Пот Лимит, ,,Руски покер", ,,ТЕХАS HOLD'EM РОКЕR" и други.
(2) В онлайн игралните казина може да се провеждат и други хазартни игри след подаване на писмено искане до ДКХ за промяна на игралните условия и правила за онлайн залагания  в  игрално  казино.  В  правилата на организатора следва да се опише редът и начинът за  участие,  правилата  за  провеждане на  играта, удостоверителните знаци за участие, определянето на печелившите комбинации, и задълженията на организатора и участниците .
Чл. 9. (1) При хазартната игра „Американска рулетка" се извършват следните залагания:
    1. залог на  1 число  - стрейтъп ; при печалба  залогът се изплаща  35 пъти; ·
    2. залог на  2 числа  - сплит ; при  печалба  залогът се  изплаща  17 пъти;
    3. залог на 3 числа  - стрийт ; при печалба  залогът  се изплаща  11 пъти; '
    4. залог  на  4 числа  - корнър ; при  печалба  залогът  се  изплаща 8 пъти;
    5. залог  на 6 числа  - сикс  лайн; при печалба  залог ът се изплаща  5 пъти;
    6. залог на една дузина  или  колона;  при  печалба  залогът  се изплаща  2 пъти ; <:J-
    7. залог   на    прости   (семпли)   шансове: четни , нечетни , червено , черно , числата от 1 до 18 , числата от 19 до 36; при печалба залогът се изплаща 1 път;
    8. залог на  едно  число  на  колелото и  съседните  му  две  от  ляво  и  от  дясно  в  съответния  сектор  - кол бетс; при печалба залогът на печелившото число се изплаща 35 пъти;
    9. залог на сектор (нула и съседните числа в сектора) - воазен де зиро; при печалба залогът на печелившото число се изплаща в съответствие със схема за печеливши комбинации :
ВОАЗЕН ДЕ ЗИРО ("Voisin du Zero" ) е секция от колелото, вклчваща числата от 22 до 25 включително. Този залог се залага с 9 чипа по следните позиции:
0-2,3(2 чипа на street), 4-7 split,
12-15 split,
18-21 split,
19-22 split,
25-29(2 чипа comer),
32-35 split
Ако печелившото число е едно от изброените , залога се изплаща по съответния начин.
(4)   Във   всички   комбинации   на   семплите   шансове   не   участва   нулата.   Тя    се    взема    като    отделно число, на което може да се залага. Когато играчът е заложил на нула, той печели 35 пъти, както и на пълен номер.
Чл. 10. (1) Играта „Блек Джак" се играе с една , четири , пет или шест колоди по 52 карти .
    (2) Играта започва с извършване на залози от страна на играещите върху разграфените места (бокс) на платното върху игралната повърхност на масата и се провежда, както следва:
    1. колодите   с   карти   се   размесват   пред   играчите,   след   което   един   от    тях   ги   разсича    с  карта за отсичане; тази част от картите, с лицето на първата карта, се поставя върху  останалите  карти ; колодата се отсича от крупието , като картата за отсичане остава в тестето и тестето се поставя в обувката ;
    2. преди изваждането на първата карта крупието  обявява  край  на  залагането  и  пристъпва  към раздаване на картите;
    3. крупието раздава  картите  пред  играещите  открито ,  по  посока  на  часовниковата   стрелка ,   на всеки играч  по  една  карта  и   една   за   себе   си;   след   това   крупието   повтаря   раздаването   и   всеки играч получава втора карта, без крупието;
    4. играчът се стреми да получи общ сбор от картите 21 или възможно най-близко, като с думата
„ карта" изисква от крупието толкова карти, колкото смята,  че  са  му  необходими;  с  израза  „не"  играчът дава да се разбере, че не желае повече карти;
    5. крупието започва да раздава  карти  на  себе  си,  след  като  е  приключил  раздаването  за  всички играчи ; той няма право да тегли повече карти, ако е достигнал 17 или повече, а при 16 и по-малко  е задължен да тегли нови.
    (3) Играчът може  да  направи  печеливша  комбинация  „Блек  Джак"  (асо  и   една   картина   или десятка) само от първите раздадени две карти. В този случай направеният  залог  му  се  изплаща  в  съотношение 3 към 2, освен ако крупието не получи също комбинация „Блек Джак". Тогава залогът нито губи, нито печели, освен ако играчът предварително не е поискал „равни чипове" (ивън мъни) при залога.
    (4) При постигане  на  печеливша  комбинация   „Блек   Джак"   от   играч   и   при   изтеглена   първа карта за  банката  (асо ,  картина  или  десятка)  играчът  има  право  да   поиска   да   му   бъдат   изплатени равни на залога му чипове (ивън мъни).
    (5) Равни чипове (ивън мъни) се изплащат само при раздадени първи две карти за играчите.
    (6) Застраховка на  залога  срещу  комбинация  „Елек   Джак"   на  банката   може   да  се  направи  само ако първата карта на крупието е дес ятка , картина или асо. В случай че банката не прави „Блек Джак" , застраховката се губи.
    (7) Застраховка може да се направи  при  карта  за  банката  7,  8,  9,  10,  картина  или  асо  срещу изтегляне на десятка или картина . Ако крупието при тази първа карта не изтегли десятка или картина, застраховката се губи.
    (8) Застраховката може да бъде в размер, равен на залога или половината му,  и  се  поставя  на  определено за   целта   поле,   указано   върху   игралната   маса.   Застраховка   може   да   се   направи   само  при  раздадени две  карти  и   се  изплаща   задължително   в   съотношение   2  към   1  към   направения   залог за застраховка.
    (9) Когато играчът  събере  обща  сума  на  картите  21  или  сума,  по-близка  до   21   от   тази   на банката, с изтеглени повече от две карти, печалбата е равна на залога. Когато сборът от картите на играча е по­ малък от този на крупието или надвишава 21, той губи залога, а ако е равен на сбора от картите  на  банката, нито губи, нито печели и раздаването приключва. Ако крупието изтегли за банката комбинация от карти, по-голяма от 21 , банката губи и крупието изплаща залозите на всички играчи, независимо от техните комбинации от карти.
    (10) След раздадените първи две карти играчът може да удвои залога (ДАЕЪЛ ДАУН), но след дублирането има право да получи само една карта.
    (11) Ако първите две  карти,  които  играчът  получи,  са  от  еднаква  стойност ,  той  може  да  ги раздели (СПЛИТ) . В този случай той следва да направи залог, равен на първоначалния под втората от двете карти, и може да иска допълнително произволен брой карти.
    (12) Ако след  разделянето  се  случат  отново  еднакви  карти,  играчът  може   да   предприеме действията, посочени в предходната алинея . След делението може да се удвоява залогът, като след удвояването се получава само една карта. Когато  се  прави  деление  на  картите,  асото  с  картина  или  десятка  не образуват комбинация „Блек Джак", а само комбинация 21 .
    (13) Асата се броят за 1 или  11,  картините  за  10,  а  останалите  карти  -  по  съответната  им стойност.
    (14) Играта спира, след като раздаваните карти се изчерпат до картата за отсичане.
Чл. 11. (1) Играта „Пунто Банко" се играе с осем колоди по 52 карти  (за голяма  маса)  или с 4 колоди по  52 карти за малка маса. След разбъркване (грубо и фино) картите се предоставят на някого от играчите за
„отсичане". Използват се 2 карти за отсичане . След „отсичане" с първата карта  за отсичане  тя се поставя накрая така, че да закрива лицевата част на последната карта (с оглед на това  да  не  се  вижда  последната карта) , след което крупието взема 20 - 30 карти (от страна на картата за  отсичане)  и  разстила  първите десетина карти, отброява 8 карти и поставя втората карта за отсичане след седмата карта. След това картите се поставят в обувката и играта започва.
    (2) Всеки  играч  може  да  направи  своя  залог  в  един   от  боксовете,   където   е  обозначено   мястото  за залога. Всеки играч  може  да  залага  на  „Пунто"  или  „Банка".  Третият  вид  залагане  е  на  „Тай".  Размерът на минималния и максимален залог в трите вида залагания се определя от организатора.
    (3) Печалбата_ в играта се определя по следните начини:
    1. печалбата на „Пунто" - 1:1 заложена сума;
    2. печалбата на „Банко"-95 % от залога; при заплащането на „Банка" се изчисляват  не  95  %,  а  останалите 5 %, които се изваждат от общата сума на залога ;
    3. печалба  на  „Тай"  -  когато  се  получи  равен   резултат   от  точки   между   „Пунто"  и  „Банка"  ,   залага   се отделно в началото на играта и се изплаща 8:1.
ill Играта се провежда при следната схема:

БАНКО
ПУНТО
1. Тегли карта винаги при О, 1, 2
1.Тегли карта винаги ПDИ 0, 1, 2, 3 4, 5
3. Когато Пунто" изтегли следните карти:
„Банка" тегли карта


При 6, 7 = стой
4. О, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9

5. 2, 3, 4, 5, 6, 7
СтойПDи 8
6. 4, 5, 6

7. 6, 7
СтойПDи 9
    (5) Картите се раздават в следния порядък:
    1. преди всяка ръка една или повече карти  може  да  се  изважда  от  игра  в  зависимост  от  правилата, предложени от организатора ;
    2. раздават  се  по  две  карти,  като  винаги  първата  карта  се  поставя  на  „Пунто";   след  раздаването   на две карти на всеки следващите карти се раздават в зависимост от схемата;
    3. когато  едната  от  двете  страни  има  8  или  9  (максимален  брой)  точки,   печалбата   е   „натурална" тогава крупието обявява печелившия например: ,,Пунто", ,,Банко".
    (6)  Крупието е длъжно винаги да обявява на глас точките на всяка страна след всяка изтеглена карта.
    (7)  След обявяване на печелившия крупието първо взема изгубените залози, след което заплаща печелившите. Когато излезе първият жокер, крупието обявява „последна ръка" (раздават) от тази обувка, след което картите се разбъркват и играта започва отново.
Чл. 12. (1) Играта „Карибиан казино стъд  покер"  е  хазартна  игра  на  игрална  маса  с  една  колода  от  52 карти .
    (2) Влизането в играта се  извършва  чрез  залог,  поставен  на  специално  разграфен  за  целта  кръг  (анте).
    (3) След  влизането  в  играта  играчът  получава  пет  карти  с  лицето  надолу,  крупието  тегли   за банката четири карти с лицето надолу и пета открита карта.
    (4) След  като  играчът  си  разгледа  картите,  без  да  ги  показва  на  никого  друг   на   масата ,   има право да подмени една от картите си или да купи шеста карта . Подменянето на карта става, като играчът поставя картата, която иска да смени с лицето надолу върху масата, поставя залог, равен на антето, и получава нова карта от крупието. Ако играчът не иска да подмени, а иска да закупи шеста карта , може да я получи от крупието, като извърши нов залог на антето, равен на първия.
    (5) След като получи всички искани карти , за които е заплатил нужните залози, играчът решава дали     да     продължи     играта,     или     да     излезе     от     нея.     Ако     играчът     излезе     от     играта,     -     губи първоначалните  си  залози  (анте).  Ако  реши  да   продължи   играта,  играчът трябва  да  удвои  направените до момента залози с нови чипове, а крупието открива закритите четири карти на банката.
    (6) Крупието играе  само  с  комбинация  от  асо  и  поп  или  по-голяма  комбинация  от  карти  и  после сравнява своите карти с тези на  играча.  Ако  комбинацията  от  картите  на  играча  е  по-голяма  от  тази  на крупието , той получава равна сума (1-1) от анте и бонус от залагането при следната схема  за  изплащане  на бонусите:
1. 1-1 - 1 чифт или по-малко; 2. 2-1 - 2 чифта;
    3. 3-1 - тройка;
    4. 4-1 - кента;
    5. 5-1 - кольор;
6. 7-1 - фул;
7. 20-1 - каре;
    8. 50-1 - кент флеш;
    9. 100-1 - кент флеш роял.
    (7) Ако крупието няма никаква комбинация от карти или по-малка от асо с поп, не изплаща залога на играча, а само антето (1-1).
    (8) Ако крупието има минимум комбинация асо и поп и по-голяма, е длъжен да изплати антето (1-1) и  втория залог на играча по реда, указан в схемата по ал. 6, само ако играчът има по-голяма комбинация.
    (9) Ако картите на крупието са по-високи от тези  на  играча ,  то  играчът  губи  залога  си  и  крупието взема анте и залога.
    (10) Играчът може да направи залог за премия (БОНУС БЕТ), който  е  различен  от  описаните  дотук и да получи печалба, ако комбинацията от неговите първи пет карти е, както следва :
    1. кент флеш роял - 5000:1;
    2. кент флеш - 1000:1; 3. каре - 250: 1;
4. фул - 150:1;
5. кольор - 100:1.
    (11) Залогът на премия БОНУС БЕТ е l(един) лев.
    (12) При наличие на система за джакпот с  натрупване  (прогресивен)  комбинациите,  на  които  се изплаща джакпотът, печалбите за различните печеливши комбинации и минималният и максимален залог на премия БОНУС БЕТ се определят от организатора .
Чл. 13. (1) В играта „Казино покер със  7  карти  -  три  затворени  и  четири  отворени"  играчите  играят един срещу друг, а казиното взема комисионна от всяка ръка за обслужването им.
    (2) Играта започва, като всички играчи влизат със залог „Анте", след което крупието раздава на всеки играч по две карти, обърнати с лицето надолу (затворени), и по една карта, обърната с  лицето  нагоре (отворена).
    (3) Раздаването  на  картите  започва  от  лявостоящия  на  крупието  играч   и   се   върти   по часовниковата стрелка по цялата маса.
    (4) Първият рунд за залагане започва играчът с най-ниска  карта,  като  спазва  максимумите  и  минимумите на масата.
    (5) Играта и залаганията продължават от този играч по посока на часовниковата стрелка.
    (6) Следващият  играч  след  този,  който  открива ,  има  право  да  избере   един  от  следните   варианти на игра:
    1. да  се  откаже  от  ръката,  като  предаде  картите  си  обратно  на  крупието,   което   значи,  че   не взема повече участие в започналата игра;
    2. да заложи в ПОДА сума, равна на тази, която е заложил първият играч;
    3. да вдигне залога  (РЕЙСИНГ),  като  сложи  в  ПОДА  сума,  по-голяма  от  тази  на  първия  играч , която е съобразена с максимума на масата.
    (7) След РЕЙСИНГ  всички  играчи,  които  искат  да  продължат  играта,  са  длъжни  да  изравнят залозите си със залога на този , който е направил РЕЙСИНГ. След  това  изравняване  крупието  раздава  на всеки участващ в играта  още  една  карта,  обърната  с  лицето  нагоре  (отворена),  и  отново  започва залагането както в първия случай , с едно изключение този  път,  че  играчът  с  най-висока  комбинация  от двете карти с лице нагоре започва пръв залагането.
    (8) От втория рунд  и  всички  останали  рундове  на  играчите  е  позволено  да  пасуват  (ЧЕКИНГ),  което означава, че те могат да продължат играта, без да слагат пари в ПОДА.
    (9) Когато  седем  карти  са  раздадени  на  всеки  играч,  две  с   лицето   надолу,   четири   с   лицето нагоре и последната с лицето надолу ,  играчите  съставят най-добрата  си комбинация  от карти,  като избират от тези седем само пет карти.
    (10) Окончателно има 5 рунда със залози: първи - след първите три раздадени карти, и след  това рунд на залагане за всяка нова карта, която е раздадена. Залагането продължава, докато:
    1. остане само един играч в играта и този играч взема всички пари, които са в ПОДА;
    2. двама, трима или повече играчи са заложили равни пари в ПОДА, след като е раздадена седмата карта.
    (11) След приключване на залагането картите се обръщат и играчът,  който  държи  най-висока комбинация за тази ръка, печели ПОДА. Ако двама играчи имат еднакви по сила комбинации в ръката , то ПОДА се дели между тях.
    (12) Подреждането на комбинациите от карти по сила е следното:
    1. ,,РОЯЛ ФЛЕШ" (ROYAL FLUSH) - пет поредни  най-високи  по  стойност  карти  от  една  боя, например асо, поп, дама, вале и десетка пики;
    2. ,,МАЛЪК ФЛЕШ" (RUNNING FLUSH) - всички останали пет поредни карти  от  една боя,  но  не до АСО , например 5, 6, 7, 8, 9 купи;
    3. ,,КАРЕ" - четири карти с еднаква стойност , например 4;
    4. ,,ФУЛ ХАУС" (FULL HOUSE) - три  еднакви  карти  и  две  еднакви  карти,  например  дама,  дама, дама, 5, 5;
    5. ,,ФЛЕШ " (FLUSH) - пет карти  от  една  и  съща  боя ,  но  не  поредни,  например  асо,  10,  9,  6,  2 купи;
    6. ,,КЕНТ А" (STRAIGHT)  -  пет  поредни  карти  от  различни  бои,  например  9  купа ,  8 спатия, 7 пика, 6 каро, 5 спатия;
    7. ,,ТРОЙКА" (ТНRЕЕ OF А KIND) - три карти с еднаква стойност, например  три  попа,  другите  две карти са различни;
    8. ,,ДВА ЧИФТА" (TWO PAIRS) - два чифта от еднакви карти, например  две  аса  и две  7  и някаква  друга карта;
    9. ,,ЕДИН ЧИФТ" (ONE PAIR) -  две  еднакви  карти,  например  две  валета  и  три  различни  други  карти;
    10. ,,ВИСОКА КАРТА"  (HIGH  CARD)  -  когато  липсва  която  и да  е  от  горните  комбинации, например пет абсолютно различни карти, от които се взема най-високата по стойност.
    (13) Ако двама играчи имат един и същи тип комбинация от  карти ,  печели  този  с  най-висока , например  ако  първият играч   има   чифт аса , а   вторият  -  чифт десетки,   печели   първият.   Ако чифтовете  са еднакви по стойност , се  вземат  под  внимание  останалите  карти,  например ако  единият  играч държи: шест, шест, поп, дама и двойка, а другият: шестица, шестица , поп, десятка и деветка, печели играчът, който държи шестица, шестица, поп, дама и двойка.
    (14) В тази игра са разрешени два различни варианта на залагане в зависимост от желанието  на  клиентите:
    1. ,,РАЗДЕЛЕН МАКСИМУМ"  -  минималният  и  максималният  залог  се  определят  от  организатора на хазартни игри.
    2. ,,ЛИМИТ НА ПОДА" - максимумът на залога ще бъде равен на стойността  на  парите,  които  са  в ПОДА по време на извършване на залагането.
    (15) При вариант на залагане с РАЗДЕЛЕН МАКСИМУМ комисионната за казиното ще бъде равна на сумата от минималния залог, например ако залогът е от 10 000 до 50 000 лв., комисионната за всяка ръка ще бъде 10 000 лв. При залагане на ЛИМИТ НА ПОДА комисионната за казиното ще бъде минимум 3 %, максимум 5 % от всеки ПОД.
Чл. 14. (1) Играта „TEXAS HOLD'EM РОКЕR" се играе с една колода от 52 карти. Всяка ръка се обслужва задължително от крупие, както и инспектор , отговарящ и наблюдаващ игрите на игралните маси.
    (2) Тази игра е разновидност на играта „Покер". В тази игра играчите  играят  един  срещу  друг,  а казиното взема комисионна за обслужването им, наречена „рейк" (rake) . Рейкът (Rake) като част от Пота (pot) , който казиното получава като възнаграждение (печалба) за извършените услуги - предоставяне на материалната база и правилата за извършване на играта. Рейкът (Rake) при игрите „Покер" е максимум 10% от Пота (pot). Потът се образува от всички суми, които играчите са заложили повреме на играта. За да започне ръка, се изисква да има минимум двама играчи.
    (3) Една  ръка  се  състои  от  четири  рунда   -  започва   с  начални   залози  и  завършва   със  спечелване на Пот. В тази игра на всеки  играч  се  раздават  по  две  „закрити"  карти, обърнати  с  лицето  надолу.  Раздават се и  пет „открити"  карти,  обърнати  с лицето  нагоре,  разположени  пред крупието  в централната част на масата, които са общи за всички играчи. Играчът , който направи най-силна комбинация от
,,отворените" общи пет карти на масата и своите две „ затворени" карти , печели Пота.
    (4) Раздаването  на  картите  и  залаганията  за  всеки   рунд   започват   от   играча,   лявостоящ   на  играча , притежаващ бутона (обозначителен предмет за „въображаем дилър" на игралната маса), и са по посока на часовниковата стрелка. При старта на първото раздаване за ръката крупието разбърква картите и отсича тестето. Това важи и за всяка следваща ръка.
    (5) Ръка на  „TEXAS  HOLD'EM  POKER"  започва,  като :  лявостоящият  на  „въображаемия  дилър" играч поставя в Пота залог , наречен „малко тъмно" (small Ыind) ; лявостоящият играч на този, направил
„малко тъмно",  поставя  в  Пота  залог ,  наречен  „ голямо  тъмно"  (big  Ыind) .  Играта  продължава  в следната последователност :
    1. след като първите двама са направили своите залози „на тъмно" , според правилата, крупието започва раздаването на картите за първи рунд; в първия рунд на всеки играч се раздават по две
карти, обърнати с лицето надолу (затворени);
    2. ,,ПЪРВИ РУНД" - рундът започва играчът, лявостоящ на направилия „голямо тъмно" (big Ыind), като той има следните възможности за игра:
а) да се  откаже  от  ръката , като  предаде  картите  си обратно  на крупието,  което  ги отделя настрана; б) да заложи в Пота сума, равна на „голямо тъмно" (Ьig Ыind) ;
в) да вдигне залога (РЕЙСИНГ) , като заложи в Пота сума , по-голяма от  тази на предишния  играч; в  първи рунд всеки следващ играч разполага с горепосочените възможности;
    3. залагането  продължава  следващият  играч  по  посока  на  часовниковата   стрелка ,   докато   се  изредят всички играчи; играчите, направили „малко тъмно" и „голямо тъмно", имат възможността да вдигат
залога (РЕЙСИНГ) по време на първия рунд, само ако няма РЕЙСИНГ  преди това  от други  играчи; в случай че той не вдигне залога , се раздава следваща карта ; първи рунд, както  и  всеки  следващ  продължават дотогава, докато има играчи, желаещи да залагат суми в Пота, т.е. играчите могат да вдигат залозите си повече от един път на рунд; ако няма желаещи да вдигат залога си и всички са заложили равни суми в Пота, се преминава към следващ рунд на залагане;
    4. ,,ВТОРИ РУНД" - след приключване на първи рунд на залагане крупието „изгаря" (изчиства) най-горната  карта  в  тестето,  като  я  поставя  от  лявата   си   страна ,   обърната   с   лицето   надолу;   след това крупието раздава на масата три общи карти (flop), обърнати с лицето нагоре (отворени) , които участват в комбинация за всеки играч; играчът , лявостоящ на „въображаемия дилър" ,  започва  залагането  във втори рунд, като може:
а) да пасува (чекинг) , което означава, че може да продължи играта, без да слага пари в Пота; ако следващият играч вдигне залога , то този , който е пасувал, за да продължи да  играе , когато  дойде неговия  ред, трябва да заложи в Пота сума , равна на последния направен залог в същия рунд; ако не отговори на последния направен залог - напуска играта;
6) да се  откаже  от  ръката ,  като  предаде  картите  си обратно  на крупието,  което  ги отделя  настрани ; в) да заложи в Пота сума, равна на тази, която е заложил играчът преди него (ДА ОТГОВОРИ), и да
продължи играта;
г) да вдигне залога (РЕЙСИНГ) , като заложи в Пота сума, по-голяма от тази на предишния играч;
    5. във втори рунд всеки следващ играч разполага с горепосочените възможности;
    6. след  приключване   на  залаганията   за  втори  рунд  крупието   отново   „изгаря"   най-горната   карта   в  тестето  и  раздава  на  масата   четвърта   обща   карта,   обърната   с   лицето   нагоре   (отворена),   която също участва в комбинацията от карти за всеки играч;
    7. ,,ТРЕТИ  РУНД"  -  залаганията  за  трети  рунд,  както   и  за  четвърти   започва   играчът,   лявостоящ на „въображаемия дилър", като поставя в Пота сума не по-малка от минимума на масата; отново след като всички играчи приключат със залаганията за трети рунд, крупието „изгаря" най-горната карта и раздава на масата петата последна обща (river) карта , обърната с лицето нагоре (отворена) ;
    8. ,,ЧЕТВЪРТИ РУНД" - след приключване на залаганията за последния рунд всеки играч обръща
„затворените"  си  карти  с  лицето  нагоре ,  за  да  се  определи  най-високата  комбинация   от   карти ,   която печели   Пота;   Потът   се   печели   от   играча   с   най-силната   комбинация   от    карти;  след  обръщането  на всички „затворени" карти крупието пресмята сумата, заложена в Пота, отделя Рейка(rаkе) от Пода и го поставя в специална каса на масата, след което предава останалата сума в Пота на печелившия/те ;
    9. печелившите комбинации се подреждат по сила без значение от цвета, както следва :
а) ,,КЕНТФЛЕШ" (Straight Flush) - пет поредни карти от една боя ,  например  осмица , деветка, десятка, вале , дама купи;
6) ,,КАРЕ" (Four of а kind) - четири карти с еднаква стойност , например 4 попа;
в) ,,ФУЛ ХАУС" (Full House) - три еднакви карти и две еднакви карти, например дама, дама, дама , 5,
5;
г) ,,ФЛЕШ" (Flush) - пет карти от една и съща боя , но не поредни, например асо, 10, 9, 6, 2 купи ;
д) ,,КЕНТА" (Straight) - пет поредни карти от различни бои, например 9 купа, 8 спатия , 7 пика, 6 каро, 5
спатия;
е) ,,ТРОЙКА" (Тhree of а kind) - три карти с еднаква стойност , например три попа, другите две карти са различни ;
ж) ,,ДВА ЧИФТА" - два чифта от еднакви карти, например две аса и две 7 и някаква друга карта; з) ,,ЕДИН ЧИФТ" (PAIR) - две еднакви карти , например две валета и три различни карти;
и) ,,ВИСОКА КАРТА" (High card) - когато липсва която и да е от горните комбинации, например пет абсолютно различни карти, от които се взема най-високата по стойност.
    (6) В „TEXAS HOLD'EM РОКЕR" са разрешени два различни  начина  на  залагане  в зависимост от желанието на играчите:
    1. ,,ЛИМИТ НА ПОДА"  -  при  РЕЙСИНГ  участникът  има  право  да  заложи  максимална  сума,  равна  на сумата, натрупана в Пота до момента на извършване на залога;
    2. ,,БЕЗ ЛИМИТ НА ПОДА" - при РЕЙСИНГ участникът има право да  залага  и  суми ,  по-големи  от тази, натрупана в Пота до момента.


ЛЕВА.
Чл. 15. (1) Омаха Пот Лимит (Омаhа Pot Limit) е хазартна иrра на игрална маса, с една колода от 52 карти. Залозите са в

    (2) В играта играчите играят един срещу друг, а казиното взема комисионна за обслужване на играта при всяка иrра.
Играта има 4 (четири) рунда за залози.
    (3) Играта се играе от минимум 2 (двама) играчи и максимум - колкото са секторите за иrрачи на иrралната маса.
    (4) При иrра на "Omaha Pot Limit" се използват два форсирани залога - "forced bets" или "блиндове(Ыinс!s)", осигуряващи първоначален залог за играта.
    (5) Играта започва с поставяне на начални залози, което се нарича ''поставяне на блиндове". Дилъра на масата използва т.н. "дилър бутон" (диск или друг маркер) за указване на иrрача, който трябва да направи пьрви залог. Играчът вляво на "дилър бутона" се нарича "Малък блинд (Small Вlind)", а този в ляво на него " Голям блинд (Big Вlind)". На следващата игра, дилъра мести " дилър бутона" по посока на часовниковата стрелка, за указване на "Малкия блинд" за текущата игра.
    (6) По време на игра всеки от играчите може да пасува (Check), да плати равен залог (Call) или да увеличи залога (Raise).
    (7) До приключване на текущата игра (ръка) играчите не могат да увеличават количеството чипове, извадени на масата от тях при започване на играта.
    (8) "Изгаряне на карта" означава отстраняване на поредната карта от тестето от крупието.
    (9) Стандартният начин на подреждане на комбинациите от карти по сила, е следния:
РОЯЛ ФЛЕШ Пет поредни най - високи по стойност карти от една боя, напр.: Асо, Поп, Дама, (ROYAL FLUSН) Вале и десятка от пики
МАЛЪК ФЛЕШ Всички останали пет поредни карти от една боя, но не до Асо, напр.: 5, 6, 7, 8, 9 от (RUNNING FLUSН) купи
КАРЕ Четири карти с еднаква стойност, напр.: 4 Попа
(4 OF AКIND)
ФУЛХАУС (FULL HOUSE) ФЛЕШ (FLUSН) КЕНТА (SТRAIGНТ)
Три еднакви карти и две еднакви карти, напр.: Дама, Дама, Дама, 5, 5

Пет карти от една и съща боя, но не поредни, напр.: Асо, 10, 9, 6, 2 откупи

Пет поредни карти от различни бои, напр. 9 купа, 8 спатия, 7 пика, 6 каро, 5 спатия
ТРОЙКА
(ТНRЕЕ OF А КIND) ДВА ЧИФТА (TWOPAIRS) ЕДИН ЧИФТ (ONEPAIR)
Три еднакви карти с еднаква стойност, напр.: три попа, останалите различни
Два чифта от еднакви карти, напр.: две Аса и две 7 и някаква друга карта Две еднакви карти, напр . две валета и различни останали карти
карти са
ВИСОКА КАРТА Когато не е налице, която и да е от горните комбинации, т.е. абцолютно различни (HIGH CARD) карти, се взема най - високата по стойност
    (10) Ако двама играчи имат един и същи тип комбинация от карти, печели този с най-висока, напр.: ако първия играч има чифт аса, а втория - чифт десетки, печели първия.
    (11) Ако чифтовете са еднакви по стойност, се взимат под внимание останалите карти, напр. ако единия играч държи: шест, шест , поп , дама и двойка, а другия: шестица, шестица, поп, десятка и деветка, печели играчът, който държи шестица, шестица, поп, дама и двойка.
    (12) Играта започва със залог от Small Blind, който е половината от най - ниския залог, определен за съответната игра.
Следва залог от Big Blind в размер на най - ниския залог за същата игра.
    (13) Следва разбъркване на тестето с карти от крупието и раздаване на всеки играч по четири карти, обърнати с лицето надолу (затворени).
    (14) След раздаване на затворените карти следва първи тур на залагане (Pre-flop), започващ от играча, седящ отляво на Big Blind. Възможностите на играча са:
    • да се откаже от играта (fold) и да предаде картите обратно на крупието;
    • да плати равен залог (Call) с Big Вlind в ПОДА;
- да увеличи залога (Raise) , като заложи в ПОДА сума, по - голяма от тази на Big Вlind, и не по голяма от събраните до момента в ПОДА.
    (15) Играчите могат да залагат и да вдигат залога с всякаква сума, равна или по - висока от минималния залог (Вig Blind),
съобразявайки се с големината на ПОДА.
    (16) Играч може да избута всичките си изложени на масата чипове като залог, т. н. all - in залог,когато в ПОДА вече има по-голяма или равна сума отколкото играча има в наличност. За да заложат останалите играчи на масата трябва да заложат същата стойност.
    (17) Ако даден играч не може да заложи чипове на стойност, равна на залога на друг играч, но би желал да участва в залагането, той може да направи all - in залог в размер на наличните си чипове и да играе за същия дял от ПОДА. Крупието разделя първоначалния по - висок залог на две: първата част е равна на сумата от all - in залога на този, който вика. Втората част се поставя на страната, предназначена за ПОДА, до която залагащия няма достъп. По този начин се осигурява възможност на останалите играчи на масата да продължат наддаването в играта и повторно наддаване. При завършване на играта залагащия all -  in има право да спечели първоначалния ПОД, но не и страничния ПОД.
    (18) След като приключи първият рунд на залагане, крупието "изгаря" най - горната карта на тестето.
Чл. 37. (!) Крупието раздава в центъра на масата 3 (три) общи обърнати с лицето  нагоре  (отворени)  карти, наричани Flop.  Тези карти са общи и всеки играч може да ги използва в комбинация с наличните си четири карти за оформяне на печеливши комбинации,като условието е че винаги печелившата ръка се оформя от 2 от картите на играча и 3 от общите карти.
    (19) Залозите започват от Small Blind или с най - левия играч, останал в играта. Разрешава се увеличение на залога до големината на ПОДА в момента.
    (20) След като приключи вторият рунд на залагане, крупието "изгаря" най - горната карта на тестето.
    (21) Крупието 01Варя в центъра на масата четвърта, обща обърната с лицето нагоре (отворена) карта, наричана Tum card. Тези 4 (четири) карти са общи и всеки играч може да ги използва в комбинация с наличните си четири карти за оформяне на печеливши комбинации ,като условието е че винаги печелившата ръка се оформя от 2 от картите на играча и 3 от общите карти.
    (22) Залозите започват от Small Вlind или с най - левия играч, останал в играта. До края на играта новите залози, както и вдигането на залозите се правят в размер на най - високия залог за текущата игра.
    (23) След като приключи третия рунд на залагане, крупието "изгаря" най - горната карта на тестето.
Чл. 39. (1) Крупието отваря в центъра на масата пета обща, обърната с лицето нагоре (отворена) карта, наричана River. Т зи 5 (пет) карти са общи и всеки играч може да ги използва в комбинация с наличните си четири карти за оформяне на печеливши комбинации,като условието е че винаги печелившата ръка се оформя от 2 от картите на играча и 3 от общите карти.
    (24) Залозите започват от играча, вляво на крупието. До края на играта новите залози, както и вдигането на залозите задължително са в размер на най - високия залог за текущата игра. Това е най - скъпият рунд за залози..
    (25) След приключване на последния рунд за залози , всички играчи, останали в играта, започват да откриват картите си. Откриването започва от играча, лявостоящ от последния заложил играч. Този процес се нарича Show down. Играчите формират своите окончателни ръце от 3 карти на масата и 2 от собствените си карти.
    (26) Всеки играч има право да види картите на другите играчи, след като те бъдат свалени. Ако даден играч е направил  нов залог или е повишил залога, но е направен и последния залог, той може да поиска от крупието да обърне картите на другите и да му ги покаже.
    (27) Комисионната за казиното за организиране на играта се събира след приключване на играта и е в размер от максимум 10% от Пота (pot).
Чл. 16. (1) Тексас Холд· ем Бонус Покер е жра, в която се използват общите карти и играчите жраят срещу казиното. Целта
на играта е покер ръка на участниците да бие покер ръката на дилъра. Играчите също имат възможност да заложат и независим залог за бонус.
    (2) След като е заложил играча получава 2 карти обърнати надолу, след което се раздават 5 общи карти на масата с лице нагоре. Целта е да се направи възможно най-добрата ръка от седемте карти общо. Дилърът също получава две карти обърнати с лице надолу и използва 5 общи карти, за да направи най-добрата 5 картова комбинация от общо седемте карти. Ако играча мисли, че не може да бие картите на дилъра, той може да се откаже от играта. Ако реши да продължи да играе, играча трябва да направи залог /Flop wager /, два пъти по-голям от залога, който е поставил за АНТЕ. Играча може по желание да заложи и на 4-тата и 5-тата карти/ Turn wager и River wager /, като залогът и в двата случая трябва да е равен на АНТЕ - то.
    (3) Дали печели играча се определя от бонус таблица поставена на масата за игра. За да играе, играча трябва да заложи преди да са раздадени картите.
    (4) Има два начина, по които може да се играе играта. Играта разрешава на участниците да залагат на силата на ръката си с/у тази на дилъра или да залагат с/у силата на собствените си карти. За да влязат в играта участниците трябва да заложат на АНТЕ -
:rо.,_преди да са им раздадени двете карти. След като получат двете си карти трябва да заложат отново, ако искат да продължат да жраят, след което дилъра поставя трите общи карти наречени FLOP - ФЛОП. Следват залагания, след което дилъра обръща 4-тата карта, наречена TURN (ТЪРН). Следват отново залагания, след което дилъра обръща последната карта - 5-тата, наречена RIVER (РИВЪР), след което дилъра си обръща картите. След като залозите са приключили и е поставена последната RIVER (РИВЪР) карта, дилъра си обръща картите и определя възможно най-силната комбинация от двете си карти и петте обърнати на масата. Ако ръката на дилъра е по-силна от ръката на играча, то той губи залозите си /ВЕТ wagers / и АНТЕ -то. Ако ръката на играча е по - силна от ръката на дилъра - ще му бъде платено 1:1 на залозите. Ще му бъде платено и на АНТЕ - то 1:1 , но само ако играча има Флъш / FLUSH / или по-силна ръка. Ако силата на ръката на играча и тази на дилъра са еднакви, то играча нито губи нито печели.
    (5) Изплащане на печалбите:
АNТЕ WAGER 1:1 /само ако имате Флъш или по-силна ръка/ FLOPWAGER 1:1
TURNWAGER   1:1
RlVER WAGER 1:1
    (6) БОНУС: Играча може да заложи и на ,,Бонус"/ Bonus wager /. Не е задължително да спечели играта, за да му се плати на Бонуса. Единственото условие е да е заложил на Бонуса в началото на играта, преди да са раздадени картите. Играча ще спечели на Бонуса ако получи, която и да е от ръцете обявени в таблицата по-долу.
2АСА
АСО И ПОП/ suited/
АСО И ДАМА ИЛИ АСО И ВАЛЕ/ suited/
АСО И ПОП / unsuited/
2 ПОПА, 2 ДАМИ ИЛИ 2 ВАЛЕТА
АСО И ДАМА ИЛИ АСО И ВАЛЕ /unsuited / ВСЕКИ ЧИФТ/ различен от АА, КК, QQ или JJ/
30 to 1
25 to 1
20 to 1
15 to 1
10 to 1
5 to 1
3 to 1

    (7) Големина (сила) на ръцете при Тексас Холд'ем Бонус Покер:
1. КЕНТ ФЛЕШ РОЯЛ 2.КЕНТФЛЕШ
    3. ЧЕТИРИ ЕДНАКВИ КАРТИ/ ЧЕТВОРКА/
    4. ФУЛ ХАУС
    5. КОЛЬОР
    6. КЕНТА
    7. ТРОЙКА
    8. ДВА ЧИФТА
    9. ЧИФТ
    10. ВИСОКА КАРТА
    (8) Още пояснения:
АNТЕ - първоначален залог, с който се поставя началото на жрата.
BONUS /допълнително заплащане/ - ако играча направи комбинация, която се заплаща допълнително. СНЕСК - където играча не прави залагане, но присъства в играта.
HOLE CARDS - първите две карти раздадени на всеки играч и дилъра FLOP - първите три от общите карти
ТURN - четвъртата от общите карти.
RlVER - петата и последна от общите карти.

Чл. 17 (1) Три карт покер е хазартна игра на игрална маса, с една колода от 52 карти.
        (2) Влизането в играта се извършва чрез залог, поставен на специално разграфен за целта кръг (анте).
        (3) След влизането в играта, играчът получава три карти с лицето надолу, крупието тегли за банката три карти с лицето
надолу.

        (4) След като играчът си разгледа картите, без да ги показва на никой друг на масата, играчът има две възможности:
-да се откажат от играта, по този начин автоматично губят Ante залога си
-да останат в играта, правят допълнителен залог равен на Ante известен като Р]ау залог.
        (5) След като всеки един от играчите е взел решение за играта си, Дилърът обръща картите си.
        (6) Дилърът отваря играта си с Дама или по-висока карта (Поп, Асо) или чифт.
        (7) В случай че Дилърът не отвори най-малко Дама, играчът печели равни пари за направеният АНТЕ залог, ПЛЕЙ залогът не се изплаща.
        (8)  В случай че Дилърът не отвори най-малко Дама, играчът печели равни пари за направеният АНТЕ залог, ПЛЕЙ залогът не се изплаща.
        (9) В случай че Дилърът отвори игра, тогава ръката на играчът ще се сравни с тази на Дилърът и по-високата ръка ще спечели. Подредбата на Покер ръцете е изложена по-долу.
        (10) Ако ръката на играчът е по-висока от тази на Дилъра то двата залога АНТЕ и ПЛЕЙ ще се изплатят с равни пари.
        (11) Ако ръката на Дилърът е по-висока от тази на играчът то играчът губи залозите АНТЕ и ПЛЕЙ.
        (12) Ако ръцете на дилърът и играчът са еднакви, то тогава има равенство при което никой не печели или губи
        (13) При КЕНТА и КОЛЬОР печели по-високата комбинация в случай че е налице такава.
        (14) Играч направил АНТЕ залог има КЕНТА IШИ по висока комбинация тогава играчът ще получи АНТЕ БОНУС без значение от ръката на Дилърът.
        (15) Схема за изплащане на АНТЕ БОНУС:
1-1
3-1
4-1
Кента Тройка Кентфлеш

(16) ПЕЪР ПЛАС залогът ще се изплати изцяло на основание стойността на ръката без значение от ръката на Дилъра, както е показано в ПЕЪР ПЛАС таблицата по-долу.
1-1
3-1
6-1
33-1
35-1
1 чифт Кольор Кента тройка
СтрейтФлеш

Раздел 111
Правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в онлайн игрално казино
Чл. 18. (1) В игралното казино се организират хазартни игри с игрални автомати по правила, посочени в игралните условия, и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и утвърдени от ДКХ по реда на чл. 22, а л. 1,т. 11 от ЗХ.
(2) ЦКС предоставя възможност за достъп до правилата за участие за всяка от игрите, таблицата на печалбите, както и броя и видовете символи и функциите им, възможните допълнителни, бонусни, безплатни и дублиращи игри, както и всички ограничения по отношение на залози и участие в играта. Играчът не може да започне игра без да е приел общите правила за игра.
Чл. 19. Игрите с игрални автомати се провеждат по начин и при условия, заложени в компютърната програма на играта.
Чл. 20. (1) Виртуалните игралните автомати могат да формират премия джакпот, през модул Buffalo
UGS: до 4 нива на премията, всяка със собствена начална стойност, начална и крайна стойност за спечелване, лимит на залога за натрупване и спечелване и процент на отчисление. Сумата на отчисленията за всички активни нива на джакпота не надхвърля 5%.
    (2) В интерфейса на играта има бутон джакпот (когато джакпота е активен за тази игра). С този бутон джакпотите се визуализират или скриват по желание на играчът.
    (3) Премия тип Mystery - системата определя на случаен принцип един от изпълняващите предварително зададените условия за спечелване активен участник, осъществяващ игра, и директно изплаща съответното спечелено ниво чрез въвеждане в кредита.


Настоящите правила са утвърдени от Държавна комисия по хазарта с решение № 000030-7389 от дата 26.09.2014 г.

Раздел 1 Общи положения
Чл. 1. С тези игрални условия и правила се регламентират минималните изисквания, които се спазват при организирането на онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
Чл. 2. Организаторите на онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета са длъжни да спазват общите игрални условия и правила, приети от ДКХ.
Раздел 2 Общи изисквания
Чл. 3.(1) Организаторите на игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета са длъжни да публикуват на интернет страницата си:
1. Утвърдените им от ДКХ по реда на чл.22, ал.1, т. 11ЗХ индивидуални правила.
2. Идентификационни данни на организатора (ЕИК, седалище и адрес на управление),адрес за кореспонденция, телефон за контакт, адрес на интернет страницата на организатора, електронна поща.
Чл. 4. Игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета се провеждат със залози и печалби само в български левове и евро.
Раздел 3 Общи игрални условия
Чл. 5. Игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета са хазартни игри, при които печалбата е обвързана с познаването на резултатите от спортните състезания и надбягвания с коне и кучета и зависи само от вярното предвиждане на тези резултати.
Чл. 6. (1) Участието в игрите, приемането на залози, регистрирането на сметка и достъпът до електронна система се допускат само за физическите лица над 18 годишна възраст, приели Общите условия, които са публикувани на страницата на организатора. Един клиент може да регистрира само един акаунт.
(2) Правилата на игрите са достъпни за участника посредством същата среда и на същото място, използвано за провеждане на залаганията. Централната компютърна система изисква от участника изричното приемане на правилата. 
(3) Начина за определяне и изплащане на печалбите, формиране, натрупване и разпределяне на фонд и/или фондовете джакпот(ако има такива) се публикуват на страницата на организатора;
Чл. 7. Изплащането на печалби в онлайн залаганията, се осъществяват по безкасов път в съответствие със Закон за хазарта, в срок до 5 работни дни.
Чл. 8. (1) В случай на възникнали спорове от участници в игрите те се регистрират от организатора с уникален идентификационен номер. Споровете се разрешават от представляващия дружеството - организатор, или оторизирани от него лица в срок до 14 дни от възникване на спора.
    (2) Становището на организатора се изпраща по електронен път и/или на хартиен носител до участника в срока по ал. 1. В становището си организаторът задължително посочва името на участника/участниците, датата на възникване на спор, описание на спора и обстоятелствата, при които е възникнал, и взетото решение по същество.
    (3) Когато участникът не е съгласен със становището на организатора, се изготвя и протокол, описващ предмета на спора и становищата на двете страни, който се изпраща в електронен вариант и/или на хартиен носител до ДКХ в 3-дневен срок от датата на съставянето му.
    (4) Участникът, който не е удовлетворен от решението на спора, може да подаде до ДКХ писмено оплакване в 7-дневен срок от уведомяването му по електронен път и/или на хартиен носител, като в него се изложат обяснения и аргументи.

Настоящите правила са утвърдени от Държавна комисия по хазарта с решение № 000030-3647 от дата 30.03.2018 г.

Виж допълнителните правила и условия тук

Виж допълнителни бонус игри (казино) тук

Виж допълнителни бонус игри (спорт) тук