Правила и Условия

Общи положения

Чл. 1. Чрез Уебсайта Организаторът предоставя на Потребителя възможността да ползва услуги и ресурси, съгласно настоящите Общи условия и при стриктното спазване на изискванията, определи в тях и в действащото в Република България законодателство. Организаторът публикува текста на настоящите Общи условия в Уебсайта по начин, позволяващ съхранението и възпроизвеждането му.

Чл.2. Задължителни условия за ползване на услугите в Уебсайта е предварителната регистрацията на Потребителя, въвеждане на потребителското му име и парола и създаване на игрална сметка.

Регистрация

Чл.3. (1) Регистрацията се осъществява чрез въвеждане на данни и информация в централната компютърна система на организатора, чрез които потребителят да бъде идентифициран и може да включва име, презиме, фамилия, гражданство, дата на раждане, идентификационен номер на лицето (единен граждански номер, личен номер на чужденец, друг номер или данни за идентификация, съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин), адрес на временно или постоянно пребиваване, електронен адрес, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност, банкова сметка № (или IBAN или № на сметка, име на банка, държава), пол, телефонен номер,както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно предоставя при регистрацията или при ползване на услугите чрез Уебсайта. Предоставената от Потребителя информация може да бъде събирана и ползвана от Организатора. При непредоставяне на изискваните лични данни и информация, Организаторът може да откаже регистрация.

(2) При съмнение, че информацията относно самоличността на Потребителя не е достатъчна или достоверна, Организаторът може да изиска допълнителни доказателства за самоличност или да откаже регистрация. Във всеки момент Организаторът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(3) С регистрацията Потребителят декларира, че е навършил 18-годишна възраст, отговаря на всички нормативни изисквания за участие в онлайн залагания, включително на държавата, чийто гражданин е и на държавата, на чиято територия се намира IP адреса, от който е направена регистрацията за участие в онлайн залагания и информацията, която е предоставил, е вярна и точна, както и че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.

(4) Потребителят се задължава да актуализира незабавно представената информация по отношение на обстоятелствата, за които е настъпила промяна.

(5) В случай, че информацията съдържа неверни или непълни данни или при неактуализиране на настъпили промени, Организаторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията.

(6) В срок от 24 часа от заявката за регистрация, в случай, че не са изискани допълнителни доказателства за самоличността му, на Потребителят се създава игрална сметка, която е с нулево салдо.

Чл.5.(1) При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име, чрез което да осъществява достъп за участие в онлайн залагания, като паролата се генерира случайно от системата  или  се посочва от Потребителя. Случайно генерираната парола от системата може да бъде променена от Потребителя. В случай, че потребителското име не е заето, Потребителят получава потребителското име, което е заявил.

(2) Всеки Потребител разполага с уникално потребителско име, което не може да се използва от друго лице.

(3) Забранява се регистрацията под чуждо или измислено име. При съмнение, че са използвани чужди лични данни, Организаторът може да откаже регистрация. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако потребителското име засяга права на трети лица, включително, но не само, правото на име на физическо лице и правото на фирма на юридическо лице, право на търговска марка, както и всякакви други права на интелектуална собственост.

(4) Потребителят е длъжен да положи дължимата грижа за запазване на паролата му в тайна и да не я разгласява на трети лица, както и да уведоми незабавно ОРГАНИЗАТОРЪТ при възникнало съмнение или установен неправомерен достъп от друго лице до профила му. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, извършени от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име. Организаторът не носи отговорност и не дължи възстановяване на средства, изтеглени от игралната сметка или възстановяване на други вреди, извършени чрез използването на потребителското име и парола, включително и когато действията не могат да се вменят във вина на Потребителя или са извършени в резултат на неправомерни действия на трето лице.

(5) Едно лице има право само на една регистрация с едно потребителско име и една игрална сметка.

(6) По чл. 12, ал. 1, т.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, задължителна верификация се налага на лицата, направили депозит/и надвишаващи стойност 3 900 лв.

Игрална сметка

Чл.6. (1) След успешно приключване на процеса на регистрация, на Потребителя се създава игрална сметка, която е с нулево салдо. Чрез нея той може да участва в онлайн залагания, след като депозира парични средства.

(2) Потребителят депозира парични средства по обявена на Уебсайта сметка на Организатора, като минималният размер на депозита се определя от Организатора. Със сумата по депозита се захранва игралната сметка на Потребителя.

(3) Потребителят има право да бъде информиран за всички ограничения, свързани с депозитите, за достъпа до паричните средства във връзка с тях, както и за ограниченията при теглене на средства.

(4) С оглед ограничаване на възможността за пране на пари, не се допуска изплащането на парични средства, които са депозирани в игралната сметка и заявени за теглене без с тях да е осъществен залог за участие в игрите в размер не по-малък от определеният от Организатора.
*Стойността на всеки един депозит трябва да бъде заложен веднъж преди да бъде изтеглен.

(5) При депозиране или теглене на парични средства се налагат такси, съгласно действащите тарифи на съответния доставчик на разплащателни услуги, както и други, обявени на Уебсайта или за които Потребителят е уведомен. Организаторът може по своя преценка да освободи Потребителя от заплащането им и да поеме за своя сметка тези разходи или част от тях, като информира Потребителя относно условията за това.

(6) Не се допуска залог в игра или теглене на средства, което би довело до отрицателно салдо по игралната сметка на Потребителя.

(7) Не се допуска извършването на прехвърляния на парични средства между игрални сметки.

(8) Потребителят има право на информация относно салдото по игралната сметка, история на залаганията (направени залози, изплатени печалби), депозити, тегления и свързани транзакции, както и на справка за последните IP адреси, от които е осъществяван достъп до профила му в последните 30 дни.

(9) Потребителят може лично или чрез заявка до Организатора временно:

1. да ограничи сумата, която може да бъде заложена в рамките на 24 часа или в рамките на един календарен месец;

2. да ограничи сумата, с която може да бъде захранена игралната му сметка в рамките на 24 часа или в рамките на един календарен месец;

3. да ограничи възможността за залагания.

(10) Името и детайлите на титуляра на платежната карта и/или сметката, от която се извършват депозирания и тегления трябва да съвпадат с името дадено от Потребителя при регистрация. 

(11) При теглене на средста, клиентът е длъжен да предостави необходимите документи за всеки един от използваните методи на депозит. Методът на депозит трябва да съответства с метода на теглене. Всеки един от използваните методи трябва да бъде верифициран.

(12) Процесът по идентификация (Верификация) включва изпращане на някой или всички от посочените документи от страна на клиента:
- Двустранно (ясно и четливо) цветно копие/снимка от документ за самоличност;
- Двустранно цветно копие/снимка (ясно и четливо) от всички кредитни/дебитни карти, използвани при депозиране, като предварително са скрити средните 8 цифри от номера на лицевата част на картата и последните три от задната страна на картата. Необходимо е останалата част от пластиката да бъде видима в цялост;
- Удостоверение за IBAN, не по-старо от 6 месеца, с печат и подпис от обслужващата банка или екранна снимка от онлайн банкиране с видими лични данни и номер на банкова сметка;
- Екранна снимка (скрийншот ) oт Epay акаунт, който е използван при депозит, с видими имена, имейл адрес (идентичен с този, с който клиентът е регистриран в www.palmsbet.com). При направата на екранната снимка е необходимо да бъде видимо нивото на акаунта;
- Екранна снимка (скрийншот ) oт Skrill акаунт, използван при депозит, с видими имена, ID и имейл адрес (идентичен с този, с който клиентът е регистриран в www.palmsbet.com);
- Документ или фактура за платена комунална услуга (данък, вода, ток и др.) с имена и адрес, съответстващи на данните по лична карта, с дата, подпис и печат, не по-стар от 6 месеца;
- Снимки, на които клиентът държи документа си за самоличност до лицето си, така че да се виждат всички данни от него и от двете страни;
- Актуално копие от Удостоверение за настоящ адрес (адресна регистрация); - Други.

(13) Процесът на идентификация на клиентския профил е отворен процес. Ако Организаторът има съмнения за неправомерни действия от страна на клиента (ползване на IP адреси с други акаунти, некоректни въведени данни при регистрация, ползване на акаунта за целите на трети страни, арбитражна игра и др.), Организаторът си запазва правото да преразгледа отново клиентския профил и да поиска допълнителни документи за удостоверяване самоличността на клиента. Процесът на проверка е връзка с клиента по (онлайн връзка, телефонно обаждане и др.), изискване на допълнителни документи за самоличност , удостоверяване на постоянен или временен адрес (адресна регистрация, бележки от платена комунални услуги, селфи и др.).
(14) Организаторът си запазва правото по всяко време да изисква един или няколко от посочените документи.

(15) Организаторът има право да изисква документи, които да са нотариално заверени и/или да бъдат предадени лично от титуляра.

Залог

Чл.7. (1) Организаторът може да определя конкретен, минимален или максимален размер на залога за всички или за определени хазартни игри и го обявява на Уебсайта. Организаторът може да приеме залог и над определения максимален размер при условия, за които Потребителят е информиран.

(2) Залог може да бъде направен само с налични в игралната сметка средства. Не се допуска залог на кредит.

(3) Чрез залога Потребителят декларира, че е съгласен да участва в хазартната игра, за която дава залога, както и че е запознат с Игралните условия и правила за провеждането й, обявени на Уебсайта.

Печалба

Чл.8.(1) Организаторът определя максимален размер на печалбите и го обявява на Уебсайта.

(2) Печалбите на Потребителя от участието в онлайн залагания захранват игралната му сметка.

(3) Печалбите се изплащат във валутата, в която е игралната сметка, освен ако Потребителят не заяви друго, приемайки определените от Организатора условия.

(4) Изплащането на парични средства от игралната сметка се извършва по заявка на Потребителя в определените от Организатора форма, срок, начин и условия на плащане по посочена в електронния формуляр за регистрация или допълнително представена банкова сметка. Преди изплащането на печалба организаторът има право да изиска четливи и ясни копия на документи, включително, но не само на документ за самоличност с видима снимка, на банкова карта, банково извлечение и др. Организаторът може да откаже плащане, ако данните от регистрацията не съответстват с личните данни, които са представени при заявка за изплащане. При валидно подадена заявка за получаване на сума, и след представяне на копия на документи, в случай, че такива бъдат изискани, Организаторът се задължава да нареди превода на заявената сума. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение или забава на плащането, ако то не може да му се вмени във вина или се дължи на действието на трето лице.

(5) В предвидени от закона или в Общите условия случаи, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да прави удръжки от заявените за получаване суми.

Съобщения

Чл. 9. (1) Потребителят има възможност да изпраща текстови съобщения до Организатора от профила си.

(2) Потребителят се съгласява да получава от Организатора или негови партньори търговски съобщения на електронния си адрес, посочен в електронния формуляр за регистрацията, и на профила му в сайта, включително чрез смс, с които да бъде информиран относно предлагани от Организатора или търговски партньори стоки и/или услуги, за провеждани анкети, запитвания и др. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Организатора, свързани с него дружества или негови партньори.

Хазартни игри. Допълнителни (бонус) игри

Чл. 10. (1) Хазартните игри се провеждат съгласно Правилата за отделните видове хазартни игри се обявяват на Уебсайта.

(2) Организаторът може да удържа сума в размер на предварително обявен процент от направения залог, от печалбата или от друга сума, като предварително уведомява Потребителя относно условията. При промяна в размера на обявения процент, Организаторът задължително уведомява Потребителя за това. Удържането на допълнителни суми, включително такса участие, могат да бъдат предвидени в Правилата на конкретната хазартна игра или нейна разновидност.

(3) Във връзка с маркетинговата стратегия, Организаторът може да предоставя преференциални възможности и премии за лоялни потребители и допълнителни (бонус) игри при спазване на нормативните изисквания и при условия, за които Потребителите имат право да бъдат информирани.

Допълнителни права и задължения

Чл.11. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни, като събира и обработва минимално необходимите лични данни на Потребителя, съгласно НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява Организаторът да събира, обработва и съхранява личните му данни и информацията за него по предвидения в тях ред, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и тези данни и информация да бъдат използвани за предлагане на стоки и/или услуги, за промоционални цели, организиране на анкети, запитвания, статистически анализи и проучвания, директен маркетинг и други, които не пораждат задължения за Организатора.

Чл.12. (1) Освен в изрично предвидените в Общите условия случаи, Организаторът има право по своя преценка и без предупреждение да прекрати регистрацията и заличи потребителското име на Потребителя, да спре или ограничи достъпа на Потребителя до Уебсайта при съмнение за неизпълнение на предвидените в настоящите Общи условия изисквания или на норми на българското законодателство. Регистрацията се счита за прекратена при преустановяване на дейността на Организатора или прекратяване на поддържането на Уебсайта.

(2) Във всички случаи на прекратяване на регистрацията Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица в резултат на гореописаните действия.

(3) Организаторът може да задържи плащане, да обяви залог за невалиден и да предприеме други необходими действия, ограничаващи участието в игра на Потребител, за когото е възникнало съмнение, че прави опит за манипулиране на резултата от играта, за измама или друго недобросъвестно поведение. За недобросъвестно ще се счита всяко поведение, с което се нарушават настоящите Общи условия, правилата на отделните игри или норми на действащото законодателство.

Чл.13. Организаторът има право да поставя на всяка от страниците на Уебсайта, рекламни карета, банери и надписи за стоки и услуги, електронни препратки, включително да изпраща съобщения до Потребителя, свързани с тях, като не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията и на страници, препращащи към уебсайтове, които не се администрират от Организатора.

Чл.14. Правата на интелектуална собственост върху бази данни, публикувано съдържание и материали- обекти на интелектуална собственост, разположени на Уебсайта, принадлежат на Организатора или на лице, предоставило право на използването им, и са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Не се допуска съхраняване, възпроизвеждане, разпространение, както и всякакви други действия с обекти на интелектуална собственост без предварителното писмено съгласие на Организатора.

Отговорност

Чл.15.(1) Организаторът няма задължението да контролира и не носи отговорност за начина, по който Потребителят използва услугите, за верността и актуалността на предоставените от Потребителя или трето лице данни, за съдържанието на възложени му публикации, за печатни грешки, както и за всяка информация, достъпна включително чрез електронна препратка или съхранявана на сървъра/ите му.

(2) С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните чрез Уебсайта услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност и се съгласява, че Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя вреди, освен ако са умишлено причинени от Организатора.

(3) Потребителят е длъжен да обезщети Организатора и трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с нарушение от Потребителя на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.

Чл.16. Уебсайтът се администрира от Организатора посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на услугите на Уебсайта извън територията на Република България или когато достъпът до Уебсайта е ограничен включително, но не само от технически неизправности, нарушено телекомуникационно обслужване или интернет свързаност, профилактика на Уебсайта. В случай, че Потребителят ползва услугите извън територията на Република България, той носи цялата отговорност за спазване на приложимото местно законодателство, съобразно с мястото на ползването им.

Други

Чл.17.(1) Предвид възможността за изменение във вида и обхвата на услугите, тяхното допълване и подобряване, както и при законодателни и икономически промени, Организаторът има право едностранно да променя настоящите Общи условия. При всяка промяна в тях, Организаторът се задължава да информира потребителите чрез публикуването им в Уебсайта, като предоставя двуседмичен срок, за да се запознаят с тях, с изтичането на който срок те влизат в действие. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Организатора, във връзка с изменението на Общите условия, както и други, могат да бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя.

(2) Потребителят има право с изрично писмено волеизявление до Организатора да не приеме промените в Общите условия, като договорът автоматично се счита за прекратен и Организаторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията и достъпа до онлайн залаганията на Потребителя.

(3) В случай по ал.2, Потребителят може да изтегли сумите, натрупани по игралната му сметка при условията и сроковете, посочени от Организатора.

(4) При липса на изрично писмено волеизявление за неприемане на промените в Общите условия, счита се, че Потребителят е съгласен с тях, след като е посетил Уебсайта чрез потребителското си име.

 

Чл.18.(1) Във връзка с приложението на настоящите Общи условия, Организаторът може да приема Указания и Допълнителни условия, свързани с приложението на настоящите Общи условия, с ползването на определен вид услуги или участието в отделните видове игри, които влизат в действие по реда, предвиден за промени в Общите условия.

(2) В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да въвлече в недействителност други клаузи, отделни части или целите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

(4) За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези игрални условия и правила регламентират изискванията, които задължително трябва да се спазват при онлайн залаганията в игрално казино.

Раздел ІІ

Общи изисквания към организатора и игралното оборудване

Чл. 2. (1) На интернет страницата на организатора на онлайн залагания в игрално казино задължително трябва да сa публикувани:

 1. удостоверение за издаден лиценз за организиране на онлайн залагания в игрално
  казино;

 2. утвърдените по чл. 17, ал.1, т. 4 „Игрални условия и правила за онлайн залагания в игрално казино“;

 3. съобщение, съдържащо информацията по чл. 10б от ЗХ.

(2) Правилата на играта трябва да са достъпни за участника посредством същата среда и на същото място, използвано за провеждане на игрите. Централната компютърна система трябва да изисква от участника изричното приемане на правилата на играта, които не могат да бъдат променяни в рамките на една игрална сесия.

Чл. 3. При поискване от длъжностните лица на НАП с контролни функции управителя на организатора следва да осигури администраторски достъп за проверка на данните относно проведените онлайн залагания в игралното казино.

Чл. 4. Онлайн залаганията в игрално казино се организират на игрални маси и с игрални автомати.

Чл. 5. За хазартни игрипри онлайн залагания, при които за ГСЧ се ползва игрална маса в наземно игрално казино, се прилагат общите задължителни игрални условия и правила за хазартни игри в игрално казино, съгласно Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, приета с ПМС № 32 от 3.02.2021 г., обн., ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г. (по-долу Наредбата) и утвърдените от изпълнителния директор на НАП на основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от

ЗХ правила.

Чл. 6. Игралните маси от наземното казино трябва да са от тип и модификация, вписани в регистъра по чл. 20, ал. 1, т.4 от ЗХ.

Чл. 7. Игралното оборудване от наземното казино се използва единствено като ГСЧ. Виртуалната игрална маса може да има и собствен виртуален ГСЧ за различните игри (рулетка, игри на карти, зарове и др.).

 

Глава втора

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ В ИГРАЛНО КАЗИНО

Раздел І

Правила за провеждане на онлайн хазартни игри на игрални маси в игрално казино

Чл. 8. (1) В онлайн игралните казина могат да се организират следните хазартни игри и техните разновидности: „Американска рулетка", „Блек Джак", „Пунто Банко", „Карибиан казино стъд покер", „Казино покер със 7 карти - три затворени и четири отворени", Омаха Пот Лимит, „Руски покер“, „TEXAS HOLD'EM POKER" и други.

(2) В онлайн игралните казина може да се провеждат и други хазартни игри след подаване на искане до НАП за промяна на игралните условия и правила за онлайн залагания в игрално казино. В правилата на организатора следва да се опише редът и начинът за участие, правилата за провеждане на играта, определянето на печелившите комбинации, и задълженията на организатора и участниците.

Чл. 9. (1) При хазартната игра „Американска рулетка" се извършват следните залагания:

1. залог на 1 число - стрейтъп; при печалба залогът се изплаща 35 пъти;

2. залог на 2 числа - сплит; при печалба залогът се изплаща 17 пъти;

3. залог на 3 числа - стрийт; при печалба залогът се изплаща 11 пъти;

4. залог на 4 числа - корнър; при печалба залогът се изплаща 8 пъти;

5. залог на 6 числа - сикс лайн; при печалба залогът се изплаща 5 пъти;

6. залог на една дузина или колона; при печалба залогът се изплаща 2 пъти;

7. залог на прости (семпли) шансове: четни, нечетни, червено, черно, числата от 1 до 18,
числата от 19 до 36; при печалба залогът се изплаща 1 път;

8. залог на едно число на колелото и съседните му две от ляво и от дясно в съответния сектор -
кол бетс; при печалба залогът на печелившото число се изплаща 35 пъти;

9. залог на сектор (нула и съседните числа в сектора) - воазен де зиро; при печалба залогът на
печелившото число се изплаща в съответствие със схема за печеливши комбинации,:

ВОАЗЕН ДЕ ЗИРО (“Voisin du Zero”) е секция от колелото, включваща числата от 22 до 25

включително. Този залог се залага с 9 чипа по следните позиции:

 • 0-2,3(2 чипа на street),

 • 4-7 split,

 • 12-15 split,

 • 18-21 split,

 • 19-22 split,

 • 25-29(2 чипа corner),

 • 32-35 split

Ако печелившото число е едно от изброените, залога се изплаща по съответния начин.

(4) Във всички комбинации на семплите шансове не участва нулата. Тя се взема като отделно
число, на което може да се залага. Когато играчът е заложил на нула, той печели 35 пъти, както и на пълен номер.

Чл. 10. (1) Играта „Блек Джак" се играе с една, четири, пет или шест колоди по 52 карти.

(2) Играта започва с извършване на залози от страна на играещите върху разграфените места (бокс) на платното върху игралната повърхност на масата и се провежда, както следва:

1. колодите с карти се размесват пред играчите, след което един от тях ги разсича с
карта за отсичане; тази част от картите, с лицето на първата карта, се поставя върху останалите карти; колодата се отсича от крупието, като картата за отсичане остава в тестето и тестето се поставя в обувката;

2. преди изваждането на първата карта крупието обявява край на залагането и пристъпва към
раздаване на картите;

3. крупието раздава картите пред играещите открито, по посока на часовниковата стрелка, на
всеки играч по една карта и една за себе си; след това крупието повтаря раздаването и всеки
играч получава втора карта, без крупието;

4. играчът се стреми да получи общ сбор от картите 21 или възможно най-близко, като с думата
„карта" изисква от крупието толкова карти, колкото смята, че са му необходими; с израза „не" играчът дава да се разбере, че не желае повече карти;

5. крупието започва да раздава карти на себе си, след като е приключил раздаването за всички
играчи; той няма право да тегли повече карти, ако е достигнал 17 или повече, а при 16 и по-малко е задължен да тегли нови.

(3) Играчът може да направи печеливша комбинация „Блек Джак" (асо и една картина или
десятка) само от първите раздадени две карти. В този случай направеният залог му се изплаща в
съотношение 3 към 2, освен ако крупието не получи също комбинация „Блек Джак". Тогава залогът нито губи, нито печели, освен ако играчът предварително не е поискал „равни чипове" (ивън мъни) при залога.

(4) При постигане на печеливша комбинация „Блек Джак" от играч и при изтеглена първа
карта за банката (асо, картина или десятка) играчът има право да поиска да му бъдат изплатени
равни на залога му чипове (ивън мъни).

(5) Равни чипове (ивън мъни) се изплащат само при раздадени първи две карти за играчите.

(6) Застраховка на залога срещу комбинация „Блек Джак" на банката може да се направи само
ако първата карта на крупието е десятка, картина или асо. В случай че банката не прави „Блек Джак", застраховката се губи.

(7) Застраховка може да се направи при карта за банката 7, 8, 9, 10, картина или асо срещу
изтегляне на десятка или картина. Ако крупието при тази първа карта не изтегли десятка или картина, застраховката се губи.

(8) Застраховката може да бъде в размер, равен на залога или половината му, и се поставя на
определено за целта поле, указано върху игралната маса. Застраховка може да се направи само
при раздадени две карти и се изплаща задължително в съотношение 2 към 1 към направения залог
за застраховка.

(9) Когато играчът събере обща сума на картите 21 или сума, по-близка до 21 от тази на
банката, с изтеглени повече от две карти, печалбата е равна на залога. Когато сборът от картите на играча е по-малък от този на крупието или надвишава 21, той губи залога, а ако е равен на сбора от картите на банката, нито губи, нито печели и раздаването приключва. Ако крупието изтегли за банката комбинация от карти, по-голяма от 21, банката губи и крупието изплаща залозите на всички играчи, независимо от техните комбинации от карти.

(10) След раздадените първи две карти играчът може да удвои залога (ДАБЪЛ ДАУН), но след
дублирането има право да получи само една карта.

(11) Ако първите две карти, които играчът получи, са от еднаква стойност, той може да ги
раздели (СПЛИТ). В този случай той следва да направи залог, равен на първоначалния под втората от двете карти, и може да иска допълнително произволен брой карти.

(12) Ако след разделянето се случат отново еднакви карти, играчът може да предприеме
действията, посочени в предходната алинея. След делението може да се удвоява залогът, като след удвояването
се получава само една карта. Когато се прави деление на картите, асото с картина или десятка не
образуват комбинация „Блек Джак", а само комбинация 21.

(13) Асата се броят за 1 или 11, картините за 10, а останалите карти - по съответната им
стойност.

(14) Играта спира, след като раздаваните карти се изчерпат до картата за отсичане.

Чл. 11. (1) Играта „Пунто Банко" се играе с осем колоди по 52 карти (за голяма маса) или с 4 колоди по 52 карти за малка маса. След разбъркване (грубо и фино) картите се предоставят на някого от играчите за „отсичане". Използват се 2 карти за отсичане. След „отсичане" с първата карта за отсичане тя се поставя накрая така, че да закрива лицевата част на последната карта (с оглед на това да не се вижда последната карта), след което крупието взема 20 - 30 карти (от страна на картата за отсичане) и разстила първите десетина карти, отброява 8 карти и поставя втората карта за отсичане след седмата карта. След това картите се поставят в обувката и играта започва.

(2) Всеки играч може да направи своя залог в един от боксовете, където е обозначено мястото
за залога. Всеки играч може да залага на „Пунто" или „Банко". Третият вид залагане е на „Тай".
Размерът на минималния и максимален залог в трите вида залагания се определя от организатора.

(3) Печалбата в играта се определя по следните начини:

1. печалбата на „Пунто" - 1:1 заложена сума;

2. печалбата на „Банко"-95 % от залога; при заплащането на „Банко" се изчисляват не 95 %, а
останалите 5 %, които се изваждат от общата сума на залога;

3. печалба на „Тай" - когато се получи равен резултат от точки между „Пунто" и „Банко", залага
се отделно в началото на играта и се изплаща 8:1.

(4) Играта се провежда при следната схема:

 

БАНКО

ПУНТО

1. Тегли карта винаги при 0, 1, 2

1.Тегли карта винаги при 0, 1, 2, 3, 4, 5

 1. Когато Пунто“ изтегли следните карти: „Банко“ тегли карта

При 6, 7 = стой

 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

 

 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7

Стой при 8

 1. 4, 5, 6

 

 1. 6, 7

Стой при 9

(5) Картите се раздават в следния порядък:

1. преди всяка ръка една или повече карти може да се изважда от игра в зависимост от
правилата, предложени от организатора;

2. раздават се по две карти, като винаги първата карта се поставя на „Пунто"; след раздаването
на две карти на всеки следващите карти се раздават в зависимост от схемата;

3. когато едната от двете страни има 8 или 9 (максимален брой) точки, печалбата е „натурална";
тогава крупието обявява печелившия например: „Пунто", „Банко".

(6) Крупието е длъжно винаги да обявява на глас точките на всяка страна след всяка изтеглена карта.

(7) След обявяване на печелившия крупието първо взема изгубените залози, след което заплаща печелившите. Когато излезе първият жокер, крупието обявява „последна ръка" (раздават) от тази обувка, след което картите се разбъркват и играта започва отново.

Чл. 12. (1) Играта „Карибиан казино стъд покер" е хазартна игра на игрална маса с една колода от 52 карти.

(2) Влизането в играта се извършва чрез залог, поставен на специално разграфен за целта кръг
(анте).

(3) След влизането в играта играчът получава пет карти с лицето надолу, крупието тегли за
банката четири карти с лицето надолу и пета открита карта.

(4) След като играчът си разгледа картите, без да ги показва на никого друг на масата, има
право да подмени една от картите си или да купи шеста карта. Подменянето на карта става, като играчът поставя картата, която иска да смени с лицето надолу върху масата, поставя залог, равен на антето, и получава нова карта от крупието. Ако играчът не иска да подмени, а иска да закупи шеста карта, може да я получи от крупието, като извърши нов залог на антето, равен на първия.

(5) След като получи всички искани карти, за които е заплатил нужните залози, играчът решава
дали да продължи играта, или да излезе от нея. Ако играчът излезе от играта - губи първоначалните си залози (анте). Ако реши да продължи играта, играчът трябва да удвои направените до момента залози с нови чипове, а крупието открива закритите четири карти на банката.

(6) Крупието играе само с комбинация от асо и поп или по-голяма комбинация от карти и после
сравнява своите карти с тези на играча. Ако комбинацията от картите на играча е по-голяма от тази на крупието, той получава равна сума (1-1) от анте и бонус от залагането при следната схема за изплащане на бонусите:

1. 1-1 - 1 чифт или по-малко;

2. 2-1 - 2 чифта;

3. 3-1 - тройка;

4. 4-1 - кента;

5. 5-1 - кольор;

6. 7-1 - фул;

7. 20-1 - каре;

8. 50-1 - кент флеш;

9. 100-1 - кент флеш роял.

(7) Ако крупието няма никаква комбинация от карти или по-малка от асо с поп, не изплаща залога на играча, а само антето (1-1).

(8)Ако крупието има минимум комбинация асо и поп и по-голяма, е длъжен да изплати антето (1-1) и втория залог на играча по реда, указан в схемата по ал. 6, само ако играчът има по-голяма комбинация.

(9)Ако картите на крупието са по-високи от тези на играча, то играчът губи залога си и крупието взема анте и залога.

(10) Играчът може да направи залог за премия (БОНУС БЕТ), който е различен от описаните дотук и да получи печалба, ако комбинацията от неговите първи пет карти е, както следва:

1. кент флеш роял - 5000:1;

2. кент флеш - 1000:1;

3. каре - 250:1;

4. фул - 150:1;

5. кольор - 100:1.

(11) Залогът на премия БОНУС БЕТ е 1(един) лев.

(12) При наличие на система за джакпот с натрупване (прогресивен) комбинациите, на които се
изплаща джакпотът, печалбите за различните печеливши комбинации и минималният и максимален залог на премия БОНУС БЕТ се определят от организатора.

Чл. 13. (1) В играта „Казино покер със 7 карти - три затворени и четири отворени" играчите играят един срещу друг, а казиното взема комисионна от всяка ръка за обслужването им.

(2) Играта започва, като всички играчи влизат със залог „Анте", след което крупието раздава на всеки играч по две карти, обърнати с лицето надолу (затворени), и по една карта, обърната с лицето нагоре (отворена).

(3) Раздаването на картите започва от лявостоящия на крупието играч и се върти по часовниковата стрелка по цялата маса.

(4) Първият рунд за залагане започва играчът с най-ниска карта, като спазва максимумите и
минимумите на масата.

(5) Играта и залаганията продължават от този играч по посока на часовниковата стрелка.

(6) Следващият играч след този, който открива, има право да избере един от следните варианти
на игра:

1. да се откаже от ръката, като предаде картите си обратно на крупието, което значи, че не
взема повече участие в започналата игра;

2. да заложи в ПОТА сума, равна на тази, която е заложил първият играч;

3. да вдигне залога (РЕЙСИНГ), като сложи в ПОТА сума, по-голяма от тази на първия играч,
която е съобразена с максимума на масата.

(7) След РЕЙСИНГ всички играчи, които искат да продължат играта, са длъжни да изравнят
залозите си със залога на този, който е направил РЕЙСИНГ. След това изравняване крупието раздава на всеки участващ в играта още една карта, обърната с лицето нагоре (отворена), и отново започва залагането както в първия случай, с едно изключение този път, че играчът с най-висока комбинация от двете карти с лице нагоре започва пръв залагането.

(8) От втория рунд и всички останали рундове на играчите е позволено да пасуват (ЧЕКИНГ),
което означава, че те могат да продължат играта, без да слагат пари в ПОТА.

(9) Когато седем карти са раздадени на всеки играч, две с лицето надолу, четири с лицето
нагоре и последната с лицето надолу, играчите съставят най-добрата си комбинация от карти, като избират от тези седем само пет карти.

(10) Окончателно има 5 рунда със залози: първи - след първите три раздадени карти, и след това рунд на залагане за всяка нова карта, която е раздадена. Залагането продължава, докато:

1. остане само един играч в играта и този играч взема всички пари, които са в ПОТА;

2. двама, трима или повече играчи са заложили равни пари в ПОТА, след като е раздадена

седмата карта.

(11) След приключване на залагането картите се обръщат и играчът, който държи най-висока
комбинация за тази ръка, печели ПОТА. Ако двама играчи имат еднакви по сила комбинации в ръката, то ПОТА се дели между тях.

(12) Подреждането на комбинациите от карти по сила е следното:

1. „РОЯЛ ФЛЕШ“ (ROYAL FLUSH) - пет поредни най-високи по стойност карти от една боя,
например асо, поп, дама, вале и десетка пики;

2. „МАЛЪК ФЛЕШ“ (RUNNING FLUSH) - всички останали пет поредни карти от една боя, но не до
АСО, например 5, 6, 7, 8, 9 купи;

3. „КАРЕ" - четири карти с еднаква стойност, например 4;

4. „ФУЛ ХАУС" (FULL HOUSE) - три еднакви карти и две еднакви карти, например дама, дама,
дама, 5, 5;

5. „ФЛЕШ“ (FLUSH) - пет карти от една и съща боя, но не поредни, например асо, 10, 9, 6, 2
купи;

6. „КЕНТА" (STRAIGHT) - пет поредни карти от различни бои, например 9 купа, 8 спатия, 7 пика,
6 каро, 5 спатия;

7. „ТРОЙКА" (THREE OF A KIND) - три карти с еднаква стойност, например три попа, другите две
карти са различни;

8. „ДВА ЧИФТА" (TWO PAIRS) - два чифта от еднакви карти, например две аса и две 7 и някаква
друга карта;

9. „ЕДИН ЧИФТ" (ONE PAIR) - две еднакви карти, например две валета и три различни други
карти;

10. „ВИСОКА КАРТА" (HIGH CARD) - когато липсва която и да е от горните комбинации, например пет абсолютно различни карти, от които се взема най-високата по стойност.

(13) Ако двама играчи имат един и същи тип комбинация от карти, печели този с най-висока,
например ако първият играч има чифт аса, а вторият - чифт десетки, печели първият. Ако чифтовете са еднакви по стойност, се вземат под внимание останалите карти, например ако единият играч държи: шест, шест, поп, дама и двойка, а другият: шестица, шестица, поп, десятка и деветка, печели играчът, който държи шестица, шестица, поп, дама и двойка.

(14) В тази игра са разрешени два различни варианта на залагане в зависимост от желанието на
клиентите:

1. „РАЗДЕЛЕН МАКСИМУМ" - минималният и максималният залог се определят от организатора
на хазартни игри.

2. „ЛИМИТ НА ПОТА" - максимумът на залога ще бъде равен на стойността на парите, които са в
ПОТА по време на извършване на залагането.

(15) При вариант на залагане с РАЗДЕЛЕН МАКСИМУМ комисионната за казиното ще бъде равна на сумата от минималния залог, например ако залогът е от 10 000 до 50 000 лв., комисионната за всяка ръка ще бъде 10 000 лв. При залагане на ЛИМИТ НА ПОТА комисионната за казиното ще бъде минимум 3 %, максимум 5 % от всеки ПОТ.

Чл. 14. (1) Играта „TEXAS HOLD'EM POKER" се играе с една колода от 52 карти. Всяка ръка се обслужва задължително от крупие, както и инспектор, отговарящ и наблюдаващ игрите на игралните маси.

(2) Тази игра е разновидност на играта „Покер". В тази игра играчите играят един срещу друг, а
казиното взема комисионна за обслужването им, наречена „рейк" (rake). Рейкът (Rake) като част от Пота (pot), който казиното получава като възнаграждение (печалба) за извършените услуги - предоставяне на материалната база и правилата за извършване на играта. Рейкът (Rake) при игрите „Покер" е максимум 10% от Пота (pot). Потът се образува от всички суми, които играчите са заложили повреме на играта. За да започне ръка, се изисква да има минимум двама играчи.

(3) Една ръка се състои от четири рунда - започва с начални залози и завършва със спечелване
на Пот. В тази игра на всеки играч се раздават по две „закрити" карти, обърнати с лицето надолу.
Раздават се и пет „открити" карти, обърнати с лицето нагоре, разположени пред крупието в централната част на масата, които са общи за всички играчи. Играчът, който направи най-силна комбинация от „отворените" общи пет карти на масата и своите две „затворени" карти, печели Пота.

(4) Раздаването на картите и залаганията за всеки рунд започват от играча, лявостоящ на
играча, притежаващ бутона (обозначителен предмет за „въображаем дилър" на игралната маса), и са по посока на часовниковата стрелка. При старта на първото раздаване за ръката крупието разбърква картите и отсича тестето. Това важи и за всяка следваща ръка.

(5) Ръка на „TEXAS HOLD'EM POKER" започва, като: лявостоящият на „въображаемия дилър"
играч поставя в Пота залог, наречен „малко тъмно" (small blind); лявостоящият играч на този, направил „малко тъмно", поставя в Пота залог, наречен „голямо тъмно" (big blind). Играта продължава в следната последователност:

1. след като първите двама са направили своите залози „на тъмно", според правилата, крупието започва раздаването на картите за първи рунд; в първия рунд на всеки играч се раздават по две

карти, обърнати с лицето надолу (затворени);

2. „ПЪРВИ РУНД" - рундът започва играчът, лявостоящ на направилия „голямо тъмно" (big blind), като той има следните възможности за игра:

а) да се откаже от ръката, като предаде картите си обратно на крупието, което ги отделя настрана;

б) да заложи в Пота сума, равна на „голямо тъмно" (big blind);

в) да вдигне залога (РЕЙСИНГ), като заложи в Пота сума, по-голяма от тази на предишния играч; в първи рунд всеки следващ играч разполага с горепосочените възможности;

3. залагането продължава следващият играч по посока на часовниковата стрелка, докато се
изредят всички играчи; играчите, направили „малко тъмно" и „голямо тъмно", имат възможността да вдигат залога (РЕЙСИНГ) по време на първия рунд, само ако няма РЕЙСИНГ преди това от други играчи; в случай че той не вдигне залога, се раздава следваща карта; първи рунд, както и всеки следващ продължават дотогава, докато има играчи, желаещи да залагат суми в Пота, т.е. играчите могат да вдигат залозите си повече от един път на рунд; ако няма желаещи да вдигат залога си и всички са заложили равни суми в Пота, се преминава към следващ рунд на залагане;

4. „ВТОРИ РУНД" - след приключване на първи рунд на залагане крупието „изгаря" (изчиства)
най-горната карта в тестето, като я поставя от лявата си страна, обърната с лицето надолу; след
това крупието раздава на масата три общи карти (flop), обърнати с лицето нагоре (отворени), които участват в комбинация за всеки играч; играчът, лявостоящ на „въображаемия дилър", започва залагането във втори рунд, като може:

а) да пасува (чекинг), което означава, че може да продължи играта, без да слага пари в Пота; ако следващият играч вдигне залога, то този, който е пасувал, за да продължи да играе, когато дойде неговия ред, трябва да заложи в Пота сума, равна на последния направен залог в същия рунд; ако не отговори на последния направен залог - напуска играта;

б) да се откаже от ръката, като предаде картите си обратно на крупието, което ги отделя настрани;

в) да заложи в Пота сума, равна на тази, която е заложил играчът преди него (ДА ОТГОВОРИ), и да продължи играта;

г) да вдигне залога (РЕЙСИНГ), като заложи в Пота сума, по-голяма от тази на предишния играч;

5. във втори рунд всеки следващ играч разполага с горепосочените възможности;

6. след приключване на залаганията за втори рунд крупието отново „изгаря" най-горната карта
в тестето и раздава на масата четвърта обща карта, обърната с лицето нагоре (отворена), която
също участва в комбинацията от карти за всеки играч;

7. „ТРЕТИ РУНД" - залаганията за трети рунд, както и за четвърти започва играчът, лявостоящ
на „въображаемия дилър", като поставя в Пота сума не по-малка от минимума на масата; отново след като всички играчи приключат със залаганията за трети рунд, крупието „изгаря" най-горната карта и раздава на масата петата последна обща (river) карта, обърната с лицето нагоре (отворена);

8. „ЧЕТВЪРТИ РУНД" - след приключване на залаганията за последния рунд всеки играч обръща
„затворените" си карти с лицето нагоре, за да се определи най-високата комбинация от карти, която печели Пота; Потът се печели от играча с най-силната комбинация от карти; след обръщането на всички „затворени" карти крупието пресмята сумата, заложена в Пота, отделя Рейка(rake) от Пота и го поставя в специална каса на масата, след което предава останалата сума в Пота на печелившия/те;

9. печелившите комбинации се подреждат по сила без значение от цвета, както следва:

а) „КЕНТФЛЕШ" (Straight Flush) - пет поредни карти от една боя, например осмица, деветка, десятка, вале, дама купи;

б) „КАРЕ" (Four of a kind) - четири карти с еднаква стойност, например 4 попа;

в) „ФУЛ ХАУС" (Full House) - три еднакви карти и две еднакви карти, например дама, дама, дама, 5, 5;

г) „ФЛЕШ" (Flush) - пет карти от една и съща боя, но не поредни, например асо, 10, 9, 6, 2 купи;

д) „KEHTA" (Straight) - пет поредни карти от различни бои, например 9 купа, 8 спатия, 7 пика, 6 каро, 5 спатия;

е) „ТРОЙКА" (Three of a kind) - три карти с еднаква стойност, например три попа, другите две карти са различни;

ж) „ДВА ЧИФТА" - два чифта от еднакви карти, например две аса и две 7 и някаква друга карта;

з) „ЕДИН ЧИФТ" (PAIR) - две еднакви карти, например две валета и три различни карти;

и) „ВИСОКА КАРТА" (High card) - когато липсва която и да е от горните комбинации, например пет абсолютно различни карти, от които се взема най-високата по стойност.

(6) В „TEXAS HOLD'EM POKER" са разрешени два различни начина на залагане в зависимост от желанието на играчите:

1. „ЛИМИТ НА ПОТА" - при РЕЙСИНГ участникът има право да заложи максимална сума, равна
на сумата, натрупана в Пота до момента на извършване на залога;

2. „БЕЗ ЛИМИТ НА ПОА" - при РЕЙСИНГ участникът има право да залага и суми, по-големи от
тази, натрупана в Пота до момента.

 

Чл. 15. (1) Омаха Пот Лимит (Омaha Pot Limit) е хазартна игра на игрална маса, с една колода от 52 карти. Залозите са в ЛЕВА.

(2) В играта играчите играят един срещу друг, а казиното взема комисионна за обслужване на играта при всяка игра. Играта има 4 (четири) рунда за залози.

(3) Играта се играе от минимум 2 (двама) играчи и максимум - колкото са секторите за играчи на игралната маса.

(4) При игра на “Omaha Pot Limit” се използват два форсирани залога - “forced bets” или “блиндове(blinds)”, осигуряващи първоначален залог за играта.

(5) Играта започава с поставяне на начални залози, което се нарича “поставяне на блиндове”. Дилъра на масата използва т.н. “дилър бутон” (диск или друг маркер) за указване на играча, който трябва да направи първи залог. Играчът вляво на “дилър бутона” се нарича “Малък блинд (Small Blind)”, а този в ляво на него “Голям блинд (Big Blind)”. На следващата игра, дилъра мести “дилър бутона” по посока на часовниковата стрелка, за указване на “Малкия блинд” за текущата игра.

(6) По време на игра всеки от играчите може да пасува (Check), да плати равен залог (Call) или да увеличи залога (Raise).

(7) До приключване на текущата игра (ръка) играчите не могат да увеличават количеството чипове, извадени на масата от тях при започване на играта.

(8) “Изгаряне на карта” означава отстраняване на поредната карта от тестето от крупието.

(9) Стандартният начин на подреждане на комбинациите от карти по сила, е следния:

РОЯЛ ФЛЕШ

(ROYAL FLUSH)

Пет поредни най - високи по стойност карти от една боя, напр.: Асо, Поп, Дама, Вале и десятка от пики

МАЛЪК ФЛЕШ

(RUNNING FLUSH)

Всички останали пет поредни карти от една боя, но не до Асо, напр.: 5, 6, 7, 8, 9 от купи

КАРЕ

(4 OF A KIND)

Четири карти с еднаква стойност, напр.: 4 Попа

ФУЛ ХАУС

(FULL HOUSE)

Три еднакви карти и две еднакви карти, напр.: Дама, Дама, Дама, 5, 5

 

ФЛЕШ

(FLUSH)

Пет карти от една и съща боя, но не поредни, напр.: Асо, 10, 9, 6, 2 от купи

КЕНТА

(STRAIGHT)

Пет поредни карти от различни бои, напр. 9 купа, 8 спатия, 7 пика, 6 каро, 5 спатия

ТРОЙКА

(THREE OF A KIND)

Три еднакви карти с еднаква стойност, напр.: три попа, останалите карти са различни

ДВА ЧИФТА

(TWO PAIRS)

Два чифта от еднакви карти, напр.: две Аса и две 7 и някаква друга карта

ЕДИН ЧИФТ

(ONE PAIR)

Две еднакви карти, напр. две валета и различни останали карти

ВИСОКА КАРТА

(HIGH CARD)

Когато не е налице която и да е от горните комбинации, т.е. абцолютно различни карти, се взема най - високата по стойност

(10) Ако двама играчи имат един и същи тип комбинация от карти, печели този с най-висока, напр.: ако първия играч има чифт аса, а втория - чифт десетки, печели първия.

(11) Ако чифтовете са еднакви по стойност, се взимат под внимание останалите карти, напр. ако единия играч държи: шест, шест, поп, дама и двойка, а другия: шестица, шестица, поп, десятка и деветка, печели играчът, който държи шестица, шестица, поп, дама и двойка.

(12) Играта започва със залог от Small Blind, който е половината от най - ниския залог, определен за съответната игра. Следва залог от Big Blind в размер на най - ниския залог за същата игра.

(13) Следва разбъркване на тестето с карти от крупието и раздаване на всеки играч по четири карти, обърнати с лицето надолу (затворени).

(14) След раздаване на затворените карти следва първи тур на залагане (Pre-flop), започващ от играча, седящ отляво на Big Blind. Възможностите на играча са:

- да се откаже от играта (fold) и да предаде картите обратно на крупието;

- да плати равен залог (Call) с Big Blind в ПОТА;

- да увеличи залога (Raise), като заложи в ПОТА сума, по - голяма от тази на Big Blind, и не по голяма от събраните до момента в ПОТА.

(15) Играчите могат да залагат и да вдигат залога с всякаква сума, равна или по - висока от минималния залог (Big Blind), съобразявайки се с големината на ПОТА.

(16) Играч може да избута всичките си изложени на масата чипове като залог, т. н. all - in залог,когато в ПОТА вече има по-голяма или равна сума отколкото играча има в наличност. За да заложат останалите играчи на масата трябва да заложат същата стойност.

(17) Ако даден играч не може да заложи чипове на стойност, равна на залога на друг играч, но би желал да участва в залагането, той може да направи all - in залог в размер на наличните си чипове и да играе за същия дял от ПОТА. Крупието разделя първоначалния по - висок залог на две: първата част е равна на сумата от all - in залога на този, който вика. Втората част се поставя на страната, предназначена за ПОТА, до която залагащия няма достъп. По този начин се осигурява възможност на останалите играчи на масата да продължат наддаването в играта и повторно наддаване. При завършване на играта залагащия all - in има право да спечели първоначалния ПОТ, но не и страничния ПОТ.

(18) След като приключи първият рунд на залагане, крупието “изгаря” най - горната карта на тестето.

Чл. 37. (1) Крупието раздава в центъра на масата 3 (три) общи обърнати с лицето нагоре (отворени) карти, наричани Flop. Тези карти са общи и всеки играч може да ги използва в комбинация с наличните си четири карти за оформяне на печеливши комбинации,като условието е че винаги печелившата ръка се оформя от 2 от картите на играча и 3 от общите карти.

. (19) Залозите започват от Small Blind или с най - левия играч, останал в играта. Разрешава се увеличение на залога до големината на ПОТА в момента.

(20) След като приключи вторият рунд на залагане, крупието “изгаря” най - горната карта на тестето.

(21) Крупието отваря в центъра на масата четвърта, обща обърната с лицето нагоре (отворена) карта, наричана Turn card. Тези 4 (четири) карти са общи и всеки играч може да ги използва в комбинация с наличните си четири карти за оформяне на печеливши комбинации ,като условието е че винаги печелившата ръка се оформя от 2 от картите на играча и 3 от общите карти.

(22) Залозите започват от Small Blind или с най - левия играч, останал в играта. До края на играта новите залози, както и вдигането на залозите се прявят в размер на най - високия залог за текущата игра.

(23) След като приключи третия рунд на залагане, крупието “изгаря” най - горната карта на тестето.

Чл. 39. (1) Крупието отваря в центъра на масата пета обща, обърната с лицето нагоре (отворена) карта, наричана River. Тези 5 (пет) карти са общи и всеки играч може да ги използва в комбинация с наличните си четири карти за оформяне на печеливши комбинации,като условието е че винаги печелившата ръка се оформя от 2 от картите на играча и 3 от общите карти.

(24) Залозите започват от играча, вляво на крупието. До края на играта новите залози, както и вдигането на залозите задължително са в размер на най - високия залог за текущата игра. Това е най - скъпият рунд за залози..

(25) След приключване на последния рунд за залози, всички играчи, останали в играта, започват да откриват картите си. Откриването започва от играча, влявостоящ от последния заложил играч. Този процес се нарича Show down. Играчите формират своите окончателни ръце от 3 карти на масата и 2 от собствените си карти.

(26) Всеки играч има право да види картите на другите играчи, след като те бъдат свалени. Ако даден играч е направил нов залог или е повишил залога, но е направен и последния залог, той може да поиска от крупието да обърне картите на другите и да му ги покаже.

(27) Комисионната за казиното за организиране на играта се събира след приключване на играта и е в размер от максимум 10% от Пота (pot).

Чл. 16. (1) Тексас Холд`ем Бонус Покер е игра, в която се използват общите карти и играчите играят срещу казиното. Целта на играта е покер ръка на участниците да бие покер ръката на дилъра. Играчите също имат възможност да заложат и независим залог за бонус.

(2) След като е заложил играча получава 2 карти обърнати надолу, след което се раздават 5 общи карти на масата с лице нагоре. Целта е да се направи възможно най-добрата ръка от седемте карти общо. Дилърът също получава две карти обърнати с лице надолу и използва 5 общи карти, за да направи най-добрата 5 картова комбинация от общо седемте карти. Ако играча мисли, че не може да бие картите на дилъра, той може да се откаже от играта. Ако реши да продължи да играе, играча трябва да направи залог /Flop wager /, два пъти по-голям от залога, който е поставил за АНТЕ. Играча може по желание да заложи и на 4-тата и 5-тата карти / Turn wager и River wager /, като залогът и в двата случая трябва да е равен на АНТЕ – то.

(3)Дали печели играча се определя от бонус таблица поставена на масата за игра. За да играе, играча трябва да заложи преди да са раздадени картите.

(4)Има два начина, по които може да се играе играта. Играта разрешава на участниците да залагат на силата на ръката си с/у тази на дилъра или да залагат с/у силата на собствените си карти. За да влязат в играта участниците трябва да заложат на АНТЕ – то, преди да са им раздадени двете карти. След като получат двете си карти трябва да заложат отново, ако искат да продължат да играят, след което дилъра поставя трите общи карти наречени FLOP – ФЛОП. Следват залагания, след което дилъра обръща 4-тата карта, наречена TURN (ТЪРН). Следват отново залагания, след което дилъра обръща последната карта – 5-тата, наречена RIVER (РИВЪР), след което дилъра си обръща картите. След като залозите са приключили и е поставена последната RIVER (РИВЪР) карта, дилъра си обръща картите и определя възможно най-силната комбинация от двете си карти и петте обърнати на масата. Ако ръката на дилъра е по-силна от ръката на играча, то той губи залозите си /BET wagers / и АНТЕ –то. Ако ръката на играча е по-силна от ръката на дилъра - ще му бъде платено 1:1 на залозите. Ще му бъде платено и на АНТЕ – то 1:1 , но само ако играча има Флъш / FLUSH / или по-силна ръка. Ако силата на ръката на играча и тази на дилъра са еднакви, то играча нито губи нито печели.

(5) Изплащане на печалбите:

ANTE WAGER 1:1 /само ако имате Флъш или по-силна ръка /

FLOP WAGER 1:1

TURN WAGER 1:1

RIVER WAGER 1:1

(6) БОНУС: Играча може да заложи и на „Бонус” / Bonus wager /. Не е задължително да спечели играта, за да му се плати на Бонуса. Единственото условие е да е заложил на Бонуса в началото на играта, преди да са раздадени картите. Играча ще спечели на Бонуса ако получи, която и да е от ръцете обявени в таблицата по-долу.

2 АСА

30 to 1

АСО И ПОП / suited/

25 to 1

АСО И ДАМА ИЛИ АСО И ВАЛЕ / suited/

20 to 1

АСО И ПОП / unsuited/

15 to 1

2 ПОПА, 2 ДАМИ ИЛИ 2 ВАЛЕТА

10 to 1

АСО И ДАМА ИЛИ АСО И ВАЛЕ /unsuited /

5 to 1

ВСЕКИ ЧИФТ / различен от АА, КК, QQ или JJ/

3 to 1

 

(7) Големина (сила) на ръцете при Тексас Холд`ем Бонус Покер:

1. КЕНТ ФЛЕШ РОЯЛ

2. КЕНТ ФЛЕШ

3. ЧЕТИРИ ЕДНАКВИ КАРТИ / ЧЕТВОРКА /

4. ФУЛ ХАУС

5. КОЛЬОР

6. КЕНТА

7. ТРОЙКА

8. ДВА ЧИФТА

9. ЧИФТ

10. ВИСОКА КАРТА

(8) Още пояснения:

ANTE - първоначален залог, с който се поставя началото на играта.

BONUS /допълнително заплащане / - ако играча направи комбинация, която се заплаща допълнително.

CHECK – където играча не прави залагане, но присъства в играта.

HOLE CARDS – първите две карти раздадени на всеки играч и дилъра

FLOP – първите три от общите карти

TURN – четвъртата от общите карти.

RIVER – петата и последна от общите карти.

 

Чл. 17 (1) Три карт покер е хазартна игра на игрална маса, с една колода от 52 карти.

(2) Влизането в играта се извършва чрез залог, поставен на специално разграфен за целта кръг (анте).

(3) След влизането в играта, играчът получава три карти с лицето надолу, крупието тегли за банката три карти с лицето надолу.

(4) След като играчът си разгледа картите, без да ги показва на никой друг на масата, играчът има две възможности:

-да се откажат от играта, по този начин автоматично губят Ante залога си

-да останат в играта, правят допълнителен залог равен на Ante известен като Play залог.

(5) След като всеки един от играчите е взел решение за играта си, Дилърът обръща картите си.

(6) Дилърът отваря играта си с Дама или по-висока карта (Поп, Асо) или чифт.

(7) В случай че Дилърът не отвори най-малко Дама, играчът печели равни пари за направеният АНТЕ залог, ПЛЕЙ залогът не се изплаща.

(8) В случай че Дилърът не отвори най-малко Дама, играчът печели равни пари за направеният АНТЕ залог, ПЛЕЙ залогът не се изплаща.

(9) В случай че Дилърът отвори игра, тогава ръката на играчът ще се сравни с тази на Дилърът и по-високата ръка ще спечели. Подредбата на Покер ръцете е изложена по-долу.

(10) Ако ръката на играчът е по-висока от тази на Дилъра то двата залога АНТЕ и ПЛЕЙ ще се изплатят с равни пари.

(11) Ако ръката на Дилърът е по-висока от тази на играчът то играчът губи залозите АНТЕ и ПЛЕЙ.

(12) Ако ръцете на дилърът и играчът са еднакви, то тогава има равенство при което никой не печели или губи

(13) При КЕНТА и КОЛЬОР печели по-високата комбинация в случай че е налице такава.

(14) Играч направил АНТЕ залог има КЕНТА или по висока комбинация тогава играчът ще получи АНТЕ БОНУС без значение от ръката на Дилърът.

(15) Схема за изплащане на АНТЕ БОНУС:

1-1

Кента

3-1

Тройка

4-1

Кент флеш

 

(16) ПЕЪР ПЛАС залогът ще се изплати изцяло на основание стойноста на ръката без значение от ръката на Дилъра, както е показано в ПЕЪР ПЛАС таблицата по-долу.

1-1

1 чифт

3-1

Кольор

6-1

Кента

33-1

тройка

35-1

Стрейт Флеш

 

Раздел ІІІ

Правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални

автомати в онлайн игрално казино

Чл. 18. (1) В игралното казино се организират хазартни игри с игрални автомати по правила, посочени в игралните условия, и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и утвърдени от изпълнителния директор на НАП по реда на чл. 17, ал. 1,т. 4 от ЗХ.

(2) ЦКС предоставя възможност за достъп до правилата за участие за всяка от игрите, таблицата на печалбите, както и броя и видовете символи и функциите им, възможните допълнителни, бонусни, безплатни и дублиращи игри, както и всички ограничения по отношение на залози и участие в играта. Играчът не може да започне игра без да е приел общите правила за игра.

Чл. 19. Игрите с игрални автомати се провеждат по начин и при условия, заложени в компютърната програма на играта.

Чл. 20. (1) Виртуалните игралните автомати могат да формират премия джакпот, през модул Buffalo UGS: до 4 нива на премията, всяка със собствена начална стойност, начална и крайна стойност за спечелване, лимит на залога за натрупване и спечелване и процент на отчисление. Сумата на отчисленията за всички активни нива на джакпота не надхвърля 5%.

(2) В интерфейса на играта има бутон джакпот (когато джакпота е активен за тази игра). С този бутон джакпотите се визуализират или скриват по желание на играчът.

(3) Премия тип Mystery - системата определя на случаен принцип един от изпълняващите предварително зададените условия за спечелване активен участник, осъществяващ игра, и директно изплаща съответното спечелено ниво чрез въвеждане в кредита.

Раздел ІV

Общи игрални условия и правила за организиране на допълнителни (бонус) игри и турнири от организатора на онлайн залагания в игрално казино

 

Чл. 21. (1) Организаторът на онлайн залагания в игрално казино може да провежда допълнителни (бонус) игри.

(2) Паричните и предметните награди при допълнителните ( бонус) игри са за сметка на организатора и не могат да се формират от премиите джакпот при игралните автомати.

Чл. 22. (1) Организаторът на онлайн залагания в игрално казино може да провеждана турнири на игрални маси.

(2) Всички разходи, свързани с придобиване на предметната награда от печелившия участник, са за сметка на организатора.

 

Раздел І Общи положения

Чл. 1. С тези игрални условия и правила се регламентират минималните изисквания, които се спазват при организирането на онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.

Раздел ІІ Общи изисквания

Чл. 3. (1) Организаторът на игри с онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета публикуват на интернет страницата си:

1. издаденото му удостоверение по чл. 34 от ЗХ

2. утвърдените по чл. 17, ал.1, т. 4 от изпълнителния директор на НАП Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета

3. Идентификационни данни на организатора (ЕИК, седалище и адрес на управление), адрес за кореспонденция, телефон за контакт, адрес на интернет страницата на организатора, електронна поща.

4. съобщение, съдържащо информацията по чл. 10б от ЗХ

(2) Игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, трябва да са осигурени с централни компютърни системи, вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2 от ЗХ и отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 17, ал. 3, т. 6 от ЗХ.

Чл. 4. (1) Игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета се провеждат със залози и печалби само в български левове и в евро.

(2) Всички плащания, свързани със залагане и изплащане на печалби, се осъществяват по безкасов път в съответствие с чл. 47б от ЗХ.


 


 


 


 

Раздел ІІІ

Общи игрални условия

Чл. 5. Игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета са хазартни игри, при които печалбата е обвързана с познаването на резултатите от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и зависи само от вярното предвиждане на тези резултати.

Чл. 6. Участието в игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета се осъществява по начин, описан в правилата, утвърдени по чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗХ.

Чл. 7. В правилата, утвърдени по чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗХ, Организаторът е длъжен да посочи най-малко:

1. условията за участие и вида на игрите;

2. начина за определяне и изплащане на печалбите;

3. начин на формиране, натрупване и разпределяне на фонд и/или фондовете джакпот (ако има такива);

4. ред и срок за извършване на рекламации при спорове.

Чл. 8. (1) Участието в игрите, приемането на залози, регистрирането на сметка и достъпът до електронна система се допускат само за физическите лица над 18 годишна възраст, приели Общите условия, които са публикувани на страницата на Организатора. Един клиент може да регистрира само един акаунт.

(2) Правилата на игрите са достъпни за участника посредством същата среда и на същото място, използвано за провеждане на залаганията. Централната компютърна система изисква от участника изричното приемане на правилата.

Чл. 9. Изплащането на печалби в онлайн залаганията, се осъществяват по безкасов път в съответствие със Закон за хазарта, в срок до 5 работни дни.

Чл. 10. Организаторът приема залози за спортни и други събития, които се провеждат по целия свят (минимален единичен залог в секция "Спорт" - 0.50 лв).

(2) Играчът има право на функцията „Затвори залог“. Ако използва "Затвори залог", играчът позволява незабавно уреждане на залога, когато неговият резултат не е известен. Ако играчът приеме условия за "Затвори залог" и го потвърди, той ще получи предложена сума пари в неговата сметка. "Затвори залог " не е налице за всички залози. Функцията „Затвори залог“ не е налична на всички събития и маркети.

(3) Организаторът си запазва правото да откаже приемането на залог от всяко лице без обяснение.

(4) При съмнение за нечестна игра, Организаторът си запазва правото да блокира изплащането на залозите за събитието, докато изясняването на случая приключи.

Чл. 11. (1) Базата за резултиране на залози и оценката на печалбите са само резултати от събития, обявени от Организатора. Източници за получаване на такива резултати са официалните сайтове на организации, провеждащи спортни състезания и официални данни, получени директно от представителите на спортната федерация. Организаторът има право да използва алтернативни източници на информация (например сайтове на клубове, лиги и турнири, независими сайтове за резултати и спортни статистики, видео предаване), както и информация от личен представител на мача. Всички претенции относно резултатите от събитията, началната дата и час се разглеждат само с официални документи на съответните спортни федерации.


(2) Организаторът има право да ограничи максималния залог на конкретен клиент на отделни събития и да ограничи или повиши максималния залог без предупреждение и обяснения на причините. Приемането на многократни залози за един и същ изход или комбинация на изходи от едни и същи играчи може да бъде ограничено при решение на Организатора.

(3) Максималната сума, която може да бъде спечелена (без залога) от един играч в залагания за един ден, независимо от залога, е 100,000 лв.

(4) Организаторът си запазва правото незабавно да закрие сметка и да анулира всички залози, направени от такава сметка, ако се установи, че: В момента на извършване на залог, играчът има информация за резултата от събитието, играчът има възможност да влияе върху резултата от събитието, като е бил директен участник в мача (спортисти, рефери, треньори и др.) или е лице, действащо от името на пряк участник в мача, както и ако Организаторът има подозрение, че играчът използва специализиран софтуер или технически средства, позволяващи автоматизиране на процеса на залагане.

Видове маркети

Чл. 12. (1) Единичен залог (Сингъл) е залог на изхода на отделно събитие. Изплащането на единичен залог е равно на сумата на залога, умножена по печелившия коефициент. (2) Акумулаторът (Права колонка) е залог на няколко независими събития. Изплащането на акумулатора е равно на сумата на залога, умножена по всички печеливши коефициенти в акумулатора. Ако някой от резултатите загуби, акумулаторът също губи. Ако някой от изходите е анулиран, то той се счита за коефициент 1.

(3) Системата е залог от пълната комбинация от определен брой акумулатори от избрания брой събития. Максималният брой събития в Системата е 10. Системното изплащане е равно на сумата на изплащанията на Акумулаторите в Системата.
Пример:
Поставяме системен залог върху следните изходи:
Събитие Изход Коефициент Резултат
1. Арсенал - Челси W1 3,60 3 - 1
2. Реал Мадрид - Барселона Хан1 (-0.5) 1,90 2 - 0
3. Манчестър Юнайтед - Хъл Сити Хан2 (0) 1,90 5 - 0
4. Уилямс У. - Шарапова М. W2 1,85 2 - 0
Залог: 60лв.
За да изчислим изплащането, трябва да направим следните изчисления:
За системата 2 от 4, изчисляваме резултатите на събития 1-4 ще получим следните комбинации: изход 1 + изход 2, изход 1 + изход 3, изход 1 + изход 4, изход 2 + изход 3, изход 2 + изход 4 , Резултат 3 + резултата 4. Така че системата 2 от 4 се равнява на шест акумулатора с два резултата всеки:
Амумулатор
Изход Коефициент
(А) Арсенал - Челси
Реал Мадрид - Барселона W1 Хан1 (-0.5) 3,60 1,90
(Б) Арсенал - Челси
Манчестър Юнайтед - Хъл Сити W1 Хан2 (0) 3,60 1,90
(В) Арсенал - Челси
Уилямс У. - Шарапова М. W1 W2 3,60 1,85
(Г) Реал Мадрид - Барселона
Манчестър Юнайтед - Хъл Хан1 (-0.5) Хан2 (0) 1,90 1,90
(Д) Реал Мадрид – Барселона
Уилямс У. - Шарапова М. Хан1 (-0.5) W2 1,90 1,85
(Е) Манчестър Юнайтед - Хъл
Уилямс У. - Шарапова М. Хан2 (0) W2 1,90 1,85
Разгледайте изходад 1 (Арсенал - Челси) и изход 2 (Реал Мадрид - Барселона) шечеливш и изход 3 (Манчестър Юнайтед - Хъл Сити) и изход 4 (Уилямс У. - Шарапова М.) загубен. Така че, в системата акумулатор А печели, съдържащи резултати 1 и 2.
Изчисляване на сумата на залога за една опция: разделете залога (60) на броя на системните акумулатори (6).
Вземаме 10лв. Така че залогът за един акумулатор е 10лв.
Изчисляване на печалбата за акумулатор А. Необходимо е да се умножат коефициентите: 3.6 и 1.9. 3.6 х 1.9 = 6.84. След това умножете стойността на залога 10лв: 6.84 x 10= 68,40лв.
5) За общото изплащане за системата: трябва да съберем изплащанията на всеки акумулатор A + Б + В + Г + Д + Е.
В този случай изплащането на акумулатор А е 68,40лв, а за останалите 0лв.
Общо изплащане е: 68,40 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 68,40лв.
3.4. Залог против (Изгуби, За Да Спечелиш) е залог от независими изходи. Залогът печели, ако някой от избраните изходи загуби. Коефициента се изчислява автоматично пропорционално на коефициента на обикновенния акумулатор.
Пример: 100лв се залага на Залог против, състоящ се от 3 събития със следните коефициенти: 1.35, 1.20, 1.07. Системата автоматично изчислява коефициент от трите събития 1,90. Ако поне един от избраните резултати губи, изплащането ще бъде 190лв.


Система: 2/3 Колонки: (1/2, 1/3, 2/3)
Система: 2/4 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 3/4)
Система: 3/4 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/3/4, 2/3/4)
Система: 2/5 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, 2/4, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5)
Система: 3/5 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/3/4, 1/3/5, 1/4/5, 2/3/4, 2/3/5, 2/4/5, 3/4/5)
Система: 4/5 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/4/5, 1/3/4/5, 2/3/4/5)
Система: 2/6 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/4, 3/5, 3/6, 4/6, 5/6)
Система: 3/6 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/4/5, 1/4/6, 1/5/6, 2/3/4, 2/3/5, 3/4/5, 3/4/6, 3/5/6, 4/5/6)
Система: 4/6 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/6, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/5/6, 1/3/4/5, 1/3/5/6, 1/4/5/6, 2/3/4/5, 2/3/4/6, 2/3/5/6, 2/4/5/6, 3/4/5/6)
Система: 5/6 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/5/6, 1/2/4/5/6, 1/3/4/5/6, 2/3/4/5/6)
Система: 2/7 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4/5, 4/6, 4/7, 5/6, 5/7, 6/7)
Система: 3/7 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/2/7, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/3/7, 1/4/5, 1/4/6, 1/4/7, 1/5/6, 1/6/7, 2/3/4, 2/3/5, 2/3/6, 2/3/7, 2/4/5, 2/4/5, 2/4/6, 2/4/7, 2/5/6, 2/5/7, 2/6/7, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/7, 3/5/6, 3/5/7, 3/6/7, 4/5/6, 4/5/7, 4/6/7, 5/6/7)
Система: 4/7 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/6, 1/2/3/7, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/4/7, 1/2/5/6, 1/2/5/7, 1/2/6/7, 1/3/4/7, 1/3/5/6, 1/3/5/7, 1/3/6/7, 1/4/5/6, 1/4/5/7, 1/4/6/7, 1/5/6/7, 2/3/4/5, 2/3/5/6, 2/3/5/7, 2/3/6/7, 2/4/5/6, 2/4/5/7, 2/4/6/7, 2/5/6/7, 3/4/5/6, 3/4/5/7, 3/4/6/7, 3/5/6/7, 4/5/6/7)
Система: 5/7 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/4/7, 1/2/3/5/6, 1/2/3/5/7, 1/2/4/5/6, 1/2/4/5/7, 1/2/4/6/7, 1/3/4/5/6, 1/2/5/6/7, 1/3/4/5/6, 1/3/4/5/7, 1/3/4/6/7, 1/3/5/6/7, 1/4/5/6/7, 2/3/4/5/6, 2/3/4/5/7, 2/3/4/6/7, 2/3/5/6/7, 2/4/5/6/7, 3/4/5/6/7)
Система: 6/7 Колонки: (1/2/3/4/5/6, 1/2/3/4/5/7, 1/2/3/4/6/7, 1/2/3/5/6/7, 1/2/4/5/6/7, 1/3/4/5/6/7, 2/3/4/5/6/7)
Система: 2/8 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 5/6, 5/7, 5/8, 6/7, 6/8, 7/8)
Система: 3/8 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/2/7, 1/2/8, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/3/7, 1/3/8, 1/4/5, 1/4/6, 1/4/7, 1/4/8, 1/5/6, 1/5/7, 1/5/8, 1/6/7, 1/6/8, 1/7/8, 2/3/4, 2/3/5, 2/3/6, 2/3/7, 2/3/8, 2/4/5, 2/4/6, 2/4/7, 2/4/8, 2/5/6, 2/5/7, 2/5/8, 2/6/7, 2/6/8, 2/7/8, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/7, 3/4/8, 3/5/6, 3/5/7, 3/6/7, 3/6/8, 3/7/8, 4/5/6, 4/5/7, 4/5/8, 4/6/7, 4/6/8, 4/7/8, 5/6/7, 5/6/8, 5/7/8, 6/7/8)
Система: 4/8 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/5, 1/2/3/7, 1/2/3/8, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/4/7, 1/2/4/8, 1/2/5/6, 1/2/5/6, 1/2/5/7, 1/2/5/8, 1/2/6/8, 1/2/7/8, 1/3/4/5, 1/3/4/6, 1/3/4/7, 1/3/4/8, 1/3/5/6, 1/3/5/7, 1/3/5/8, 1/3/6/7, 1/3/6/8, 1/3/7/8, 1/4/5/6, 1/4/5/7, 1/4/5/8, 1/4/6/7, 1/4/6/8, 1/4/7/8, 1/5/6/7, 1/5/6/8, 1/5/7/8, 1/6/7/8, 2/3/4/5, 2/3/4/6, 2/3/4/7, 2/3/4/8, 2/3/5/6, 2/3/5/7, 2/3/5/8, 2/3/6/7, 2/3/6/8, 2/3/7/8, 2/4/5/6, 2/4/5/7, 2/4/5/8, 2/4/6/8, 2/4/7/8, 2/5/6/7, 2/5/6/8, 2/5/7/8, 2/6/7/8, 3/4/5/6, 3/4/5/7, 3/4/5/8, 3/4/6/7, 3/4/6/8, 3/4/7/8, 3/5/6/7, 3/5/6/8, 3/5/7/8, 3/6/7/8, 4/5/6/7, 4/5/6/8, 4/5/7/8, 4/6/7/8, 5/6/7/8)
Система: 5/8 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/4/7, 1/2/3/4/8, 1/2/3/5/6, 1/2/3/5/7, 1/2/3/5/8, 1/2/3/6/7, 1/2/3/6/8, 1/2/3/7/8, 1/2/4/5/6, 1/2/4/5/7, 1/2/4/5/8, 1/2/4/6/7, 1/2/4/6/8, 1/2/4/7/8, 1/2/5/6/7, 1/2/5/6/8, 1/2/5/7/8, 1/2/6/7/8, 1/3/4/5/6, 1/3/4/6/7, 1/3/4/6/8, 1/3/4/7/8, 1/3/5/6/7, 1/3/5/6/8, 1/3/5/7/8, 1/3/6/7/8, 1/4/5/6/7, 1/4/5/6/7, 1/4/5/6/8, 1/4/5/7/8, 1/4/6/7/8, 1/5/6/7/8, 2/3/4/5/6, 2/3/4/5/7, 2/3/4/5/8, 2/3/4/6/7, 2/3/4/6/8, 2/3/4/7/8, 2/3/5/6/7, 2/3/5/7/8, 2/3/6/7/8, 2/4/5/6/7, 2/4/5/6/8, 2/4/5/7/8, 2/4/6/7/8, 2/5/6/7/8, 3/4/5/6/7, 3/4/5/6/8, 3/4/5/7/8, 3/4/6/7/8, 3/5/6/7/8, 4/5/6/7/8)
Система: 6/8 Колонки: (1/2/3/4/5/6, 1/2/3/4/5/7, 1/2/3/4/5/8, 1/2/3/4/6/7, 1/2/3/4/6/8, 1/2/3/4/7/8, 1/2/3/5/6/7, 1/2/3/5/6/8, 1/2/3/5/7/8, 1/2/3/6/7/8, 1/2/4/5/6/7, 1/2/4/5/6/8, 1/2/4/6/7/8, 1/2/5/6/7/8, 1/3/4/5/6/7, 1/3/4/5/6/8, 1/3/4/6/7/8, 1/3/5/6/7/8, 1/3/4/6/7/8, 1/3/5/6/7/8, 1/4/5/6/7/8, 2/3/4/6/7/8, 2/3/4/5/7/8, 2/3/4/6/7/8, 2/3/5/6/7/8, 2/4/5/6/7/8, 3/4/5/6/7/8)
Система: 7/8 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7, 1/2/3/4/5/6/8, 1/2/3/4/5/7/8, 1/2/3/4/6/7/8, 1/2/3/5/6/7/8, 1/2/4/5/6/7/8, 1/3/4/5/6/7/8, 2/3/4/5/6/7/8)
Система: 2/9 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 2/3, 2/4/, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 6/7, 6/8, 6/9, 7/8, 7,9, 8,9)
Система: 3/9 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/2/7, 1/2/8, 1/2/9, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/3/7, 1/3/8, 1/3/8, 1/3/9, 1/4/5, 1/4/6, 1/4/7, 1/4/8, 1/4/9, 1/5/6, 1/5/7, 1/5/8, 1/5/9, 1/6/7, 1/6/8, 1/6/9, 1/7/8, 1/7/9, 1/8/9, 2/3/4, 2/3/5, 2/3/6, 2/3/7, 2/3/8, 2/3/9, 2/4/5, 2/4/6, 2/4/7, 2/4/8, 2/4/9, 2/5/6, 2/5/7, 2/5/8, 2/5/9, 2/6/7, 2/6/8, 2/6/9, 2/7/8, 2/7/9, 2/8/9, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/8, 3/4/9, 3/5/6, 3/5/7, 3/5/8, 3/5/9, 3/6/7, 3/6/8, 3/6/9, 3/7/8, 3/7/9, 3/8/9, 4/5/6, 4/5/7, 4/5/8, 4/5/9, 4/6/9, 4/7/8, 4/7/9, 5/6/7, 5/6/8, 5/7/9, 5/8/9, 6/7/8, 6/7/9, 6/8/9, 7/8/9)
Система: 4/9 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/6, 1/2/3/7, 1/2/3/8, 1/2/3/9, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/4/7, 1/2/4/8, 1/2/4/9, 1/2/5/6, 1/2/5/7, 1/2/5/8, 1/2/5/9, 1/2/6/7, 1/2/6/8, 1/2/6/9, 1/2/7/8, 1/2/7/9, 1/2/8/9, 1/3/4/5, 1/3/4/6, 1/3/4/7, 1/3/4/8, 1/3/4/9, 1/3/5/6, 1/3/5/7, 1/3/5/8, 1/3/5/9, 1/3/6/7, 1/3/6/8, 1/3/6/9, 1/3/7/8, 1/3/7/9, 1/3/8/9, 1/4/5/6, 1/4/5/7, 1/4/5/8, 1/4/5/9, 1/4/6/7, 1/4/6/8, 1/4/7/8, 1/4/7/9, 1/4/8/9, 1/5/6/7, 1/5/6/8, 1/5/6/9, 1/5/7/8, 1/5/7/9, 1/5/8/9, 1/6/7/8, 1/6/7/9, 1/6/8/9, 1/7/8/9, 2/3/4/5, 2/3/4/6, 2/3/4/7, 2/3/4/8, 2/3/4/9, 2/3/5/6, 2/3/5/7, 2/3/5/8, 2/3/5/9, 2/3/6/7, 2/3/6/8, 2/3/6/9, 2/3/7/8, 2/3/7/9, 2/3/8/9, 2/4/5/6, 2/4/5/7, 2/4/5/8, 2/4/5/9, 2/4/6/7, 2/4/6/8, 2/4/6/9, 2/4/7/8, 2/4/7/9, 2/4/8/9, 2/5/6/7, 2/5/6/8, 2/5/6/9, 2/5/7/8, 2/5/7/9, 2/5/8/9, 2/6/7/8, 2/6/7/9, 2/6/8/9, 2/7/8/9, 3/4/5/6, 3/4/5/7, 3/4/5/8, 3/4/5/9, 3/4/6/7, 3/4/6/8, 3/4/6/9, 3/4/7/8, 3/4/7/9, 3/4/8/9, 3/5/6/7, 3/5/6/8, 3/5/6/9, 3/5/7/8, 3/5/7/9, 3/5/8/9, 3/6/7/8, 3/6/7/9, 3/7/8/9, 4/5/6/7, 4/5/6/8, 4/5/6/9, 4/5/7/8, 4/5/7/9, 4/5/8/9, 4/6/7/8, 4/6/7/9, 5/6/7/8, 5/6/7/9, 5/6/8/9, 5/7/8/9, 6/7/8/9)
Система: 5/9 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/4/7, 1/2/3/4/8, 1/2/3/4/9, 1/2/3/5/6, 1/2/3/5/7, 1/2/3/5/8, 1/2/3/5/9, 1/2/3/6/7, 1/2/3/6/8, 1/2/3/6/9, 1/2/3/7/8, 1/2/3/7/9, 1/2/3/8/9, 1/2/4/5/6, 1/2/4/5/7, 1/2/4/5/8, 1/2/4/5/9, 1/2/4/6/7, 1/2/4/6/8, 1/2/4/6/9, 1/2/4/7/8, 1/2/4/7/9, 1/2/4/8/9, 1/2/5/6/7, 1/2/5/6/8, 1/2/5/6/9, 1/2/5/7/8, 1/2/5/7/9, 1/2/5/8/9, 1/2/6/7/8, 1/2/6/7/9, 1/2/6/8/9, 1/2/7/8/9, 1/3/4/5/6, 1/3/4/5/7, 1/3/4/5/8, 1/3/4/5/9, 1/3/4/6/7, 1/3/4/6/8, 1/3/4/6/9, 1/3/4/7/8, 1/3/4/7/9, 1/3/4/8/9, 1/3/5/6/7, 1/3/5/6/8, 1/3/5/6/9, 1/3/5/7/8, 1/3/5/7/9, 1/3/5/8/9, 1/3/6/7/8, 1/3/6/7/9, 1/3/6/8/9, 1/3/7/8/9, 1/4/5/6/7, 1/4/5/6/8, 1/4/5/6/9, 1/4/5/7/8, 1/4/5/7/9, 1/4/5/8/9, 1/4/6/7/8, 1/4/6/7/9, 1/4/6/8/9, 1/4/7/8/9, 1/5/6/7/8, 1/5/6/7/9, 1/5/6/8/9, 1/5/7/8/9, 1/6/7/8/9, 2/3/4/5/6, 2/3/4/5/7, 2/3/4/5/8, 2/3/4/5/9, 2/3/4/6/7, 2/3/4/6/8, 2/3/4/6/9, 2/3/4/7/8, 2/3/4/7/9, 2/3/4/8/9, 2/3/5/6/7, 2/3/5/6/8, 2/3/5/6/9, 2/3/5/7/8, 2/3/5/7/9, 2/3/5/8/9, 2/3/6/7/8, 2/3/6/7/9, 2/3/6/8/9, 2/3/7/8/9, 2/4/5/6/7, 2/4/5/6/8, 2/4/5/6/9, 2/4/5/7/8, 2/4/5/7/9, 2/4/5/8/9, 2/4/6/7/8, 2/4/6/7/9, 2/4/6/8/9, 2/4/7/8/9, 2/5/6/7/8, 2/5/6/7/9, 2/5/6/8/9, 2/5/7/8/9, 2/6/7/8/9, 3/4/5/6/7, 3/4/5/6/8, 3/4/5/6/9, 3/4/5/7/8, 3/4/5/7/9, 3/4/5/8/9, 3/4/6/7/8, 3/4/6/7/9, 3/4/6/8/9, 3/4/7/8/9, 3/5/6/7/8, 3/5/6/7/9, 3/5/6/8/9, 3/5/7/8/9, 3/6/7/8/9, 4/5/6/7/8, 4/5/6/7/9, 4/5/6/8/9, 4/5/7/8/9, 4/6/7/8/9, 5/6/7/8/9)
Система: 6/9 Колонки: (1/2/3/4/5/6, 1/2/3/4/5/7, 1/2/3/4/5/8, 1/2/3/4/5/9, 1/2/3/4/6/7, 1/2/3/4/6/8, 1/2/3/4/6/9, 1/2/3/4/7/8, 1/2/3/4/7/9, 1/2/3/4/8/9, 1/2/3/5/6/7, 1/2/3/5/6/8, 1/2/3/5/6/9, 1/2/3/5/7/8, 1/2/3/5/7/9, 1/2/3/5/8/9, 1/2/3/6/7/8, 1/2/3/6/7/9, 1/2/3/6/8/9, 1/2/3/7/8/9, 1/2/4/5/6/7, 1/2/4/5/6/8, 1/2/4/5/6/9, 1/2/4/5/7/8, 1/2/4/5/7/9, 1/2/4/5/8/9, 1/2/4/6/7/8, 1/2/4/6/7/9, 1/2/4/6/8/9, 1/2/4/7/8/9, 1/2/5/6/7/8, 1/2/5/6/7/9, 1/2/5/6/8/9, 1/2/5/7/8/9, 1/2/6/7/8/9, 1/3/4/5/6/7, 1/3/4/5/6/8, 1/3/4/5/6/9, 1/3/4/5/7/8, 1/3/4/5/7/9, 1/3/4/5/8/9, 1/3/4/6/7/8, 1/3/4/6/7/9, 1/3/4/6/8/9, 1/3/4/7/8/9, 1/3/5/6/7/8, 1/3/5/6/7/9, 1/3/5/6/8/9, 1/3/5/7/8/9, 1/3/6/7/8/9, 1/4/5/6/7/8, 1/4/5/6/7/9, 1/4/5/6/8/9, 1/4/5/7/8/9, 1/4/6/7/8/9, 1/5/6/7/8/9, 2/3/4/5/6/7, 2/3/4/5/6/8, 2/3/4/5/6/9, 2/3/4/5/7/8, 2/3/4/5/7/9, 2/3/4/5/8/9, 2/3/4/6/7/8, 2/3/4/6/7/9, 2/3/4/6/8/9, 2/3/4/7/8/9, 2/3/5/6/7/8, 2/3/5/6/7/9, 2/3/5/6/8/9, 2/3/5/7/8/9, 2/3/6/7/8/9, 2/4/5/6/7/8, 2/4/5/6/7/9, 2/4/5/6/8/9, 2/4/5/7/8/9, 2/4/6/7/8/9, 2/5/6/7/8/9, 3/4/5/6/7/8, 3/4/5/6/7/9, 3/4/5/6/8/9, 3/4/5/7/8/9, 3/4/6/7/8/9, 3/5/6/7/8/9, 4/5/6/7/8/9)
Система: 7/9 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7, 1/2/3/4/5/6/8, 1/2/3/4/5/6/9, 1/2/3/4/5/7/8, 1/2/3/4/5/7/9, 1/2/3/4/5/8/9, 1/2/3/4/6/7/8, 1/2/3/4/6/7/9, 1/2/3/4/6/8/9, 1/2/3/4/7/8/9, 1/2/3/5/6/7/8, 1/2/3/5/6/7/9, 1/2/3/5/6/8/9, 1/2/3/5/7/8/9, 1/2/3/6/7/8/9, 1/2/4/5/6/7/8, 1/2/4/5/6/7/9, 1/2/4/5/6/8/9, 1/2/4/5/7/8/9, 1/2/4/6/7/8/9, 1/2/5/6/7/8/9, 1/3/4/5/6/7/8, 1/3/4/5/6/7/9, 1/3/4/5/6/8/9, 1/3/4/5/7/8/9, 1/3/4/6/7/8/9, 1/3/5/6/7/8/9, 1/4/5/6/7/8/9, 2/3/4/5/6/7/8, 2/3/4/5/6/7/9, 2/3/4/5/6/8/9, 2/3/4/5/7/8/9, 2/3/4/6/7/8/9, 2/3/5/6/7/8/9, 2/4/5/6/7/8/9, 3/4/5/6/7/8/9)
Система: 8/9 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7/8, 1/2/3/4/5/6/7/9, 1/2/3/4/5/6/8/9, 1/2/3/4/5/7/8/9, 1/2/3/4/6/7/8/9, 1/2/3/5/6/7/8/9, 1/2/4/5/6/7/8/9, 1/3/4/5/6/7/8, 2/3/4/5/6/7/8/9)
Система: 2/10 Колонки: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 6/7, 6/8, 6/9 6/10, 7/8, 7/9, 7/10, 8/9, 8/10, 9/10)
Система: 3/10 Колонки: (1/2/3, 1/2/4, 1/2/5, 1/2/6, 1/2/7, 1/2/8, 1/2/9, 1/2/10, 1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/3/7, 1/3/8, 1/3/9, 1/3/10, 1/4/5/, 1/4/6, 1/4/7, 1/4/8, 1/4/9, 1/4/10, 1/5/6, 1/5/7, 1/5/8, 1/5/9, 1/5/10, 1/6/7, 1/6/8, 1/6/9/ 1/6/10, 1/7/8/ 1/7/9, 1/7/10, 1/8/9, 1/8/10, 1/9/10, 2/3/4, 2/3/5, 2/3/6, 2/3/7, 2/3/8, 2/3/9, 2/3/10, 2/4/5, 2/4/6, 2/4/7, 2/4/8, 2/4/9, 2/4/10, 2/5/6, 2/5/7, 2/5/8, 2/5/9, 2/5/10, 2/6/7, 2/6/8, 2/6/9, 2/6/10, 2/7/8, 2/7/9, 2/7/10, 2/8/9, 2/8/10, 2/9/10, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/7, 3/4/8, 3/4/9, 3/4/10, 3/5/6, 3/5/7, 3/5/8, 3/5/9, 3/5/10, 3/6/7, 3/6/8, 3/6/9, 3/6/10, 3/7/8, 3/7/9, 3/7/10, 3/8/9, 3/8/10, 3/9/10, 4/5/6, 4/5/7, 4/5/8, 4/5/9, 4/5/10, 4/6/7, 4/6/8, 4/6/9, 4/6/10, 4/7/8, 4/7/9, 4/7/10, 4/8/9, 4/8/10, 4/9/10, 5/6/7, 5/6/8, 5/6/9, 5/6/10, 5/7/8, 5/7/9, 5/7/10, 5/8/9, 5/8/10, 5/9/10, 6/7/8, 6/7/9, 6/7/10, 6/8/9, 6/8/10, 6/9/10, 7/8/9, 7/8/10, 7/9/10, 8/9/10)
Система: 4/10 Колонки: (1/2/3/4, 1/2/3/5, 1/2/3/6, 1/2/3/7, 1/2/3/8, 1/2/3/9, 1/2/3/10, 1/2/4/5, 1/2/4/6, 1/2/4/7, 1/2/4/8, 1/2/4/9, 1/2/4/10, 1/2/5/6, 1/2/5/7, 1/2/5/8, 1/2/5/9, 1/2/5/9, 1/2/5/10, 1/2/6/7, 1/2/6/8, 1/2/6/9, 1/2/6/10, 1/2/7/8, 1/2/7/9, 1/2/7/10, 1/2/8/9, 1/2/8/10, 1/2/9/10, 1/3/4/5, 1/3/4/6, 1/3/4/7, 1/3/4/8, 1/3/4/9, 1/3/4/9, 1/3/4/10, 1/3/5/6, 1/3/5/7, 1/3/5/7, 1/3/5/8/ 1/3/5/9, 1/3/5/10, 1/3/6/7, 1/3/6/8, 1/3/6/9, 1/3/6/10, 1/3/7/8, 1/3/7/9, 1/3/7/10, 1/3/8/9, 1/3/8/10, 1/3/9/10, 1/4/5/6, 1/4/5/7, 1/4/5/8, 1/4/5/9, 1/4/5/10, 1/4/6/7, 1/4/6/8, 1/4/6/9, 1/4/6/10, 1/4/7/8, 1/4/7/9, 1/4/7/10, 1/4/8/9, 1/4/8/10, 1/4/9/10, 1/5/6/7, 1/5/6/8, 1/5/6/9, 1/5/6/10, 1/5/7/8, 1/5/7/9, 1/5/7/10, 1/5/8/9, 1/5/8/10, 1/5/9/10, 1/6/7/8, 1/6/7/9, 1/6/7/10, 1/6/8/9, 1/6/8/10, 1/6/9/10, 1/7/8/9, 1/7/8/10, 1/7/9/10, 1/8/9/10, 2/3/4/5, 2/3/4/6, 2/3/4/7, 2/3/4/8, 2/3/4/9, 2/3/4/10, 2/3/5/6, 2/3/5/7, 2/3/5/8, 2/3/5/9, 2/3/5/10, 2/3/6/7, 2/3/6/8, 2/3/6/9, 2/3/6/10, 2/3/7/8, 2/3/7/9, 2/3/7/10, 2/3/8/9, 2/3/8/10, 2/3/9/10, 2/4/5/6, 2/4/5/7, 2/4/5/8, 2/4/5/9, 2/4/5/10, 2/4/6/7, 2/4/6/8, 2/4/6/9, 2/4/6/9, 2/4/6/10, 2/4/7/8, 2/4/7/9, 2/4/7/10, 2/4/8/9, 2/4/8/10, 2/4/9/10, 2/5/6/7, 2/5/6/8, 2/5/6/9, 2/5/6/10, 2/5/7/8, 2/5/7/9, 2/5/7/10, 2/5/8/9, 2/5/8/10, 2/5/9/10, 2/6/7/8, 2/6/7/9, 2/6/7/10, 2/6/8/9, 2/6/8/10, 2/6/9/10, 2/7/8/9, 2/7/8/10, 2/7/9/10, 2/8/9/10, 3/4/5/6, 3/4/5/7, 3/4/5/8, 3/4/5/9, 3/4/5/10, 3/4/6/7, 3/4/6/8, 3/4/6/9, 3/4/6/10, 3/4/7/8, 3/4/7/9, 3/4/7/10, 3/4/8/9, 3/4/8/10, 3/4/9/10, 3/5/6/7, 3/5/6/8, 3/5/6/9, 3/5/6/10, 3/5/7/8, 3/5/7/9, 3/5/7/10, 3/5/8/9, 3/5/8/10, 3/5/9/10, 3/6/7/8, 3/6/7/9, 3/6/7/10, 3/6/8/9, 3/6/8/10, 3/6/9/10, 3/7/8/9, 3/7/8/10, 3/7/9/10, 3/8/9/10, 4/5/6/7, 4/5/6/8, 4/5/6/9, 4/5/6/10, 4/5/7/8, 4/5/7/9, 4/5/7/10, 4/5/8/9, 4/5/8/10, 4/5/9/10, 4/6/7/8, 4/6/7/9, 4/6/7/10, 4/6/8/9, 4/6/8/10, 4/6/9/10, 4/7/8/9, 4/7/8/10, 4/7/9/10, 4/8/9/10, 5/6/7/8, 5/6/7/9, 5/6/7/10, 5/6/8/9, 5/6/8/10, 5/6/9/10, 5/7/8/9, 5/7/8/10, 5/7/9/10, 5/8/9/10, 6/7/8/9, 6/7/8/10, 6/7/9/10, 6/8/9/10, 7/8/9/10)
Система: 5/10 Колонки: (1/2/3/4/5, 1/2/3/4/6, 1/2/3/4/7, 1/2/3/4/8, 1/2/3/4/9, 1/2/3/4/10, 1/2/3/5/6, 1/2/3/5/7, 1/2/3/5/8, 1/2/3/5/9, 1/2/3/5/10, 1/2/3/6/7, 1/2/3/6/8, 1/2/3/6/8, 1/2/3/6/9, 1/2/3/6/10, 1/2/3/7/8, 1/2/3/7/9, 1/2/3/7/10, 1/2/3/8/9, 1/2/3/8/10, 1/2/3/9/10, 1/2/4/5/6, 1/2/4/5/7, 1/2/4/5/8, 1/2/4/5/9, 1/2/4/5/10, 1/2/4/6/7, 1/2/4/6/8, 1/2/4/6/9, 1/2/4/6/10, 1/2/4/7/8, 1/2/4/7/9, 1/2/4/7/10, 1/2/4/8/9, 1/2/4/8/10, 1/2/4/9/10, 1/2/5/6/7, 1/2/5/6/8, 1/2/5/6/9, 1/2/5/6/10, 1/2/5/7/8, 1/2/5/7/9, 1/2/5/7/10, 1/2/5/8/9, 1/2/5/8/10, 1/2/5/9/10, 1/2/6/7/8, 1/2/6/7/9, 1/2/6/7/10, 1/2/6/8/9, 1/2/6/8/10, 1/2/6/9/10, 1/2/7/8/9, 1/2/7/8/10, 1/2/7/9/10, 1/2/8/9/10, 1/3/4/5/6, 1/3/4/5/7, 1/3/4/5/8, 1/3/4/5/9, 1/3/4/5/10, 1/3/4/6/7, 1/3/4/6/8, 1/3/4/6/9, 1/3/4/6/10, 1/3/4/7/8, 1/3/4/7/9, 1/3/4/7/10, 1/3/4/8/9, 1/3/4/8/10, 1/3/4/9/10, 1/3/5/6/7, 1/3/5/6/8, 1/3/5/6/9, 1/3/5/6/10, 1/3/5/7/8, 1/3/5/7/9, 1/3/5/7/10, 1/3/5/8/9, 1/3/5/8/10, 1/3/5/9/10, 1/3/6/7/8, 1/3/6/7/9, 1/3/6/7/10, 1/3/6/8/9, 1/3/6/8/10, 1/3/6/9/10, 1/3/7/8/9, 1/3/7/8/10, 1/3/7/9/10, 1/3/8/9/10, 1/4/5/6/7, 1/4/5/6/8, 1/4/5/6/9, 1/4/5/6/10, 1/4/5/7/8, 1/4/5/7/9, 1/4/5/7/10, 1/4/5/8/9, 1/4/5/8/10, 1/4/5/9/10, 1/4/6/7/8, 1/4/6/7/9, 1/4/6/7/10, 1/4/6/8/9, 1/4/6/8/10, 1/4/6/9/10, 1/4/7/8/9, 1/4/7/8/10, 1/4/7/9/10, 1/4/8/9/10, 1/5/6/7/8, 1/5/6/7/9, 1/5/6/7/10, 1/5/6/8/9, 1/5/6/8/10, 1/5/6/9/10, 1/5/7/8/9, 1/5/7/8/10, 1/5/7/9/10, 1/5/8/9/10, 1/6/7/8/9, 1/6/7/8/10, 1/6/7/9/10, 1/6/8/9/10, 1/7/8/9/10, 2/3/4/5/6, 2/3/4/5/7, 2/3/4/5/8, 2/3/4/5/9, 2/3/4/5/10, 2/3/4/6/7, 2/3/4/6/8, 2/3/4/6/9, 2/3/4/6/10, 2/3/4/7/8, 2/3/4/7/9, 2/3/4/7/10, 2/3/4/8/9, 2/3/4/8/10, 2/3/4/9/10, 2/3/5/6/7, 2/3/5/6/8, 2/3/5/6/9, 2/3/5/6/10, 2/3/5/7/8, 2/3/5/7/9, 2/3/5/7/10, 2/3/5/8/9, 2/3/5/8/10, 2/3/5/9/10, 2/3/6/7/8, 2/3/6/7/9, 2/3/6/7/10, 2/3/6/8/9, 2/3/6/8/10, 2/3/6/9/10, 2/3/7/8/9, 2/3/7/8/10, 2/3/7/9/10, 2/3/8/9/10, 2/4/5/6/7, 2/4/5/6/8, 2/4/5/6/9, 2/4/5/6/10, 2/4/5/7/8, 2/4/5/7/9, 2/4/5/7/10, 2/4/5/8/9, 2/4/5/8/10, 2/4/5/9/10, 2/4/6/7/8, 2/4/6/7/9, 3/4/6/7/10, 2/4/6/8/9, 2/4/6/8/10, 2/4/6/9/10, 2/4/7/8/9, 2/4/7/8/10, 2/4/7/9/10, 2/4/8/9/10, 2/5/6/7/8, 2/5/6/7/9, 2/5/6/7/10, 2/5/6/8/9, 2/5/6/8/10, 2/5/6/9/10, 2/5/7/8/9, 2/5/7/8/10, 2/5/7/9/10, 2/5/8/9/10, 2/6/7/8/9, 2/6/7/8/10, 2/6/7/9/10, 2/6/8/9/10, 2/7/8/9/10, 3/4/5/6/7, 3/4/5/6/8, 3/4/5/6/9, 3/4/5/6/10, 3/4/5/7/8, 3/4/5/7/9, 3/4/5/7/10, 3/4/5/8/9, 3/4/5/8/10, 3/4/5/9/10, 3/4/6/7/8, 3/4/6/7/9, 3/4/6/7/10, 3/4/6/8/9, 3/4/6/8/10, 3/4/6/9/10, 3/4/7/8/9, 3/4/7/8/10, 3/4/7/9/10, 3/4/8/9/10, 3/5/6/7/8, 3/5/6/7/9, 3/5/6/7/10, 3/5/6/8/9, 3/5/6/8/10, 3/5/6/9/10, 3/5/7/8/9, 3/5/7/8/10, 3/5/7/9/10, 3/5/8/9/10, 3/6/7/8/9, 3/6/7/8/10, 3/6/7/9/10, 3/6/8/9/10, 3/7/8/9/10, 4/5/6/7/8, 4/5/6/7/9, 4/5/6/7/10, 4/5/6/8/9, 4/5/6/8/10, 4/5/6/9/10, 4/5/7/8/9, 4/5/7/8/10, 4/5/7/9/10, 4/5/8/9/10, 4/6/7/8/9, 4/6/7/8/10, 4/6/8/9/10, 4/7/8/9/10, 5/6/7/8/9, 5/6/7/8/10, 5/6/7/9/10, 5/6/8/9/10, 5/7/8/9/10, 6/7/8/9/10)
Система: 6/10 Колонки: (1/2/3/4/5/6, 1/2/3/4/5/7, 1/2/3/4/5/8, 1/2/3/4/5/9, 1/2/3/4/5/10, 1/2/3/4/6/7, 1/2/3/4/6/8, 1/2/3/4/6/9, 1/2/3/4/6/9, 1/2/3/4/7/8, 1/2/3/4/7/9, 1/2/3/4/7/10, 1/2/3/4/8/9, 1/2/3/4/8/10, 1/2/3/4/9/10, 1/2/3/5/6/7, 1/2/3/5/6/8, 1/2/3/5/6/9, 1/2/3/5/6/10, 1/2/3/5/7/8, 1/2/3/5/7/9, 1/2/3/5/7/10, 1/2/3/5/8/9, 1/2/3/5/8/10, 1/2/3/5/9/10, 1/2/3/6/7/8, 1/2/3/6/7/9, 1/2/3/6/7/10, 1/2/3/6/8/9, 1/2/3/6/8/10, 1/2/3/6/9/10, 1/2/3/7/8/9, 1/2/3/7/8/10, 1/2/3/7/9/10, 1/2/3/8/9/10, 1/2/4/5/6/7, 1/2/4/5/6/8, 1/2/4/5/6/9, 1/2/4/5/6/10, 1/2/4/5/7/8, 1/2/4/5/7/9, 1/2/4/5/7/10, 1/2/4/5/8/9, 1/2/4/5/8/10, 1/2/4/5/9/10, 1/2/4/6/7/8, 1/2/4/6/7/9, 1/2/4/6/7/10, 1/2/4/6/8/9, 1/2/4/6/8/10, 1/2/4/6/9/10, 1/2/4/7/8/9, 1/2/4/7/8/10, 1/2/4/7/9/10, 1/2/4/8/9/10, 1/2/5/6/7/8, 1/2/5/6/7/9, 1/2/5/6/7/10, 1/2/5/6/8/9, 1/2/5/6/8/10, 1/2/5/6/9/10, 1/2/5/7/8/9, 1/2/5/7/8/10, 1/2/5/7/9/10, 1/2/5/8/9/10, 1/2/6/7/8/9, 1/2/6/7/8/10, 1/2/6/7/9/10, 1/2/6/8/9/10, 1/2/7/8/9/10, 1/3/4/5/6/7, 1/3/4/5/6/8, 1/3/4/5/6/9, 1/3/4/5/6/10, 1/3/4/5/7/8, 1/3/4/5/7/9, 1/3/4/5/7/10, 1/3/4/5/8/9, 1/3/4/5/8/10, 1/3/4/5/9/10, 1/3/4/6/7/8, 1/3/4/6/7/9, 1/3/4/6/7/10, 1/3/4/6/8/9, 1/3/4/6/8/10, 1/3/4/6/9/10 1/3/4/7/8/9, 1/3/4/7/8/10, 1/3/4/7/9/10, 1/3/4/8/9/10, 1/3/5/6/7/8, 1/3/5/6/7/9, 1/3/5/6/7/10, 1/3/5/6/8/9, 1/3/5/6/8/10, 1/3/5/6/9/10, 1/3/5/7/8/9, 1/3/5/7/8/10, 1/3/5/7/9/10, 1/3/5/8/9/10, 1/3/6/7/8/9, 1/3/6/7/8/10, 1/3/6/7/9/10, 1/3/6/8/9/10, 1/3/7/8/9/10, 1/4/5/6/7/8, 1/4/5/6/7/9, 1/4/5/6/7/10, 1/4/5/6/8/9, 1/4/5/6/8/10, 1/4/5/6/9/10, 1/4/5/7/8/9, 1/4/5/7/8/10, 1/4/5/7/9/10, 1/4/5/8/9/10, 1/4/6/7/8/9, 1/4/6/7/8/10, 1/4/6/7/9/10, 1/4/6/8/9/10, 1/4/7/8/9/10, 1/5/6/7/8/9, 1/5/6/7/8/10, 1/5/6/7/9/10, 1/5/6/8/9/10, 1/5/7/8/9/10, 1/6/7/8/9/10, 2/3/4/5/6/7, 2/3/4/5/6/8, 2/3/4/5/6/9, 2/3/4/5/6/10, 2/3/4/5/7/8, 2/3/4/5/7/9, 2/3/4/5/7/10, 2/3/4/5/8/9, 2/3/4/5/8/10, 2/3/4/5/9/10, 2/3/4/6/7/8, 2/3/4/6/7/9, 2/3/4/6/7/10, 2/3/4/6/8/9, 2/3/4/6/8/10, 2/3/4/6/9/10, 2/3/4/7/8/9, 2/3/4/7/8/10, 2/3/4/7/9/10, 2/3/4/8/9/10, 2/3/5/6/7/8, 2/3/5/6/7/9, 2/3/5/6/7/10, 2/3/5/6/8/9, 2/3/5/6/8/10, 2/3/5/6/9/10, 2/3/5/7/8/9, 2/3/5/7/8/10, 2/3/5/7/9/10, 2/3/5/8/9/10, 2/3/6/7/8/9, 2/3/6/7/8/10, 2/3/6/7/9/10, 2/3/6/8/9/10, 2/3/7/8/9/10, 2/4/5/6/7/8, 2/4/5/6/7/9, 2/4/5/6/7/10, 2/4/5/6/8/9, 2/4/5/6/8/10, 2/4/5/6/9/10, 2/4/5/7/8/9, 2/4/5/7/8/10, 2/4/5/7/9/10, 2/4/5/8/9/10, 2/4/6/7/8/9, 2/4/6/7/8/10, 2/4/6/7/9/10, 2/4/6/8/9/10, 2/4/7/8/9/10, 2/5/6/7/8/9, 2/5/6/7/8/10, 2/5/6/7/9/10, 2/5/6/8/9/10, 2/5/78/9/10, 2/6/7/8/9/10, 3/4/5/6/7/8, 3/4/5/6/7/9, 3/4/5/6/7/10, 3/4/5/6/8/9, 3/4/5/6/8/10, 3/4/5/6/9/10, 3/4/5/7/8/9, 3/4/5/7/8/10, 3/4/5/7/9/10, 3/4/5/8/9/10, 3/4/6/7/8/9, 3/4/6/7/8/10, 3/4/6/7/9/10, 3/4/6/8/9/10, 3/4/7/8/9/10, 3/5/6/7/8/9, 3/5/6/7/8/10, 3/5/6/7/9/10, 3/5/6/8/9/10, 3/5/7/8/9/10, 3/6/7/8/9/10, 4/5/6/7/8/9, 4/5/6/7/8/10, 4/5/6/7/9/10, 4/5/6/8/9/10, 4/5/7/8/9/10, 4/6/7/8/9/10, 5/6/7/8/9/10)
Система: 7/10 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7, 1/2/3/4/5/6/8, 1/2/3/4/5/6/9, 1/2/3/4/5/6/10, 1/2/3/4/5/7/8, 1/2/3/4/5/7/9, 1/2/3/4/5/7/10, 1/2/3/4/5/8/9, 1/2/3/4/5/8/10, 1/2/3/4/5/9/10, 1/2/3/4/6/7/8, 1/2/3/4/6/7/9, 1/2/3/4/6/7/10, 1/2/3/4/6/8/9, 1/2/3/4/6/8/10, 1/2/3/4/6/9/10, 1/2/3/4/7/8/9, 1/2/3/4/7/8/10, 1/2/3/4/7/9/10, 1/2/3/4/8/9/10, 1/2/3/5/6/7/8, 1/2/3/5/6/7/9, 1/2/3/5/6/7/10, 1/2/3/5/6/8/9, 1/2/3/5/6/8/10, 1/2/3/5/6/9/10, 1/2/3/5/7/8/9, 1/2/3/5/7/8/10, 1/2/3/5/7/9/10, 1/2/3/5/8/9/10, 1/2/3/6/7/8/9. 1/2/3/6/7/8/10, 1/2/3/6/7/9/10, 1/2/3/6/8/9/10, 1/2/3/7/8/9/10, 1/2/4/5/6/7/8, 1/2/4/5/6/7/9, 1/2/4/5/6/7/10, 1/2/4/5/6/8/9, 1/2/4/5/6/8/10, 1/2/4/5/6/9/10, 1/2/4/5/7/8/9, 1/2/4/5/7/8/10, 1/2/4/5/7/9/10, 1/2/4/5/7/8/10, 1/2/4/6/7/8/9, 1/2/4/6/7/8/10, 1/2/4/6/7/9/10, 1/2/4/6/8/9/10, 1/2/4/7/8/9/10, 1/2/5/6/7/8/9, 1/2/5/6/7/8/10, 1/2/5/6/7/9/10, 1/2/5/6/8/9/10, 1/2/5/7/8/9/10, 1/2/6/7/8/9/10, 1/3/4/5/6/7/8, 1/3/4/5/6/7/9, 1/3/4/5/6/7/10, 1/3/4/5/6/8/9, 1/3/4/5/6/8/10, 1/3/4/5/6/9/10, 1/3/4/5/7/8/9, 1/3/4/5/7/8/10, /1/3/4/5/7/9/10, 1/3/4/5/8/9/10, 1/3/4/6/7/8/9, 1/3/4/6/7/8/10, 1/3/4/6/7/9/10, 1/3/4/6/8/9/10, 1/3/4/7/8/9/10, 1/3/5/6/7/8/9, 1/3/5/6/7/8/10, 1/3/5/6/7/9/10, 1/3/5/6/8/9/10, 1/3/5/7/8/9/10, 1/3/6/7/8/9/10, 1/4/5/6/7/8/9, 1/4/5/6/7/8/10, 1/4/5/6/7/9/10, 1/4/5/6/8/9/10, 1/4/5/7/8/9/10, 1/4/6/7/8/9/10, 1/5/6/7/8/9/10, 2/3/4/5/6/7/8, 2/3/4/5/6/7/9, 2/3/4/5/6/7/10, 2/3/4/5/6/8/9, 2/3/4/5/6/8/10, 2/3/4/5/6/9/10, 2/3/4/5/7/8/9, 2/3/4/5/7/8/10, 2/3/4/5/7/9/10, 2/3/4/5/8/9/10, 2/3/4/6/7/8/9, 2/3/4/6/7/8/10, 2/3/4/6/7/9/10, 2/3/4/6/8/9/10, 2/3/4/7/8/9/10, 2/3/5/6/7/8/9, 2/3/5/6/7/8/10, 2/3/5/6/7/9/10, 2/3/5/6/8/9/10, 2/3/5/7/8/9/10, 2/3/6/7/8/9/10, 2/4/5/6/7/8/9, 2/4/5/6/7/8/10, 2/4/5/6/7/9/10, 2/4/5/6/8/9/10, 2/4/5/7/8/9/10, 2/4/6/7/8/9/10, 2/5/6/7/8/9/10, 3/4/5/6/7/8/9, 3/4/5/6/7/8/10, 3/4/5/6/7/9/10, 3/4/5/6/8/9/10, 3/4/5/7/8/9/10, 3/4/6/7/8/9/10, 3/5/6/7/8/9/10, 4/5/6/7/8/9/10)
Система: 8/10 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7/8, 1/2/3/4/5/6/7/9, 1/2/3/4/5/6/7/10, 1/2/3/4/5/6/8/9, 1/2/3/4/5/6/8/10, 1/2/3/4/5/6/9/10, 1/2/3/4/5/7/8/9, 1/2/3/4/5/7/8/10, 1/2/3/4/5/7/9/10, 1/2/3/4/5/8/9/10, 1/2/3/4/6/7/8/9, 1/2/3/4/6/7/8/10, 1/2/3/4/6/7/9/10, 1/2/3/4/5/8/9/10, 1/2/3/4/7/8/9/10, 1/2/3/5/6/7/8/9, 1/2/3/5/6/7/8/10, 1/2/3/5/6/7/9/10, 1/2/3/5/6/8/9/10, 1/2/3/5/6/8/9/10, 1/2/3/5/7/8/9/10, 1/2/3/6/7/8/9/10, 1/2/4/5/6/7/8/9, 1/2/4/5/6/7/8/10, 1/2/4/5/6/7/9/10, 1/2/4/5/6/8/9/10, 1/2/4/5/7/8/9/10, 1/2/4/6/7/8/9/10, 1/2/5/6/7/8/9/10, 1/3/4/5/6/7/8/9, 1/3/4/5/6/7/8/10, 1/3/4/5/6/7/9/10, 1/3/4/5/6/8/9/10, 1/3/4/5/7/8/9/10, 1/3/4/6/7/8/9/10, 1/3/5/6/7/8/9/10, 1/4/5/6/7/8/9/10, 2/3/4/5/6/7/8/9, 2/3/4/5/6/7/8/10, 2/3/4/5/6/7/9/10, 2/3/4/5/6/8/9/10, 2/3/4/5/7/8/9/10, 2/3/4/6/7/8/9/10, 2/3/5/6/7/8/9/10, 2/3/5/6/7/8/9/10, 2/4/5/6/7/8/9/10, 3/4/5/6/7/8/9/10)
Система: 9/10 Колонки: (1/2/3/4/5/6/7/8/9, 1/2/3/4/5/6/7/8/10, 1/2/3/4/5/6/7/9/10, 1/2/3/4/5/6/8/9/10, 1/2/3/4/6/7/8/9/10, 1/2/3/5/6/7/8/9/10, 1/2/4/5/6/7/8/9/10, 1/3/4/5/6/7/8/9/10, 2/3/4/5/6/7/8/9/10)
(4) Залог против (Изгуби, За Да Спечелиш) е залог от независими изходи. Залогът печели, ако някой от избраните изходи загуби. Коефициентът се изчислява автоматично пропорционално на коефициента на обикновения акумулатор.

Чл. 13. Видове изходи:

1. Краен изход – Познайте изхода от мача (1 – победа за домакина, Х – равен резултат и 2 – победа за госта).

2. Победител в срещата - възможни изходи 1 и 2 – в случаи, когато Организаторът не предлага коефициент за равенство (Х), играчът трябва да предвиди крайния победител от срещата след окончателното му определяне, т.е независимо дали след редовното игрално време или евентуални продължения.

3. Да се класира (Да спечели финала) – играчът трябва да предвиди кой отбор ще продължи в следващия кръг или ще спечели турнира.

4. Двоен Шанс - Познайте изхода от мача (1Х, Х2 и 12). "1X" - ако резултатът е победа на отбора домакин или равенство, залозите за тази опция са победители. "X2", ако резултатът е или равенство или победа за отбора гост, тогава залозите за тази опция са победители. "12" - ако резултатът е или домакина или госта, залозите за тази опция са победители. Ако мачът се играе на неутрално място, първият отбор, който е избран, се счита за домакин за целите на залаганията.

5. Брой голове - играчът трябва да предвиди дали общият сбор от головете, отбелязани в срещата, ще бъде по-малък или по-голям от 2,5 гола. Играчът може да залага и на друга граница (например 1,5, 3,5 и т.н.), ако на сайта е обявена тази възможност (нецяло число).
6. Двата отбора да отбележат гол в мача - играчът трябва да предвиди дали и двата отбора ще отбележат гол в срещата. Автоголовете се зачитат за отбора, в полза на който са отбелязани. Възможните варианти са „ДА” (и двата отбора ще отбележат гол) или “НЕ“ (поне един от двата отбора няма да отбележи гол).
7. Първо полувреме- Изход - играчът трябва да предвиди изхода от първото полувреме на срещата (1, Х, 2). При прекъсване на срещата след края на първото полувреме се изплащат печалби за изхода от първото полувреме.

8. Азиатски хендикап - Познайте изхода от мача с хендикап („1” или „2”).
Печелившият изход се получава, като точният резултат от мача се коригира с предварително зададено от Организатора предимство (хендикап).
АКО ИЗХОДЪТ ОТ МАЧА, КОРИГИРАН СЪС ЗАДАДЕНИЯ ХЕНДИКАП, Е „Х”, ВСИЧКИ ЗАЛОЗИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЗА ПОЗНАТИ С КОЕФИЦИЕНТ „1”.

9. Хендикап – играчът трябва да предвиди изхода от срещата, като е зададено предварително предимство в резултата за един от отборите.
Печелившият знак се получава, като крайният резултат от срещата се коригира с предварително зададеното предимство.

10. Първо полувреме / Краен изход – играчът трябва едновременно да предвиди изхода от първото полувреме и крайния изход от срещата.

11. Линия голове – играчът трябва да предвиди дали общият сбор от головете, отбелязани в срещата ще бъде под или над зададения брой, който може да бъде цяло и нецяло число.

12. Брой голове за домакина – играчът трябва да предвиди дали общият сбор от головете, отбелязани в срещата от домакина, ще бъде по-малък или по-голям от 2,5 гола. Играчът може да залага и на друга граница (например 0,5, 3,5 и т.н.), ако в уебсайта е обявена тази възможност.

13. Брой голове за госта - играчът трябва да предвиди дали общият сбор от головете, отбелязани в срещата от госта, ще бъде по-малък или по-голям от 2,5 гола. Играчът може да залага и на друга граница (например 0,5, 3,5 и т.н.), ако в уебсайта е обявена тази възможност.

14. Точен резултат - познайте точния резултат в мача.
Можете да заложите и на „Всеки друг резултат”, ако е посочена такава опция като в този случай залагате за всеки точен резултат, който не е изрично посочен.

15. Четен/Нечетен брой голове - играчът трябва да предвиди дали общият брой голове, отбелязани в срещата, ще бъде нечетно (1, 3, 5 и т.н.) или четно (0, 2, 4 и т.н.) число.

16. Брой корнери – играчът трябва да предвиди дали общият сбор от ъгловите удари, изпълнени и от двата отбора в срещата ще бъде по-малък или по-голям от определения от Организатора.

17. Корнери хендикап - Предварително предимство в броя на ъглови удари за един от отборите (хендикап - цяло или нецяло число). Играчът трябва да предвиди отбора, който ще изпълни повече ъглови удари в срещата, коригирани с предварително зададения хендикап. В случай, че зададеният хендикап е цяло число, може да се залага и на възможността броят на ъглови удари, коригирани с хендикапа, да бъде равен.

18. Брой картони - играчът трябва да предвиди дали общия брой от картоните получени от двата отбора в срещата ще бъде по-малък или по-голям от определена от Организатора граница (нецяло число).

19. Ще има ли продължения? – играчът трябва да предвиди дали срещата ще приключи в редовното игрално време или ще се играят продължения.

20. Ще се стигне ли до дузпи? - играчът трябва да предвиди, дали победителят в мача ще бъде определен след продължения и дузпи.

21. Краен изход в оставащото време – играчът трябва да предвиди изхода от оставащото време на мача (1 – победа за домакина, Х – равен резултат и 2 – победа за госта), като не важат отбелязаните голове до момента.

22. Голмайстор – играчът трябва да предвиди играча, който ще отбележи най-много голове в турнира. (При повече от един футболист с равен брой голове, победителят се определя съгласно правилата на съответния турнир).
23. Организаторът може да предлага и друг тип залози.


Чл. 14. Анулирането на залог:

 1. Анулирането на залог означава да бъде уреден с коефициент 1 (едно).
  (2) Залогът е невалиден в следните случаи:


1. Залог, поставен след действителното започване на събитието. С изключение на залозите на ЖИВО.

2. Залог, поставен на очевидни грешни коефициенти, значително различаващи се от световните пазари;

3. Залог, поставен на предварително определен резултат. Например, залозите приети на Брой голове под / над 1,5, когато резултатът от мача е 2-0.
4. Събитието е отложено, прекратено или не се е състояло в определеното време и е преместено за повече от 48 часа (залозите за завършени части на играта ще бъдат уредени), с изключение на залозите посочени в 14.6 и 14.7.
5. Играчът се отказва от участие преди началото на мача.
(3) При уреждане на залозите се зачитат реалната начална дата и час на събитията. Посочените на сайта са само за информация.
(4) Ако "Затвори залог" (определено в точка 9.2) е било направено след като резултатът от залога е бил известен, тази операция "Затвори залог" ще бъде анулирана. Залогът ще бъде уреден според резултата от събитието.
(5)Ако резултатът от финалното събитие е бил променен или отменен поради някаква причина (дисквалификация от страна на отбора, съдийство, нарушения на условията на мача и т.н.), неуредените залози няма да бъдат анулирани. Залозите ще бъдат уредени на резултата, публикуван след събитието.
(6) Ако тенис, бадминтон, тенис на маса, плажен волейбол, плажен хандбал или скуош мач бъде прекъснат, неизигран в рамките на деня и преместени за друг ден, залозите направени на тях остават до изиграването на мача (до края на турнира) или докато един от играчите се откаже да играе.
(7) Ако състезанието не е завършило съгласно спортните правила (един отбор е дисквалифициран, нарушения на мястото и т.н.), ще бъдат уредени залозите само с недвусмислено определени резултати. Тази точка е приложима само за следните спортове: Футбол, Баскетбол, Хандбал, Хокей на лед, Плажен футбол, Тенис, Волейбол, Тенис на маса, Бадминтон, Плажен волейбол, Снукър, Ръгби.
(8) Има случаи (които не са описани по-горе), когато Организаторът позволява да заложите на грешни коефициенти, които не са променени навреме поради технически причини (когато вече е отбелязан гол, вече е спечелена точката и т.н.). В тези случаи Организаторът взема окончателното решение за анулиране на залозите, но се задължава да прилага принципите на честност и справедливост.

Чл. 15. Видове спортове:

1. Залози на американски футбол
1.1 Всички залози на американски футбол включват продълженията, освен ако не е посочено друго.

2. Залози за футзал, хандбал, ръгби, водна топка, банди, плажен футбол, дартс, хокей на лед, флорбол.
2.1. Всички маркети се считат само в редовното игрово време, освен ако не е посочено друго.

3. Залози на баскетбол
3.1 Всички залози на баскетбол включват продълженията, освен ако не е посочено друго.
3.2 Приемат се залози за реализирани точки от даден играч. Такъв тип залог подлежи на връщане в случай, че играчът прекара по-малко от 60 секунди на игрището.
3.3 Приемат се залози за брой точки на най-високо резултатната четвъртина и на най-ниско резултатната. Евентуално продължение не се смята към четвъртата четвъртина.
3.4 Залози за по-резултатно/по-ниско резултатно полувреме. В случай, че в двете полувремена има равен брой точки, залозите се връщат.
3.5 При уреждане на залози за брой борби и изгубени топки от даден играч не се гледат отборните показатели по тези елементи.
3.6 Маркетите “% стрелба за 2 точки“, “% стрелба за 3 точки“, “% стрелба за от наказателната линия“ се уреждат според информацията в официалния сайт на съответното състезание с математическо закръгляне на до най-близкото цяло число.
3.7 Залози за реализирани стрелби за 2 и 3 точки. Гледа се успешния брой реализирани такива стрелби, а не отбелязаните точки.

4. Залози на бейзбол

4.1 Всички залози на бейзбол включват всички продължения, освен ако не е посочено друго.
4.2 Ако мачът е прекратен, но има обявен официален резултат, то залозите ще бъдат уредени според официалния резултат.

4.3 Залозите на MLB мачове са валидни ако посочените на сайта питчъри започнат мача. Ако някой от тях не започне мача, то всички залози на мача подлежат на връщане. В случай, че на сайта не са посочени стартиращите питчъри, то всички залози се считат за валидни.
4.4 Залози на японската бейзболна лига (NPB)
4.4.1 Залозите за NPB мачове се приемат само за редовното време на мача.
4.4.2 Ако мачът завърши с равенство в редовното си време, залози на маркета “Равенство няма залог“ ще бъдат върнати.

5. Залози на биатлон
5.1 Залози “Един срещу друг“. Необходимо е да се предвиди биатлонистът в предлаганата двойка (или отборът ако щафетно състезание), който ще заеме по-висока позиция в официалния протокол на състезанието. Ако един от участниците в предлаганата двойка не завърши, залозите на този маркет ще бъдат върнати.
5.2 Приемат се залози за брой направени пропуски. Залозите са валидни ако всички огневи рубежи са отчетени в официалния протокол. Ако някой от огневите рубежи не е отчетен за биатлонист, само неоспоримо решените индивидуални залози ще бъдат уредени.
5.3 Залози с хендикап от дадено време. Това е сравнение на резултатите на двамата състезатели като се включва зададения хендикап. Хендикапите се задават в секунди. Закръгляването на времето се извършва до десети части от секундата.
5.4 Ако биатлонистът (отборът) не вземе участие в някой етап от състезанието, залозите ще бъдат върнати.
5.5 Официален източник на информация - http://www.biathlonworld.com

6. Залози на бокс
6.1 Предлагат се залози за брой рундове.
6.1.1 При калкулирането на броя рундове се брои и рунда, в който е приключил мача.
6.1.2 Ако някой от двамата боксьори не може да продължи мача след гонга, оповестяващ началото на нов рунд, неговият противник се счита за спечелил в предишния рунд.
6.2 При промяна на броя рундове в мача, залозите за победител в мача остават валидни, а залозите за брой рундове се връщат.

7. Залози на волейбол
7.1 Резултатът от мача се базира на броя спечелени сетове от отборите.
7.2 Залозите за хендикап в мача и за общ брой точки в мача се уреждат според отбелязаните точки, освен ако не е указано друго.
7.3 При залози за най-резултатен/най-ниско резултатен сет се включва и петия сет.
7.4 Залози за четен/нечетен се уреждат според реализираните точки, освен ако не е посочено друго.

8. Залози на Е-sports
8.1. Освен ако не е посочено друго, всички залози се уреждат въз основа на резултата, включително допълнителни кръгове. В случай на равенство, залозите ще бъдат невалидни.
8.2. Ако някой от участниците откаже да продължи по някаква причина (или е дисквалифициран), всички залози ще бъдат загубени. Ако отказът (дисквалификация) е настъпил преди началото на играта, залозите ще бъдат върнати.
8.3. "Да се класира". Необходимо е да познаете играч (отбор) в посочените двойки, който ще премине по-нататък в турнира. Ако и двамата играчи (отбори) са дисквалифицирани от турнира, по-добрият играч (отбор) ще се счита за този, който е достигнал по-напред в турнирна; Ако и двамата играчи (отбори) са дисквалифицирани в един кръг, залозите ще бъдат върнати. В случай че играч (отбор) откаже да играе в турнир преди началото му, залозите ще бъдат върнати.
8.4. "Победител". Победителят е играч (отбор), който заема първото място в турнир. В случай, че играч (отбор) откаже да участва в турнир преди началото му, залозите ще бъдат върнати.

9. Залози на култура

9.1. Залог "Един срещу друг". Необходимо е да се посочи играчът от предлаганите двойки, които ще заемат по-високо място в окончателното класиране.

10. Залози на покер
10.1. "Победител в турнира". За победител в турнира се счита играчът, който заема най-високото място в окончателното класиране.
10.2. В случай, че играчът се откаже да участва преди началото на турнира, залозите ще бъдат върнати.

11. Залози на политика
11.1 Залози “Един срещу друг“ се уреждат според общото количество гласове.
11.2. Ако кандидатът отпадне и е невъзможно да се гласува за него на изборен ден, всички залози за кандидата ще бъдат върнати.

12. Залози на снукър
12.1 Залозите “Кой ще се класира по-напред“ се определят според крайните резултати на турнира. Взема се предвид етапа, на който играчът (отборът) е напуснал турнира. Ако играчите отпаднат от турнира на един и същ етап, залозите ще бъдат върнати.
12.2 Хендикап залозите за мача и залозите под/над за мача са базирани на броя фреймове.
12.3 Хендикап залозите за фрейм и залозите под/над за фрейм са базирани на броя точки във фрейма.
12.4 Залог “Каква цветна топка ще бъде вкарана първа?“ При този залог е необходимо да се определи коя от цветните топки ще бъде вкарана първа след вкарването на първата червена топка.
12.5 Залог “Първи да вкара топка“. Необходимо е да се предвиди кой от участниците първи ще вкара топка, която да му донесе точки. Вкарването на топка, която води до наказание, не се счита.
12.6 Общ брой сенчъри брейкове – определя се от броя сенчъри брейкове в мача.

13. Залози на тенис
13.1 В случай на отказване или дисквалификация всички специални залози (асове, пробиви, % вкаран първи сервис и др.) на незавършили сетове се връщат и всички залози на геймове с неопределен резултат също се връщат.
13.2 Хендикап залозите за мача и залозите под/над за мача се уреждат на база на геймовете в мача, освен ако не е посочено друго.
13.3 В мачове на двойки финалният дълъг тайбрек се счита за сет, състоящ се от един гейм.
13.4 Тайбрекът се счита за един гейм.
13.5 Залози на точен резултат в определен гейм. П1 – първият играч да спечели гейма, П2 – вторият играч да спечели гейма, 0 – играч да не спечели точки в гейма, 15 – играч да спечели една точка в гейма, 30 – играч да спечели две точки в гейма, 40 – играчът да остане на 40 в гейма. Пример: залогът П1-30 означава, че първият играч печели гейма, а вторият играч реализира две точки в него.
13.6 Залог да спечели точка Х в конкретния гейм. Тенисистът трябва да спечели точка X в дадения гейм.
13.7 Залог дали резултатът ще стане 15-15, 30-30 или 40-40 в дадения гейм.
13.8 Залог “Тайбрек в мача“. В случай, че мачът е започнал, но не е завършил, всички залози за този маркет се връщат, освен ако вече не се е играл тайбрек или ако не е възможно да се играе тайбрек (например финален сет на US Open мач). Дълъг тайбрек в мачове на двойки не се зачита.
13.9 В случай, че следващият гейм е тайбрек или дълъг тайбрек в мач на двойки, следните залози за този гейм ще бъдат върнати:
- кой ще спечели определена точка в дадения гейм, с изключение на залози за първата точка;
- кой ще спечели гейма;
- ще стане ли 15-15 в гейма;
- ще стане ли 30-30 в гейма;
- ще стане ли 40-40 в гейма;
- точен резултат на гейма;
- ще има ли точка за пробив в гейма.
13.10 При обявена промяна на настилката, на която ще се играе мача, залозите остават в сила.
13.11 Залозите за под/над брой точки в тайбрека и залозите за точен брой точки в тайбрека са базирани на броя изиграни точки в тайбрека.
13.12 Точен резултат в тайбрека. Изходът “П1 с всякакъв друг резултат“ означава първият играч да спечели тайбрека с всякакъв друг резултат освен 7-0, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5. Изходът “П2 с всякакъв друг резултат“ означава вторият играч да спечели тайбрека с всякакъв друг резултат освен 0-7, 1-7, 2-7, 3-7, 4-7, 5-7.
13.13 Точка за пробив в гейма. Този залог печели ако посрещащият тенисист е напред в резултата с 1, 2 или 3 точки и се нуждае от само още една точка да спечели гейма и по този начин да “пробие“ сервиса на съперника си. Изходът на този залог няма връзка с това, кой ще спечели гейма.
13.14 Ако не се играе тайбрек всички залози на тайбрек маркети ще бъдат върнати.
13.15 Когато един или няколко играча от даден отбор са заменени в отборно състезание (Davis Cup, Fed Cup и др.) залозите за изхода на целия мач остават валидни. При замяна на дори само един играч в мач на двойки, залозите ще върнати ако стартовите състави са били обявени. Ако стартовите състави не са обявени, залозите остават в сила.
13.16 Ако погрешно е изписано кой е сервиращият играч, то всякакви залози за победител в гейма, победител в следващия гейм, точен резултат в гейма, точен резултат в следващия гейм, да стане 15-15, 30-30 или 40-40 в настоящия гейм или в следващия, кой ще спечели определена точка в гейма, ще има ли брейк точка в гейма, кой ще спечели първата точка в следващия гейм, ще бъдат върнати.

14. Залози на Формула 1

14.1 Победител в състезанието – за победител се счита пилотът, който е на първо място в крайния състезателен протокол.
14.2 Кой ще се класира на по-предна позиция в състезанието? В предложените двойки от пилоти трябва да бъде познато кой ще ще се класира на по-предна позиция в състезанието. Ако пилот стартира в състезанието, но не завърши, залозите за него ще бъдат губещи. Ако и двамата пилоти не завършат в състезанието, то за пилот с по-предна позиция се счита този, който е завършил повече обиколки. Ако и двамата пилоти отпаднат в една и съща обиколка залозите ще бъдат върнати.
14.3 Залози “Да завърши състезанието – Да/Не“. Необходимо е да се познае дали даден пилот ще завърши състезанието.
14.4 Залози за “Най-бърза обиколка“. Необходимо е да се познае кой пилот ще направи най-бързата обиколка.
14.5 Всички резултати се определят според официалния протокол (www.f1.com). Загряващата обиколка се зачита.

15. Залози на футбол

15.1 Всички маркети за мача се уреждат според резултат в редовното време, освен ако не е посочено друго. Редовното време включва допълнителното време, дадено от съдията, но не включва продължения, нито пък дузпи.
15.2 За всички футболни маркети, където минутата на отбелязване на гол е от значение: головете в добавеното време на първото полувреме се разглеждат като отбелязани в 45-ата минута за 90 минутни мачове (40-та минута за 80 минутни мачове). Отбелязани голове в добавеното време на второто полувреме се разглеждат като отбелязани в 90-ата минута за 90 минутни мачове (80-та минути за 80 минутни мачове).
15.3 Когато играч е изгонен за втори жълт картон това се брои за един жълт и един червен картон. Вторият жълт картон не влиза в сметката за брой жълти картони в мача, както и директно показаните червени картони също не влизат в сметката за брой жълти картони в мача. 
15.4 Изкуствени мачове – това са въображаеми мачове, в които двата отбора са изправени един срещу друг единствено с оглед на залозите. Отборът, който вкара повече голове в своя реален мач, ще бъде победител. Ако и двата отбора вкарат еднакъв брой голове в своите реални мачове, то за печеливш залог ще бъде обявено равенството. Ако някой от мачовете бъде отложен, залозите ще бъдат върнати.
15.5 Залози за голмайстор. Играчът трябва да стартира мача, за да бъде залогът валиден. Автоголове не се зачитат.
15.6 Залозите за точен резултат - определяне на точния резултат в срещата в края на редовното ѝ време. Всякакъв друг резултат означава всички други резлутати с изключение на 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 4-0, 4-1, 4-2, 5-0, 5-1, 6-0, 6-1.
15.7 Залози за точен резултат на първото полувреме – определяне на точния резултат на първото полувреме. Всякакъв друг резултат означава всички други резлутати с изключение на 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3.
15.8 Специални залози на футболни мачове
15.8.1 За целите на уреждането на този тип залози, събитието се счита за състояло се ако:
15.8.1.1 Корнер - в случай, че действително бъде изпълнен корнер.
15.8.1.2 Жълт/червен картон – реферът е показал жълт/червен картон на играч. Картони, които са показани на резервни играчи и треньори, не се броят.
15.8.1.3 Удар от вратата – действително е изпълнен удар от наказателното поле.
15.8.1.4 Засада – действително е изпълнен удар, след като реферът е отсъдил засадата.
15.8.1.5 Фаул – когато свободният удар е действително изпълнен, след като е извършено нарушение.
15.8.1.6 Странична греда или горна греда – когато топката остава в игра след удрянето на странична или горна греда.
15.8.2 При наличие на случай, който позволява двояко тълкуване, крайното решение е на PalmsBet според общоприетата практика при спортни залагания.
15.9 Залозите за първа смяна, първи жълт картон и първи червен картон ще бъдат върнати ако се случат в една и съща минута (според официалния източник на информация).
15.10 Залози са смени – залози за броя смени в редовното време.
15.11 Резултат от мача - дали мачът ще завърши с голово равенство (1-1, 2-2, 3-3 и т.н.), нулево равенство (0-0) или няма да завърши с равенство.
15.12 Да спечели на нула. Представлява залог на единия отбор да спечели мача и същевременно да не допусне гол в своята врата.
15.13 Да спечели мача при положение, че в даден момент от него е изоставал – отборът трябва да изостава в някакъв момент от мача и след това да направи обрат в рамките на редовното време.
15.14 Отбори да отбележат повече от 1 гол. Изход “Двата отбора“ е печеливш, когато и двата отбора отбележат по два или повече гола в редовното време на мача. Изходът “Само един отбор“ печели, когато единият отбор отбележи два или повече гола, а другият отбор реализира само един гол или въобще не реализира гол. Изходът “Двата отбора да не отбележат 2 или повече гола“ печели в случай на следните точни резултати: 0-0, 0-1, 1-0 и 1-1.
15.15 Победител в мача (обикновено в плейофи). Даденият отбор да спечели в редовното време, да спечели в продълженията или на дузпи.
15.16 Брой пропуснати дузпи – залог за брой пропуснати дузпи в мача. Ако в мача не е отсъдена дузпа, то броят пропуснати дузпи се счита за нула.
15.17 Хеттрик/2 гола – залог на определен играч да отбележи точно три/дава гола. Автоголовете не се считат.
15.18 Минута на първия гол - залог за времето, когато ще бъде отбелязан първият гол в мача. Може да бъде преди определена от нас конкретна минута, по-късно от тази минута или пък въобще да няма голове в мача. Залозите се уреждат според официалния протокол за мача. Пример: залог за първи гол преди 30,5 минута. Ако голът е отбелязан в 30:01 (счита се за 31 минута), то залогът ще е губещ. Залог за след 30,5 минута би бил печеливш в този случай.
15.19 Допълнително време – залог за това колко ще е допълнителното време дадено от съдията (а не колко време ще се играе в действителност). Използват се следните методи за определянето на тези залози дали са печеливши или не:
- четвъртият съдия с електронното табло, което показва допълнителните минути, е даден в кадър по време на прякото телевизионно излъчване.
- допълнителното време е графично индикирано по време на прякото телевизионно излъчване. Обикновено тази информация се показва във формат +M (+1, +2, +3 и т.н).
Полувремето е свършило, а се играло по малко от 45:59. В този случай се приема, че добавените минути са нула.
Във всички останали случаи залозите за този маркет се връщат, тъй като няма начин да се установи по прецизен начин официалния резултат.
15.20 Залози за определени интервали от време
15.20.1 За залози се предлагат следните интервали от време:
- от първа до петнадесета минута (1-15);
- от шестнадесета до тридесета минута (16-30);
- от тридесет и първа минута до края на първото полувреме (31-45+);
- от четиридесет и шеста минута до шестдесета минута (46-60);

- от шестдесет и първа минута до седемдесет и пета минута (61-75);
- от седемдесет и шеста минута до края на мача (76-90+)
15.20.2 Приемат се следните залози за тези интервали:
- резултат;
- брой голове;
- хендикап залози;
- брой голове от единия отбор.

16 Залози за хокей на лед
16.1. Всички залози за хокей на лед се базират само на редовното време (3 периода 20 минути всяка), освен ако не е посочено друго.
16.2. Залозите за време за наказание се уреждат въз основа на наказателни минути (а не на брой санкции). Вземат се предвид сами 2-минутните санкции.
16.3. Залози за голмайстор, въз основа на броя на шайбите, отбелязани от играча. Играчът трябва да участва в играта повече от 1 секунда, за да са валидни залозите.
16.4. Залагания на Интервали.
16.4.1. За залозите се предлагат интервали за мач: от 1 минута до 10 минути (1-10), от 11 минути до 20 минути (11-20), от 21 минути до 30 минути (21-30), от 31 минути до 40 Минута (31-40), от 41 минути до 50 минути (41-50), от 51 минути до 60 (51-60).
16.4.2. Тези залози се уреждат спрямо резултата от интервала. Всички отбелязани от отборите голове се сумират за интервал от време. Секунди в посочените минути не се разглеждат. Например, гола е отбелязан в 10:00 се счита за цел от интервал от 1 до 10 минути. Гол, отбелязан на 10:01, се счита за цел от интервал от 11 до 20 минути.
16.5. Залозите с точен резултат са залозите за определяне на правилния резултат за мача, когато приключи цялото време. Всеки друг резултат означава всеки резултат освен: 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1- 4, 1-5, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-0, 5-1, 5-2, 5-3.

17. Виртуална реалност
17.1. Освен ако не е посочено друго, всички залози се уреждат въз основа на резултата за крайно класиране.
17.2. Линк за резултати: https://sportcenter.sir.sportradar.com/simulated-reality


 

Чл. 16. (1) В случай на възникнали спорове от играчи в игрите, те се регистрират от Организатора с уникален идентификационен номер. Споровете се разрешават от представляващия дружеството – организатор, или оторизирани от него лица в срок до 14 дни от възникване на спора.

(2) Решението на Организатора се изпраща по електронен път и/или на хартиен носител до играча в срока по ал. 1. В становището си Организаторът задължително посочва името на играча/играчите, датата на възникване на спора, описание на спора и обстоятелствата, при които е възникнал, и взетото решение по същество.

(3) Играчът, който не е удовлетворен от решението на спора, може да подаде до НАП писмено оплакване в 7-дневен срок от уведомяването му за решението, по електронен път и/или на хартиен носител, като в него се изложат обяснения и аргументи и се приложи решението на Организатора.


 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ВИРТУАЛНИ СПОРТОВЕ

При неизправност в системата се анулират всички игри и печалби.

Играчите носят цялата отговорност за проверка на това дали направените залози съответстват на избраните от тях залози, когато потвърждават действието („Нап. зал." в заложния фиш).

Не се разрешава отмяна на потвърдените от играча залози.

Никога не се изключват участници (коне, кучета, пилоти, отбори) във виртуални събития.

Виртуалните състезателни събития никога не завършват с равен резултат (равни позиции).

Залозите се регистрират в избраното от играча събитие.

Залозите трябва да бъдат направени преди началото на събитието и закриването на залозите. Играчите получават уведомление за всички незавършени залози, които са изтекли, когато събитието започне.

Печалбите се отразяват в акаунта на играча след показване на резултатите от събитието. Изчакайте няколко минути, докато печалбите бъдат добавени към баланса по акаунта на играча.

Лимитите на минималния залог, минималния пермутационен залог, максималния залог и максималните изплащания се определят от оператора.

Предлаганите видове залози могат да бъдат променяни периодично.

Макар и рядко, поради естеството на стрийминга, коментарът и информацията за поточното събитие може да са извън синхрон, когато данните за събитието се показват в интерфейса. Това е нормално и не оказва влияние върху резултата от събитието.

Генератор на случайни числа определя резултатите от събитията във виртуалните спортове. Генераторът на случайни числа е сертифициран от независим одитор.

ВИДОВЕ ЗАЛОЗИ

ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНЕ НА НАДБЯГВАНИЯ   

Победа – познайте участника, който ще финишира 1-ви.

Място – познайте участника, който ще финишира на 1-во, 2-ро и 3-то място в състезанието.

Когато участниците са по-малко от 8 (напр. при кучешки надбягвания), познайте участника, който ще финишира на 1-во или 2-ро място в състезанието. Бележка: Няма залози за 3-то място, когато в събитието има по-малко от 8 участника.

Два ПО РЕД (прогноза или екзакта) – познайте двамата участници, които ще финишират на 1-во и 2-ро място в състезанието, в посочения ред.

Два ВЪВ ВСЯКАКЪВ РЕД (обратна прогноза или квинела) – познайте двамата участници, които ще финишират на 1-во и 2-ро място в състезанието, независимо от реда.

Три ПО РЕД (троен или трифекта) – познайте тримата участници, които ще финишират на 1-во, 2-ро и 3-то място в състезанието, в посочения ред.

Три ВЪВ ВСЯКАКЪВ РЕД (тройна обратна прогноза или трио) – познайте тримата участници, които ще финишират на 1-во, 2-ро и 3-то място в състезанието, независимо от реда.

ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНЕ НА ФУТБОЛ 

Резултат от мача 1X2 – познайте печелившия отбор, домакинът печели (1) или гостът печели (2), или дали мачът ще завърши с равенство (X).

Двоен резултат (първо полувреме/краен резултат) – познайте отбора, който ще е напред в резултата в края на първото полувреме, и крайния победител.

Двоен шанс – познайте дали домакинът или гостът ще победи (12), дали домакинът ще победи или ще има равенство (1X), или дали гостът ще победи или ще има равенство (X2).

Общо голове – познайте общия брой голове, отбелязани от двата отбора до края на мача.

Точен резултат – познайте точния брой голове, отбелязани от всеки един отбор, домакина и госта, до края на мача.

Под/над 2,5 – заложете на под 2,5 за общ резултат от 0, 1 или 2 гола. Заложете на над 2,5 за общ резултат от 3 или 4 гола.

Първи отбор, отбелязал гол – познайте отбора, който ще отбележи първия гол, или че няма да бъде отбелязан гол.

Време на 1-вия гол – познайте периода от време, в който ще бъде отбелязан първия гол.

1-ви голмайстор – познайте играча, който ще отбележи първия гол.

Дузпа в мача – залог на това, че в мача ще бъде отсъдена поне 1 дузпа.

Жълт картон в мача – залог на това, че в мача ще бъде даден поне един жълт картон.

ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНИЯ НА ФУТБОЛНИ ЛИГИ 

ПАЗАРИ НА МАЧОВЕТЕ

Резултат от мача (1 X 2) – познайте печелившия отбор, домакинът печели (1) или гостът печели (2), или дали мачът ще завърши с равенство (X).

Двоен шанс – познайте дали домакинът или гостът ще победи (12), дали домакинът ще победи или ще има равенство (1X), или дали гостът ще победи или ще има равенство (X2).

Хандикап 0.5 – познайте дали победителят ще е домакинския отбор (-0.5) или гостуващия отбор (+0.5) след като приложите избрания хандикап върху резултата на отбора.

Хандикап 1 – познайте резултата от мача, когато отборът фаворит има хандикап от 1 гол; домакин (1) / равенство (X) / гост (2).

Двоен резултат [първо полувреме/краен резултат] – познайте отбора, който ще е напред в резултата в края на първото полувреме, и крайния победител; домакин (1) / равенство (X) / гост (2).

Голове: Над / под 1.5 – изберете под 1.5, за да заложите на резултат с общ брой на головете 0 или 1; изберете над 1.5, за да заложите на резултат с общ брой на головете 2 или 3.

Голове: Над / под 2.5 – изберете под 2.5, за да заложите на резултат с общ брой на головете 0, 1 или 2; изберете над 2.5, за да заложите на резултат с общ брой на головете 3 или 4.

Голове: Гол до края на мача – познайте дали и двата отбора ще отбележат гол в мача.

[Да] – И двата отбора ще отбележат гол.

[Не] – Нито един или само един отбор ще отбележи гол.

Голове: Гол до края на първото полувреме – познайте дали и двата отбора ще отбележат гол в първото полувреме.

[Да] – И двата отбора ще отбележат гол.

[Не] – Нито един или само един отбор ще отбележи гол.

Общо голове – познайте общия брой на головете, отбелязани от двата отбора до края на мача; 1 до 4 гола или без голове.

Първи отбор, отбелязал гол – познайте отбора, който ще отбележи първия гол; домакин (1) / гост (2) / без голове.

Точен резултат – познайте точния брой голове, отбелязани от всеки отбор (домакин и гост) до края на мача; [Домакин - Гост].

1-ви голмайстор [(номер на фланелката)-отбор] – познайте играча, който ще отбележи първия гол.

Време на 1-вия гол – познайте периода от време, в който ще бъде отбелязан първия гол.

Дузпа в мача – залог на това, че в мача ще бъде отсъдена поне 1 дузпа.

Жълт картон в мача – залог на това, че в мача ще бъде даден поне един жълт картон.

ОБЩО ПАЗАРИ

Победи на домакина - познайте броя на победите на домакина през седмицата; 1 до 5 или други.

Победи на домакина, под или над 3.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще има над или под 3.5 победи на домакина.

Равенства - познайте броя на равенствата през седмицата; 1 до 5 или други.

Равенства, под или над 2.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще има над или под 2.5 равенства.

Победи на госта - познайте броя на победите на госта през седмицата; 1 до 5 или други.

Победи на госта, под или над 3.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще има над или под 3.5 победи на госта.

Общо голове - познайте общия брой на головете, отбелязани във всички 10 мача, изиграни в рамките на виртуалната седмица.

Общо голове, под / над 25.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще бъдат отбелязани над или под 25.5 гола.

Общо голове, под / над 28.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще бъдат отбелязани над или под 28.5 гола.

Дузпа [Да / Не] - познайте дали през седмицата ще бъде отсъдена дузпа или не.

Жълти картони, под 2.5 / над 2.5 - познайте дали през виртуалната седмица ще бъдат дадени над или под 2.5 жълти картона.

ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНЕ НА СТРЕЛБА С ЛЪК 

Резултат от мача – познайте победителя в двубоя, печели играч (1), печели играч (2) или двубоят завършва с равенство (X).

Общ резултат – познайте общия брой точки в двубоя, който представлява сборът от точките на двамата играчи, отбелязани във всички три рунда.

Резултат от стрелбата – изберете колко пъти всеки от кръговете на мишената, 8 до 10, ще бъдат улучени с 6 стрели.

Общ резултат от рунда – познайте общия брой рундове, в които ще бъде получен избраният общ резултат. Общият резултат е сборът от точките на двамата играчи за всеки рунд.

Победител в рунда – познайте броя рундове, които ще бъдат спечелени от играч А или играч Б, или ще завършат с равенство.

Точен резултат от рунда – познайте резултата от всеки рунд.

ОПЦИИ ЗА ЗАЛАГАНЕ НА ТЕНИС НА МАСА И БАДМИНТОН  

Резултат от мача – познайте победителя в игра между 2 играчи.

[А] – играч А печели двубоя.

[Б] – играч Б печели двубоя.

Точен резултат – познайте окончателния резултат от двубоя за играч А и играч Б. Всеки един от играчите може да получи резултат в диапазона 0-9. Има 16 възможни изхода. Първи с резултат 1-7 – познайте играчите, които първи ще отбележат 1 и 7 точки в двубоя. Има 4 възможни изхода:

[АА] – А отбелязва първата точка и е първият, отбелязал 7 точки;

[АБ] – А отбелязва първата точка, след което Б е първият, отбелязал 7 точки;

[БА] – Б отбелязва първата точка, след което А е първият, отбелязал 7 точки;

[ББ] – Б отбелязва първата точка и е първият, отбелязал 7 точки;

Първи с резултат 1, 3 и 7 – подобно на предходния вид залог, познайте играчите, които първи ще отбележат 1, 3 и 7 точки в двубоя. Има 8 възможни изхода.

Победител резултат висок/нисък – познайте победителя (т.е. А или Б) и крайния резултат (т.е. 7 или > 7) на победителя. Има 4 възможни изхода:

[А 7 точки] – играч А печели двубоя с 7 точки;

[А > 7 точки] – играч А печели двубоя с повече от 7 точки;

[Б 7 точки] – играч Б печели двубоя с 7 точки;

[Б > 7 точки] – играч Б печели двубоя с повече от 7 точки;

Общо точки Н/Ч/В/Н – от групите резултати „Нечетен нисък”, „Четен нисък”, „Нечетен висок” и „Четен висок” изберете групата, която ще съответства на общия резултат на играч А и играч Б в края на двубоя. Има 4 възможни изхода.

[Нечетен нисък] – 7 точки или 9 точки;

[Четен нисък] – 8 точки или 10 точки;

[Нечетен висок] – 11 точки;

[Четен висок] – 12 точки, 14 точки или 16 точки;

Общо точки – познайте комбинирания брой точки, отбелязани от двамата играчи в края на двубоя.

Най-дълга серия от точки – познайте най-дългата серия от поредни точки в двубоя.

КРАТНИ (СИСТЕМНИ) ЗАЛОЗИ

Кратният залог е известен и като „системен залог”.

Кратният залог се състои от единични залози на различни събития, като комбинира отделните залози на събитията в един залог с по-висок риск и по-голяма печалба. Различните събития могат да са в един и същ спорт (напр. конни надбягвания) или в различни спортове (напр. конни и кучешки надбягвания).

Веднага щом добавите поне два или повече залога в заложния фиш, можете да направите кратен залог. Това става с щракване върху раздел „Кратни” в горната част на заложния фиш. Броят възможни кратни залози зависи от броя прогнозирани изходи.

Виж допълнителни бонус игри (казино) тук

Виж допълнителни бонус игри (спорт) тук