Правила и Условия

Общи положения

Чл. 1. Чрез Уебсайта Организаторът предоставя на Потребителя възможността да ползва услуги и ресурси, съгласно настоящите Общи условия и при стриктното спазване на изискванията, определи в тях и в действащото в Република България законодателство. Организаторът публикува текста на настоящите Общи условия в Уебсайта по начин, позволяващ съхранението и възпроизвеждането му.

Чл.2. Задължителни условия за ползване на услугите в Уебсайта е предварителната регистрацията на Потребителя, въвеждане на потребителското му име и парола и създаване на игрална сметка.

Регистрация

Чл.3. (1) Регистрацията се осъществява чрез въвеждане на данни и информация в централната компютърна система на организатора, чрез които потребителят да бъде идентифициран и може да включва име, презиме, фамилия, гражданство, дата на раждане, идентификационен номер на лицето (единен граждански номер, личен номер на чужденец, друг номер или данни за идентификация, съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин), адрес на временно или постоянно пребиваване, електронен адрес, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност, банкова сметка № (или IBAN или № на сметка, име на банка, държава), пол, телефонен номер,както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно предоставя при регистрацията или при ползване на услугите чрез Уебсайта. Предоставената от Потребителя информация може да бъде събирана и ползвана от Организатора. При непредоставяне на изискваните лични данни и информация, Организаторът може да откаже регистрация.

(2) При съмнение, че информацията относно самоличността на Потребителя не е достатъчна или достоверна, Организаторът може да изиска допълнителни доказателства за самоличност или да откаже регистрация. Във всеки момент Организаторът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(3) С регистрацията Потребителят декларира, че е навършил 18-годишна възраст, отговаря на всички нормативни изисквания за участие в онлайн залагания, включително на държавата, чийто гражданин е и на държавата, на чиято територия се намира IP адреса, от който е направена регистрацията за участие в онлайн залагания и информацията, която е предоставил, е вярна и точна, както и че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.

(4) Потребителят се задължава да актуализира незабавно представената информация по отношение на обстоятелствата, за които е настъпила промяна.

(5) В случай, че информацията съдържа неверни или непълни данни или при неактуализиране на настъпили промени, Организаторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията.

(6) В срок от 24 часа от заявката за регистрация, в случай, че не са изискани допълнителни доказателства за самоличността му, на Потребителят се създава игрална сметка, която е с нулево салдо.

Чл.5.(1) При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име, чрез което да осъществява достъп за участие в онлайн залагания, като паролата се генерира случайно от системата  или  се посочва от Потребителя. Случайно генерираната парола от системата може да бъде променена от Потребителя. В случай, че потребителското име не е заето, Потребителят получава потребителското име, което е заявил.

(2) Всеки Потребител разполага с уникално потребителско име, което не може да се използва от друго лице.

(3) Забранява се регистрацията под чуждо или измислено име. При съмнение, че са използвани чужди лични данни, Организаторът може да откаже регистрация. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако потребителското име засяга права на трети лица, включително, но не само, правото на име на физическо лице и правото на фирма на юридическо лице, право на търговска марка, както и всякакви други права на интелектуална собственост.

(4) Потребителят е длъжен да положи дължимата грижа за запазване на паролата му в тайна и да не я разгласява на трети лица, както и да уведоми незабавно ОРГАНИЗАТОРЪТ при възникнало съмнение или установен неправомерен достъп от друго лице до профила му. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, извършени от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име. Организаторът не носи отговорност и не дължи възстановяване на средства, изтеглени от игралната сметка или възстановяване на други вреди, извършени чрез използването на потребителското име и парола, включително и когато действията не могат да се вменят във вина на Потребителя или са извършени в резултат на неправомерни действия на трето лице.

(5) Едно лице има право само на една регистрация с едно потребителско име и една игрална сметка.

(6) По чл. 12, ал. 1, т.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, задължителна верификация се налага на лицата, направили депозит/и надвишаващи стойност 3 900 лв.

Игрална сметка

Чл.6. (1) След успешно приключване на процеса на регистрация, на Потребителя се създава игрална сметка, която е с нулево салдо. Чрез нея той може да участва в онлайн залагания, след като депозира парични средства.

(2) Потребителят депозира парични средства по обявена на Уебсайта сметка на Организатора, като минималният размер на депозита се определя от Организатора. Със сумата по депозита се захранва игралната сметка на Потребителя.

(3) Потребителят има право да бъде информиран за всички ограничения, свързани с депозитите, за достъпа до паричните средства във връзка с тях, както и за ограниченията при теглене на средства.

(4) С оглед ограничаване на възможността за пране на пари, не се допуска изплащането на парични средства, които са депозирани в игралната сметка и заявени за теглене без с тях да е осъществен залог за участие в игрите в размер не по-малък от определеният от Организатора.
*Стойността на всеки един депозит трябва да бъде заложен веднъж преди да бъде изтеглен.

(5) При депозиране или теглене на парични средства се налагат такси, съгласно действащите тарифи на съответния доставчик на разплащателни услуги, както и други, обявени на Уебсайта или за които Потребителят е уведомен. Организаторът може по своя преценка да освободи Потребителя от заплащането им и да поеме за своя сметка тези разходи или част от тях, като информира Потребителя относно условията за това.

(6) Не се допуска залог в игра или теглене на средства, което би довело до отрицателно салдо по игралната сметка на Потребителя.

(7) Не се допуска извършването на прехвърляния на парични средства между игрални сметки.

(8) Потребителят има право на информация относно салдото по игралната сметка, история на залаганията (направени залози, изплатени печалби), депозити, тегления и свързани транзакции, както и на справка за последните IP адреси, от които е осъществяван достъп до профила му в последните 30 дни.

(9) Потребителят може лично или чрез заявка до Организатора временно:

1. да ограничи сумата, която може да бъде заложена в рамките на 24 часа или в рамките на един календарен месец;

2. да ограничи сумата, с която може да бъде захранена игралната му сметка в рамките на 24 часа или в рамките на един календарен месец;

3. да ограничи възможността за залагания.

(10) Името и детайлите на титуляра на платежната карта и/или сметката, от която се извършват депозирания и тегления трябва да съвпадат с името дадено от Потребителя при регистрация. 

(11) При теглене на средста, клиентът е длъжен да предостави необходимите документи за всеки един от използваните методи на депозит. Методът на депозит трябва да съответства с метода на теглене. Всеки един от използваните методи трябва да бъде верифициран.

(12) Процесът по идентификация (Верификация) включва изпращане на някой или всички от посочените документи от страна на клиента:
- Двустранно (ясно и четливо) цветно копие/снимка от документ за самоличност;
- Двустранно цветно копие/снимка (ясно и четливо) от всички кредитни/дебитни карти, използвани при депозиране, като предварително са скрити средните 8 цифри от номера на лицевата част на картата и последните три от задната страна на картата. Необходимо е останалата част от пластиката да бъде видима в цялост;
- Удостоверение за IBAN, не по-старо от 6 месеца, с печат и подпис от обслужващата банка или екранна снимка от онлайн банкиране с видими лични данни и номер на банкова сметка;
- Екранна снимка (скрийншот ) oт Epay акаунт, който е използван при депозит, с видими имена, имейл адрес (идентичен с този, с който клиентът е регистриран в www.palmsbet.com). При направата на екранната снимка е необходимо да бъде видимо нивото на акаунта;
- Екранна снимка (скрийншот ) oт Skrill акаунт, използван при депозит, с видими имена, ID и имейл адрес (идентичен с този, с който клиентът е регистриран в www.palmsbet.com);
- Документ или фактура за платена комунална услуга (данък, вода, ток и др.) с имена и адрес, съответстващи на данните по лична карта, с дата, подпис и печат, не по-стар от 6 месеца;
- Снимки, на които клиентът държи документа си за самоличност до лицето си, така че да се виждат всички данни от него и от двете страни;
- Актуално копие от Удостоверение за настоящ адрес (адресна регистрация); - Други.

(13) Процесът на идентификация на клиентския профил е отворен процес. Ако Организаторът има съмнения за неправомерни действия от страна на клиента (ползване на IP адреси с други акаунти, некоректни въведени данни при регистрация, ползване на акаунта за целите на трети страни, арбитражна игра и др.), Организаторът си запазва правото да преразгледа отново клиентския профил и да поиска допълнителни документи за удостоверяване самоличността на клиента. Процесът на проверка е връзка с клиента по (онлайн връзка, телефонно обаждане и др.), изискване на допълнителни документи за самоличност , удостоверяване на постоянен или временен адрес (адресна регистрация, бележки от платена комунални услуги, селфи и др.).
(14) Организаторът си запазва правото по всяко време да изисква един или няколко от посочените документи.

(15) Организаторът има право да изисква документи, които да са нотариално заверени и/или да бъдат предадени лично от титуляра.

Залог

Чл.7. (1) Организаторът може да определя конкретен, минимален или максимален размер на залога за всички или за определени хазартни игри и го обявява на Уебсайта. Организаторът може да приеме залог и над определения максимален размер при условия, за които Потребителят е информиран.

(2) Залог може да бъде направен само с налични в игралната сметка средства. Не се допуска залог на кредит.

(3) Чрез залога Потребителят декларира, че е съгласен да участва в хазартната игра, за която дава залога, както и че е запознат с Игралните условия и правила за провеждането й, обявени на Уебсайта.

Печалба

Чл.8.(1) Организаторът определя максимален размер на печалбите и го обявява на Уебсайта.

(2) Печалбите на Потребителя от участието в онлайн залагания захранват игралната му сметка.

(3) Печалбите се изплащат във валутата, в която е игралната сметка, освен ако Потребителят не заяви друго, приемайки определените от Организатора условия.

(4) Изплащането на парични средства от игралната сметка се извършва по заявка на Потребителя в определените от Организатора форма, срок, начин и условия на плащане по посочена в електронния формуляр за регистрация или допълнително представена банкова сметка. Преди изплащането на печалба организаторът има право да изиска четливи и ясни копия на документи, включително, но не само на документ за самоличност с видима снимка, на банкова карта, банково извлечение и др. Организаторът може да откаже плащане, ако данните от регистрацията не съответстват с личните данни, които са представени при заявка за изплащане. При валидно подадена заявка за получаване на сума, и след представяне на копия на документи, в случай, че такива бъдат изискани, Организаторът се задължава да нареди превода на заявената сума. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение или забава на плащането, ако то не може да му се вмени във вина или се дължи на действието на трето лице.

(5) В предвидени от закона или в Общите условия случаи, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да прави удръжки от заявените за получаване суми.

Съобщения

Чл. 9. (1) Потребителят има възможност да изпраща текстови съобщения до Организатора от профила си.

(2) Потребителят се съгласява да получава от Организатора или негови партньори търговски съобщения на електронния си адрес, посочен в електронния формуляр за регистрацията, и на профила му в сайта, включително чрез смс, с които да бъде информиран относно предлагани от Организатора или търговски партньори стоки и/или услуги, за провеждани анкети, запитвания и др. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Организатора, свързани с него дружества или негови партньори.

Хазартни игри. Допълнителни (бонус) игри

Чл. 10. (1) Хазартните игри се провеждат съгласно Правилата за отделните видове хазартни игри се обявяват на Уебсайта.

(2) Организаторът може да удържа сума в размер на предварително обявен процент от направения залог, от печалбата или от друга сума, като предварително уведомява Потребителя относно условията. При промяна в размера на обявения процент, Организаторът задължително уведомява Потребителя за това. Удържането на допълнителни суми, включително такса участие, могат да бъдат предвидени в Правилата на конкретната хазартна игра или нейна разновидност.

(3) Във връзка с маркетинговата стратегия, Организаторът може да предоставя преференциални възможности и премии за лоялни потребители и допълнителни (бонус) игри при спазване на нормативните изисквания и при условия, за които Потребителите имат право да бъдат информирани.

Допълнителни права и задължения

Чл.11. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни, като събира и обработва минимално необходимите лични данни на Потребителя, съгласно НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява Организаторът да събира, обработва и съхранява личните му данни и информацията за него по предвидения в тях ред, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и тези данни и информация да бъдат използвани за предлагане на стоки и/или услуги, за промоционални цели, организиране на анкети, запитвания, статистически анализи и проучвания, директен маркетинг и други, които не пораждат задължения за Организатора.

Чл.12. (1) Освен в изрично предвидените в Общите условия случаи, Организаторът има право по своя преценка и без предупреждение да прекрати регистрацията и заличи потребителското име на Потребителя, да спре или ограничи достъпа на Потребителя до Уебсайта при съмнение за неизпълнение на предвидените в настоящите Общи условия изисквания или на норми на българското законодателство. Регистрацията се счита за прекратена при преустановяване на дейността на Организатора или прекратяване на поддържането на Уебсайта.

(2) Във всички случаи на прекратяване на регистрацията Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица в резултат на гореописаните действия.

(3) Организаторът може да задържи плащане, да обяви залог за невалиден и да предприеме други необходими действия, ограничаващи участието в игра на Потребител, за когото е възникнало съмнение, че прави опит за манипулиране на резултата от играта, за измама или друго недобросъвестно поведение. За недобросъвестно ще се счита всяко поведение, с което се нарушават настоящите Общи условия, правилата на отделните игри или норми на действащото законодателство.

Чл.13. Организаторът има право да поставя на всяка от страниците на Уебсайта, рекламни карета, банери и надписи за стоки и услуги, електронни препратки, включително да изпраща съобщения до Потребителя, свързани с тях, като не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията и на страници, препращащи към уебсайтове, които не се администрират от Организатора.

Чл.14. Правата на интелектуална собственост върху бази данни, публикувано съдържание и материали- обекти на интелектуална собственост, разположени на Уебсайта, принадлежат на Организатора или на лице, предоставило право на използването им, и са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Не се допуска съхраняване, възпроизвеждане, разпространение, както и всякакви други действия с обекти на интелектуална собственост без предварителното писмено съгласие на Организатора.

Отговорност

Чл.15.(1) Организаторът няма задължението да контролира и не носи отговорност за начина, по който Потребителят използва услугите, за верността и актуалността на предоставените от Потребителя или трето лице данни, за съдържанието на възложени му публикации, за печатни грешки, както и за всяка информация, достъпна включително чрез електронна препратка или съхранявана на сървъра/ите му.

(2) С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните чрез Уебсайта услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност и се съгласява, че Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя вреди, освен ако са умишлено причинени от Организатора.

(3) Потребителят е длъжен да обезщети Организатора и трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с нарушение от Потребителя на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.

Чл.16. Уебсайтът се администрира от Организатора посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на услугите на Уебсайта извън територията на Република България или когато достъпът до Уебсайта е ограничен включително, но не само от технически неизправности, нарушено телекомуникационно обслужване или интернет свързаност, профилактика на Уебсайта. В случай, че Потребителят ползва услугите извън територията на Република България, той носи цялата отговорност за спазване на приложимото местно законодателство, съобразно с мястото на ползването им.

Други

Чл.17.(1) Предвид възможността за изменение във вида и обхвата на услугите, тяхното допълване и подобряване, както и при законодателни и икономически промени, Организаторът има право едностранно да променя настоящите Общи условия. При всяка промяна в тях, Организаторът се задължава да информира потребителите чрез публикуването им в Уебсайта, като предоставя двуседмичен срок, за да се запознаят с тях, с изтичането на който срок те влизат в действие. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Организатора, във връзка с изменението на Общите условия, както и други, могат да бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя.

(2) Потребителят има право с изрично писмено волеизявление до Организатора да не приеме промените в Общите условия, като договорът автоматично се счита за прекратен и Организаторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията и достъпа до онлайн залаганията на Потребителя.

(3) В случай по ал.2, Потребителят може да изтегли сумите, натрупани по игралната му сметка при условията и сроковете, посочени от Организатора.

(4) При липса на изрично писмено волеизявление за неприемане на промените в Общите условия, счита се, че Потребителят е съгласен с тях, след като е посетил Уебсайта чрез потребителското си име.

(5) В случай, че потребител бъде вписан в "Регистъра на уязвимите лица", влезнал в сила м. декември 2022 г., той ще загуби правото си на достъп до своя игрален профил за минимален срок от 24 месеца. Ако в игралната сметка на потребителя има наличен баланс, то тогава ще важат следните правила: Наличният в сметката баланс се изплаща по банков път, след предоставяне на банкова сметка. Срокът за изплащане на наличната изтегляема сума е както следва:
- До 14 дни след направената от потребителя заявка;
- До 14 дни след предоставяне от страна на потребителя на документи за верификация, в случай че такива неса налични до момента.
Ако средствата в игралния профил са бонус сума, то тя се анулира. На връщане подлежи само стойността на направения от потребителя депозит, с който е взет въпросния бонус.

 

Чл.18.(1) Във връзка с приложението на настоящите Общи условия, Организаторът може да приема Указания и Допълнителни условия, свързани с приложението на настоящите Общи условия, с ползването на определен вид услуги или участието в отделните видове игри, които влизат в действие по реда, предвиден за промени в Общите условия.

(2) В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да въвлече в недействителност други клаузи, отделни части или целите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

(3) За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези игрални условия и правила регламентират изискванията, които задължително трябва да се спазват при онлайн залаганията в игрално казино.

Раздел ІІ

Общи изисквания към организатора и игралното оборудване

Чл. 2. (1) На интернет страницата на организатора на онлайн залагания в игрално казино задължително трябва да сa публикувани:

 1. удостоверение за издаден лиценз за организиране на онлайн залагания в игрално
  казино;

 2. утвърдените по чл. 17, ал.1, т. 4 „Игрални условия и правила за онлайн залагания в игрално казино“;

 3. съобщение, съдържащо информацията по чл. 10б от ЗХ.

(2) Правилата на играта трябва да са достъпни за участника посредством същата среда и на същото място, използвано за провеждане на игрите. Централната компютърна система трябва да изисква от участника изричното приемане на правилата на играта, които не могат да бъдат променяни в рамките на една игрална сесия.

Чл. 3. При поискване от длъжностните лица на НАП с контролни функции управителя на организатора следва да осигури администраторски достъп за проверка на данните относно проведените онлайн залагания в игралното казино.

Чл. 4. Онлайн залаганията в игрално казино се организират на игрални маси и с игрални автомати.

Чл. 5. За хазартни игрипри онлайн залагания, при които за ГСЧ се ползва игрална маса в наземно игрално казино, се прилагат общите задължителни игрални условия и правила за хазартни игри в игрално казино, съгласно Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, приета с ПМС № 32 от 3.02.2021 г., обн., ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г. (по-долу Наредбата) и утвърдените от изпълнителния директор на НАП на основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от

5.1. Ако Потребителят не предприема никакви действия повече от 60 минути, той автоматично се изхвърля от игралния профил с цел да се предотврати нерегламентиран достъп до чужда игрална сесия.
5.2. При незавършена игра поради загуба на връзка, рестартиране на система, деактивиране на игри, и повторен опит на Потребителя за достъп или изключване на участника по причина, независеща от него, залозите остават блокирани и се съхраняват в отделна системна сметка до приключването на играта. Организаторът е длъжен да осигури приключване на незавършени игри, а в случай на невъзможност изчислява всички суми, които се дължат на Потребителя и ги възстановява.

ЗХ правила.

Чл. 6. Игралните маси от наземното казино трябва да са от тип и модификация, вписани в регистъра по чл. 20, ал. 1, т.4 от ЗХ.

Чл. 7. Игралното оборудване от наземното казино се използва единствено като ГСЧ. Виртуалната игрална маса може да има и собствен виртуален ГСЧ за различните игри (рулетка, игри на карти, зарове и др.).

 

Глава втора

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ В ИГРАЛНО КАЗИНО

Раздел І

Правила за провеждане на онлайн хазартни игри на игрални маси в игрално казино

Чл. 8. (1) В онлайн игралните казина могат да се организират следните хазартни игри и техните разновидности: „Американска рулетка", „Блек Джак", „Пунто Банко", „Карибиан казино стъд покер", „Казино покер със 7 карти - три затворени и четири отворени", Омаха Пот Лимит, „Руски покер“, „TEXAS HOLD'EM POKER" и други.

(2) В онлайн игралните казина може да се провеждат и други хазартни игри след подаване на искане до НАП за промяна на игралните условия и правила за онлайн залагания в игрално казино. В правилата на организатора следва да се опише редът и начинът за участие, правилата за провеждане на играта, определянето на печелившите комбинации, и задълженията на организатора и участниците.

Чл. 9. (1) При хазартната игра „Американска рулетка" се извършват следните залагания:

1. залог на 1 число - стрейтъп; при печалба залогът се изплаща 35 пъти;

2. залог на 2 числа - сплит; при печалба залогът се изплаща 17 пъти;

3. залог на 3 числа - стрийт; при печалба залогът се изплаща 11 пъти;

4. залог на 4 числа - корнър; при печалба залогът се изплаща 8 пъти;

5. залог на 6 числа - сикс лайн; при печалба залогът се изплаща 5 пъти;

6. залог на една дузина или колона; при печалба залогът се изплаща 2 пъти;

7. залог на прости (семпли) шансове: четни, нечетни, червено, черно, числата от 1 до 18,
числата от 19 до 36; при печалба залогът се изплаща 1 път;

8. залог на едно число на колелото и съседните му две от ляво и от дясно в съответния сектор -
кол бетс; при печалба залогът на печелившото число се изплаща 35 пъти;

9. залог на сектор (нула и съседните числа в сектора) - воазен де зиро; при печалба залогът на
печелившото число се изплаща в съответствие със схема за печеливши комбинации,:

ВОАЗЕН ДЕ ЗИРО (“Voisin du Zero”) е секция от колелото, включваща числата от 22 до 25

включително. Този залог се залага с 9 чипа по следните позиции:

 • 0-2,3(2 чипа на street),

 • 4-7 split,

 • 12-15 split,

 • 18-21 split,

 • 19-22 split,

 • 25-29(2 чипа corner),

 • 32-35 split

Ако печелившото число е едно от изброените, залога се изплаща по съответния начин.

(4) Във всички комбинации на семплите шансове не участва нулата. Тя се взема като отделно
число, на което може да се залага. Когато играчът е заложил на нула, той печели 35 пъти, както и на пълен номер.

Чл. 10. (1) Играта „Блек Джак" се играе с една, четири, пет или шест колоди по 52 карти.

(2) Играта започва с извършване на залози от страна на играещите върху разграфените места (бокс) на платното върху игралната повърхност на масата и се провежда, както следва:

1. колодите с карти се размесват пред играчите, след което един от тях ги разсича с
карта за отсичане; тази част от картите, с лицето на първата карта, се поставя върху останалите карти; колодата се отсича от крупието, като картата за отсичане остава в тестето и тестето се поставя в обувката;

2. преди изваждането на първата карта крупието обявява край на залагането и пристъпва към
раздаване на картите;

3. крупието раздава картите пред играещите открито, по посока на часовниковата стрелка, на
всеки играч по една карта и една за себе си; след това крупието повтаря раздаването и всеки
играч получава втора карта, без крупието;

4. играчът се стреми да получи общ сбор от картите 21 или възможно най-близко, като с думата
„карта" изисква от крупието толкова карти, колкото смята, че са му необходими; с израза „не" играчът дава да се разбере, че не желае повече карти;

5. крупието започва да раздава карти на себе си, след като е приключил раздаването за всички
играчи; той няма право да тегли повече карти, ако е достигнал 17 или повече, а при 16 и по-малко е задължен да тегли нови.

(3) Играчът може да направи печеливша комбинация „Блек Джак" (асо и една картина или
десятка) само от първите раздадени две карти. В този случай направеният залог му се изплаща в
съотношение 3 към 2, освен ако крупието не получи също комбинация „Блек Джак". Тогава залогът нито губи, нито печели, освен ако играчът предварително не е поискал „равни чипове" (ивън мъни) при залога.

(4) При постигане на печеливша комбинация „Блек Джак" от играч и при изтеглена първа
карта за банката (асо, картина или десятка) играчът има право да поиска да му бъдат изплатени
равни на залога му чипове (ивън мъни).

(5) Равни чипове (ивън мъни) се изплащат само при раздадени първи две карти за играчите.

(6) Застраховка на залога срещу комбинация „Блек Джак" на банката може да се направи само
ако първата карта на крупието е десятка, картина или асо. В случай че банката не прави „Блек Джак", застраховката се губи.

(7) Застраховка може да се направи при карта за банката 7, 8, 9, 10, картина или асо срещу
изтегляне на десятка или картина. Ако крупието при тази първа карта не изтегли десятка или картина, застраховката се губи.

(8) Застраховката може да бъде в размер, равен на залога или половината му, и се поставя на
определено за целта поле, указано върху игралната маса. Застраховка може да се направи само
при раздадени две карти и се изплаща задължително в съотношение 2 към 1 към направения залог
за застраховка.

(9) Когато играчът събере обща сума на картите 21 или сума, по-близка до 21 от тази на
банката, с изтеглени повече от две карти, печалбата е равна на залога. Когато сборът от картите на играча е по-малък от този на крупието или надвишава 21, той губи залога, а ако е равен на сбора от картите на банката, нито губи, нито печели и раздаването приключва. Ако крупието изтегли за банката комбинация от карти, по-голяма от 21, банката губи и крупието изплаща залозите на всички играчи, независимо от техните комбинации от карти.

(10) След раздадените първи две карти играчът може да удвои залога (ДАБЪЛ ДАУН), но след
дублирането има право да получи само една карта.

(11) Ако първите две карти, които играчът получи, са от еднаква стойност, той може да ги
раздели (СПЛИТ). В този случай той следва да направи залог, равен на първоначалния под втората от двете карти, и може да иска допълнително произволен брой карти.

(12) Ако след разделянето се случат отново еднакви карти, играчът може да предприеме
действията, посочени в предходната алинея. След делението може да се удвоява залогът, като след удвояването
се получава само една карта. Когато се прави деление на картите, асото с картина или десятка не
образуват комбинация „Блек Джак", а само комбинация 21.

(13) Асата се броят за 1 или 11, картините за 10, а останалите карти - по съответната им
стойност.

(14) Играта спира, след като раздаваните карти се изчерпат до картата за отсичане.

Чл. 11. (1) Играта „Пунто Банко" се играе с осем колоди по 52 карти (за голяма маса) или с 4 колоди по 52 карти за малка маса. След разбъркване (грубо и фино) картите се предоставят на някого от играчите за „отсичане". Използват се 2 карти за отсичане. След „отсичане" с първата карта за отсичане тя се поставя накрая така, че да закрива лицевата част на последната карта (с оглед на това да не се вижда последната карта), след което крупието взема 20 - 30 карти (от страна на картата за отсичане) и разстила първите десетина карти, отброява 8 карти и поставя втората карта за отсичане след седмата карта. След това картите се поставят в обувката и играта започва.

(2) Всеки играч може да направи своя залог в един от боксовете, където е обозначено мястото
за залога. Всеки играч може да залага на „Пунто" или „Банко". Третият вид залагане е на „Тай".
Размерът на минималния и максимален залог в трите вида залагания се определя от организатора.

(3) Печалбата в играта се определя по следните начини:

1. печалбата на „Пунто" - 1:1 заложена сума;

2. печалбата на „Банко"-95 % от залога; при заплащането на „Банко" се изчисляват не 95 %, а
останалите 5 %, които се изваждат от общата сума на залога;

3. печалба на „Тай" - когато се получи равен резултат от точки между „Пунто" и „Банко", залага
се отделно в началото на играта и се изплаща 8:1.

(4) Играта се провежда при следната схема:

 

БАНКО

ПУНТО

1. Тегли карта винаги при 0, 1, 2

1.Тегли карта винаги при 0, 1, 2, 3, 4, 5

 1. Когато Пунто“ изтегли следните карти: „Банко“ тегли карта

При 6, 7 = стой

 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

 

 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7

Стой при 8

 1. 4, 5, 6

 

 1. 6, 7

Стой при 9

(5) Картите се раздават в следния порядък:

1. преди всяка ръка една или повече карти може да се изважда от игра в зависимост от
правилата, предложени от организатора;

2. раздават се по две карти, като винаги първата карта се поставя на „Пунто"; след раздаването
на две карти на всеки следващите карти се раздават в зависимост от схемата;

3. когато едната от двете страни има 8 или 9 (максимален брой) точки, печалбата е „натурална";
тогава крупието обявява печелившия например: „Пунто", „Банко".

(6) Крупието е длъжно винаги да обявява на глас точките на всяка страна след всяка изтеглена карта.

(7) След обявяване на печелившия крупието първо взема изгубените залози, след което заплаща печелившите. Когато излезе първият жокер, крупието обявява „последна ръка" (раздават) от тази обувка, след което картите се разбъркват и играта започва отново.

Чл. 12. (1) Играта „Карибиан казино стъд покер" е хазартна игра на игрална маса с една колода от 52 карти.

(2) Влизането в играта се извършва чрез залог, поставен на специално разграфен за целта кръг
(анте).

(3) След влизането в играта играчът получава пет карти с лицето надолу, крупието тегли за
банката четири карти с лицето надолу и пета открита карта.

(4) След като играчът си разгледа картите, без да ги показва на никого друг на масата, има
право да подмени една от картите си или да купи шеста карта. Подменянето на карта става, като играчът поставя картата, която иска да смени с лицето надолу върху масата, поставя залог, равен на антето, и получава нова карта от крупието. Ако играчът не иска да подмени, а иска да закупи шеста карта, може да я получи от крупието, като извърши нов залог на антето, равен на първия.

(5) След като получи всички искани карти, за които е заплатил нужните залози, играчът решава
дали да продължи играта, или да излезе от нея. Ако играчът излезе от играта - губи първоначалните си залози (анте). Ако реши да продължи играта, играчът трябва да удвои направените до момента залози с нови чипове, а крупието открива закритите четири карти на банката.

(6) Крупието играе само с комбинация от асо и поп или по-голяма комбинация от карти и после
сравнява своите карти с тези на играча. Ако комбинацията от картите на играча е по-голяма от тази на крупието, той получава равна сума (1-1) от анте и бонус от залагането при следната схема за изплащане на бонусите:

1. 1-1 - 1 чифт или по-малко;

2. 2-1 - 2 чифта;

3. 3-1 - тройка;

4. 4-1 - кента;

5. 5-1 - кольор;

6. 7-1 - фул;

7. 20-1 - каре;

8. 50-1 - кент флеш;

9. 100-1 - кент флеш роял.

(7) Ако крупието няма никаква комбинация от карти или по-малка от асо с поп, не изплаща залога на играча, а само антето (1-1).

(8)Ако крупието има минимум комбинация асо и поп и по-голяма, е длъжен да изплати антето (1-1) и втория залог на играча по реда, указан в схемата по ал. 6, само ако играчът има по-голяма комбинация.

(9)Ако картите на крупието са по-високи от тези на играча, то играчът губи залога си и крупието взема анте и залога.

(10) Играчът може да направи залог за премия (БОНУС БЕТ), който е различен от описаните дотук и да получи печалба, ако комбинацията от неговите първи пет карти е, както следва:

1. кент флеш роял - 5000:1;

2. кент флеш - 1000:1;

3. каре - 250:1;

4. фул - 150:1;

5. кольор - 100:1.

(11) Залогът на премия БОНУС БЕТ е 1(един) лев.

(12) При наличие на система за джакпот с натрупване (прогресивен) комбинациите, на които се
изплаща джакпотът, печалбите за различните печеливши комбинации и минималният и максимален залог на премия БОНУС БЕТ се определят от организатора.

Чл. 13. (1) В играта „Казино покер със 7 карти - три затворени и четири отворени" играчите играят един срещу друг, а казиното взема комисионна от всяка ръка за обслужването им.

(2) Играта започва, като всички играчи влизат със залог „Анте", след което крупието раздава на всеки играч по две карти, обърнати с лицето надолу (затворени), и по една карта, обърната с лицето нагоре (отворена).

(3) Раздаването на картите започва от лявостоящия на крупието играч и се върти по часовниковата стрелка по цялата маса.

(4) Първият рунд за залагане започва играчът с най-ниска карта, като спазва максимумите и
минимумите на масата.

(5) Играта и залаганията продължават от този играч по посока на часовниковата стрелка.

(6) Следващият играч след този, който открива, има право да избере един от следните варианти
на игра:

1. да се откаже от ръката, като предаде картите си обратно на крупието, което значи, че не
взема повече участие в започналата игра;

2. да заложи в ПОТА сума, равна на тази, която е заложил първият играч;

3. да вдигне залога (РЕЙСИНГ), като сложи в ПОТА сума, по-голяма от тази на първия играч,
която е съобразена с максимума на масата.

(7) След РЕЙСИНГ всички играчи, които искат да продължат играта, са длъжни да изравнят
залозите си със залога на този, който е направил РЕЙСИНГ. След това изравняване крупието раздава на всеки участващ в играта още една карта, обърната с лицето нагоре (отворена), и отново започва залагането както в първия случай, с едно изключение този път, че играчът с най-висока комбинация от двете карти с лице нагоре започва пръв залагането.

(8) От втория рунд и всички останали рундове на играчите е позволено да пасуват (ЧЕКИНГ),
което означава, че те могат да продължат играта, без да слагат пари в ПОТА.

(9) Когато седем карти са раздадени на всеки играч, две с лицето надолу, четири с лицето
нагоре и последната с лицето надолу, играчите съставят най-добрата си комбинация от карти, като избират от тези седем само пет карти.

(10) Окончателно има 5 рунда със залози: първи - след първите три раздадени карти, и след това рунд на залагане за всяка нова карта, която е раздадена. Залагането продължава, докато:

1. остане само един играч в играта и този играч взема всички пари, които са в ПОТА;

2. двама, трима или повече играчи са заложили равни пари в ПОТА, след като е раздадена

седмата карта.

(11) След приключване на залагането картите се обръщат и играчът, който държи най-висока
комбинация за тази ръка, печели ПОТА. Ако двама играчи имат еднакви по сила комбинации в ръката, то ПОТА се дели между тях.

(12) Подреждането на комбинациите от карти по сила е следното:

1. „РОЯЛ ФЛЕШ“ (ROYAL FLUSH) - пет поредни най-високи по стойност карти от една боя,
например асо, поп, дама, вале и десетка пики;

2. „МАЛЪК ФЛЕШ“ (RUNNING FLUSH) - всички останали пет поредни карти от една боя, но не до
АСО, например 5, 6, 7, 8, 9 купи;

3. „КАРЕ" - четири карти с еднаква стойност, например 4;

4. „ФУЛ ХАУС" (FULL HOUSE) - три еднакви карти и две еднакви карти, например дама, дама,
дама, 5, 5;

5. „ФЛЕШ“ (FLUSH) - пет карти от една и съща боя, но не поредни, например асо, 10, 9, 6, 2
купи;

6. „КЕНТА" (STRAIGHT) - пет поредни карти от различни бои, например 9 купа, 8 спатия, 7 пика,
6 каро, 5 спатия;

7. „ТРОЙКА" (THREE OF A KIND) - три карти с еднаква стойност, например три попа, другите две
карти са различни;

8. „ДВА ЧИФТА" (TWO PAIRS) - два чифта от еднакви карти, например две аса и две 7 и някаква
друга карта;

9. „ЕДИН ЧИФТ" (ONE PAIR) - две еднакви карти, например две валета и три различни други
карти;

10. „ВИСОКА КАРТА" (HIGH CARD) - когато липсва която и да е от горните комбинации, например пет абсолютно различни карти, от които се взема най-високата по стойност.

(13) Ако двама играчи имат един и същи тип комбинация от карти, печели този с най-висока,
например ако първият играч има чифт аса, а вторият - чифт десетки, печели първият. Ако чифтовете са еднакви по стойност, се вземат под внимание останалите карти, например ако единият играч държи: шест, шест, поп, дама и двойка, а другият: шестица, шестица, поп, десятка и деветка, печели играчът, който държи шестица, шестица, поп, дама и двойка.

(14) В тази игра са разрешени два различни варианта на залагане в зависимост от желанието на
клиентите:

1. „РАЗДЕЛЕН МАКСИМУМ" - минималният и максималният залог се определят от организатора
на хазартни игри.

2. „ЛИМИТ НА ПОТА" - максимумът на залога ще бъде равен на стойността на парите, които са в
ПОТА по време на извършване на залагането.

(15) При вариант на залагане с РАЗДЕЛЕН МАКСИМУМ комисионната за казиното ще бъде равна на сумата от минималния залог, например ако залогът е от 10 000 до 50 000 лв., комисионната за всяка ръка ще бъде 10 000 лв. При залагане на ЛИМИТ НА ПОТА комисионната за казиното ще бъде минимум 3 %, максимум 5 % от всеки ПОТ.

Чл. 14. (1) Играта „TEXAS HOLD'EM POKER" се играе с една колода от 52 карти. Всяка ръка се обслужва задължително от крупие, както и инспектор, отговарящ и наблюдаващ игрите на игралните маси.

(2) Тази игра е разновидност на играта „Покер". В тази игра играчите играят един срещу друг, а
казиното взема комисионна за обслужването им, наречена „рейк" (rake). Рейкът (Rake) като част от Пота (pot), който казиното получава като възнаграждение (печалба) за извършените услуги - предоставяне на материалната база и правилата за извършване на играта. Рейкът (Rake) при игрите „Покер" е максимум 10% от Пота (pot). Потът се образува от всички суми, които играчите са заложили повреме на играта. За да започне ръка, се изисква да има минимум двама играчи.

(3) Една ръка се състои от четири рунда - започва с начални залози и завършва със спечелване
на Пот. В тази игра на всеки играч се раздават по две „закрити" карти, обърнати с лицето надолу.
Раздават се и пет „открити" карти, обърнати с лицето нагоре, разположени пред крупието в централната част на масата, които са общи за всички играчи. Играчът, който направи най-силна комбинация от „отворените" общи пет карти на масата и своите две „затворени" карти, печели Пота.

(4) Раздаването на картите и залаганията за всеки рунд започват от играча, лявостоящ на
играча, притежаващ бутона (обозначителен предмет за „въображаем дилър" на игралната маса), и са по посока на часовниковата стрелка. При старта на първото раздаване за ръката крупието разбърква картите и отсича тестето. Това важи и за всяка следваща ръка.

(5) Ръка на „TEXAS HOLD'EM POKER" започва, като: лявостоящият на „въображаемия дилър"
играч поставя в Пота залог, наречен „малко тъмно" (small blind); лявостоящият играч на този, направил „малко тъмно", поставя в Пота залог, наречен „голямо тъмно" (big blind). Играта продължава в следната последователност:

1. след като първите двама са направили своите залози „на тъмно", според правилата, крупието започва раздаването на картите за първи рунд; в първия рунд на всеки играч се раздават по две

карти, обърнати с лицето надолу (затворени);

2. „ПЪРВИ РУНД" - рундът започва играчът, лявостоящ на направилия „голямо тъмно" (big blind), като той има следните възможности за игра:

а) да се откаже от ръката, като предаде картите си обратно на крупието, което ги отделя настрана;

б) да заложи в Пота сума, равна на „голямо тъмно" (big blind);

в) да вдигне залога (РЕЙСИНГ), като заложи в Пота сума, по-голяма от тази на предишния играч; в първи рунд всеки следващ играч разполага с горепосочените възможности;

3. залагането продължава следващият играч по посока на часовниковата стрелка, докато се
изредят всички играчи; играчите, направили „малко тъмно" и „голямо тъмно", имат възможността да вдигат залога (РЕЙСИНГ) по време на първия рунд, само ако няма РЕЙСИНГ преди това от други играчи; в случай че той не вдигне залога, се раздава следваща карта; първи рунд, както и всеки следващ продължават дотогава, докато има играчи, желаещи да залагат суми в Пота, т.е. играчите могат да вдигат залозите си повече от един път на рунд; ако няма желаещи да вдигат залога си и всички са заложили равни суми в Пота, се преминава към следващ рунд на залагане;

4. „ВТОРИ РУНД" - след приключване на първи рунд на залагане крупието „изгаря" (изчиства)
най-горната карта в тестето, като я поставя от лявата си страна, обърната с лицето надолу; след
това крупието раздава на масата три общи карти (flop), обърнати с лицето нагоре (отворени), които участват в комбинация за всеки играч; играчът, лявостоящ на „въображаемия дилър", започва залагането във втори рунд, като може:

а) да пасува (чекинг), което означава, че може да продължи играта, без да слага пари в Пота; ако следващият играч вдигне залога, то този, който е пасувал, за да продължи да играе, когато дойде неговия ред, трябва да заложи в Пота сума, равна на последния направен залог в същия рунд; ако не отговори на последния направен залог - напуска играта;

б) да се откаже от ръката, като предаде картите си обратно на крупието, което ги отделя настрани;

в) да заложи в Пота сума, равна на тази, която е заложил играчът преди него (ДА ОТГОВОРИ), и да продължи играта;

г) да вдигне залога (РЕЙСИНГ), като заложи в Пота сума, по-голяма от тази на предишния играч;

5. във втори рунд всеки следващ играч разполага с горепосочените възможности;

6. след приключване на залаганията за втори рунд крупието отново „изгаря" най-горната карта
в тестето и раздава на масата четвърта обща карта, обърната с лицето нагоре (отворена), която
също участва в комбинацията от карти за всеки играч;

7. „ТРЕТИ РУНД" - залаганията за трети рунд, както и за четвърти започва играчът, лявостоящ
на „въображаемия дилър", като поставя в Пота сума не по-малка от минимума на масата; отново след като всички играчи приключат със залаганията за трети рунд, крупието „изгаря" най-горната карта и раздава на масата петата последна обща (river) карта, обърната с лицето нагоре (отворена);

8. „ЧЕТВЪРТИ РУНД" - след приключване на залаганията за последния рунд всеки играч обръща
„затворените" си карти с лицето нагоре, за да се определи най-високата комбинация от карти, която печели Пота; Потът се печели от играча с най-силната комбинация от карти; след обръщането на всички „затворени" карти крупието пресмята сумата, заложена в Пота, отделя Рейка(rake) от Пота и го поставя в специална каса на масата, след което предава останалата сума в Пота на печелившия/те;

9. печелившите комбинации се подреждат по сила без значение от цвета, както следва:

а) „КЕНТФЛЕШ" (Straight Flush) - пет поредни карти от една боя, например осмица, деветка, десятка, вале, дама купи;

б) „КАРЕ" (Four of a kind) - четири карти с еднаква стойност, например 4 попа;

в) „ФУЛ ХАУС" (Full House) - три еднакви карти и две еднакви карти, например дама, дама, дама, 5, 5;

г) „ФЛЕШ" (Flush) - пет карти от една и съща боя, но не поредни, например асо, 10, 9, 6, 2 купи;

д) „KEHTA" (Straight) - пет поредни карти от различни бои, например 9 купа, 8 спатия, 7 пика, 6 каро, 5 спатия;

е) „ТРОЙКА" (Three of a kind) - три карти с еднаква стойност, например три попа, другите две карти са различни;

ж) „ДВА ЧИФТА" - два чифта от еднакви карти, например две аса и две 7 и някаква друга карта;

з) „ЕДИН ЧИФТ" (PAIR) - две еднакви карти, например две валета и три различни карти;

и) „ВИСОКА КАРТА" (High card) - когато липсва която и да е от горните комбинации, например пет абсолютно различни карти, от които се взема най-високата по стойност.

(6) В „TEXAS HOLD'EM POKER" са разрешени два различни начина на залагане в зависимост от желанието на играчите:

1. „ЛИМИТ НА ПОТА" - при РЕЙСИНГ участникът има право да заложи максимална сума, равна
на сумата, натрупана в Пота до момента на извършване на залога;

2. „БЕЗ ЛИМИТ НА ПОА" - при РЕЙСИНГ участникът има право да залага и суми, по-големи от
тази, натрупана в Пота до момента.

 

Чл. 15. (1) Омаха Пот Лимит (Омaha Pot Limit) е хазартна игра на игрална маса, с една колода от 52 карти. Залозите са в ЛЕВА.

(2) В играта играчите играят един срещу друг, а казиното взема комисионна за обслужване на играта при всяка игра. Играта има 4 (четири) рунда за залози.

(3) Играта се играе от минимум 2 (двама) играчи и максимум - колкото са секторите за играчи на игралната маса.

(4) При игра на “Omaha Pot Limit” се използват два форсирани залога - “forced bets” или “блиндове(blinds)”, осигуряващи първоначален залог за играта.

(5) Играта започава с поставяне на начални залози, което се нарича “поставяне на блиндове”. Дилъра на масата използва т.н. “дилър бутон” (диск или друг маркер) за указване на играча, който трябва да направи първи залог. Играчът вляво на “дилър бутона” се нарича “Малък блинд (Small Blind)”, а този в ляво на него “Голям блинд (Big Blind)”. На следващата игра, дилъра мести “дилър бутона” по посока на часовниковата стрелка, за указване на “Малкия блинд” за текущата игра.

(6) По време на игра всеки от играчите може да пасува (Check), да плати равен залог (Call) или да увеличи залога (Raise).

(7) До приключване на текущата игра (ръка) играчите не могат да увеличават количеството чипове, извадени на масата от тях при започване на играта.

(8) “Изгаряне на карта” означава отстраняване на поредната карта от тестето от крупието.

(9) Стандартният начин на подреждане на комбинациите от карти по сила, е следния:

РОЯЛ ФЛЕШ

(ROYAL FLUSH)

Пет поредни най - високи по стойност карти от една боя, напр.: Асо, Поп, Дама, Вале и десятка от пики

МАЛЪК ФЛЕШ

(RUNNING FLUSH)

Всички останали пет поредни карти от една боя, но не до Асо, напр.: 5, 6, 7, 8, 9 от купи

КАРЕ

(4 OF A KIND)

Четири карти с еднаква стойност, напр.: 4 Попа

ФУЛ ХАУС

(FULL HOUSE)

Три еднакви карти и две еднакви карти, напр.: Дама, Дама, Дама, 5, 5

 

ФЛЕШ

(FLUSH)

Пет карти от една и съща боя, но не поредни, напр.: Асо, 10, 9, 6, 2 от купи

КЕНТА

(STRAIGHT)

Пет поредни карти от различни бои, напр. 9 купа, 8 спатия, 7 пика, 6 каро, 5 спатия

ТРОЙКА

(THREE OF A KIND)

Три еднакви карти с еднаква стойност, напр.: три попа, останалите карти са различни

ДВА ЧИФТА

(TWO PAIRS)

Два чифта от еднакви карти, напр.: две Аса и две 7 и някаква друга карта

ЕДИН ЧИФТ

(ONE PAIR)

Две еднакви карти, напр. две валета и различни останали карти

ВИСОКА КАРТА

(HIGH CARD)

Когато не е налице която и да е от горните комбинации, т.е. абцолютно различни карти, се взема най - високата по стойност

(10) Ако двама играчи имат един и същи тип комбинация от карти, печели този с най-висока, напр.: ако първия играч има чифт аса, а втория - чифт десетки, печели първия.

(11) Ако чифтовете са еднакви по стойност, се взимат под внимание останалите карти, напр. ако единия играч държи: шест, шест, поп, дама и двойка, а другия: шестица, шестица, поп, десятка и деветка, печели играчът, който държи шестица, шестица, поп, дама и двойка.

(12) Играта започва със залог от Small Blind, който е половината от най - ниския залог, определен за съответната игра. Следва залог от Big Blind в размер на най - ниския залог за същата игра.

(13) Следва разбъркване на тестето с карти от крупието и раздаване на всеки играч по четири карти, обърнати с лицето надолу (затворени).

(14) След раздаване на затворените карти следва първи тур на залагане (Pre-flop), започващ от играча, седящ отляво на Big Blind. Възможностите на играча са:

- да се откаже от играта (fold) и да предаде картите обратно на крупието;

- да плати равен залог (Call) с Big Blind в ПОТА;

- да увеличи залога (Raise), като заложи в ПОТА сума, по - голяма от тази на Big Blind, и не по голяма от събраните до момента в ПОТА.

(15) Играчите могат да залагат и да вдигат залога с всякаква сума, равна или по - висока от минималния залог (Big Blind), съобразявайки се с големината на ПОТА.

(16) Играч може да избута всичките си изложени на масата чипове като залог, т. н. all - in залог,когато в ПОТА вече има по-голяма или равна сума отколкото играча има в наличност. За да заложат останалите играчи на масата трябва да заложат същата стойност.

(17) Ако даден играч не може да заложи чипове на стойност, равна на залога на друг играч, но би желал да участва в залагането, той може да направи all - in залог в размер на наличните си чипове и да играе за същия дял от ПОТА. Крупието разделя първоначалния по - висок залог на две: първата част е равна на сумата от all - in залога на този, който вика. Втората част се поставя на страната, предназначена за ПОТА, до която залагащия няма достъп. По този начин се осигурява възможност на останалите играчи на масата да продължат наддаването в играта и повторно наддаване. При завършване на играта залагащия all - in има право да спечели първоначалния ПОТ, но не и страничния ПОТ.

(18) След като приключи първият рунд на залагане, крупието “изгаря” най - горната карта на тестето.

Чл. 37. (1) Крупието раздава в центъра на масата 3 (три) общи обърнати с лицето нагоре (отворени) карти, наричани Flop. Тези карти са общи и всеки играч може да ги използва в комбинация с наличните си четири карти за оформяне на печеливши комбинации,като условието е че винаги печелившата ръка се оформя от 2 от картите на играча и 3 от общите карти.

. (19) Залозите започват от Small Blind или с най - левия играч, останал в играта. Разрешава се увеличение на залога до големината на ПОТА в момента.

(20) След като приключи вторият рунд на залагане, крупието “изгаря” най - горната карта на тестето.

(21) Крупието отваря в центъра на масата четвърта, обща обърната с лицето нагоре (отворена) карта, наричана Turn card. Тези 4 (четири) карти са общи и всеки играч може да ги използва в комбинация с наличните си четири карти за оформяне на печеливши комбинации ,като условието е че винаги печелившата ръка се оформя от 2 от картите на играча и 3 от общите карти.

(22) Залозите започват от Small Blind или с най - левия играч, останал в играта. До края на играта новите залози, както и вдигането на залозите се прявят в размер на най - високия залог за текущата игра.

(23) След като приключи третия рунд на залагане, крупието “изгаря” най - горната карта на тестето.

Чл. 39. (1) Крупието отваря в центъра на масата пета обща, обърната с лицето нагоре (отворена) карта, наричана River. Тези 5 (пет) карти са общи и всеки играч може да ги използва в комбинация с наличните си четири карти за оформяне на печеливши комбинации,като условието е че винаги печелившата ръка се оформя от 2 от картите на играча и 3 от общите карти.

(24) Залозите започват от играча, вляво на крупието. До края на играта новите залози, както и вдигането на залозите задължително са в размер на най - високия залог за текущата игра. Това е най - скъпият рунд за залози..

(25) След приключване на последния рунд за залози, всички играчи, останали в играта, започват да откриват картите си. Откриването започва от играча, влявостоящ от последния заложил играч. Този процес се нарича Show down. Играчите формират своите окончателни ръце от 3 карти на масата и 2 от собствените си карти.

(26) Всеки играч има право да види картите на другите играчи, след като те бъдат свалени. Ако даден играч е направил нов залог или е повишил залога, но е направен и последния залог, той може да поиска от крупието да обърне картите на другите и да му ги покаже.

(27) Комисионната за казиното за организиране на играта се събира след приключване на играта и е в размер от максимум 10% от Пота (pot).

Чл. 16. (1) Тексас Холд`ем Бонус Покер е игра, в която се използват общите карти и играчите играят срещу казиното. Целта на играта е покер ръка на участниците да бие покер ръката на дилъра. Играчите също имат възможност да заложат и независим залог за бонус.

(2) След като е заложил играча получава 2 карти обърнати надолу, след което се раздават 5 общи карти на масата с лице нагоре. Целта е да се направи възможно най-добрата ръка от седемте карти общо. Дилърът също получава две карти обърнати с лице надолу и използва 5 общи карти, за да направи най-добрата 5 картова комбинация от общо седемте карти. Ако играча мисли, че не може да бие картите на дилъра, той може да се откаже от играта. Ако реши да продължи да играе, играча трябва да направи залог /Flop wager /, два пъти по-голям от залога, който е поставил за АНТЕ. Играча може по желание да заложи и на 4-тата и 5-тата карти / Turn wager и River wager /, като залогът и в двата случая трябва да е равен на АНТЕ – то.

(3)Дали печели играча се определя от бонус таблица поставена на масата за игра. За да играе, играча трябва да заложи преди да са раздадени картите.

(4)Има два начина, по които може да се играе играта. Играта разрешава на участниците да залагат на силата на ръката си с/у тази на дилъра или да залагат с/у силата на собствените си карти. За да влязат в играта участниците трябва да заложат на АНТЕ – то, преди да са им раздадени двете карти. След като получат двете си карти трябва да заложат отново, ако искат да продължат да играят, след което дилъра поставя трите общи карти наречени FLOP – ФЛОП. Следват залагания, след което дилъра обръща 4-тата карта, наречена TURN (ТЪРН). Следват отново залагания, след което дилъра обръща последната карта – 5-тата, наречена RIVER (РИВЪР), след което дилъра си обръща картите. След като залозите са приключили и е поставена последната RIVER (РИВЪР) карта, дилъра си обръща картите и определя възможно най-силната комбинация от двете си карти и петте обърнати на масата. Ако ръката на дилъра е по-силна от ръката на играча, то той губи залозите си /BET wagers / и АНТЕ –то. Ако ръката на играча е по-силна от ръката на дилъра - ще му бъде платено 1:1 на залозите. Ще му бъде платено и на АНТЕ – то 1:1 , но само ако играча има Флъш / FLUSH / или по-силна ръка. Ако силата на ръката на играча и тази на дилъра са еднакви, то играча нито губи нито печели.

(5) Изплащане на печалбите:

ANTE WAGER 1:1 /само ако имате Флъш или по-силна ръка /

FLOP WAGER 1:1

TURN WAGER 1:1

RIVER WAGER 1:1

(6) БОНУС: Играча може да заложи и на „Бонус” / Bonus wager /. Не е задължително да спечели играта, за да му се плати на Бонуса. Единственото условие е да е заложил на Бонуса в началото на играта, преди да са раздадени картите. Играча ще спечели на Бонуса ако получи, която и да е от ръцете обявени в таблицата по-долу.

2 АСА

30 to 1

АСО И ПОП / suited/

25 to 1

АСО И ДАМА ИЛИ АСО И ВАЛЕ / suited/

20 to 1

АСО И ПОП / unsuited/

15 to 1

2 ПОПА, 2 ДАМИ ИЛИ 2 ВАЛЕТА

10 to 1

АСО И ДАМА ИЛИ АСО И ВАЛЕ /unsuited /

5 to 1

ВСЕКИ ЧИФТ / различен от АА, КК, QQ или JJ/

3 to 1

 

(7) Големина (сила) на ръцете при Тексас Холд`ем Бонус Покер:

1. КЕНТ ФЛЕШ РОЯЛ

2. КЕНТ ФЛЕШ

3. ЧЕТИРИ ЕДНАКВИ КАРТИ / ЧЕТВОРКА /

4. ФУЛ ХАУС

5. КОЛЬОР

6. КЕНТА

7. ТРОЙКА

8. ДВА ЧИФТА

9. ЧИФТ

10. ВИСОКА КАРТА

(8) Още пояснения:

ANTE - първоначален залог, с който се поставя началото на играта.

BONUS /допълнително заплащане / - ако играча направи комбинация, която се заплаща допълнително.

CHECK – където играча не прави залагане, но присъства в играта.

HOLE CARDS – първите две карти раздадени на всеки играч и дилъра

FLOP – първите три от общите карти

TURN – четвъртата от общите карти.

RIVER – петата и последна от общите карти.

 

Чл. 17 (1) Три карт покер е хазартна игра на игрална маса, с една колода от 52 карти.

(2) Влизането в играта се извършва чрез залог, поставен на специално разграфен за целта кръг (анте).

(3) След влизането в играта, играчът получава три карти с лицето надолу, крупието тегли за банката три карти с лицето надолу.

(4) След като играчът си разгледа картите, без да ги показва на никой друг на масата, играчът има две възможности:

-да се откажат от играта, по този начин автоматично губят Ante залога си

-да останат в играта, правят допълнителен залог равен на Ante известен като Play залог.

(5) След като всеки един от играчите е взел решение за играта си, Дилърът обръща картите си.

(6) Дилърът отваря играта си с Дама или по-висока карта (Поп, Асо) или чифт.

(7) В случай че Дилърът не отвори най-малко Дама, играчът печели равни пари за направеният АНТЕ залог, ПЛЕЙ залогът не се изплаща.

(8) В случай че Дилърът не отвори най-малко Дама, играчът печели равни пари за направеният АНТЕ залог, ПЛЕЙ залогът не се изплаща.

(9) В случай че Дилърът отвори игра, тогава ръката на играчът ще се сравни с тази на Дилърът и по-високата ръка ще спечели. Подредбата на Покер ръцете е изложена по-долу.

(10) Ако ръката на играчът е по-висока от тази на Дилъра то двата залога АНТЕ и ПЛЕЙ ще се изплатят с равни пари.

(11) Ако ръката на Дилърът е по-висока от тази на играчът то играчът губи залозите АНТЕ и ПЛЕЙ.

(12) Ако ръцете на дилърът и играчът са еднакви, то тогава има равенство при което никой не печели или губи

(13) При КЕНТА и КОЛЬОР печели по-високата комбинация в случай че е налице такава.

(14) Играч направил АНТЕ залог има КЕНТА или по висока комбинация тогава играчът ще получи АНТЕ БОНУС без значение от ръката на Дилърът.

(15) Схема за изплащане на АНТЕ БОНУС:

1-1

Кента

3-1

Тройка

4-1

Кент флеш

 

(16) ПЕЪР ПЛАС залогът ще се изплати изцяло на основание стойноста на ръката без значение от ръката на Дилъра, както е показано в ПЕЪР ПЛАС таблицата по-долу.

1-1

1 чифт

3-1

Кольор

6-1

Кента

33-1

тройка

35-1

Стрейт Флеш

 

Раздел ІІІ

Правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални

автомати в онлайн игрално казино

Чл. 18. (1) В игралното казино се организират хазартни игри с игрални автомати по правила, посочени в игралните условия, и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино и утвърдени от изпълнителния директор на НАП по реда на чл. 17, ал. 1,т. 4 от ЗХ.

(2) ЦКС предоставя възможност за достъп до правилата за участие за всяка от игрите, таблицата на печалбите, както и броя и видовете символи и функциите им, възможните допълнителни, бонусни, безплатни и дублиращи игри, както и всички ограничения по отношение на залози и участие в играта. Играчът не може да започне игра без да е приел общите правила за игра.

Чл. 19. Игрите с игрални автомати се провеждат по начин и при условия, заложени в компютърната програма на играта.

Чл. 20. (1) Виртуалните игралните автомати могат да формират премия джакпот, през модул Buffalo UGS: до 4 нива на премията, всяка със собствена начална стойност, начална и крайна стойност за спечелване, лимит на залога за натрупване и спечелване и процент на отчисление. Сумата на отчисленията за всички активни нива на джакпота не надхвърля 5%.

(2) В интерфейса на играта има бутон джакпот (когато джакпота е активен за тази игра). С този бутон джакпотите се визуализират или скриват по желание на играчът.

(3) Премия тип Mystery - системата определя на случаен принцип един от изпълняващите предварително зададените условия за спечелване активен участник, осъществяващ игра, и директно изплаща съответното спечелено ниво чрез въвеждане в кредита.

Раздел ІV

Общи игрални условия и правила за организиране на допълнителни (бонус) игри и турнири от организатора на онлайн залагания в игрално казино

 

Чл. 21. (1) Организаторът на онлайн залагания в игрално казино може да провежда допълнителни (бонус) игри.

(2) Паричните и предметните награди при допълнителните ( бонус) игри са за сметка на организатора и не могат да се формират от премиите джакпот при игралните автомати.

Чл. 22. (1) Организаторът на онлайн залагания в игрално казино може да провеждана турнири на игрални маси.

(2) Всички разходи, свързани с придобиване на предметната награда от печелившия участник, са за сметка на организатора.

 

Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета тук

Виж допълнителни бонус игри (казино) тук

Виж допълнителни бонус игри (спорт) тук